Закономірність геопросторової 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закономірність геопросторової(територ.)спеціалізації(ЗТС)

Спеціалізація-це економічна орієнтація території на виготовлення певної продукції чи надання певних послуг.

Реальна спеціалізація території є підтвердженням дії ЗТС

На певній території є вигідним виготовлення тієї продукції.на якій спе-ціалізується ця територія,має всі необхідні природні та технічні умови

Терит.організація виробництва

ТОВ-це розподіл на терит.взаємопов.

підприємств,певних екон.вузлів,центрів,приурочених до певних джерел сировини,палива,енергії,

трудових ресурсів та споживачів

У наш час виробництво розвив.не стільки шляхом нового будівництва,скільки інтенсивним способом,тобто оновлення способу виробництва,покращення технічних умов,підвищення продуктивності праці.

Отже,ТОВ як регульоване

розміщення підприємств змінюється в період переходу до інтенсивного типу економ.розвитку в терит.оранізацію вироб. на вже існуючих підприєм.та їх терит. Системах

Метод аналізу аналогових ареалів

метод ААА))-це вивчення подібних об’єктів шляхом їх порівння,коли знання про один з них є точним,поділ.на 2 етапи

1:визначен.спільних рис між відомим і досліджуваним об’єктами

2:визначення відмінних рис між тим ж об’єктами,особливостей кожного об’єкта.

В основі цього методу лежить інший метод-метод дослідження.

Територ.комплексність у СГ

Ідея комплексності явищ і процесів у науці випливає з того,що всі вони пов’язані між собо на Землі

Фундатор:Н.Колосовський

ТК-це поєднання взаємозв’язаних час-

тин,які становлять одне ціле і характерні для певної території,проте це не лише закономірна зв’язаність,але й пропорційність і збалансованість між елементами

Система зв’язків територ.комплексів

Н.Колосовський вважав,що дослідж.ТК полягає у вивченні їх структури і зв’язків

Звязки:

а)внутрішні і зовнішні стосовно конкретного терит. комплексу

б)прямі і зворотні,наприклад, виробництво вигот.певний продукт і збуває споживачу(прямий зв.)то спожи-

вач реагує на характеристики продукції і надає інфор.виробнику(зворотній зв.)

в)вертикальні і горизонтальні-це зв’язки між галузями,компонентами комплексу,а горизонтальні-між підприємствами,вуз-

лами,регіонами тощо.

Звязки за роллю у формув.та функціон.

ТК:

а)генетичні-звязки,які вказують на спі-

льне походження комплексів та їх частин

б)структурні-це зв’язки,пов’язані із координацією та субординацією складових частин комплексу

в)функціональні-це зв’язки між елемен-

тами у процесі зміни їх станів протягом короткого періоду часу.

Звязки за формою сусп.організації вироб:

а)кооперативні-звязки між підприємства-

ми,що спеціал.на вигот.певної продукції

б)пов’язані з комбінуванням-у межах одного підприєм.зосередженно вигот. продукту на різних стадіях.

Структура територ.комплексів

Структура-це складові частини комплексів,зв’язки між ними та законо-

мірності поєднання цих частин і зв’язків

Акад.М.Паламарчук та й інші вчені виділяють декілька видів структур: компонентну,територ.,організаційну.

Головна з них компонентна.

Компонентна склад.з таких комплексів:

сусп.-географ.-якщо компоненти:людина, господарство і довкілля

соц.-економ.-якщо складові частини :людина і господ.

соц.-еколог.-якщо …людина і довкілля

економ-еколог.-…господ. і довкілля

територіально-господ.-компоненти 2 сфери господ.:виробнича і сфера послуг

територ.-виробничий-якщо компонентами є складові частини вироб.сфери

 

Концепція міжгалузевих комплек-

Сів.

Міжгалузевий територ.комплекс-

це утворення,що формується як сукуп

декількох взаємоповяз.галузей матері-

альної і духовної сфер на певному рів-

ні територіальної спільності

Розкриття суті поняття МТК передбач.

визначення:

а)типу зв’язків галузей,від чого залеж.

тип МТК

б)класу самих галузей,від чого залеж.

класифікація МТК

в)характеру територ.спільності,яка

вплив.на просторові масштаби МТК,

галузеву повноту,тісноту міжгалуз.зв

 

Типізація МТК

Типи МТК виділ.на підставі певних

Типів міжгалуз.відношень і зв’язків

Кожна галузь характер.багатьма власти-

Востями,за якими виділ.міжгал.відношен:

а)спільне управління

б)спільне походження

в)певні функції у комплексоутвор.терит.

г)випуск взаємозамінної продукції.тощо

За цими типами відношень виділ.типи МТК

МТК,виділені за управлінською ознакою:

Наприк.,у компетенції Міністерства

Аграрної політики перебувають,крім с/г виробництв,також галузі з переробки с/г продукції,ремонту і вигот.техніки,лісове і меліоративне господар.Такі комплекси слід розглядати як управлінські,в яких інтегруюча роль належить циркуляції інфор.,внутріш.перерозподілу ресурсів,зокрема капіталовкладень тощо.

МТК,виділені за спільністю походження:

Можна побуд.своєрідне генеалогічне дерево,на якому буде добре видно ступінь генетичної близькості між різними галузями,підгалузями і видами виробництв

Функціональні МТК формуються на основі того,що одна чи декілька споріднених галузей викон. Певні господар.-територ. чи сусп.-економ.функції,а інші галузі та виробниц. Їх обслуговують

МТКгалузей,що вироб.взаємозам.продук:

Взаємозам.компонентів і способів виробниц.-одна з найваж.особл.економ.систем.Особливо

суттєва взаємозам.споживчих властив.

продуктів,які виробл.різними галузями.

Взаємозамінні праця і капітал.

 

Класифікація МТК

Класифікація МТК має на меті вичленування класів галузей,які є носіями комплексоформувальних зв’язків

Клас родових комплексів:

агропромислових,лісопромислових,будівельно-пром.,транспортнопром.,рибопром.

Особливу роль тут відіграє промислов., яка належить кожного разу до окремих комплексів

Клас видових комплексів:

паливно-енергетичним,паливно-металургійним,паливно-хімічним та ін.

Клас підвидових комплексів:

підвидами агропром.комплексу є виноградарсько-виноробний, бурякоцукровий,молоко-масло-робний.

Цей клас об’єднує продукти,однакові за технологією виробл.,або за однаковим споживанням.

94.Концепція енерговиробних циклів.

Розробив цю концепцію рос.учений Н.Колосовський і дав таке визначення:

ЕВЦ-це вся сукупність виробничих циклів у певному економ.районі,від добування сировини до одержання готової продукції,туди ж відноситься раціональне викор.сировини та енергії.

Групи ЕВЦ(за Колосовським):

1)пірометалургійний чорних металів

2)пірометалург.кольорових металів

3)нафтоенергохімічний

4)сукуп.гідроенергопромислових циклів

5)лісо енергетичний

6)сукуп.індустріально-аграрних

7)сукуп.гідромеліоративних

8)сукуп.циклів переробної індустрії

Вчений також виділив 5 груп ТВК, здійснивши типологізацію екон.районів,зтдопомогою поєднань ЕВЦ у ТВК великих економ.районів:

а)важкої індустрії

б)нафти гідроенергії

в)індустрії землеробства

г)обробної індустрії

д)північної індустрії

 

95.Концепція терит.і функціонально-територ.структури комплексів.

Вчений І.Маергойз виділяє 3 типи терит.структур:

а)інтегрально-просторова,частинами якої є будь-які господарські територ.одиниці

Наприклад,в Укр.Карпатах-це лісовироб.,агропром.,рекреаційна,нафто газохімічна терит.структури,між ними є речовинні,енергетичні та «людські» зв’язки

б)територ.-компонетна,складовими частинами якої є терит.,галузеві і міжга-

лузеві сукупності.

Наприклад,традиційними елементами лісовиробничого комплексу Укр. є дере-

вообробні і лісохімічні пунктита центри,а терит.структурами-лісовироб.вузли,арели

в)живильно-розподільча,частинами якої є

лінії і вузли виробничої та соц.інфраструктури зі зв’язком з розселенням.Елементами цієї структури є

ядра(економ.пункти,центри,вузли)і лінії зв’язку(транспортні артерії,траси водо-,нафто-,енергопостачання)

Функціонально-терит.структура:

Сутність її в тому,що складові частини будь-яких структур відіграють неоднакову функцію у життєдіяльності терит.систем.

Наприклад,у живильно-розподільчій структурі,ядра відіграють важливішу роль ніж лінії зв’язку,вони регулюють,а лінії уже продовжують процес функціонування господарства (насе-

лення,інфраструктури)

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.012 с.)