МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯПЕРЕДМОВА

 

Навчальний процес ВПУ побутового обслуговування передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання дипломного проекту, рівень підготовки якого значної мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Основна мета виконання дипломного проекту – глибоко і творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики виготовлення швейних виробів, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

· самостійно формулювати проблему дослідження;

· визначити мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

· здійснювати пошук і добір потрібної інформації про практичну діяльність різних швейних фабрик;

· логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

· правильно оформлювати довідковий матеріал, роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

 

Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні та оформленні дипломного проекту. В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.

Справжні методичні вказівки встановлюють порядок оформлення дипломного проекту студентами денного відділення спеціальності 5091812 «Швейне виробництво» (молодший спеціаліст).

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

Дипломне проектування є одним із видів самостійної навчальної роботи. Метою дипломного проектування є закріплення знань, які учні отримали в період навчання і застосування цих знань для комплексного вирішення питань виробничо-технічного характеру. В період роботи над дипломними проектами учні систематизують та закріплюють навички виконання розрахунків, технічних малюнків, роботи з інформаційно-технічною та довідковою літературою, державними стандартами.

Темою дипломного проекту може бути проект або реорганізація потоку, або секції по виготовленню виробів різноманітного асортименту.

Вихідними даними при розробці дипломного проекту можуть бути: потужність потоку, яка задається випуском виробів в зміну або кількістю робочих в потоці; площа потоку; довжина поточної лінії, кількість робочих місць; оптимальна потужність потоку. При виконанні тем по реорганізації необхідно на базі діючого потоку розрахувати потік для пошиву виробів інших моделей, іншої організаційної форми, розраховувати потік з метою розширення асортименту (при виробництві виробів невеликої трудомісткості).

Для виконання дипломного проекту під час технологічної практики слід зібрати необхідні матеріали і провести досконалий аналіз об’єкту проектування з метою впровадження більш досконалих методів обробки та обладнання, реорганізація форми роботи потоків на основі перспективного плану технічного переоснащення, передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи.

Основним показником якості дипломного проектування має бути економічна ефективність потоку, який проектується, визначена порівнянням техніко-економічних показників проекту з показниками діючого потоку.

Завдання на дипломний проект розробляється та видається основним викладачем предмету «Технологія виробів».

 

І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Перш ніж розпочати писати дипломний проект, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до його виконання:

 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість проблеми, що розглядається. Дипломний проект може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли його тема відповідає сучасним потребам розвитку швейного виробництва, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності технолога її економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

 

2. ДОСТАТНІЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити добрану тему дипломного проекту на сучасному рівні розвитку швейного виробництва, використовуючи такі підходи і знання, що пояснюють різні явища і події у практиці проектування швейного виробництва з позиції сьогодення. Крім того студент повинен достатньо повно розкрити основні напрямки, що стосуються проблеми дипломного проекту, включати у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

 

 

3. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ХАРАКТЕР. У дипломному проекті повинні міститись елементи дослідження:

· вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інше) вітчизняних і зарубіжних авторів;

· систематизація та аналіз різних думок і підходів формування власної точки зору на проблему, що розглядається;

· порівняння практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних виробництв і розробка висновків, рекомендації.

 

4. ГРАМОТНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ. Це важлива вимога до дипломного проекту, що підвищить його якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил оформлення зносок, списку використаної літератури.

 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Дипломний проект є результатом вивчення програми предмету «Технологія виробів». Метою дипломного проекту є закріплення, поглиблення, узагальнення теоретичних знань, практичних навичок самостійного рішення поставлених задач, розвиток творчих здібностей і вміння користуватися технічною, довідковою, інформативною літературою. Підготовка дипломного проекту охоплює декілька етапів:

 

Добір теми дипломного проекту.

Тематика дипломних проектів визначається змістом навчальної програми і затверджується методичною комісією.

Тема дипломного проекту має становити інтерес для студента і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду.

Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему дипломного проекту, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки.

Формулювання мети та основних завдань дипломного проекту.

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету проекту, настільки вдалими будуть його основні завдання, план організації виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети проекту дасть змогу студенту відокремити в ньому основний напрямок дослідження, впорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи.

 

 

ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

· «Мета роботи – проаналізувати ТЕП роботи потоків по виготовленню швейних виробів»

· «Мета роботи – вивчити роботу потоку по виготовленню швейних виробів та визначити шляхи підвищення продуктивності праці»

· «Мета роботи – аналіз методів повузлової обробки виробів».

Мета дипломного проекту повинна бути тісно пов’язана з назвою його теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання дипломного проекту.

 

 

3. Складання плану дипломного проекту.

На початку дипломного проекту студенту необхідно ознайомитись з роботою підприємств швейної промисловості, публікаціями за даною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи.

План дипломного проекту є відбиттям його структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих його частин.

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби допрацьовує.

 

Зміст дипломного проекту

Вступ

 

1. Технологічний розділ.

1.1. Вибір моделі.

1.2. Технічний опис.

1.2.1. Опис зовнішнього вигляду моделі.

Малюнки моделі.

Таблиця 1.1. Специфікація деталей крою.

Малюнки лекал.

1.3. Вибір матеріалів.

1.3.1. Обґрунтування вибору матеріалів для моделі.

Таблиця 1.2. Характеристика матеріалів.

Таблиця 1.3. Режими обробки матеріалів.

Таблиця 1.4. Конфекційна карта за вибраними матеріалами.

Таблиця 1.5. Режими склеювання деталей і вузлів одягу з клейовими

прокладними матеріалами

Таблиця 1.6. Режими волого-теплової обробки матеріалів

Таблиця 1.7. Підбір швейних голок та ниток

1.4. Вибір обладнання та обґрунтування методів обробки.

1.4.1. Обґрунтування вибору методів обробки та обладнання.

1.4.2. Характеристика вибраних методів обробки (в малюнках).

Таблиця 1.8. Технологічна характеристика швейних машин

Таблиця 1.9. Пристосування малої механізації

Таблиця 1.10. Технологічна характеристика пресового обладнання

Таблиця 1.11. Технологічна характеристика прасок

Таблиця 1.12. Режими виконання ниткових з’єднань

Таблиця 1.13. Режими волого-теплової обробки прасками

Таблиця 1.14. Режими волого-теплової обробки пресами

1.4.3. Розрахунок зростання продуктивності праці.

Таблиця 1.15. Технологічна карта обробки

Таблиця 1.16. Основні фактори, що визначають вибір раціонального

методу обробки

Таблиця 1.17. Інструкційна карта на обробку

1.4.4. Вдосконалення методів обробки

Таблиця 1.18. Характеристика вдосконалених методів обробки

1.5. Послідовність технологічної обробки виробу.

Таблиця 1.19. Технологічна послідовність обробки

1.6. Розробка графіка технологічного процесу.

2. Організація виробництва. Розрахунок та аналіз потоку.

2.1. Попередній розрахунок потоку.

Таблиця 2.20. Параметри основного потоку

Таблиця 2.21. Трудомісткість виготовлення виробу за стадіями та

вузлами обробки.

2.2. Вибір організаційної форми потоку.

2.3. Складання технологічної схеми потоку.

2.3.1. Умови узгодження часу операції.

Таблиця 2.22. Умови узгодження часу операцій потоку.

2.3.2. Виробничі вимоги до комплектування.

Таблиця 2.23. Комплектування операцій швейного потоку.

2.3.3. Технологічна схема потоку.

Таблиця 2.24. Технологічна схема потоку.

2.4. Аналіз технологічної схеми потоку. Техніко-економічні показники потоку

Таблиця 2.25. Зведена таблиця чисельності робітників по спеціальностям

у потоці.

Таблиця 2.26 Зведена таблиця до технологічної схеми

Таблиця 2.27 Схема розподілу праці на пошиття

Таблиця 2.28 Основні техніко-економічні показники потоку

 

Висновки.

 

Література.


Вступ

В цьому розділі слід відтворити завдання, поставлені перед швейною галуззю промисловості в області збільшення об’єму виробництва, розширення асортименту, підвищення якості продукції, механізації та автоматизації виробництва і підвищення його ефективності.

Вступ викладають коротко. В ньому відображають основні напрямки розвитку швейної галузі в сучасності, приділяючи увагу направленням моди по асортименту матеріалів, виробів, вдосконаленню конструкцій, технології обробки одягу, впровадженню нового технологічного обладнання.

Особливу увагу звертають на ті напрямки, які підкреслюють актуальність теми дипломного проекту і будуть вирішені в наступних його розділах. Тут вказують основні цілі роботи і задачі, що направлені на їх вирішення.

Також увагу необхідно приділити технічним досягненням в нашій державі та закордоном в області виробництва асортименту, що розглядається в дипломному проекті, використанню високопродуктивного обладнання, гнучких потоків, мікропроцесорної техніки, робототехніки, ЕОМ.

 

Технологічний розділ

Вибір моделей.

Обґрунтування вибору моделей слід проводити у відповідності з завданням курсової роботи.

Вибрані моделі повинні відповідати сучасному стилю і напрямку моди, естетичним вимогам, забезпечувати зручність користування виробом.

Конструкція моделей повинна бути технологічною та економічною у відношенні до матеріальних та трудових витрат.

Якщо проектують потік, де буде виготовлятись декілька моделей, необхідно врахувати можливість використання однотипних по технологічним властивостям матеріалів, однакових режимів обробки та обладнання.

Цим потребам відповідають моделі базових конструкцій з використанням уніфікованих елементів. Задача проектанта складається з вибору колекції моделей для одночасного виготовлення у потоці, вибору базових моделей для розрахунку, угрупування моделей для одночасного їх запуску протягом зміни.

 

Технічний опис моделей.

Малюнки моделей.

Три моделі заданого виду виробу вибирають у відповідності з направленнями моди.

Опис зовнішнього виду моделей повинен бути чітким, послідовним, повним, з наведенням назви виробу, силуету, кольорової гами верху, підкладки, фурнітури, зовнішнього вигляду матеріалу (пілочки, застібки, кишень, спинки, рукавів, коміра). Необхідно привести рекомендовані розміри, зрости, повнотні групи.

Малюнок кожної моделі виробу виконують на одній сторінці дипломного проекту у двох проекціях на типову фігуру (в кольорі). Зарисовка моделей в двох проекціях (зі сторони спинки та зі сторони переду) виконується по методиці даній в курсі предмету «Спецмалюнок».

При описанні зовнішнього вигляду моделі виробу слід вказати вид і призначення моделі, крій, силует, вид застібки, характеристику коміра, кишень, рукавів, оздоблювальних елементів тощо, а також: для якого віку рекомендується дана модель, яких розмірів і зростів може бути виготовлена, в яких умовах передбачається її експлуатувати.

Оздоблювальні строчки позначаються пунктирною лінією.

Тут же приводять перелік деталей крою і лекал верху, підкладки, прикладу у формі таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1. – Специфікація деталей крою.

 

Номер та назва деталі Уніфікація деталей Кількість  
Лекал Деталей крою  
 
 
1. Деталі верху        
1.1. Пілочка    
1.2. Спинка    
1.3. Листочка У  
1.4. Комір    
2. Деталі підкладки        
2.1. Пілочка    
2.2. Спинка    
3. Деталі прикладу        
3.1. Прокладка у листочку У  
3.2. Прокладка у комір    

 

Доцільно розрахувати приблизний коефіцієнт уніфікації деталей виробу за формулою

 

де Ку – коефіцієнт уніфікації;

Gу – сума уніфікованих деталей у виробі;

G – сума деталей виробу.

Рисунки лекал деталей одягу виконуються з дотриманням пропорцій у розмірах, з позначенням нитки основи, номера рисунка деталі по специфікації.

Якщо в роботі використовуються моделі на одній конструктивній основі, доцільно подати спочатку загальні, основні деталі, а модельні особливості замалювати окремо по кожній моделі.

Рисунки лекал деталей підкладки та прикладу необхідно заштрихувати.

 

Вибір матеріалів.

Технологічна схема потоку

Технологічна схема потоку – основним технологічний документ, який складається на основі комплектування технологічних операцій в організаційні після його аналізу.

 

По технологічній схемі потоку виконується розпланування робочих місць інструментом та пристосуванням, закріплення організаційних операцій за конкретним виконавцем, нарахування заробітної плати працівниками, розрахунок техніко-економічних показників потоку.

 

Технологічна схема потоку має бути оформлена у вигляді таблиці 2.24.


Таблиця 2.24. – Технологічна схема потоку.

 

Назва виробу _________________________ Такт потоку, с ______________

 

Потужність потоку за зміну, од. _____________________

 

Час на виготовлення виробу, с ______________________

 

Кількість робітників в потоці, чол. ___________________

 

 

№ організаційної операції Стадія, вузол, номер та зміст технологічної операції Вид роботи Розряд роботи Норма часу, с Розцінка за одиницю, коп. Норма виробітку за зміну, од. Кількість робітників Обладнання, пристосування
розрахункова фактична
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 


Оформляючи технологічну схему потоку слід мати на увазі:

1. Номер організаційної операції проставляється у послідовному зростанні, в підсумковій частині операції.

2. Для несекційних потоків в графі 1 стадія не проставляється назва вузла пишеться тільки для агрегатно-групових та групових потоків. Номер технологічної операції відповідає номеру цієї операції в технологічній послідовності, зміст організаційної операції складається з технологічних, які увійшли до організаційної із зазначенням деталі, на якій виконують операцію.

3. Вид роботи визначається спеціальністю, має своє умовне позначення:

Р – ручна,

М – машинна,

С – спеціальна,

Пр – прасувальна,

П – пресова.

4. Розряд роботи встановлюється згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником і відповідає розряду роботи в технологічній послідовності. У підсумковому рядку вказують найвищий розряд з основної спеціальності.

5. Норма часу на виконання операції складається із суми часу на виконання технологічних операцій.

6. Розцінка по організаційній операції визначається множенням секундної тарифної ставки на норму часу на виконання операцій. Якщо в організаційну операцію входять технологічні операції різних розрядів, розцінку слід розрахувати по кожній технологічній операції з точністю до 0,001. Розцінка по організаційних операціях в цьому випадку визначається сумарно у підсумковому рядку.

7. Норма виробітку за зміну встановлюється діленням тривалості робочої зміни на час виконання організаційної операції і проставляється в підсумковому рядку.

8. Розрахункова кількість робітників розраховується по кожній організаційній операції шляхом ділення часу виконання організаційної операції на такт потоку з точністю до 0,01.

9. Фактична кількість робочих встановлюється за розрахунковою, застосовуючи правила заокруглення для кожної організаційної операції.

10. Обладнання, інструмент та пристосування – у відповідності з технологічною послідовністю по неподільних операціях.

 

Клас і тип обладнання, форма, країна – виробник.

 

Кожна організаційна операція підкреслюється, пишеться «разом», і заповнюються графи: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Графи 2, 3, 4, 5, 6, 10 заповнюється по кожній технологічній операції.

 

У кінці схеми підраховується норма часу на виготовлення виробу, кількість робочих розрахункова та фактична. Якщо потік секційний, всі ці показники розраховуються по кожній секції.

СХЕМА

Висновки

 

Викладають найбільш важливі отримані результати, які повинні містити формулювання вирішеної у дипломному проекті проблеми (задачі), та її практичне значення. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо використання на практиці здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають підходи до вирішення поставленої у роботі проблеми (задачі), аналізуючи отримані результати та порівнюючи їх з відомими вже розв’язками.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх практичного використання.

Список рекомендованої літератури

1. Першина Л.Ф., Петрова С.В. «Технологія швейного производства» - М., Легпромбытиздат.1991.

2. Кокеткин П.П. Справочник. Промышленная технология одежды .- М., Легпромбытиздат.1988.

3. Борецька Е.Я. «Технологія изготовления мужской верхней одежды» - К., Вища школа. 1990.

4. Борецька Є.Я., Малюга П.М. «Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу» - К., Вища школа. 1992.

5. Справ очник по швейному оборудиванию ( И.С. Зак, В.В. Белкин, Е.Н. Воронин - М., Легиндустрия .1981).

6. Изместьева А.Я. «Проектирование предприятий швейной промышлености».

7. Баженов В.И. «Материалы швейних изделий». М., 1982

8. Кузьмін В.І. «Охорона праці та пожежна безпека ». Легком.1980.

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Навчальний процес ВПУ побутового обслуговування передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання дипломного проекту, рівень підготовки якого значної мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Основна мета виконання дипломного проекту – глибоко і творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики виготовлення швейних виробів, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

· самостійно формулювати проблему дослідження;

· визначити мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

· здійснювати пошук і добір потрібної інформації про практичну діяльність різних швейних фабрик;

· логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

· правильно оформлювати довідковий матеріал, роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

 

Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні та оформленні дипломного проекту. В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.

Справжні методичні вказівки встановлюють порядок оформлення дипломного проекту студентами денного відділення спеціальності 5091812 «Швейне виробництво» (молодший спеціаліст).

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

Дипломне проектування є одним із видів самостійної навчальної роботи. Метою дипломного проектування є закріплення знань, які учні отримали в період навчання і застосування цих знань для комплексного вирішення питань виробничо-технічного характеру. В період роботи над дипломними проектами учні систематизують та закріплюють навички виконання розрахунків, технічних малюнків, роботи з інформаційно-технічною та довідковою літературою, державними стандартами.

Темою дипломного проекту може бути проект або реорганізація потоку, або секції по виготовленню виробів різноманітного асортименту.

Вихідними даними при розробці дипломного проекту можуть бути: потужність потоку, яка задається випуском виробів в зміну або кількістю робочих в потоці; площа потоку; довжина поточної лінії, кількість робочих місць; оптимальна потужність потоку. При виконанні тем по реорганізації необхідно на базі діючого потоку розрахувати потік для пошиву виробів інших моделей, іншої організаційної форми, розраховувати потік з метою розширення асортименту (при виробництві виробів невеликої трудомісткості).

Для виконання дипломного проекту під час технологічної практики слід зібрати необхідні матеріали і провести досконалий аналіз об’єкту проектування з метою впровадження більш досконалих методів обробки та обладнання, реорганізація форми роботи потоків на основі перспективного плану технічного переоснащення, передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи.

Основним показником якості дипломного проектування має бути економічна ефективність потоку, який проектується, визначена порівнянням техніко-економічних показників проекту з показниками діючого потоку.

Завдання на дипломний проект розробляється та видається основним викладачем предмету «Технологія виробів».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.019 с.)