ТОП 10:

Наслідки стадії порушення провадженняРезультатами передпроцесу можуть бути такі акти: 1. Прийняття заяви до розгляду (порушення провадження). 2. Про передачу звернення на вирішення в підпорядкований або інший орган системи міністерства. 3. Надіслання за належністю до іншого міністерства'. 4. Залишення звернення без розгляду. Якщо у зверненні поряд з питанням щодо компетенції даного органу порушуються питання, які підлягають розв'язанню в інших органах, то копія цієї заяви надсилається до суміжного органу.

Акти про порушення провадження бувають таких видів: 1. Повідомлення сторін про факт подання заяви, її зміст, тип процедури розгляду2. 2. Розпорядження про порушення провадження. 3. Рішення про початок стадії адміністративного розслідування. До прикладу, при захисті національного товаровиробника від імпорту у рішенні про адміністративне розслідування зазначаються особи, відповідальні за розслідування, дається розпорядження про публікацію інформації про порушення розслідування3. 4. Вчинення однієї із процесуальних дій стадії адміністративного розслідування, до прикладу, адміністративного затримання.

1 Пункт 2.8. Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, устновах, організаціях і на підприємствах системи МВС України, затвердженої Наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України № АП-8/21 від 24.02.97 р.// Офіційний вісник України. -1997. - №18. - Ст. 125.

2 Пункт 10 Порядку розгялду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000р.// Офіційний вісник України. - 2000,- № 51.- Ст. 2232.

3 Стаття 8 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україні" від 22.12.98 р.//Голос України. -1999. -23 лютого.


>>>244>>>

При цьому всі зацікавлені особи повідомляються про наслідки перед процесу1.

Якщо звернення відкликається до порушення провадження по справі, то воно вважається таким, що не подавалось2.

Залишення звернення без розгляду

Підставами для цього є: 1) неправильне оформлення звернення (воно викладене не українською мовою, оформлене не на офіційному бланку юридичної особи, не зазначене місце проживання або місцезнаходження підприємства, установи організації, звернення, не підписане автором, анонімне звернення: в ньому відсутні або нерозбірливо вказані прізвище, ім'я, по батькові автора, його підпис або адреса, неповна адреса3; 2) не виконано вимог до змісту (немає посилань на докази, немає викладу підстав подачі звернення) ; 3) заява подана недієздатною особою; 4) повторність звернення з одного і того ж питання, якщо перше було вирішене по суті5. Так, заява на видачу ліцензії на право

1 Стаття 40 Закону України "Про Вищу раду юстиції'" від 15.01.98р.// Голос України. - 1998. - 17 лютого.

2 Стаття 12 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. -1999.-26 лютого.

3 Пункт 5 Положення про порядок розгляду письмових зверенень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.

4 Пункт 7 Порядку розгялду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000р.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51.- Ст. 2232.

5 Пункт 5 Положення про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000 р.


>>>245>>>

користування каналом мовлення залишається без розгляду, якщо раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на тій же території мовлення)1. При цьому до рішень по суті відносять також рішення, якими на стадії вирішення приймається добровільне поновлення публічного правопорядку. До прикладу, заява залишається без розгляду, якщо є угода про врегулювання конфлікту ; 5) невиправлення у встановлений строк недоліків у формі залишеного без руху звернення3; 6) заява юридичної особи, у якої відсутня спеціальна правоздатність. Це може бути у випадку, коли заява на видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо її статут суперечить вимогам закону)4; 7) подання заявником клопотання про відкликання заяви після порушення провадження5; 8) в юрисдикційних провадженнях залишають без розгляду протоколи про порушення законодавства, яке не має відчутного впливу на суспільні відносини, які регулюються таким законодавством6; 8) непідвідомчість заяви лідируючому суб'єкту.

Наслідком залишення заяви без розгляду є те, що заява разом із матеріалами повертаються заявнику. При цьому заявник не втрачає права звернутись до лідируючого суб'єкта (проводу)

1 Стаття 15 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"// Голос України. - 1995. - 11 квітня.

2 Пункт 16 Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000р.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2232.

3 Пункт 3.3. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджені Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р./,' Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

4 Стаття 15 Закону України "Про телебачення і радіомовлення "// Голос України. - 1995. - 11 квітня.

5 Стаття 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.//Голос України. - 2001. - 27 лютого.

6 Там же.


>>>246>>>

повторно . При цьому окремий процесуальний акт про залишення заяви без розгляду може не складатись, а дія по залишенню заяви без розгляду фіксується у формі повідомлення про це заявника2.

В деяких випадках до підстав залишення заяви (протоколу) без розгляду в юрисдикційних провадженнях відносять відсутність ознак правопорушення". Однак за даних обставин варто передбачити відмову у задоволенні вимог лідируючого суб'єкта, який склав протокол (подання, акт).

Залишення без руху

Підстави: відсутність дати на заяві (протоколі), несплата збору (неподання одночасно зі зверненням документа, що підтверджує оплату послуги у встановленому розмірі)4, некомплектність документів, що додані до заяви (протоколу).5

1 Стаття 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

2 Пункт 15.5. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних папаерів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

1 Пункт 11 Інструкції щодо застосування Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності, затверджена Постановою НКРЕ від 01.09.99 р. № 1134// Офіційний вісник України. - 1999.-№38.-Ст. 1922.

4 Пункт 2.2. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996.-№ 6.

5 Пункт 2.4.2. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на придбання, володіння, збут, експлуатацію, викоритсання джерел іонізуючого випромінювання, умови і правила здійснення ними цих видів діяльності та контроль за їх дотриманням. затвердженої Наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Міністерства охорони навколишнього середовища та ядер-


>>>247>>>

Наслідки: заява і матеріали тимчасово залишаються у лідируючого суб'єкта (проводу), а заявнику надсилається запит (повідомлення) із пропозицією протягом певного строку подати додаткові належні матеріали, що необхідні для розгляду заяви1. Деколи заява разом із матеріалами повертаються із відповідним роз'ясненням2, однак, при виконанні всіх процесуальних передумов заява (протокол) вважається все одно поданою з моменту первісного надіслання заяви (протоколу).

ної безпеки України № АП-8/21 від 24.02.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - №18. - Ст. 125.

1 Пункт 3.3. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

2 Пункт 5 Положення про порядок розгляду письмових зверенень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами Державної контрольно-ревізійної служби України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України № 15 від 25.02.2000р.


>>>248>>>Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.004 с.)