Обшук місцевості, жилих і нежилих приміщень 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обшук місцевості, жилих і нежилих приміщеньСобака за командою молодшого інспектора-кінолога “Шукай” і жестом – рух правої руки у потрібному напрямку, – не відволікаючись на сторонні подразники, у різноманітній обстановці активно та зацікавлено здійснює обшук ділянки місцевості (частину поля, лісу, яру тощо) розміром приблизно 50Х50 метрів або жилого (нежилого) приміщення. На території, що обшукується, долаючи без додаткових команд перепони, що зустрічаються на шляху слідування, знаходить і підносить до молодшого інспектора-кінолога 3 предмети з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами чи іншими одурманюючими засобами, замасковані рослинністю, різними предметами, продуктами, речами, тютюном, зариті в грунт, сміття тощо. Про виявлення предметів, що не піддаються апортуванню, собака сигналізує гавканням, дряпанням, стрибками тощо.

 

Додаток 2

до пункту 2.8 Інструкції з організації кінологічної служби в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо проведення випробовувань службових собак

 

1. Випробовування службових собак проводяться після закінчення підготовки в училищі підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників кримінально-виконавчої системи та учбових зборів на базі установи виконання покарань (слідчого ізолятора), а також у випадках коли виникає службова необхідність визначити ступінь підготовки собак або придатності їх для службового використання.

2. Випробовування собак проводяться з метою:

перевірки рівня професійної підготовки молодших інспекторів-кінологів і визначення ступеня їх майстерності в дресируванні та застосуванні службових собак;

визначення ступеня підготовки собак і оцінки їх службових якостей;

визначення ступеня придатності собак для використання у практичній діяльності та племінній роботі;

підведення підсумків роботи, пов’язаних з підготовкою або перепідготовкою молодших інспекторів-кінологів і дресируванням службових собак в училищі підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників кримінально-виконавчої системи та учбових зборів на базі установи виконання покарань (слідчого ізолятора);

виявлення кращих молодших інспекторів-кінологів, які досягли високих результатів в оволодінні методикою і тактикою підготовки та застосування собак на заняттях і в практичній діяльності.

3. Суддівство на випробовуваннях здійснюється екзаменаційною комісією у складі голови та членів комісії, які призначаються наказом територіального органу управління Департаменту.

4. Випробовування проводяться за загальною і спеціальною підготовками у відповідності з цими Методичними вказівками. Види навичок, за якими будуть складатися випробовування, визначаються екзаменаційною комісією.

5. Під час випробовування службових собак допускається присутність тих посадових осіб, під керівництвом яких здійснювалась їх підготовка. Під час випробовування вони можуть надавати членам екзаменаційної комісії пояснення щодо особливостей поведінки собак, які перевіряються, їх службових якостях, методів дресирування, що застосовувались до них під час підготовки тощо.

6. Місця випробовувань визначаються екзаменаційною комісією та обладнуються у відповідності з вимогами нормативів підготовки службових собак для виконання тих навичок, які визначені цією комісією для випробовування.

7. Для більш чіткої організації та проведення випробовувань складається розклад, в якому зазначаються номери учбових груп, дати, час, а також прізвища осіб, відповідальних за забезпечення проведення цих заходів.

8. Перед початком випробовувань голова екзаменаційної комісії ознайомлює молодших інспекторів-кінологів з обладнанням місць, де будуть проводитись випробовування, їх особливостями, умовами, завданнями та порядком випробовування, а також інструктує їх про правила керування службовими собаками на випробовуваннях.

9. Випробовування проводяться в залежності від рішення екзаменаційної комісії за всіма або за основними видами служби: по сліду, вибору людини та речі, обшуку місцевості та приміщень, пошуку стріляних гільз, затриманню та загальній дисципліні.

10. Оцінка роботи службових собак на випробовуваннях здійснюється за таблицею визначення ступеня підготовки собак за кожною навичкою окремо та комплексу видів у цілому (додаток 1 до цих Методичних вказівок).

11. Робота собак при виконанні навичок загальної та спеціальної підготовки оцінюється відповідно по 100 - і 200-бальній системі окремо. Комплексна ж оцінка ступеня підготовки собак складається із суми балів цих двох систем.

12. Оцінка роботи кожного собаки визначається за кількістю набраних балів: “відмінно” відповідає 91 % - 100%, “добре” – 81 % - 90 %, “задовільно” – 70 % - 80 % балів від загальної кількості балів, що передбачені за навички загальної та спеціальної підготовки (окремо та разом).

Продовження додатка 2

 

13. У залежності від кількості набраних балів по загальному та спеціальному курсах окремо, а також при комплексній оцінці роботи собак молодші інспектори-кінологи і закріплені за ними собаки нагороджуються дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів. Диплом І ступеня відповідає оцінці “відмінно”, диплом ІІ ступеня – “добре” і диплом ІІІ ступеня – “задовільно” (зразки дипломів – додатки 2 і 3 до цих Методичних рекомендацій).

Ступінь дипломів визначається в наступному порядку:

за виконання навичок загальної підготовки при оцінці “відмінно” (91 – 100 балів) видається диплом І ступеня, при оцінці “добре” (81 – 90 балів) – диплом ІІ ступеня, при оцінці “задовільно” (70 – 80 балів) – диплом ІІІ ступеня;

за виконання навичок спеціальної підготовки при оцінці 182 – 200 балів видається диплом І ступеня, при оцінці “добре” (162 – 181 бал) – диплом ІІ ступеня, при оцінці “задовільно” (140 – 161 бал) – диплом ІІІ ступеня;

за сумою балів, набраних за виконання комплексу навичок загальної та спеціальної підготовки, при оцінці “відмінно” (273 – 300 балів) видається диплом І ступеня, при оцінці “добре” (243 – 272 бали) – диплом ІІ ступеня, при оцінці “задовільно” (210 – 242 бали) – диплом ІІІ ступеня.

14. Оцінка виконання всіх навичок проводиться за цифровою п’ятибальною системою: “5”, “4”, “3”, “2” і “1”. Незадовільними вважаються оцінки “2” і “1”. Оцінка “5” виставляється у тому випадку, коли собака старанно, чітко та безпомилково виконує потрібний прийом у суворій відповідності з вимогами нормативів і цих Методичних вказівок.

15. При оцінці якості роботи собаки члени екзаменаційної комісії, крім балів, установлених у таблиці визначення ступеня підготовки розшукових собак, керуючись знаннями в області службової кінології, досвідом і професійною майстерністю, на свій розсуд можуть за винятково чітке та зацікавлене виконання тієї чи іншої навички підвищити або за грубе поводження з собакою, помилки тощо знизити від 1 до 5 балів за загальною та від 1 до 10 балів за спеціальною підготовками.

16. Основними критеріями оцінки якості підготовки службових собак є установлені для цього нормативи. Під час випробовувань собак головна увага членів екзаменаційної комісії повинна зосереджуватися на оцінці дисципліни собаки, стилі його роботи по сліду, на вибір, при обшукуванні місцевості тощо, на зацікавленості та азартності в роботі, на оцінці нюху та майстерності у пошуку та диференціюванні запаху, що шукається.

17. Члени екзаменаційної комісії під час випробовування проводять експертизу та аналіз пошукових якостей службових собак, надають характеристику результатам їх роботи за навичками загальної та спеціальної підготовки, визначають якість виконання навичок та відображають її в балах. За кількістю балів установлюють ступінь і оцінку підготовки, а також придатність кожного собаки до службового використання в практичній роботі.

Під час випробовувань екзаменаційна комісія оцінює також майстерність молодших інспекторів-кінологів в управлінні собаками при виконанні навичок.

18. При визначенні остаточних оцінок за випробовуваннях екзаменаційна комісія враховує всі обставини, що характеризують якість підготовки кожного собаки, та за загальною думкою виносить остаточне рішення. У випадках, коли виникають спірні питання щодо оцінки ступеня підготовки собаки за окремими видами випробовувань, вирішальне слово залишається за головою екзаменаційної комісії, а за його відсутності рішенням стає більшість голосів членів екзаменаційної комісії.

19. Випробовуванню піддається кожний службовий собака, підготовлений до служби. Не піддаються перевірці тільки хворі собаки, пустуючі та щінні суки. Ці факти підтверджуються довідками ветеринарних спеціалістів.

 

Продовження додатка 2

 

20. За сумнівних обставин щодо виконання будь-якої навички, а також у випадках, коли молодший інспектор-кінолог наполягає на повторній перевірці роботи та його претензії обгрунтовані, за рішенням екзаменаційної комісії допускаються повторні випробовування собаки за тією навичкою, виконання якої зразу оцінити не вдалося.

21. По закінченні випробовувань екзаменаційна комісія складає звіт про їх результати, в якому дає аналіз і загальну характеристику підготовки службових собак за спеціальними навичками та зазначає оцінки їх роботи; дає висновок про придатність і підготовленість кожного собаки до служби, а також рекомендації щодо покращання якості підготовки молодших інспекторів-кінологів і собак.

 

 

Продовження додатка 2

 

Додаток 1

до пункту 10 Методичних вказівок щодо проведення випробовувань службових собак

 

 

ТАБЛИЦЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.189.2 (0.008 с.)