РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 7. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕННЯХПроцесуальний контроль

Адміністративний процес характеризується оперативністю. Через це можливості процесуального контролю звужені. Проміжкові процесуальні акти та дії можуть бути переглянуті разом із завершальними актами (адміністративними рішеннями).

Однак є винятки. 1) Загальний порядок контролю. Він пов'язаний із субсидіарним застосуванням Закону України "Про звернення громадян" для регулювання порядку розгляду скарг на процесуальні дії та акти. Зокрема це стосується оскарження залишення заяви без розгляду при накладенні штрафів за порушення законодавства про рекламу1. 2) Спеціальний порядок оскарження окремих процесуальних дій. У випадку незгоди керівника навчального закладу з висновками атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи він може подати апеляцію до регіональної експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то регіональна експертна рада призначає експертну комісію у новому складі2. 3) Якщо процесуальний проміжковий акт вчиняється самим же проводом, то він сам протягом поточної стадії може переглянути таке своє рішення. Так, заходи процесуального забезпечення, які вживаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі за поданням лідируючих суб'єктів (Державної митної служби, Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України), можуть бути скасовані або змінені самою ж Комісією. Таке рішення прийма-

1 Пункт 9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.97 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 16 вересня.

2 Пункт 18 Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів, затвердженого наказом міністерством освіти і науки України № 553 від 24.07.2001 р.// Офіційний вісник України.-2001.-№32. -Ст. 1510.


>>>198>>>

ється вже кваліфікованою більшістю членів Комісії . Державна митна служба України, національний товаровиробник або відповідний орган виконавчої влади протягом ЗО днів від дати публікації рішення Комісії про застосування спеціальних заходів можуть вимагати перегляду цього рішення. Згідно з цією вимогою Комісія розпочинає перегляд зазначеного рішення, за результатами якого Комісія приймає рішення кваліфікованою більшістю голосів про залишення рішення про застосування спеціальних заходів без змін, його зміну або скасування.

Адміністративно-процесуальний контроль здійснюється суто суб'єктами державного, комунального, непублічного управління. Тобто судовий контроль за проміжковими процесуальними актами не варто відносити до адміністративно-процесу-цального. При цьому в деяких випадках такий судовий контроль є єдино можливим. До прикладу, розпорядження про вжиття заходів щодо забезпечення виконання рішення про захист від недобросовісної конкуренції може бути оскаржене до суду. При цьому тільки суд повинен оцінювати законність таких забезпечувальних заходів, як накладення арешту на майно, грошові суми2.

Адміністративно-процесуальний контроль має бути завжди попередній, тобто проміжкові процесуальні акти та стадії виконання переглядаються окремо від адміністративного рішення по суті справи. Однак процесуальні нормативні акти дають різні способи попереднього процесуального контролю, що як правило, здійснюється проводом. Перший спосіб - це вчинення організаційної дії проводом після проведення процесуальної дії лідируючим суб'єктом. Другий спосіб, зокрема, проявляється в тому, що керівник митного органу контролює хід проведення службового розслідування. Такий контроль не є правовим, він - організаційний, що полягає в організаційному

1 Стаття 16, 19 Закону Укарїни "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 23

лютого.

Стаття 29 Закону Укарїни "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.


>>>199>>>

забезпеченні роботи комісії, яка проводить розслідування'.

Наступний контроль процесуальним не є, однак теж впливає на провадження справи. Особливо це стосується стадії виконання рішення. Так, практикується обов'язкове надсилання примірника рішення разом із матеріалами справи спеціалізованому підрозділу центрального апарату міністерства для нагляд\ за дотриманням вимог законодавства при розгляді справи і винесенні рішення та контролю за виконанням рішення2.

Право процесуального контролю визнається за проводом, спеціально-уповноваженими лідируючими суб'єктами. В першому випадку, до прикладу, коли начальник митниці не згоден з прийнятим рішенням про проведення митного розслідування, а також при наявності обставин, які виключають провадження по справі, він своєю постановою припиняє провадження по справі1. В іншому випадку, зокрема, висновки огляду на стан сп'яніння оскаржуються до контрольної комісії медичного огляду регіонального наркодиспансера або контрольної комісії Міністерства охорони здоров'я4.

Право ініціювання перегляду процесуального рішення визнається за проводом і учасниками.

'

1 Пункт 3.3. Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України, затверджений Наказом Держмитслужби України № 462 від 27.07.99 р.// Офіційний вісник України. - 1999. - №33. - Ст 1756.

2 Пункт 8.8. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 09.01.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 246.

3 Пункт 5.2.9. Положення про провадження в справах про порушення митних правил, затвердженого наказом державного митного комітету України № 205 від 04.11.92 р.

4 Пункт 3.8. Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів, затвердженої наказами МВС, МОЗ та мінюсту № 114/38/15-36-18 від 24.02.95 р.


>>>200>>>

Відшкодування витрат

Процесуальні витрати складаються із: плати за розгляд (збору); витрат на провадження. До витрат на провадження відносять дорожні та інші витрати свідків і експертів, а також зацікавлених осіб, та витрати, зумовлені оглядом місця, так само, як і витрати на офіційні листи учасникам.

Стягнення процесуальних витрат проводиться залежно від видів проваджень, позитивних чи юрисдикційних. Крім цього, потрібно розрізняти витрати, що проводяться за ініціативою зацікавлених осіб, та витрати, що проводяться лідируючими суб'єктами в силу своїх статутних обов'язків (відшкодування витрат, що проведені залученими особами - свідками та експертами)1. Витрати покладаються на учасника, якщо вони виникли з його вини, були зроблені на його користь чи на його вимогу та виникли через статутні обов'язки лідируючих суб'єктів по справі, або якщо позиція зацікавленої особи визнана неправомірною.

В позитивних провадженнях витрати покладаються на сторону, що зацікавлена у наданні управлінської послуги. За загальним правилом заяви громадян розглядаються без стягнення плати2. Однак спеціальні звернення громадян розглядаються в більшості випадків за умови сплати відповідних зборів. При відмові сторони-заявника продовжувати участь у справі, їй не повертають плату (збір)3. В деяких випадках через особливий суспільний інтерес у позитивному провадженні його сторона зазнає менших витрат. Не секрет, що держава особливо зацікав-

1 Пункт 2.13 Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства, затвердженого наказом міністерства охорони здоров'я України № 135 від 20.07.95 р.

2 Пункт 3.10 Правил розгляду звернень громадян до Державної комісії

3 цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів, затверджених Наказом ДКЦПФР № 186 від 23.07.97 р.// Українська інвестиційна газета, - 1997. - № 32.

3 Пункт 5.4 Положення про Апеляційну раду держпатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.// Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12.


>>>201>>>

лена у розширенні обсягу державного реестру патентів на винаходи та інші об'єкти інтелектуальної власності. Через це Державний департамент інтелектуальної власності України відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93 несе витрати по виготовленню і пересиланні матеріалів, що протиставлені заявці заявника на отримання патенту1. Є пропозиція звільнити сторону-заявника від збору за розгляд справи, предметом якої є вимоги про сприяння у реалізації матеріально-правових обов'язків".

В юрисдикційних провадженнях витрати учасника, позиція якого визнана правомірною покладаються на учасника, позиція якого визнана неправомірною (в якості останнього може виступити як зацікавлена особа, так і лідируючий суб'єкт, що здійснює адміністративне переслідування). Так, в юрисдикційних провадженнях витрати по зберіганню вилучених предметів (витрати митного органу по зберіганню предметів, у відношенні яких винесено постанову про конфіскацію, мають бути компенсовані особою, яка скоїла порушення3).

При цьому відшкодування збитків зацікавленою особою із неправомірною позицією здійснюється у добровільному порядку. Лише якщо вона відмовляється відшкодовувати, стягнення проводиться в примусовому порядку на підставі рішення суду. Діє правило Конституції: громадянин може бути позбавлений власності тільки в судовому порядку. Стосовно юридичних осіб це правило загалом не діє, однак законодавство поширює його і на юридичних осіб. Наприклад, витрати на проведення експертизи відшкодовуються за рахунок особи, яка вчинила порушення законодавства. У разі відмови у відшкодуванні зазначених витрат особа, яка здійснила ці витрати, може зверну-

1 Див.: Голос України. - 1994. - 16 лютого.

Авер'янов В. До питання про поняття так званих "управлінських послуг"// Право України. - 2002. - №6. - С. 125-127.

3 Пункт 8.3.1 Положення про провадження в справах про порушення митних правил, затвердженого наказом державного митного комітету України № 205 від 04.11.92 р.


>>>202>>>

тись до суду із заявою про їх відшкодування . Однак така вимога не може бути предметом судового розгляду в порядку позовного провадження. Спір про право цивільне з приводу факту і розміру шкоди фактично відсутній. Дані питання вирішені в адміністративному провадженні. Адже факт проведення експертизи та її вартість зафіксовані в процесуальних документах. Щодо лідируючих суб'єктів, чия позиція визнана неправомірною, то стягнення з них витрат може бути проведено у по-засудовому, адміністративному порядку.

Існує окрема група норм щодо процедурних витрат на стадії виконання в адміністративному провадженні. В юрисдик-ційних провадженнях щойно висловлене правило теж знаходить своє підтвердження. Так, на судно-порушник покладаються витрати по одержанню ним залишків майна, що не було конфісковане у нього при порушенні законодавства2. Аналогічно порушники державного кордону будуть нести витрати по їх депортації1.

Від інституту процесуальних витрат слід відрізняти інститут відшкодування збитків, що завдані суб'єктам адміністративно-процесуальних відносин через недобросовісну реалізацію процесуального статусу. Витрати, зроблені проводом у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадян4 та юридичних осіб1 за рішен-

' Стаття 43 Закону Укарїни "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

2 Пункт 15 Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, затвердженого Постановою КМУ № 642 від 12.06.96 р.// Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.2. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996. - С. 320.

3 Див.: Постанова Кабінету Міністрів України № 739 від 17.03.93 р. "Про відшкодування витрат іноземними громадянами (особами без громадянства), громадянами України, проведених у зв'язку із їх затриманням за порушення (спробу порушення) державного кордону, утриманням на період адміністративного затримання і депортацію."

4 Пункт 2.11. Правил розгляду звернень громадян до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів, затверджених Наказом ДКЦПФР № 186 від 23.07.97 р.// Українська інве-


>>>203>>>

ням суду. А заявник має право вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. Наприклад, стягнення збитків із зацікавленої особи дає конкурентне законодавство. Відповідач у разі закриття провадження у справі у зв'язку з недоведенням вчинення порушення може стягнути з заявника збитки, завдані йому забезпеченням виконання рішення, у порядку, визначеному цивільним законодавством 2.

 

стадійна газета. - 1997. - № 32.

1 Пункт 2 статті 6 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування від 17 січня 2002 р.// Голос України. - 2002. - 2 березня

2 Стаття 29 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.


>>>204>>>

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.007 с.)