Текст у документах різного типуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Текст у документах різного типуПрактичне заняття № 1

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

 

План

1. Документ – основний вид офіційно-ділового стилю, призначення документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Класифікація документів.

 

Контрольні питання:

 1. Що таке реквізити? Які існують реквізити?
 2. Що таке формуляр-зразок?
 3. Назвати основні правила оформлення документів.
 4. Як оформляється сторінка розпорядчого документа?

 

Література:

1. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Нач. Посібник / А.Н. Діденко. — К.: Либідь, 2001. — 384 с.

2. Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад. С.В. Шевчук. – К.: КДПІ, 1993. – 32 с.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2010. – 480 с.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова / М.Г. Зубков. — Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. — 448 с.

5. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посібник / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

6. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В.Ф. Максименко. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448 с.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1998. – 296 с.

8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра, 1997. – 399 с.

9. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3-е вид. / С.В. Шевчук — К.: Видавництво Арій, 2006. — 448 с.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник / С.В. Шевчук. — К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Практична частина

1. Прочитайте визначення. З’ясуйте, які це види документів за класифікаційними ознаками.

 1. мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами;
 2. виконуються в порядку загальної черги;
 3. створюються в кожному окремому випадку для розв’язання окремих ситуацій; їх друкують або пишуть від руки;
 4. створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності;
 5. оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці;
 6. створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, що їх представляють;
 7. мають чинність лише в середині тієї організації, де їх складено;
 8. є результатом спілкування установи з іншими установами та організаціями.

2. Виправте помилки, допущені при творенні ступенів порівняння, з'ясуйте їхній характер. Підкреслені слова та вислови перекладіть російською мовою. При перекладі зверніть увагу на відмінкові форми слів.

1. Процесуальна форма є найбільш важливішою процесуальною гарантією правильного порушення кримінальних справ.

2. Для з’ясування подібної ситуації потрібне більш ширше розуміння суті проблеми.

3. Порушення вимоги закону про всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи є однією із самих поширених підстав для зміни або скасування судових рішень.

4. У системі принципів кримінального процесу більш доцільніше спершу виділяти конституційні принципи.

3. З поданими нижче синтаксичними конструкціями змоделюйте різні варіанти ділового листування.

Доводимо до Вашого відома...

Відповідно до ухвали...

Згідно з постановою...

Ураховуючи умови...

Беручи до уваги...

Зважаючи на обставини...

Реалізуючи завдання...

У зв'язку з необхідністю...

У зв'язку з потребою...

Відповідаючи на Ваш лист...

4.Складіть речення з поданими словосполученнями. У яких документах їх можна використати?

Відповідно до наказу МВС України; комісія для складання резолюції; згідно з наказом ректора; рішення недосконале з багатьох причин; після закінчення строку повноважень; звільнити за власним бажанням; як виняток; нагадуємо Вам; контроль за виконанням покласти; прошу дозволити; доручаю отримати; ми, що нижче підписалися; звертаюсь до Вас із проханням.

5. Відредагуйте подані слова, словосполучення й речення.

Об'ява, доклад, виписка з протоколу, пояснююча записка, довіреність, явочний лист, командировочне посвідчення, рощотна відомість, мнима угода, подача документа, підготуйте ходатайство, бланки на ісході, документ включає важні відомості, у звіті зустрічаються прорахунки, предоставляється право позачергового встановлення телефону, створено сітку підприємств, Президентом приноситься присяга.

6. Запишіть слова українською мовою. Складіть зв'язний текст із максимальним використанням перекладених слів.

Аффективный, амнистия, криминология, вердикт, процессуальный, группировка, дезинформация, комиссия, субординация, оппозиция.

7. Назвіть документи, для яких характерними є подані нижче реквізити. Які мовні кліше використовуються в цих документах?

1. Адресат, адресант, назва, текст, додаток, дата, підпис.

2. Адресат, назва, текст, дата, підпис.

3. Назва, текст, дата, підпис.

4. Назва, заголовок, текст, дата, підпис, печатка.

5. Назва, текст, дата, підпис, засвідчення підпису.

6. Штамп, номер, дата, назва, текст, зразок підпису, підпис керівника установи, печатка.

8. Напишіть зразок титульної сторінки курсової роботи. Прокоментуйте вимоги до оформлення реквізитів, що визначають авторство.

 

 

Практичне заняття № 2

Текст у документах різного типу

 

План

 

1.Основні правила написання та оформлення тексту документа.

2.Текстова рубрикація.

3. Особливості тексту в документах різного типу.

4.Лексичні та граматичні особливості документів.

5.Окремі риси синтаксису ділових паперів.

6.Технічні правила скорочення, переносу слів у докментах.

Контрольні питання:

1. Які основні вимоги до оформлення приміток?

2. Як треба нумерувати текст, який поділяють на пункти?

3. Назвіть основні правила оформлення сторінки документа?

4. В чому полягає лексична особливість документів?

5. Основні риси синтаксису документа.

Література:

1.Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

2. Загнітко А. Т., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – С. 212-232.

3.Злотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256с.

4.Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448с.

5.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 296с.

6.Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини // За ред. В.М. Бріцина – К.: «Довіра», 2007. – 687с.

Методичні поради:

Під час укладання тексту документа слід дотримуватися таких правил:

 1. Правильно й у певній послідовності розміщувати реквізити документа.
 2. Текст викладати від третьої особи: комісія ухвалила…, ректорат клопочеться…. Від першої особи викладаються заяви, автобіографії, службові записки, накази…
 3. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.
 4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв’язку з, згідно з метою, в порядку.
 5. Уживати синтаксичні конструкції типу: доводимо до Вашого відома, що; нагадуємо Вам, що; підтверджуємо з вдячністю; у порядку надання матеріальної допомоги; у порядку обміну досвідом; у зв’язку з вказівкою; відповідно до попередньої домовленості; відповідно до Вашого прохання.
 6. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи..., Беручи до уваги…, Розглянувши…, Вважаючи….
 7. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів.
 8. Уживати прямий порядок слів у реченнях: підмет - перед присудком; означення - перед означуваним словом; додатки - після керуючого слова; вставні слова – на початку речення.
 9. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну: вами ще не дана відповідь….Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то слід вживати активну форму: комісія підтверджує…,університет не гарантує….
 10. Уживати інфінітивні конструкції: створити комісію…, затвердити пропозицію….
 11. У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу: наказую, пропоную.
 12. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук.
 13. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів: шановний, високошановний, вельмишановний….

Практична частина

 

Практична частина

1. Складіть заяву про зарахування на ІІІ курс університету (у зв'язку з переїздом батьків до м. Миколаєва), дотримуючись вимог до її оформлення.

2. Допишіть обов'язкові відомості тексту резюме:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Домашня адреса, телефон.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

 

3. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) формою.

Я, Петренко Іван Васильович, доручаю Лук'янчуку В'ячеславу Володимировичу отримати належну сту­дентам 12 групи соціально-гуманітарного факультету стипендію за квітень 2002 року.

 

4. Визначте, які з слів не відповідають нормам літератур­ного слововживання.

Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство, співставляти, збігатися, слідуючий, дію­чий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий.

 

Профессиональные правила

а) професійні правила;

б) професіональні правила.

Прийти к заключению

а) прийти до висновку;

б) дійти висновку.

Принять меры

а) прийняти міри;

б) вжити заходи;

в) вжити заходів.

Экономические отношения

а) економічні взаємини;

б) економічні відносини;

в) економічні стосунки.

Подводить итоги работы

а) підводити підсумки роботи;

б) підбивати підсумки роботи.

Приемлемые условия

а) приємливі умови;

б) прийнятні умови.

Залікова контрольна робота

Форма контролю: Комплексна контрольна робота

 

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Етикет ділового листування

План

1. Основні вимоги до ділової кореспонденції.

2. Службові листи, структура та реквізити.

3. Види ділових листів.

 

Література:

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1997.

 

Завдання:

 1. Розкрити письмово кожний пункт плану.
 2. Написати лист-претензію, лист-відмову, лист-запрошення, лист-запит.

3.Виберіть із запропонованих формул ввічливості ті, які, на вашу думку, вживаються в офіційно-діловому стилі.

1. Привіт. Здрастуйте. Доброго ранку. Наше щире ві­тання. Добрий день. Добридень. Вечір добрий. Добрий ве­чір. Доброго здоров'я. Я Вас вітаю

2. До побачення. До завтра. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Тим часом. Мені час. До зустрічі. Скоро по­бачимось. Щасливо.

3. Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дуже дякую. Дозволь­те висловити вдячність. Глибоко вдячний. Дякую від усьо­го серця. Ви зробили мені велику послугу. У великому боргу перед Вами. Складаю подяку.

4. Так. Гаразд. Обов'язково. Авжеж. Добре. Чудово. Ще б пак. Ви маєте рацію. Не заперечую. Звичайно. Безсумнівно.

5. Дякую, не треба. На превеликий жаль, ні. Ні, я не можу. Про це не може бути й мови. Нічого подібного. Це марнування часу. Я про це іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Це неможливо.

6. Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода. Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Вибачте, що завдав (ла) стільки клопоту. Не згадуйте про це.

 

Практичне заняття № 1

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

 

План

1. Документ – основний вид офіційно-ділового стилю, призначення документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Класифікація документів.

 

Контрольні питання:

 1. Що таке реквізити? Які існують реквізити?
 2. Що таке формуляр-зразок?
 3. Назвати основні правила оформлення документів.
 4. Як оформляється сторінка розпорядчого документа?

 

Література:

1. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Нач. Посібник / А.Н. Діденко. — К.: Либідь, 2001. — 384 с.

2. Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад. С.В. Шевчук. – К.: КДПІ, 1993. – 32 с.

3. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2010. – 480 с.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова / М.Г. Зубков. — Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. — 448 с.

5. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посібник / А.П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

6. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В.Ф. Максименко. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448 с.

7. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1998. – 296 с.

8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра, 1997. – 399 с.

9. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3-е вид. / С.В. Шевчук — К.: Видавництво Арій, 2006. — 448 с.

10. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник / С.В. Шевчук. — К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Практична частина

1. Прочитайте визначення. З’ясуйте, які це види документів за класифікаційними ознаками.

 1. мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами;
 2. виконуються в порядку загальної черги;
 3. створюються в кожному окремому випадку для розв’язання окремих ситуацій; їх друкують або пишуть від руки;
 4. створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності;
 5. оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці;
 6. створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, що їх представляють;
 7. мають чинність лише в середині тієї організації, де їх складено;
 8. є результатом спілкування установи з іншими установами та організаціями.

2. Виправте помилки, допущені при творенні ступенів порівняння, з'ясуйте їхній характер. Підкреслені слова та вислови перекладіть російською мовою. При перекладі зверніть увагу на відмінкові форми слів.

1. Процесуальна форма є найбільш важливішою процесуальною гарантією правильного порушення кримінальних справ.

2. Для з’ясування подібної ситуації потрібне більш ширше розуміння суті проблеми.

3. Порушення вимоги закону про всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи є однією із самих поширених підстав для зміни або скасування судових рішень.

4. У системі принципів кримінального процесу більш доцільніше спершу виділяти конституційні принципи.

3. З поданими нижче синтаксичними конструкціями змоделюйте різні варіанти ділового листування.

Доводимо до Вашого відома...

Відповідно до ухвали...

Згідно з постановою...

Ураховуючи умови...

Беручи до уваги...

Зважаючи на обставини...

Реалізуючи завдання...

У зв'язку з необхідністю...

У зв'язку з потребою...

Відповідаючи на Ваш лист...

4.Складіть речення з поданими словосполученнями. У яких документах їх можна використати?

Відповідно до наказу МВС України; комісія для складання резолюції; згідно з наказом ректора; рішення недосконале з багатьох причин; після закінчення строку повноважень; звільнити за власним бажанням; як виняток; нагадуємо Вам; контроль за виконанням покласти; прошу дозволити; доручаю отримати; ми, що нижче підписалися; звертаюсь до Вас із проханням.

5. Відредагуйте подані слова, словосполучення й речення.

Об'ява, доклад, виписка з протоколу, пояснююча записка, довіреність, явочний лист, командировочне посвідчення, рощотна відомість, мнима угода, подача документа, підготуйте ходатайство, бланки на ісході, документ включає важні відомості, у звіті зустрічаються прорахунки, предоставляється право позачергового встановлення телефону, створено сітку підприємств, Президентом приноситься присяга.

6. Запишіть слова українською мовою. Складіть зв'язний текст із максимальним використанням перекладених слів.

Аффективный, амнистия, криминология, вердикт, процессуальный, группировка, дезинформация, комиссия, субординация, оппозиция.

7. Назвіть документи, для яких характерними є подані нижче реквізити. Які мовні кліше використовуються в цих документах?

1. Адресат, адресант, назва, текст, додаток, дата, підпис.

2. Адресат, назва, текст, дата, підпис.

3. Назва, текст, дата, підпис.

4. Назва, заголовок, текст, дата, підпис, печатка.

5. Назва, текст, дата, підпис, засвідчення підпису.

6. Штамп, номер, дата, назва, текст, зразок підпису, підпис керівника установи, печатка.

8. Напишіть зразок титульної сторінки курсової роботи. Прокоментуйте вимоги до оформлення реквізитів, що визначають авторство.

 

 

Практичне заняття № 2

Текст у документах різного типу

 

План

 

1.Основні правила написання та оформлення тексту документа.

2.Текстова рубрикація.

3. Особливості тексту в документах різного типу.

4.Лексичні та граматичні особливості документів.

5.Окремі риси синтаксису ділових паперів.

6.Технічні правила скорочення, переносу слів у докментах.

Контрольні питання:

1. Які основні вимоги до оформлення приміток?

2. Як треба нумерувати текст, який поділяють на пункти?

3. Назвіть основні правила оформлення сторінки документа?

4. В чому полягає лексична особливість документів?

5. Основні риси синтаксису документа.

Література:

1.Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

2. Загнітко А. Т., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – С. 212-232.

3.Злотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256с.

4.Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448с.

5.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 296с.

6.Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини // За ред. В.М. Бріцина – К.: «Довіра», 2007. – 687с.

Методичні поради:

Під час укладання тексту документа слід дотримуватися таких правил:

 1. Правильно й у певній послідовності розміщувати реквізити документа.
 2. Текст викладати від третьої особи: комісія ухвалила…, ректорат клопочеться…. Від першої особи викладаються заяви, автобіографії, службові записки, накази…
 3. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.
 4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв’язку з, згідно з метою, в порядку.
 5. Уживати синтаксичні конструкції типу: доводимо до Вашого відома, що; нагадуємо Вам, що; підтверджуємо з вдячністю; у порядку надання матеріальної допомоги; у порядку обміну досвідом; у зв’язку з вказівкою; відповідно до попередньої домовленості; відповідно до Вашого прохання.
 6. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи..., Беручи до уваги…, Розглянувши…, Вважаючи….
 7. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів.
 8. Уживати прямий порядок слів у реченнях: підмет - перед присудком; означення - перед означуваним словом; додатки - після керуючого слова; вставні слова – на початку речення.
 9. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну: вами ще не дана відповідь….Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то слід вживати активну форму: комісія підтверджує…,університет не гарантує….
 10. Уживати інфінітивні конструкції: створити комісію…, затвердити пропозицію….
 11. У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу: наказую, пропоную.
 12. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук.
 13. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів: шановний, високошановний, вельмишановний….

Практична частина

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 308; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.013 с.)