Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послуг 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правова охорона засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і послугДо засобів індивідуалізації учасників товарного обігу, товарів і по­слуг належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг), геогра­фічні зазначення (зазначення походження товарів) та фірмові найме­нування.

Знак– позначення, за яким товари і послуги одних осіб відріз­ня­ються від товарів і послуг інших осіб. Зареєстрований знак – знак, на який видано свідоцтво. Правова охорона знаків здійснюється згідно з Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 22.05.2003 р.

Об’єктом знака (п.2 Ст. 5) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема:

− слова, у тому числі власні імена, літери, цифри;

− зображувальні елементи – у формі графічних композицій на площині;

− кольори та комбінації кольорів;

− будь-яка комбінація таких позначень.

Новими видами позначеннями можуть бути:

- звуки – (відомі усьому світу зареєстровані звукові марки: звук запальнички, що відкривається, «Zіppo», звук мотора мотоцикла «Харлей Девідсон» і ревіння лева в рекламній заставці кінокомпании «Metro Goldwyn Mayer», музичний програш у рекламі кави «Nescafe», знамениті чотири ноти Іntel);

- кольорові сигнали – кольорове мерехтіння;

- динамічні позначення – мультиплікаційні герої, рухомі логотипи;

- запах – прикладом можуть служити перший знак для пряжі з особливим ароматом (зареєстрований у вересні 1990 року в США); екзотичне позначення «запах кінського поту» для шкіряної оббивки крісел автомобілів марки «Мустанг» (зареєстровано у США); «квіт­ковий аромат, що нагадує троянду» для покришок; «сильний запах гіркого пива» для стріл до гри «дартс»; «запах свіжоскошеної трави» для тенісних м’ячів.

Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують (п. 1 Ст. 6):

− державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

− офіційні назви держав;

− емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних між­урядових організацій;

− офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

− нагороди та інші відзнаки.

Також не можуть одержати правову охорону позначення, які за­зна­че­ні у п. 2, 3 та 4 Ст. 6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

− звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

− складаються лише з позначень, що є загальновживаними як по­значення товарів і послуг певного виду;

− складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

− є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо то­вару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

− складаються лише з позначень, що є загальновживаними сим­во­лами і термінами;

− відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка на­дає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотож­ни­ми або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

− знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

− знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокре­ма знаками, визнаними добре відомими відповідно до Статті 6 bіs Па­ризької конвенції про охорону промислової власності (995_123);

− фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать ін­шим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

− кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому чис­лі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються згідно з Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (752-14). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

− знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрова­ними у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

− промислові зразки, права на які належать в Україні іншим осо­бам;

− назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без зго­ди власників авторського права або їх правонаступників;

− прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і фак­симіле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоц­тва становить 10 років і може бути продовженим щоразу на 10 років, за умови сплати відповідного збору.

Правова охорона зазначень походження товарів здійснюється згід­но з Законом України «Про охорону прав назазначення походження то­варів» від 22.05.2003 р. Зазначення походження товарів (за ЦК – ге­ографічне зазначення) поділяють на:

прості – будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позна­чення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце похо­дження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вжи­вається для позначення товару або як складова частина такого позна­чення (вироблене на Україні; зроблене в Полтаві);

кваліфіковані – поділяють на (рис. 4):

· назва місця походження (НМП) товару;

· географічне зазначення походження (ГЗП) товару.

Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного геогра­фічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця при­родними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором. Наприклад, «Bordeaux» («Бордо») у відношенні вина, зробленого в місцевості Бордо, Франція (реєстрація № 80); «Havana» («Гавана») у відношенні тютюну, вирощуваного в районі Гавани, Куба (реєстрація № 472); «Tequila» («Текіла») у відношенні спиртних напоїв, виготовлених у ви­значених областях Мексики (реєстрація № 669).

Географічне зазначення походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші харак­теристики, в основному зумовлені характерними для даного геогра­фічного місця природними умовами чи людським фактором або поєд­нанням цих природних умов і людського фактора. (Гжель, Хохлома, Петриківський розпис).

Рис. 4. Поняття кваліфікованого зазначення походження товарів

Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне зазна­чення є:

а) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці ви­робляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем;

б) асоціації споживачів;

в) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Кваліфіковане зазначення походження товарів, а вірніше назва міс­ця походження має багато спільного із знаком для товарів і послуг, але є ряд специфічних критеріїв, що і зумовили вирізнення цього об’єкту інтелектуальної власності:

1. НМП повинно вказувати на те, що відповідний товарів походить з географічного місця, що викликає у споживачів певні асоціації, без яких воно не може бути зареєстроване (вода Миргородська – у м. Мир­город, Гоголівська – Гоголево, Боржомі – вода з гір).

2. До НМП не висувається критерій новизни – географічні місця, що включаються до позначення товарів, не є новими.

3. Товар повинен мати відповідні властивості, зумовлені харак­тер­ними для даного географічного місця природними умовами чи поєд­нання цих умов з характерними для даного географічного місця люд­ським фактором (саме з цього географічного району даний товар має специфічні властивості; масло Миргородське в даному випадку вказує на місце вироблення продукту).

Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації. Пра­вова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження то­вару, що вказує на конкретне географічне місце з якого походить то­вар, на підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації. Можлива реєстрація права на вже зареєстроване позначення, вона засвідчена свідоцтвом, що діятиме протягом 10 років.

Власник свідоцтва має право наносити поряд із кваліфікованим за­значенням походження товару попереджувальне маркування для ін­формації про те, що це зазначення зареєстровано в Україні, у якості якого застосовується обведена овалом абревіатура (НМП). Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Заре­єстрована в Україні назва місця походження товару». Для попе­ре­джу­вального маркування географічного зазначення походження товару за­стосовується обведена овалом абревіатура (ГЗП). Замість цього мар­кування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення походження товару».

Комерційне (фірмове) найменування (Ст. 489 ЦК України) це будь-яка назва підприємства, установи чи організації, що має статус юридичної особи. На відміну від попередніх об’єктів інтелектуальної власності, поки що не існує закону, який би охороняв права на нього.

Чинність права на цей об’єкт інтелектуальної власності почи­на­ється від моменту першого використання найменування. Правова охо­рона здійснюється без обов’язкового подання заявки на комерційне найменування.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.018 с.)