ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види реабілітації інвалідів в Україніреабілітація інвалідів - система медичних, психологічних,

педагогічних, фізичних, професійних, трудових,

фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих

на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених

або втрачених функцій організму для досягнення і підтримання

соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та

інтеграції в суспільство, а також забезпечення інвалідів

технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного

призначення; { Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону

N 4213-VI ( 4213-17 ) від 22.12.2011 }

 

реабілітаційні послуги - послуги, спрямовані на відновлення

оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального

рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її інтеграції в

суспільство;

 

реабілітаційні заходи - комплекс заходів, якими здійснюється

реабілітація інвалідів;

 

медична реабілітація - система лікувальних заходів, що

спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму

особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей

організму з метою забезпечення умов для повернення особи до

нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та

рецидивів захворювання;

 

психолого-педагогічна реабілітація - система психологічних та

педагогічних заходів, спрямованих на формування способів

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної

допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження і належної

самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил суспільної

поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи;

 

професійна реабілітація - система заходів, спрямованих на

підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи

здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації,

навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим

працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з

урахуванням особистих схильностей та побажань особи;

 

трудова реабілітація - система заходів, розроблених з

урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних

можливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичками

забезпечення трудової діяльності та адаптацію у виробничих умовах,

у тому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально

пристосованих робочих місць;

 

фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів,

розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення

здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за

допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних

можливостей її організму для покращення фізичного і психологічного

стану;

 

фізична реабілітація - система заходів, спрямованих на

вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних

етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне

відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні

можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних

навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації,

виробами медичного призначення;

 

соціальна реабілітація - система заходів, спрямованих на

створення і забезпечення умов для повернення особи до активної

участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до

самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом

соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової

адаптації, соціального обслуговування задоволення потреби у

забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації;

 

психологічна реабілітація - система заходів, спрямованих на

відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей

особи, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження

особистості;

 

соціальна допомога - система заходів, спрямованих на

повернення особи до активного життя та праці, відновлення

соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо

пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового

і матеріального захисту її існування, підготовки до

самообслуговування з формуванням здатності до пересування і

спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо;

 

абілітація - система заходів, спрямованих на опанування

особою знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання

в соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей та

обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов'язків, уміння

здійснювати самообслуговування;

 

професійна орієнтація - науково обґрунтована система форм,

методів, засобів впливу на особу для сприяння її професійному

самовизначенню на основі врахування стану здоров'я, освітнього і

професійно-кваліфікаційного рівнів, інтересів, здібностей,

індивідуальних, психофізіологічних особливостей та потреб галузей

економіки;

 

професійний відбір - науково обґрунтована система визначення

ступеня придатності особи до конкретної професії, спеціальності

(робочого місця, посади) відповідно до встановлених законодавством

нормативних вимог;

 

професійна адаптація - система заходів, спрямованих на

забезпечення успішного професійного становлення працюючої особи,

формування в неї професійних якостей, установок, потреби активно і

творчо працювати;

 

психологічна підтримка - система соціально-психологічних,

психолого-педагогічних способів і методів допомоги особі з метою

оптимізації її психоемоційного стану в процесі формування

здібностей і самосвідомості, сприяння соціально-професійному

самовизначенню, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці

та спрямуванню зусиль особи на реалізацію власної професійної

кар'єри;

 

психолого-педагогічний супровід - системна діяльність

практичного психолога та корекційного педагога, спрямована на

створення комплексної системи клініко-психологічних,

психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють

засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації,

реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації

сімейних стосунків, її інтеграції в соціум;

 

психологічна адаптація - система заходів, спрямованих на

формування в особи здатності пристосовуватися до існуючих у

суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і

цінностей даного суспільства;

 

робоче місце інваліда - місце або виробнича ділянка

постійного або тимчасового знаходження особи у процесі трудової

діяльності на підприємствах, в установах і організаціях;

 

спеціальне робоче місце інваліда - окреме робоче місце або

ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів з

організації праці особи з урахуванням її індивідуальних

функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом

пристосування основного і додаткового устаткування, технічного

обладнання тощо;

 

індивідуальна програма реабілітації - комплекс оптимальних

видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з

визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на

відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій

організму і здібностей конкретної особи до виконання видів

діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної

експертної комісії;

 

реабілітаційна установа - установа, підприємство, заклад, у

тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від

форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів і

дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у

сфері реабілітації;

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.01 с.)