Основні критерії методичної роботи – наявність локальних нормативних документів.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні критерії методичної роботи – наявність локальних нормативних документів.4.1 Чіткий функціональний розподіл обов’язків адміністрації, членів педколективу.

4.2 Положення про науково-методичну раду Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради.

4.3 Положення про методичну комісію ліцею.

4.4 Положення про творчу методичну групу педагогів ліцею.

4.5 Планування роботи та звітність всіх структурних підрозділів науково-методичної роботи.

ОСОБЛИВОСТІ КООРДИНАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

 

 


Концептуальне бачення Житомирського обласного педагогічного ліцею Житомирської обласної ради як багатопрофільної школи стало можливим саме завдяки проектуванню методичної роботи на кожному етапі роботи.

Шляхи удосконалення методичної роботи:

· Продовження роботи по запровадженню навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня, створення ситуації життєвого успіху;

· Активізація впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес;

· Демократизація управління методичними підрозділами навчального закладу

Створений в ліцеї системний підхід до змісту методичної діяльності при реалізації науково-методичної стратегії має форми, методи і виконує певні функції.

Системний підхід

Системно-структурний компонент змісту Форми і методи реалізації змісту методичної роботи Системно – функціональний компонент (характеристика функцій)
Теоретичне навчання Семінари, проблемні лекції, конференції, педагогічні читання, інструктивно-методичні наради Орієнтир в інформаційному потоці. Розвиток мислення педагогів. Розширення та збагачення понятійного апарату фахівця. Створення основи для аналізу та осмислення педагогічного досвіду. Прогностична функція. Закладання основи для прийняття педагогічних і управлінських рішень. Вироблення нових знань педагогом.
Практичне навчання Педагогічні дискусії, брифінги, семінари, практикуми, динамічні, творчі, ініціативні групи, методичний ринг, методичний діалог Удосконалення механізмів психіки педагога (пам’ять, увага, воля, емоції тощо). Розвиток типологічних властивостей особистості (здібності, характер, темперамент тощо). Розвиток професійних якостей педагога. Надання педагогам необхідних умінь та навичок для здійснення професійної діяльності, постійне їх оновлення, поповнення та вдосконалення. Сприяння набуттю педагогами педагогічного досвіду. Стимулювання та розвиток педагогічної рефлексії.
Перспективний педагогічний досвід (ППД) Моделювання ППД, виявлення, вивчення, узагальнення ППД, майстер-клас, методичний фестиваль, конкурси педагогічної майстерності, ярмарок педагогічних ідей, публікації, педагогічні виставки ППД визначає мету, зміст, характер і напрямки діяльності, форми, методи і засоби її здійснення, передбачення результатів та прийняття рішень. Джерелом розвитку науки є емпіричний базис науки. Є своєрідним полігоном для проведення експерименту, перевірки теорій, концепцій, прогнозів. Є інтелектуальною продукцією на освітньому ринку, показником іміджу, конкурентоспроможності суб’єктів.

 

Узагальненим результатом науково-методичної роботи ліцею є сформованість колективу педагогів як педагогів-професіоналів, педагогів-майстрів.

Упродовж 2012-2013 р.р. навчального року зусилля адміністрації ліцею були спрямовані на якісне вирішення кадрових питань і відпрацювання власної системи кадрової політики.

Станом на 2013 року педагогічний колектив ліцею складався з досвідчених та висококваліфікованих викладачів і налічував 77 вчителя (56 жінок та 21 чоловіків, що складає 73% та 27% відповідно), з них 7 перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Сумісників – 15.

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою): вища (бакалавр, спеціаліст, магістр) – 76 (99% від загальної кількості); середня-спеціальна, середня – 1 (1% відповідно).

Віковий склад основних педпрацівників ліцею:

Розподіл за віком Кількість педагогічних працівників %, від загальної кількості
до 30 років 33%
31-40 12%
41-50 27%
51-54 8%
понад 55 років 20%

 

 

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

- до 3-х років – 8 (10% від загальної кількості)

- від 3-х до 10 років – 22 (29%)

- від 10 до 20 років – 12 (15%)

- більше 20 років – 35 (46%)

За кваліфікаційним рівнем:

Кваліфікаційна категорія Кількість педагогічних працівників %, від загальної кількості
спеціаліст 29%
спеціаліст ІІ категорії 12%
спеціаліст І категорії 15%
спеціаліст вищої категорії 44%


Педагоги ліцею протягом навчального року продовжували активну роботу над удосконаленням педагогічної майстерності та підвищенням професійного рівня шляхом самоосвіти, проходження курсової перепідготовки в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, у процесі наставництва, участі у діяльності Школи ставлення молодого педагога та Школи передової педагогічної майстерності «Майстер клас». Слухачами курсів у 2012-2013 навчальному році стали 6 педагогів ліцею. Результати атестації засвідчили, що науково-методична рада ліцею виконує свою стимулюючу функцію – 4 педагогів підвищили свою кваліфікаційну категорію, двом з них присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Левончук Н.О. присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист».

На високому теоретичному і організаційному рівні були проведені Всеукраїнські науково-практичні семінари: «МАН «Інтелектуал: від науково-дослідницької роботи – до вершин науки» (16.10.2012 р.) та «Організація науково-дослідницької роботи в Ліцеї» (25.02.2013р.)

Постійний творчий пошук педагогів забезпечив активну та успішну участь вчителів, вихователів ліцею у щорічній обласній постійно-діючій виставці «Сучасна освіта Житомирщини - 2013». За результатами роботи журі виставки були відібрані 27 кращих інформаційно-методичних матеріалів та посібників розроблених педагогами ліцею, з яких 12 були відзначені на рівні області дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації та внесені до каталогу перспективного досвіду Житомирщини.

Згідно із циклограмою роботи ліцею на 2012 – 2013 н.р. відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм, нормативно – правових документів: наказів та інструктивно–методичних листів Міністерства та органів місцевого самоврядування, обласного управління освіти ключового нормативного документа «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», метою яких є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей, діяльність колективу була націлена на виконання ряду завдань щодо формування громадянина–патріота України, виховання якостей свідомої особистості з стійкою громадянською позицією, готовою до вибору свого місця в житті, створення умов до самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Серцевиною навчально-виховного процесу в ліцеї є дитина як особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер. Одним із визначальних принципів виховного середовища є взаємозв’язок впливів родини, вчителя, соціальних об’єктів і довкілля, тобто освітнього простору.

Реалізуючи місію сучасної школи України, ліцей перетворився у справжній науково-дослідницький центр з апробації нового змісту технологій навчання і виховання, глибокого осмислення інноваційних підходів у навчально-виховному процесі.

З метою реалізації цілей циклограми з виховної роботи організовувалися заходи у формі тематичних годин спілкування, конкурсів, вечорів, зустрічей з представниками провідних ВНЗ Житомира та громадських організацій, фахівцями правових та медичних установ, творчими особистостями області та міста, екскурсій, подорожей, відвідувань театрів та музеїв, змагань, виставок, створення проектів.

Успішна виховна робота з дітьми неможлива без постійного співробітництва з громадськістю, зокрема з родиною.

Велику роль у розв’язанні спільних завдань навчання і виховання відіграють батьківські комітети курсів та ліцею, Піклувальна рада, які працюють в тісному контакті з педагогічним колективом, сприяють створенню єдиного колективу педагогів та батьків, мобілізації його на розв’язання конкретних проблем життя і виховання дітей. Всі ці важливі питання розглядаються на батьківських зборах курсів, загальноліцейних конференціях, на засіданнях загальноліцейного батьківського комітету та Піклувальної ради ліцею. Батьки ліцеїстів залучаються до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад родинного виховання, беруть активну участь у різних виставках, конкурсах, проведенні спільних уроків, майстер-класів, рейд-оглядах спальних корпусів, здійснюють контроль за якістю харчування ліцеїстів, допомагають у ремонті навчальних аудиторій, спортмайданчиків, оснащенню наочністю та технічними засобами кабінетів, озелененню та впорядкуванню території ліцею, у ремонті кімнат спальних корпусів.

З метою підвищення педагогічної культури батьків в ліцеї працює батьківський лекторій «Університет батьківських знань». У соціально-психологічному центрі ліцею діє постійний консультативний пункт для батьків, що мають труднощі в сімейному вихованні. З метою підвищення правової свідомості батьків та їх відповідальності за виховання дітей проводяться вечори питань і відповідей із залученням психологів, юристів, лікарів, працівників правоохоронних органів, соціальних працівників, фахівців, які опікуються проблемами молоді; постійно знайомимо батьків з психолого-педагогічною літературою, для них оформлено стенди та інформаційний матеріал.

Уся ця робота проводиться щороку з метою популяризації ліцею, привернення уваги батьків до проблем та успіхів у вихованні й навчанні ліцеїстів. Доброю традицією стало в ліцеї проведення Дні відкритих дверей, свята «Ліцейний олімп», в цьому році започатковано «День батьківського самоврядування», курсові години з участю ліцеїстів та їх батьків «Досягнення та проблеми курсу». Учителі та вихователі цілеспрямовано працюють над розширенням традиційних форм та застосовують інтерактивні форми співпраці педколективу батьків, ліцеїстів як на уроках, так і в позаурочний час.

Cпівпраця педколективу по вихованню і розвитку здібностей ліцеїста поширюється на державні, громадські, культурно-освітні установи, зокрема пошукова робота ведеться членами гуртка історичного краєзнавства Житомирського центру учнівської молоді, відвідування музеїв - літературного, краєзнавчого, космонавтики, імені Сергія Павловича Корольова, проводяться зустрічі з військовими Озерного, студентами та курсантами Військового інституту та військових частин; відвідуються бібліотеки, музеї, на базі яких і ліцею проводяться спільні бібліотечні уроки; із задоволенням відвідують ліцеїсти театр, де переглянули ряд вистав не тільки місцевого театру, а й постановки інших театрів. Ліцей тісно співпрацює з громадськими організаціями “Місія в Україні”, “АСЕТ”. В межах проекту “Добро починається з тебе” було організовано товариські зустрічі з вихованцями інтернату для дітей з вадами слуху та налагоджені стосунки з дітьми Тетерівського інтернату.

З метою профорієнтаційної роботи серед старшокласників проводяться зустрічі з викладачами та студентами навчальних закладів України та ближнього зарубіжжя, також оформлено інформаційний стенд центру зайнятості.

Таким чином, виховна робота у ліцеї проводилася систематично й цілеспрямовано на відповідному науково-методичному рівні з високими результатами. Особливо слід відмітити діяльність таких кураторів й вихователів – Глушенко М.В., Коваль О.В., Рассохіна Л.Р., Зубович Т.В., Кондратюк О.М., Бацула О.А., Домбровська Л.В., Лихоступ Т.Л., Лисюк І.Г.,Фещенко М.А.

Протягом 2012-2013 навчального року медичною службою ліцею систематично проводилась робота з профілактики інфекційних захворювань, попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. Так, зроблено планові щеплення 480 ліцеїстам, проведено поглиблений медичний огляд учнів, за результатами якого сформовані підготовча, основна та спеціальна медичні групи. Відповідність навантажень при заняття фізичною культурою кожної групи ретельно контролювалась з боку медичних працівників. Пропаганда здорового способу життя є одним з основних пріоритетних завдань медичного персоналу ліцею: це бесіди; практичні заняття, заходи в рамках тижнів здоров'я тощо.

Пріоритетним завданням ліцею в 2013-2014 навчальному році вважати забезпечення виконання комплексної Програми розвитку освіти Житомирщини 2011-2015 роки, а саме:

- Продовжити роботу з реалізації науково-методичної проблеми ліцею «Формування особистості на основі творчого розвитку її інтелектуального та виховного потенціалу»;

- Забезпечити подальше зростання якості освітніх послуг що, надає Житомирський обласний педагогічний ліцей, створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального, фізичного й естетичного розвитку ліцеїстів;

- Продовжити удосконалення змісту профільної та допрофесійної підготовки ліцеїстів;

- Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази ліцею, широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, оснащення кабінетів сучасними комп’ютерними комплексами, засобами виходу до інформаційної мережі Інтернет;

- Забезпечити у навчальному закладі санітарно-гігієнічні умови перебування вихованців, забезпечити середовище, що сприяє збереженню здоров’я.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.01 с.)