Соціально-політичний устрій та політичне призначення, функції партії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціально-політичний устрій та політичне призначення, функції партії.Критерії відмінностей партій, зумовлені соціально-політичним устроєм Тип соціально-політичного устрою
плюралістичний, демократичний моністичний, тоталітарний
Політичне призначення     Функції як опосередковуючі ланки між державою і суспільством   Статус у політичний системі   Міра включення до державної структури   Форми боротьби за статус правлячої   Роль у формуванні державного апарату   Партизація державного апарату   Значення особистого членства в партії для соціального статусу, кар’єри та життєвого успіху   Становище громадських організацій Засіб демократичного володарювання в інтересах якоїсь соціальної групи Агрегування, узгодження, виведення на політичний рівень реальних часткових інтересів   Правляча ( утому числі й позасистемна), опозиційна Тільки парламентська фракція   Політичне змагання, конкуренція     Несуттєва     Відсутня     Майже жодного     Автономні, незалежні щодо партій Засіб диктаторського володарювання в інтересах якоїсь соціальної групи Підпорядкування політичним інтересам правлячої групи інтересів усього суспільства     Авангардна Уся партія, її організаційні структури   Політичне та фізичне усунення опозиції     Вирішальна   Тотальна     Вирішальне   Цілковито підпорядковані партії

 

Схема 10.1.

 

 

 


Таблиця 10.2.

Функції політичних партій
Виявлення та представництво групових інтересів
Боротьба за оволодіння державною владою та участь у її здійсненні
Розробка ідеології як бази для формування політичних курсів
Політична соціалізація та політичне рекрутування
Участь у формуванні владних структур
Добір і підготовка кадрів для державних структур
Соціальна інтеграція
Підготовка та проведення виборчих кампаній
Формування громадської думки
Участь у розробці, формуванні і здійсненні політичного курсу держави

 

Схема 10.2.

Спектр політичних партій

1. Крайньо праві.

2. Праві.

3. Правоцентристи.

4. Центристи.

5. Лівоцентристи.

6. Ліві.

7. Крайньо ліві.

 

Таблиця 10.3.

Відмінності лівого та правого політичних спектрів

Ліві Праві
1. Перевага в економіці держави державного сектора. 1. Перевага в економіці держави приватного сектора.
2. Визначення за державою функції вирішення соціальних проблем (освіта, медичне забезпечення, проблеми безробіття, пенсій, стипендій і т.д.) 2. Обмеженість соціальних програм держави.
3. Встановлення високого та диференційованого податку на прибуток 3. Низький податок на прибуток.
4. Ігнорування національних традицій, інтернаціоналізм. 4. Увага до національних проблем, сприяння відновленню та розвитку національних традицій.

 

Таблиця 10.3.

Типологія політичних партій

 

Ознаки Різновиди
1. Місце в політичному спектрі Ліві; Праві; Центристські.
2. Організаційна структура Масові; Кадрові.
3. Стиль керівництва Демократичні; Авторитарні.
4. Територіальна репрезентативність Загальнонаціональні; Регіональні.
5. Місце у політичній системі Нелегальні; Легальні: Правлячі; Опозиційні.
6. Ідеологічна орієнтація Націоналістичні; Консервативні; Ліберальні; Соціал-демократичні; Комуністичні.
7. Методи діяльності Помірковані; Радикальні.
8. Напрям політичного курсу   Революційні; Реформістські; Консервативні; Реакційні (контрреволюційні).
9. Соціальна база Загальнонаціональні; Класові; Міжгрупові і міжкласові.
10. Підстава організації партії Ідеологічні; Прагматичні (виборчі); Харизматично-вождистські.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте зміст поняття „політична партія”.

2. Виділіть ознаки політичної партії.

3. Назвіть структурні елементи політичної партії.

4. Які функції виконують політичні партії у суспільному житті?

5. Як поділяються політичні партії за організаційним критерієм?

6. В чому полягають відмінності між правими і лівими політичними партіями?

 

Рекомендована літеретура

1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.: МАУП, 2001. – 384 с.

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч.посіб. 7-ме вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

3. Політологія / За ред. О.Бабкіної. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1998. – 368 с.

4. Політологія / За ред. М.Гетьманчука. – Львів: Вид-во НУ „ЛП”, 2005. – 360 с.

5. Політологія / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 584 с.

6. Шляхтун П.П. Політологія. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

7. Холод В.В. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 480 с.

8. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2005. – 340 с.

 

Додаткова література

1. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

2. Шведа Ю.Р. Політичні партії: Енциклопедичний словник. – Львів: Астролябія, 2005. – 488.

3. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч.посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.014 с.)