ТОП 10:

Суб'єкти стадії розслідуванняЗаходи адміністративного розслідування, які можуть вживатись виключно проводом: 1) складання плану проведення розслідування2; 2) застосування заходів процесуального забезпечення3; 3) зупинення провадження; 4) закриття провадження; 5) надання організаційної допомоги за запитом лідируючого суб'єкта - органу розслідування (для встановлення контактів із компетентними органами іноземної держави з питаннь розгляду конкретної справи).

Функції лідируючих суб'єктів можуть покладатись на різні організаційні структури:

1) Для проведення адміністративного розслідування можуть створюватись спеціальні органи, до прикладу комісії з проведення службового розслідування4. В рішенні про його

ДКЦПФР № 186 від 23.07.97 р.// Українська інвестиційна газета. -1997.-№32.

1 Пункт 25 Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України, затвердженої Наказом Держмиткому України № 100 від

5.03.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 14. - Ст. 205.

' Пункт 2 Інструкції про порядок проведення розслідувань, пов'язаних з порушенням правил та процедур експортного контролю, затвердженої Наказом Державної служби експортного контролю України від

9.10.98 р. № 641/3081// Офіційний вісник України. - 1998. - № 41.

3 Стаття 11 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 23 лютого.

4 Пункти 3-6 Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України, затвердженого Наказом Держмитслужби України №


>>>253>>>

створення провід зазначає мету, строки роботи комісії. А от перелік питань, які потрібно з'ясувати, та коло зацікавлених осіб визначається самою комісією. Правда, не вказано форму такого рішення органу розслідування. Однак така ситауція не свідчить про самостійність такого лідируючого суб'єкта. Провід має право давати органу розслідування обов'язкові до виконання доручення. Тимачасові органи розслідування створюються при проводах, які не мають власного постійного апарату.

2) В іншому випадку заходи розслідування доручаються одному із членів колегіального органу - проводу. Такий член набуває статусу лідируючого суб'єкта-органу розслідування1.

До перевірок обставин по справі можуть залучатись нештатні працівники лідируючого суб'єкта, а також представники громадськості2.

При адміністративному розслідуванні лідируючим суб'єктом можуть вживатись такі заходи: 1) одержання від осіб, які беруть участь у справі, усних і письмових пояснень 2) ознайомлення та вивчення з виїздом на місце з відповідними документами 3) одержання консультацій спеціалістів 4) одержання за запитом проводу інформації фізичних і юридичних осіб, 5) з метою з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, лідируючим суб'єктом може бути призначена відповідна експертиза, про проведення якої приймається розпорядження ; 6) проведення слухань. Заявник має пра-

462 від 27.07.99 р.// Офіційний вісник України. - 1999. - №33. - Ст 1756.

1 Пункт 37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в АРК, областях, містах Києві та Севастополі», затверджене Указом Президента України від 5.05 93 р.// Голос України - 1993. - 13 травня.

2 Пункт 3.2. Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг І організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України, затвердженої Наказом МВС України № 414 від 10.06.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998 -№32.-Ст. 1213.

3 Пункт 17 Інструкції щодо застосування Положення про порядок на-


>>>254>>>

во з власної ініціативи чи на запрошення проводу особисто або через свого представника брати участь у розгляді як питань факту, так і питань права, що виникли під час проведення експертизи заявки. Розгляд цих питань здійснюють шляхом переговорів чи експертної наради. Переговори проводять щодо питань, які можуть бути вирішені безпосередньо експертом і заявником (як правило це питання технічного характеру). Експертну нараду проводять для вирішення питань, які вимагають участі керівника групи і (або) начальника експертного віцдділу державної наукової установи (як правило, це спірні питання правового характеру). У випадку незгоди сторін на переговори чи експертну нараду можуть бути запрошені представники проводу -Державного департаменту з інтелектуальної власності.1; 7) давати доручення іншим органам виконавчої влади про проведення перевірок або вжиття інших заходів контролю2.

До адміністративного розслідування також залучають представників публічних інтересів. У необхідних випадках лідируючий суб'єкт (провід) залучає для попереднього розгляду звернення підрозділи свого апарату (управління, відділи). Ці відділи готують висновки і передають їх на розгляд лідируючому суб'єкту3.

Зацікавлені особи. Участь зацікавленої особи в адміністративному розслідуванні означає: 1) присутність при проведенні

кладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності

Пункт 8.1. Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), затвердженого Наказом Держпатенту України № 244 від 29.11.96 р.// Покажчик нормативно-правових актів України. - 1997. - №1. - С. 25.

2 Стаття 13 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999 - 26 лютого.

3 Пункт 8 Порядку розгляду скарг в Державному комітеті України у справах національностей та міграції на рішення про надання і позбавлення статусу біженця, що приймаються органами міграційної служби В АРК, областях, м.м. Києві та Севастополі, затверджений Наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції від 18.11.96 р. № 6 // Покажчик нормативних правових актів України. -1997.-№ 1.-С. 25.


>>>255>>>

фіксації фактів (інвентаризації коштів, матеріальних цінностей, контрольних вимірах виконаних будівельно-монтажних робіт) ; 2) присутність при складині акта перевірки факту порушення". При цьому до участі у проведенні перевірок залучаються зацікавлені особи із протилежними правовими позиціями. До участі у проведенні перевірок діяльності виробників дисків можуть бути залучені суб'єкти авторського права і/або суміжних прав або уповноважені ними особи за ініціативою міністерства освіти і науки чи цих суб'єктів3. При цьому зацікавлені особи повідомляються заздалегідь про перелік відомостей, що підлягають перевірці, та інших відомостей, які повинні надаватися ними у процесі здійснення перевірок4; 3) присутність при оцінці документів та інформації, що стосуються розгляду заяви. Документи щодо надання статусу національної спортивної федерації розглядалися відповідними структурними підрозділами Державного комітету у справах фізкультури і спорту України, комісією по розгляду документів та колегією Держкомспорту. При розгляді питань щодо надання статусу можуть бути присутніми представники заявника-громадської організації5); 4) дачі пись-

1 Пункт 10 Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Декржавної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.

2 Пункт 17 Інструкції щодо застосування Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності.

3 Пункт 8 Порядку використання і здійснення контролю за дотриманням прав на об'єкти інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1148. від 5.09.2001 р.// Офіційни вісник України. - 2001. - № 37. - Ст. 1690

4 Стаття 29 "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 26 лютого.

5 Пункт 8 Положення про умови та порядок подання всеукраїнським організаціям фізкультурно-оздоровчної та спортивної спрямованості або їхнім об'єднанням статусу національних спортивних федерацій. затвердженого Наказом Держкомспорту України № 254 від 10.02.97 р.


>>>256>>>

мових зауважень на акт розслідування1; 5) подання заперечень з приводу загального висновку за результатами розслідування (спеціальний підрозділ із правозастосування доводить до відома проводу матеріали справи та вносить пропозиції щодо застосування норм законодавства. На такі пропозиції і вносяться заперечення зацікавленими особами2; 6) подання клопотань проводові3. До прикладу, зацікавлена особа може клопотати провести певні заходи розслідування. Вони вправі вимагати проведення додаткового вивчення фактів; 7) участь у слуханнях. При цьому зацікавлена особа не зобов'язана бути присутньою на них. Відмова сторони від участі у слуханнях на стадії розслідування не тягне ніяких наслідків4; 8) самостійне збирання інформації про обставини по справі (до прикладу, стан безпеки об'єктів підвищеної небезпеки і надавати її органам місцевого самоврядування у разі якщо зацікавленим особам відомо або є підстави вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, які мають місце на цих об'єктах)5.

// Офіційний вісник України. - 1997. - № 9. - Ст. 185.

Пункт 7 Інструкції про порядок проведення розслідувань, пов'язаних з порушенням правил та процедур експортного контролю, затверджена Наказом Державної служби експортного контролю України від 9.10.98р. № 641/3081// Офіційний вісник України. - 1998. - № 41

Пункт 5.6. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

3 Стаття 23 Положення про матеріальну відповідальність віськовослу-жбовців військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.06.95 р.// Голос України. - 1995. - 27 липня.

4 Стаття 13 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 26 лютого.

5 Стаття 15 Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р.// Голос України. - 2001. - 6 березня.


>>>257>>>Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)