Відмова від висловлення думкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмова від висловлення думкиУ зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудиторів в інвентаризації активів, зобов'язань, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі станом на 01 січня 2002 року з причин того, що аудит фінансової звітності за попередній 2001 рік проводився іншою аудиторською фірмою, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам, ці обмеження мають значний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.

Внаслідок суттєвих обмежень, про які йдеться в попередньому параграфі, ми не висловлюємо думки щодо фінансових звітів відкритого акціонерного товариства „Тандем" станом на 31 грудня 2002 року.

 

Негативний аудиторський висновок

На нашу думку порушено принцип прийнятої в Товаристві облікової політики стосовно нарахування амортизації Основних Л5асобів. Сума амортизації основних фондів за рік, що закінчився ЗІ грудня 2002 р., повинна складати при прямолінійному методі нарахування 5 500 тис.грн. Отже загальну суму амортизації спід збільшити на 2 200 тис.грн., і на цю суму зменшити нерозподілений прибуток за 2002 рік.

На нашу думку, внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти не відображають справедливо і достовірно фінансовий стан відкритого акціонерного товариства „Тандем" станом на 31 грудня 2002 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2002 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

 

Умовно-позитивний аудиторський висновок (існує обмеження в обсягах)

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудиторів в інвентаризації активів, зобов'язань, неможливості підтвердити початкові залишки в балансі станом на 01 січня 2002 року з причин того, що аудит фінансової звітності за попередній 2001 рік проводився іншою аудиторською фірмою, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.

На нашу думку, за винятком впливу обмежень, що вказані вище, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан відкритою акціонерного товариства „Тандем" станом на 31 грудня 2002 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2002 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

 

Умовно-позитивний аудиторський висновок (існує обмеження в обсягах)

На нашу думку порушено принцип прийнятої в Товаристві облікової політики стосовно нарахування амортизації основних засобів. Сума амортизації основних фондів за рік, що закінчився 31 грудня 2002 р., повинна складати при прямолінійному методі нарахування 550 тис.грн. Отже загальну суму амортизації слід збільшити на 220 тис.грн., і на цю суму зменшити нерозподілений прибуток за 2002 рік.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти справедливо достовірно відображають фінансовий стан відкритого акціонерного товариства .Тандем" станом на 31 грудня 2002 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2002 рік, згідно з нормативними вимогами щодб організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

 

Безумовно-позитивний аудиторський висновок з пояснювальним параграфом

На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан відкритого акціонерного товариства „Тандем" станом на 31 грудня 2002 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2002 рік, згідно з нормативними вимогами Щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Не виражаючи умовно позитивної думки, ми звертаємо увагу на те, що у зв'язку з несвоєчасною сплатою податкового зобов'язання в сумі 1000000 гри., активи ВАТ „Тандем" на кінець звітного періоду перебували в податковій заставі. Податковий борг повністю погашений в лютому 2003 року.

 

Безумовно-позитивний аудиторський висновок

На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан відкритого акціонерного товариства „Тандем" станом на 31 грудня 2002 року, а також результати діяльності та рух грошових коштів за 2002 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Аудиторское заключение о состоянии учета расчетов по оплате труда

Независимая аудиторская фирма «Юджин» провела проверку учета расчетов по оплате труда ООО «Европа» по состоянию на 31.01.2006 года.. Ответственность за правильность учета и достоверность отчетности несет руководство предприятия. Нашей обязанностью является предоставление заключения о состоянии учета, которое основывается на результатах проверки.

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Законом Украины «Об аудиторской деятельности в Украине» и Международными аудиторскими стандартами. По этим стандартам мы должны планировать и проводить аудиторскую проверку с целью получения достаточного уровня уверенности в том, что в учете нет существенных искажений. Аудиторская проверка включает изучение (путем тестирования) доказательств, которые подтверждают показатели учета, а также оценку принципов бухгалтерского учета и существенных оценок, сделанных сотрудниками предприятия, оценку общего представления о расчетах по оплате труда. По нашему мнению, проведенная проверка обеспечивает разумное основание для аудиторского заключения.

По нашему мнению, учет правдиво и непредвзято отражает состояние дел относительно расчетов по оплате труда предприятия в 2006 году.

Директор

ООО «Европа» Белоцкий Е.В.

ЗАДАЧИ

Задача 17

На п/п в результате пожара складского помщения частично были утрачены материальные ценности и докмнты склада. Определить:1) поясните действия ау-ра и влияние факта на результаты проверки. В данной ситуации в отч. Году на п/п были утрачены МЦ и документы склада в результате пожара. А-ру необходимо определить носит ли факт значимый (существенный) характер, сможет ли в дальнейшем пп/п осуществлять свою деятельность на беспрерывной основе. Осуществлено ли управленческим персоналом соответствующее раскрытие информации и достаточно ли аудитору для выдачи а. заключения доказательств вообще, т.к. документы склада частично утрачены.

2)аудиторские процдуры необходимые для получения достаточных а. доазательств по этапам.Процедуры: Собрать доказательства о фактическом наличии и о состоянии помещения склада, оценить ущерб.1) анализ и обговорение наличия последих промежуточных фин. Отчетов субъекта хозяйствоания;2) полная инвентаризация склада; 3) осмотр действий, кот. Произошли послеокончания периода с цельюопределения тех событий, кот. Ослабляют способнлсть (или влияютна нее др. образом) субъекта хоз-я продолжать свою деятельность на беспрерывной основе.

РД

 

Наим. Об-та Ед. Изм. Место Хран. МОЛ   б/у Ф   Откл.

В результате пожара п/п может действоватьна беспрерывной основе.

3)обоснуте выбор а. заключения. На основании получения а. доказательств а-р должен определить есть ли по его мнению существенная неопределенность относительно событий или обстоятельств, кот. Отдельно или вместе могут влиять на его мнение относительно способности субъекта хоз-я продолжать свою деятельность на беспрер. Основе . Существенная неопределенность относительно таких событий и обстоятельств влияет на модификацию а. заключения, если в фин. Отчетах упрвленческим прсоналам не было осущетсвлено раскрытие информации а-рдолжен выразить безусловно положительное мнение. В нашей ситуации в финансовой отчетности п/п осуществлено соответствующее раскрытие информации, т.е. достаточным образом раскрыты трудности в применении принципа беспрерывности деятельности, поэтому а-р должен предоставить безусловно-положительное мнение с пояснительным параграфом, кот.будет иметь вид:

4)Мнение: По нашему мнению фин. Отчетност компании справедливо и достоврноотражат фин. Состояние по состоянию на 31.12.06, а также результаты ее деятельности и движения ден. Средств за прошлый год в состветствии с МСА и соответствуюттребованиям нац. Стандартам б/у и законам У.

Аудитор

Дата

«Поясняющий параграф» - не изменяя нашего мнения мы обращаем внимание на примечание 5 к фин.отчетности, в кот. Определяется что на п/п в 2006 г. В результатае пожара были частично утрачены МЦ и документы склада. Врезультатае данного события по состоянию на 31.12.06 убытки в сумме 10000 гр. Необходимо также отмтить, что текущте обяз-ва п/п превышают активы в 1,8 раза. Эти обстоятельства свидетельствуюто наличии существенной неопределенности, которая может привести к значительным сомнениям в способности п/п продолжать деятельность на бесперрывной основе.

 

Задача 18

Ауди фин. Отчтности ЗАО «Мрия» по состоянию на 31.12.06. Основной вид деятельности пошив одежды и продажа го через собственную торговую сеть. Аудитром выявлены запасы стоимость которых на дату баланса ниже их ПС.

1) определяет существенна ли сумма, акты переоценки, уценки запасов, выявление причин уценки.

2)Процедуры: определить носит ли данный факт систематический характер. Определить правомерность действий относительно уценки в соответствии с действующим законодательством, просмотр результатов предыдущих проверок.….Существенность.

Наим. запаса Ст-ть на дату баланса ПС отклоненние

 

3) Суммы разниц между стоимостью на дату баланса и ПС являются несущественными, не носят систематического характера. Данные суммы не являются существенными для формирования статей баланса относительно запасов. Аудитор решил дать безусловно-положительное заключение.

4) Мнение: По нашему мнению фин. Отчетност компании справедливо и достоврноотражат фин. Состояние по состоянию на 31.12.06, а также результаты ее деятельности и движения ден. Средств за прошлый год в состветствии с МСА и соответствуюттребованиям нац. Стандартам б/у и законам У.

Задача 19

1 декабря 2006г. совет директоров фирмы «к» решил выдать возвратный заем директору для покупки путевки 19 января 2007 заем был возвращен, внутренний отчетный период фирмы заканчивается 31 дек 2006 г. В связи с этим совет директоров принял решение, что это краткосрочный заем, кот. Возвращен не стоит отражать в ин. Отчетности. Период проверки с 01.03.07 по 15.03.07 и а. пер. 2006 год. Все документы есть. Определить существенность.

1)аудитор определяет существенность данного факта, изучает все доказательства, поднимает все соответствующие докменты, если документы подтверждают данный факт, а-р рассматривает закономерность факта

2)Процедуры:Проверяет целевое назначение выданных средств, определяет существенность суммы и ее влияние на искажение отчетности, высказывает несогласие с упр. Персоналом относительно раскрытия информации в фин. Отчетности

3) Так как данная задолженность является не краткосрочной, а долгосрочной и сумма существенна то аудитор дает условно положит. Заключение. Внутренние расчеты п/п.

 

 

Задача 21

В ходе обязательной а. проверки возникли сложности с проверкой расчетов п/п с покупателями из-за отсутствия соответс. Документов, во всехостальных существенных аспектах представлены отчеты полно и достоврно отраж. Фин. Состояние п/п и результаты его деятельности за отч. Год.

1)Данный факт носит значимый, существенный характер, однако информация раскрыта неполно о событии. Однако данное событие не повлияло на финансовую отчтность, следовательно риск а-ра невелик.

2) Процдуры: отобрать сммы к подтверждению; подготовить докумнты для контроля по запросам; подгоовить запросы и сделат копии; ознакомить представителя п/п с составленным запосм; запросы должныотсылать сотрудники а. проврки; сверить получнные ответы с докмнтом, регистром контроля по запросам; изучив все запросы, кот. Вернулись и не дошли до адресата (если клиент не знает адреса дебиторов, то достоверность вызывает сомнение относительно задолженности;) если были отсланы запросы, а ответы не поступили необходимо отослать повторный запрос; если на поворный апрос тоже не получен ответ, их суммы необходимо отнести к катгории исключения; отнести к категории исключения запросы кот. Вернулись без подписи; изучить все разницы и исключния.

Порезультатам подтверждения, невяаленная разница, то сумма ДЗ отраж. в отчтности можно считать достоверной, если вявленные разницы, то необходимо проанализировать их причины и последствия относительно фин. Отчетности, кот.проверяется. Заключения должны формироваиться с учетом предела существенности.

3)Реестр контроля остатков для аудита ДЗ

Реестр дбиторов Су-ма ДЗ Дата запроса Дата повор. запоса Дата ответа

В результате по 2 дебиторам не удалось удостоверится в наличии ДЗ и данные суммы ДЗ отнесутся к исключениям.

4)Аудиторсая проверка была провдена несмотря на отсутствие докумнтов,данные отклонения ял. Существенными и влияют надостоверность фин. Отчетности. Отсутствие в балансе значительной скммы ДЗ также привело к условно-положительному заключению (ограничние объема):

5)Параграф: : По нашему мнению фин. Отчетност компании справедливо и достоврно отражат фин. Состояние по состоянию на 31.12.06, а также результаты ее деятельности и сумм ДЗ за прошлый год в соответствии с МСА и соответствую требованиям нац. Стандартам б/у и законам У.

« По нашему мнению, за исключением корректировок некоторых сумм ДЗ, которые могли бы быть полезными для нашего подтверждения общей суммы ДЗ, финансовая отчетность справедливо и достоверно отражают фин. Состояние п/п в соответствии с МСА … »

Задача 22

А-р попросил предоставить протоколы заседания совета директоров. Изучение протоколов неотъемлемая часть получения а. доказательств.

1) объясните почему важна проверка протокола и какие данные предполагает выявить в этом случае а-р. Изучение протоколов содержит важную информацию о действиях руководства и о будущих планах совета директоров, в их содержатся приказы и разрешения определенных операций, законность кот. Д.б. проверена аудитором, а также информация кот. Достаточно сложно обнаружить в др.документах. Существенным обстоятельством можно считать обнаружение разногласий между членами правления, в этом случае а-р получает значительную помощь и ориентировку в своей работе.2)определить действия кот следует предпринять а-ру если клиент ограничивает доступ к данным документации по причине конфиденциальности. А-р выясняет причины ограничния доступа к информации, объясняет руководству что несет ответственность за нарушения конфиденциальности, в случае если руководство не реагирует то а-р выноси условно полож. Заключение или отказ. 3)Назвать шаги кот должен предпринять а-р если при чтении протокола он обнаружил что не было решения совета директоров по поводу продажи 2 из важных подразделений п/п. Изучить договор на продажу и явить насколько цена продажи соответствуетрыночной , мнение относительно данного факта. Безусловно-попложительное

 

Задача: Какие работы должен осуществить аудитор на предварительном этапе планирования до заключения двухстороннего договора с клиентом.

Определить: 1)Виды работ; 2)Основные вопросы, которые следует изучить аудитору; 3)Источники изучения информации.

Результат оформить в виде таблицы: № по порядку; Изучаемые вопросы; Источники получения информации.

1.Общее знакомство с клиентом: Изучаемые вопросы: Определить потенциальных пользователей отчётности клиента, оценить причины смены аудитора. Источники получения информации: Предыдущие аудиторские заключения про результаты проведения аудита, его взаимоотношения с налоговыми органами, банками, партнёрами, акционерами.

2.Изучить бизнес клиента: Изучаемые вопросы: Изучить действия, операции и особенности деятельности. Стандарт 310 (влияние факторов). Источники получения информации: Предыдущий опыт работы с этим субъектом хозяйствования в его отрасли, общение с работниками субъекта хозяйствования, публикации, которые касаются отрасли.

3.Оценить возможность проведения самого аудита: Изучаемые вопросы: Подход руководства клиента внутреннего контроля, ознакомиться с состоянием б/у и отчётности, а также с текущими и будущими проблемами клиента. Источники получения информации: Письмо-предложение на проведение аудита, общение с директором субъекта хозяйствования.

4.Подбор специалистов в аудиторскую группу: Изучаемые вопросы: Количественный состав группы, должностной уровень группы, квалификационный уровень группы, трудозатраты, предполагаемые сроки.

5.Письмо-обязательство: Изучаемые вопросы: Письмо, подтверждение согласия на проведение аудита.

 

План аудита расчетов по оплате труда ООО «Европа»

Проверяемая

организация ООО «Европа»

Период аудита 15.01.2007г. - 23.01.2007г.

Количество человеко-часов 40

Руководитель

аудиторской группы Пономарева Е.В.

Состав аудиторской

группы Пономарева Е.В., Буров А.Н.

Планируемый аудиторский риск 30%

Планируемый уровень существенности 1%

Таблица из 5 колонок: № по порядку; Планируемые виды работ; Период выполнения; Исполнитель; Примечания.

1.Планируемые виды работ: Проверка организации труда и состояния внутреннего контроля по трудовым отношениям. Период выполнения: 15.01.07. Исполнитель: Пономарева Е.В.

2.Планируемые виды работ: Аудит начисления заработной платы и других выплат. Период выполнения: 16.01.07.-20.01.07. Исполнитель: Пономарева Е.В., БуровА.Н.

3.Планируемые виды работ: Проверка правильности удержаний из заработной платы и других выплат работникам. Период выполнения: 21.01.07. Исполнитель: Буров А.Н.

4.Планируемые виды работ: Проверка учета выплаты заработной платы. Период выполнения: 22.01.07. Исполнитель: Буров А.Н.

5.Планируемые виды работ: Проверка расчетов по депонированной заработной плате. Период выполнения: 23.01.07. Исполнитель: Буров А.Н.

Руководитель аудиторской

фирмы _____________ Белоцкий Е.В.

Руководитель аудиторской

группы _____________ Пономарева Е.В.

 

Письмо-предложение

ООО «Европа»

65110, г.Одесса, ул. Осипова,45/1. Р/с 2600801426001; МФО 328016 Код 21387215

тел.743-93-67 Областная дирекция Укрсоц банка

Исх. № 21 Директору аудиторской

8 января 2007г. фирмы «Юджин»

Белоцкому Е.В.

Письмо-предложение о проведении аудита

Просим предоставить нашему предприятию ООО «Европа» услуги в виде аудиторской проверки годовой отчетности, учета, первичных документов и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности нашего предприятия за период с 01.01.2006г. по 31.01.2006г. с целью определения достоверности отчетности, учета, его полноты, соответствия действующему законодательству и выдачи соответствующего заключения.

Отдельно просим обратить внимание на состояние учета расчетов по оплате труда.

Мы гарантируем аудитору доступ к любым записям, документации и другой необходимой информации для проведения аудита.

Ответственность за начальные остатки по состоянию на 01.01.2006г. берем на себя.

Вопросы относительно срока проведения аудиторской проверки и ее оплаты будут обусловлены в договоре при положительном ответе на наше предложение относительно сотрудничества.

Руководитель

ООО «Европа» Панин Е.А.

Договор № 283Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.018 с.)