Основні параметри автомобіля
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні параметри автомобіляОсновні параметри автомобіля вибирають, використовуючи спеціальну літературу, електронні засоби інформації, лекційний матеріал на основі аналізу компонувальних схем автомобілів, світового автомобілебудування та наукового прогнозу.

Повна маса автомобіля (кг), визначається за статистичними даними згідно з формулою:

, (1.1)

де – власна маса автомобіля, кг;

– маса вантажу, який перевозиться, кг;

= 75кг- маса пасажира та водія;

z - число місць для пасажирів;

- маса багажу (для легкових автомобілів і автобусу), кг; для легкового автомобіля приймають масу багажу Мб =50 кг, для приміського та міжміського автобусу із розрахунку по 10 кг на одного пасажира. При розробці міського автобуса масу вантажу не враховують.

Власна маса автомобіля М0 –його маса у спорядженому стані без вантажу ( складається із сухої маси автомобіля та маси палива, охолоджувальної рідини, запасного колеса ( коліс), інструменту, обов’язкового обладнання).

При проектуванні автомобіля її визначають, орієнтуючись на існуючі однотипні конструкції.

При визначенні власної маси вантажного автомобіля переважно виходять із маси вантажу Мв [9], що перевозиться автомобілем за формулою:

М0 = q ∙ Мв (1.2)

де q– коефіцієнт тари.

Для вантажних автомобілів з колісними формулами 4х2 та 6х4 коефіцієнт qможна визначити, використовуючи поліноми, які отримано шляхом статистичної обробки параметрів мас існуючих автомобілів.

q = 1,613 5,565 10-4 · Мв + 1,39810-7 ·М2в – 1,80010-11· М3в +

+1,145 10-15· М4в – 2,85210-20·М5в ; (1.3)

q = 1,529 – 4,317 10-4· Мв + 8,26110-8 ·М2в – 7,03410-12·М3в +

+ 2,187 10-16· М4в, (1.4)

Приймемо для розрахунку масу вантажу, що перевозиться вантажним автомобілем Мв = 5000кг.

Використовуючи поліном (1.3), знаходимо:

q = 1,613 5,56510-4·5000+ 1,39810-7 ·50002 – 1,80010-11· 50003+

+1,145 10-15·50004 – 2,85210-20·50005 = 0,702.

Згідно з поліномом (1.4) маємо:

q = 1,529 – 4,317 10-4· 5000+ 8,26110-8 ·50002 – 7,03410-12·50003 +

+ 2,187 10-16·50004 =0,693.

Прийнявши q = 0,7, знаходимо власну масу автомобіля:

М0 = 0,7 ∙5000 = 3500кг.

За формулою (1.1) при z=1 і = 0 кг знаходимо повну масу автомобіля:

кг.

Масу (кг), що припадає на кожну з осей двовісного автомобіля (індекс указує на номер осі), визначаємо за формулами:

M2 = (0,62...0,67) Ma; (1.5)

M2 = 0,65∙Ma;= 5622,5 кг.

кг.

Повна вага автомобіля (Н) визначається за формулою:

Gаа g. (1.6)

Чисельне значення у нашому випадку:

Gа =8650∙9,81=84856,5 Н.

Для повноприводних вантажних автомобілів з колісною формулою 4х4 коефіцієнт тари можна приймати q = 1,6…1,7, з колісною формулою 6Х6 – q = 1,4….1,5, з колісною формулою 8Х8 – q = 1,3….1,4[9].

 

База автомобіля L приймається, орієнтуючись на існуючі конструкції автомобілів.

Координати центра мас згідно з базою знаходять за формулами:

; (1.7)

; (1.8)

де, а – відстань від передньої осі до центра мас автомобіля, мм;

b - відстань від задньої осі до центра мас автомобіля, м.

Прийнявши за прототипом базу автомобіля L = 3,7 м, отримаємо:

м ;

м.

Висоту центра мас для вантажних автомобілів hс часто приймають рівною 0,8 м .

Координати центра мас автомобіля можна взяти з результатів лабораторної роботи за темою « Bизначення координат центра мас автомобіля» або визначити шляхом вивішування автомобіля-прототипу.

Схеми вивішування автомобіля наведено на рисунку1.1.

Рисунок 1.1 – Схеми вивішування автомобіля при визначенні координат центра мас

 

Відстань b визначають з рівняння моментів відносно точки опори С при горизонтальному розташуванні автомобіля, підвішеного за передню частину:
b = P1∙ L1/ G (1.9)
де P1 – показання динамометра;

G – вага автомобіля;

L1 – відстань по горизонталі між проекціями на опорну поверхню точки опори і точки підвісу.
Для визначення вертикальної координати центру мас hс передню частину автомобіля піднімають на деяку висоту. Кут підйому дуже малим вибирати не слід, оскільки при цьому знижується точність вимірювань. Координату hс визначають з рівняння моментів відносно точки С перетину перпендикуляра ОС до опорної поверхні, що проходить через точку опори, і лінії, що проходить через точку підвіски паралельно опорній поверхні:
b∙Gcosa – h1∙G sina = L1P2∙cosa, (1.10)
звідки
h1 = ctgα (bP2L1 / G), (1.11)
де α – кут підйому автомобіля над горизонтальною площиною;

сtgα = L2 / hпод;

P2 – показання динамометра;

L2 – відстань по горизонталі між проекціями на опорну поверхню точки опори і точки підвісу;

h1 – проекція відстані від центру ваги до точки підвісу на площину, що перпендикулярна площині руху.

 

Уточнення колісної формули

Колісну формулу автомобіля визначають, користуючись наступними умовами.

Повнопривідний автомобіль приймається у випадку, якщо:

–для двовісних автомобілів з одинарними колесами задньої осі;

де, φ - коефіцієнт зчеплення коліс із дорогою; приймається φ = 0,7;

ψmax – максимальний коефіцієнт опору асфальтобетонної дороги; приймають для розрахунку = 0,25.

Після підстановки чисельних значень знаходимо:

Отже, у нашому випадку приймаємо неповнопривідний автомобіль.

 

Вибір шин

Шини вибирають згідно з Держстандартами 4754-80 "Шины пневматические для легковых автомобилей", 5513-97 "Шины пневматические для грузовых автомобилей".

Умовні позначки на бічній поверхні шини вказують на її параметри :

В – ширина, Н –висота її профілю, посадковий d і зовнішній D діаметрипокришки.

Більшість вітчизняних шин мають позначення розмірів у мм ( у дужках – розміри в дюймах). Наприклад, В - d→ 170 - 380 ( 6,70 - 15).

Інколи зустрічається у позначеннях сполучення. Наприклад, D Х В – d→ 1200 Х 500 – 508.

Індекси швидкості вказують на максимальні швидкості руху. Позначаються латинськими буквами : L – до 120 км/год; P – до 150 км/год; Q – до 160 км/год; S – до 180 км/год.

Індекси вантажопідйомності вказують на максимальне навантаження на шину: 75→ 3870Н ; 85 → 5750 Н ; 103 → 8750Н.

Зі стандарту виписують: позначення шини ( наприклад, 240-508(8,20 -20)), максимальне навантаження на шину Gк max, зовнішній діаметр шини без навантаження D (мм), посадковий діаметр шини d (мм), допустиму швидкість руху Vmax. (м/с).

Навантаження на одне колесо будь-якої осі становить

Gкi = Gi /nкi, (1.12)

де і – номер осі;

nкi – кількість коліс, встановлених на осі (кожне здвоєне колесо враховується як два).

Таким чином, для передньої осі Gк1,Н ,для всіх автомобілів визначають за формулою

; (1.13)

Після підстановки значень параметрів отримуємо:

Н.

Навантаження на одне заднє колесо автомобіля за умови, що маємо одну задню вісь і задні колеса здвоєні, Н :

. (1.14)

Після підстановки значень параметрів знаходимо:

Н.

Згідно з Держстандартом 5513-97 "Шины пневматические для грузовых автомобилей" знаходимо:

– позначення шини 240 –508(9,00 –20)

– максимальне навантаження на шину Gк max= 20,21 кН

– зовнішній діаметр шини без навантаження D=976 мм

– посадковий діаметр шини d=508 мм

– допустима швидкість руху Vmax. =100к м/год.

Важливим показником автомобільної шини є її радіус. Розрізняють наступні радіуси :

– номінальний rн ( вказано у маркуванні шини) ;

– статичний rс – відстань від геометричної осі колеса до його опорної поверхні при дії лише вертикального навантаження;

– динамічний rд– відстань від геометричної осі колеса до опорної поверхні при його коченні;

– кінематичний rк– відстань від геометричної осі колеса до миттєвого центра його обертання.

З достатньою точністю кінематичний радіус колеса rк (мм) можна визначити за формулою:

; (1.15)

де, d – діаметр обода, мм;

D – зовнішній діаметр колеса без навантаження, мм;

λz – коефіцієнт вертикальної деформації. λz = 0,88…0,92 (менші значення беруть для легкових автомобілів, більші – для вантажівок і автобусів).

Динамічний радіус колеса rd та статичний – rс при розрахункахприймають рівним статичному радіусу rс , наведеному в стандарті, тобто вважають, що rd ≈ rк ≈ rс . В подальших розрахунках будемо користуватись поняттям радіус колеса rк, вважаючи, що для визначення параметрів динаміки автомобіля – це динамічний радіус rd,а параметрів кінематики – це радіус кочення колеса rк..

Підставляючи в формулу (1.15) параметри шини, знаходимо:

мм.

 

Питання для самоконтролю

1. Які масові параметри використовують при розрахунку автомобіля?

2. Охарактеризуйте власну і повну массу автомобіля.

3. Запишіть формули для визначення власної і повної масс автомобіля.

4. Що характеризує коефіцієнт тари при визначенні власної маси автомобіля?

5. За якими формулами визначають положення центра масс автомобіля?

6. Як уточнюється колісна формула автомобіля?

7. Які характеристики можна встановити з позначень на шинах?

8. Що таке статичний, динамічний радіуси колеса, радіус кочення? Як їх визначають аналітично?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.012 с.)