Дайте відповіді на тестові завдання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дайте відповіді на тестові завдання  1. Оберіть неправильну відповідь.

Текст основних реквізитів документа оформляють у вигляді:

а) складного тексту;

б) анкети;

в) таблиці;

г) поєднаня складного тексту, анкети, таблиці;

д) вірша.

2. Текст службових документів поділяють на (одна правильна відповідь):

а) абзаци;

б) речення;

в) надфразові єдності.

3. Тексти службових документів складаються:

а) з трьох частин: вступна (причинова), довідна (фактологічна),

закінчення (висновкова).

б) з двох: вступна частина, основна частина

в) з катренів.

4. Оберіть правильний варіант оформлення розділів та підрозділів:

а) 1 Назва розділу

1.1 Назва підрозділу

1.1.1 Назва пункту

1.1.1.1 Назва підпункту;

б) 1. Назва розділу

1.1. Назва підрозділу

1.1.1. Назва пункту

1.1.1.1. Назва підпункту;

в) І Назва розділу

І.І Назва підрозділу

І.І.І Назва пункту

І.І.І.І. Назва підпункту;

г) І Назва розділу

І.1 Назва підрозділу

І.1.1 Назва пункту

І.1.1.1 Назва підпункту;

5. Анкета – це…

а) документ, що містить словесну чи цифрову характеристику одного

об’єкта за низкою ознак.

б) документ, який становить зразок, котрий часто наслідують.

в) документ, у якому особа власноруч у хронологічному порядку

подає стислий опис свого життя та діяльності.

Оберіть неправильну відповідь.

За відсутності відомостей у таблиці документа ставлять:

а) крапки (…);

б) пишуть: «Немає відомостей»;

в) ставлять тире;

г) залишають комірку порожньою.

7. Оберіть правильні відповіді (дві правильних відповіді).

Укладаючи документ, слід дотримуватися певних правил, а саме:

а) віддавати перевагу жаргонізмам, арготизмам, сленговим зворотам;

б) актуальність документів не грає великої ролі, тому їх можна «притримати для

кращих часів»;

в) допускається багатозначність слів;

г) не переобтяжувати текст чужомовними словами, якщо є українські відповідники;

д) уникати немилозвучності, однозвучності з іншими скороченнями.

 

Згрупуйте іменники з прийменниками.

· Нестача / згідно з

· Хвороба / за

· Праця / після

· Доручення / по

· Службові справи / через

· Пропозиція / у зв’язку з

· Повернення / завдяки

· Ініціатива / у

· Закінчення

· Рішення

 

3. Із наведених нижче прикладів стійких словосполучень доберіть:

а) термінологічні;

б) офіційно-ділові;

в) фразеологічні.

Мати на меті, пошитися в дурні, поточний рахунок, дебіторська заборгованість, взяти участь, акціонерний капітал. Накривати мокрим рядном, ставити за мету, штатний розпис, коефіцієнт корисної дії, атомна вага, протокольне доручення, пекти раки, підбивати підсумки, банківський фонд. Комерційна таємниця, згідно з рішенням, вжити термінових заходів, піймати облизня, відповідно до умов.

4. Розташуйте реквізити документа у правильному порядку:

Прізвище виконавця і номер його телефону, візи документа, адресат, резолюція, гриф затвердження документа, підпис, текст документа, гриф обмеження доступу до документа, дата документа, назва виду документа, назва організації, назва організації вищого рівня.

Додаткові питання:

§ Дайте визначення поняттю резолюція.

§ Що слід розуміти під грифом затвердження документа?

§ Поясніть значення словосполучення віза документа.

 

Інформація щодо розміщення реквізитів документа знаходиться у посібнику:

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. / С.В. Шевчук. – 5-те вид., переробл. – К.: Вища шк., 2006. – 302 с.

 

Наведіть приклади ділових паперів, де б використовувалися найуживаніші графічні скорочення слів.

Запишіть формуляри-зразки вказаних вами документів.

Якими довідниками (джерелами) ви користувалися?

Довідка:

міськ. – міський

закон. – законний

вид. від. – видавничий відділ

ум. друк. арк. – умовний друкований аркуш

виконком – виконавчий комітет

від. – відділ

напр.- наприклад

обл. – область

інд. – індекс

секр. (при прізвищі) – секретар

табл. – таблиця

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

адмін. – адміністрація.

Замініть подані слова на стилістично нейтральні.

Пристаркуватий, недоумкуватий, тонесенький, старезний, негідник, базіка, недобачає, недочуває.

 

Додайте доказову частину тексту до поданих вступної та заключної частини.

Ознаки кризи правопорядку в Україні сьогодні очевидні. Існують різні думки з приводу того «хто винен?» у цьому і «що робити?», аби забезпечити в країні суворе дотримання закону.

...............

Отже, простежується закономірність: яка правова культура людей – такий і правопорядок вони матимуть

Практичне заняття № 3

Документація з кадрово-контрактних питань. Особисті офіційні документи

 

План

1.Документ – основний вид офіційно-ділового стилю, призначення документів.Класифікація

документів.

2.Особливості оформлення заяви. Типи заяв.

3.Основні реквізити та правила оформлення характеристики.

4.Специфіка укладання резюме та автобіографії.

5.Особисті офіційні документи.

6.Обов’язкові реквізити довіреності. Особливості укладання доручення.

7.Специфіка укладання розписки.

Література:

  1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник / В.А.Блощинська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с.

2. Загнітко А. Т. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.Т. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: БАО, 2007. – С. 212-232.

  1. Злотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник / І.М.Злотницька. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256с.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова / М.Г.Зубков. - Х.: СПД ФО Співак Т. К., 2006. - С.311-315.

  1. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В.Ф.Максименко. – Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448с.
  2. Паламар Л.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник / Л.М.Паламар, Г.М.Кацавець. – К.: Либідь, 1998. – 296 с.
  3. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини // За ред. В.М. Бріцина – К.: Довіра, 2007. – 687с.

Практична частина

1. Складіть заяву про зарахування на ІІІ курс університету (у зв'язку з переїздом батьків до м. Миколаєва), дотримуючись вимог до її оформлення.

2. Допишіть обов'язкові відомості тексту резюме:

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Домашня адреса, телефон.

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

 

3. З'ясуйте, який це документ за: а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) формою.

Я, Петренко Іван Васильович, доручаю Лук'янчуку В'ячеславу Володимировичу отримати належну сту­дентам 12 групи соціально-гуманітарного факультету стипендію за квітень 2002 року.

 

4. Визначте, які з слів не відповідають нормам літератур­ного слововживання.

Постачальник, учбовий, багаточисельний, нечисленний, міроприємство, співставляти, збігатися, слідуючий, дію­чий, співіснувати, підприємство, багатогалузевий.

 

Укажіть правильний варіант перекладу.

Профессиональные правила

а) професійні правила;

б) професіональні правила.

Прийти к заключению

а) прийти до висновку;

б) дійти висновку.

Принять меры

а) прийняти міри;

б) вжити заходи;

в) вжити заходів.

Экономические отношения

а) економічні взаємини;

б) економічні відносини;

в) економічні стосунки.

Подводить итоги работы

а) підводити підсумки роботи;

б) підбивати підсумки роботи.

Приемлемые условия

а) приємливі умови;

б) прийнятні умови.

В случае расторжения контракта

а) у випадку розторгнення контракту;

б) у випадку розірвання контракту;

в) у разі розторгнення контракту;

г) у разі розірвання контракту.

 

Доберіть доречну форму слів.

· Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу.

· Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій.

· Ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.

· Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану поставок.

· З метою (проведення, здійснення) спільних робіт ми (подовжимо, продовжимо) термін (дії, чинності) договору.

· Ми (надсилаємо, посилаємо, висилаємо) Вам другий (екземпляр, примірник) листа.

· У листі (приведено, наведено) цікаві факти.

 

МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Довідково-інформаційні документи.

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.

Основні реквізити та особливості оформлення тексту зазначених Завдання 1. Укладіть відповідно до вимог офіційно-ділового стилю такі документи: автобіографію, резюме, заяву, прес-реліз, доручення, розписку, службову записку, звіт про проходження практики, протокол засідання вашої групи.

 

Практичне заняття № 4

Залікова контрольна робота

Форма контролю: Комплексна контрольна робота

 

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Етикет ділового листування

План

1. Основні вимоги до ділової кореспонденції.

2. Службові листи, структура та реквізити.

3. Види ділових листів.

 

Література:

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра, 1997.

 

Завдання:

  1. Розкрити письмово кожний пункт плану.
  2. Написати лист-претензію, лист-відмову, лист-запрошення, лист-запит.

3.Виберіть із запропонованих формул ввічливості ті, які, на вашу думку, вживаються в офіційно-діловому стилі.

1. Привіт. Здрастуйте. Доброго ранку. Наше щире ві­тання. Добрий день. Добридень. Вечір добрий. Добрий ве­чір. Доброго здоров'я. Я Вас вітаю

2. До побачення. До завтра. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Тим часом. Мені час. До зустрічі. Скоро по­бачимось. Щасливо.

3. Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дуже дякую. Дозволь­те висловити вдячність. Глибоко вдячний. Дякую від усьо­го серця. Ви зробили мені велику послугу. У великому боргу перед Вами. Складаю подяку.

4. Так. Гаразд. Обов'язково. Авжеж. Добре. Чудово. Ще б пак. Ви маєте рацію. Не заперечую. Звичайно. Безсумнівно.

5. Дякую, не треба. На превеликий жаль, ні. Ні, я не можу. Про це не може бути й мови. Нічого подібного. Це марнування часу. Я про це іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Це неможливо.

6. Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода. Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Вибачте, що завдав (ла) стільки клопоту. Не згадуйте про це.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 263; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.009 с.)