Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутівПроведенняпрямих призаданому їх розміщенні. Вико­нання креслень потребує проведення значної кількості пара­лельних і перпендикулярних ліній. Тому ці лінії потрібно вміти проводити не тільки точно, а й швидко. Щоб витрача­ти якомога менше часу на проведення паралельних і перпен­дикулярних ліній, слід користуватися лінійкою і косинцем (бажано рівнобедреним).

Найчастіше паралельні лінії(горизонтальні, вертикальні і похилі) проводять так, як показано на рисунку 15. Відстань між паралельними лініями встановлюють за шкалою на лі­нійці.

Взаємне розміщення лінійки і косинця під час проведен­ня паралельних ліній може бути й іншим.

Рис. 15. Проведення горизонтальних (а), вертикальних (б)і похилих (в) паралельних ліній за допомогою косинця та лінійки

Рис. 16. Проведення ліній, паралельних заданій прямій

Нехай через точ­ку С потрібно провести пряму, паралельну заданій прямій АВ(рис. 16). Для цього суміщують гіпотенузу косинця з заданою прямою АВ, розташувавши вершину прямого кута внизу. Притримуючи однією рукою косинець, другою присувають до одного з катетів лінійку (рис. 16, а). Лінійку в такому поло­женні міцно притискують до креслення, а другою рукою по­сувають косинець угору до точки С так, щоб катет не відста­вав від лінійки. Сумістивши з точкою С гіпотенузу косинця, проводять по ній шукану пряму (рис. 16, б).

Щоб накреслити ще кілька пара­лельних ліній, косинець пересувають вище або нижче точки С, не змінюючи положення лінійки, і проводять пара­лельні лінії (рис. 16, в).

Перпендикулярність ліній визначаєть­ся наявністю прямого кута між ними. То­му найпростіше виконати побудову двох взаємно перпендикулярних відрізківза допомогою косинця й лінійки (рис. 17). Спочатку проводять горизонтальний від­різок, а потім за допомогою косинця про­водять до нього перпендикуляр.

Рис. 17. Побудова вза­ємно перпендикуляр­них відрізків за допо­могою косинця і лінійки

Рис. 18. Побудова перпендикуляра до прямої у заданій на ній точці

Якщо на одній з прямих задано точку, через яку повинен пройти перпендикуляр, то його побудову виконують так. Нехай на прямій АВ є точка С (рис. 18). З даною прямою суміщують гіпотенузу косинця і до одного з його катетів прикладають лінійку (рис. 18, а). Лінійку в такому положенні притискують до креслення, а косинець перевертають і ставлять на лінійку другим кате­том так, щоб його гіпотенуза сумістилася з точкою С. Про­водять шукану пряму лінію, яка буде перпендикуляром до АВ (рис. 18, б). Якщо на прямій АВ ще є точки, через які потрібно провести перпендикуляри, то гіпотенузу косинця знову суміщують з ними і проводять ці перпендикуляри (рис. 18, в).

Рис. 19. Побудова взаємно перпендикулярних відрізків за допомогою косинця і лінійки

На кресленнях паралельні лінії не завжди розміщені гори­зонтально, а перпендикулярні — вертикально. Часто зобра­ження на кресленні займає похиле положення. З рисунка 19 видно, що способи проведення паралельних і перпендикуляр­них ліній від цього не змінюються.

Рис.20.Побудова перпендикуляра в кінці відрізка прямої

Побудувати перпендикуляр в кінці від­різка прямоїможна за допомогою цирку­ля. Для цього з довільної точки 0, розмі­щеної над відрізком АВ (рис. 20), описують коло так, щоб воно пройшло че­рез точку А (кінець відрізка) і перетнуло пряму в точці М. Через точку М і центр кола 0 проводять пряму до зустрічі з про­тилежною стороною кола в точці N. Точку N з'єднують прямою з точкою А. Відрізок AN і буде перпендикуляром до АВ.

Побудова кутів. Як побудувати заданий кут за допомогою транспортира, вам відомо з уроків математики. Маючи у сво­єму розпорядженні косинець з кутами 30°, 60°, 90° та 45°, 45° і 90°, можна без транспортира будувати кути 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 120°, 135°, 150°. Раціональні прийоми побудови цих кутів показано на рисунку 21.

Рис. 21. Прийоми побудови кутів косинцями і лінійкою

ЗАПИТАННЯ

1. Які креслярські інструменти можна застосувати для прове­дення паралельних і перпендикулярних відрізків прямих?

2. Які способи проведення паралельних і перпендикулярних від­різків прямих ви знаєте?

3. За допомогою якого креслярського інструмента можна побу­дувати будь-який кут на кресленні?

4. Які кути можна побудувати за допомогою косинця і лінійки?Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 550; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)