ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯСФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1У цьому стандарті встановлено порядок організації підготовки спеціалістів та бакалаврів і визначено правила, як будувати, викладати та оформлювати дипломні роботи (кваліфікаційні проекти), а також вимоги до їхнього змісту.

1.2Цей стандарт призначено для професорсько-викладацького складу, що здійснюють підготовку спеціалістів та бакалаврів у системі вищої освіти, для спеціалістів та бакалаврів які вчаться на кафедрі будівництва та виконують дипломні роботи (кваліфікаційні проекти), для керівників спеціалістів та бакалаврів, а також для осіб, що здійснюють нормоконтроль дипломних робіт (кваліфікаційних проектів).

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

2.1Дипломна робота (кваліфікаційний проект) за змістом і об’ємом виконаної роботи повинна відповідати певній стадії будівельного проектування: архітектурно-конструктивній, технологічній, техніко-економічній.

2.2 Вихідним документом для виконання дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) є завдання на дипломну роботу (кваліфікаційний проект), яке (як правило) видається студентові перед початком переддипломної практики. Завдання на дипломну роботу (кваліфікаційний проект), на відповідному бланку (додаток А), видається керівником проекту і затверджується завідувачем кафедри будівництва.

2.3 При виконанні комплексних дипломних робіт (кваліфікаційних проектів), кількома студентами, завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту). В цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально виконувану в роботі (проекті) частину комплексної теми.

2.4 Тема дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), після остаточного узгодження з керівником, затверджується наказом ректора університету.

2.5 Керівник роботи (проекту) надає студенту консультаційну допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання роботи (проекту) із зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів.

2.6 Загальне керівництво дипломною роботою (кваліфікаційним проектом), виконанням дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) здійснює керівник роботи (проекту). З окремих розділів дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), наказом ректора університету, призначаються консультанти.

Консультанти з окремих питань дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) перевіряють відповідну частину роботи і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки.

2.7 Контроль за ходом проектування забезпечує керівник не рідше одного разу на тиждень.

Графік консультацій керівника дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання на дипломну роботу (кваліфікаційний проект). Графіки роботи консультантів з окремих розділів дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) затверджуються на засіданні кафедри будівництва. Графіки консультацій доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку запланованого терміну початку виконання дипломної роботи (кваліфікаційного проекту).

2.8 Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) роботи (проекту) підготоване рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену роботу і дає свої зауваження по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного об’єму роботи (проекту) і при необхідності інформує завідувача кафедри.

До розробки наступного розділу роботи (проекту) студент приступає тільки після перевірки, погодження і візування керівником роботи (проекту) виконаної роботи в попередньому розділі.

2.9 За правильність поданих у роботі (проекті) даних та прийнятих рішень відповідає студент – автор роботи (проекту).

2.10 Питання допуску дипломних робіт (кваліфікаційних проектів) до захисту розглядається на засіданні кафедри будівництва (додаток Б).

2.11 Готова і підписана студентом та консультантами дипломна робота (кваліфікаційний проект) подається керівникові роботи (проекту) за 10 робочих днів до призначеного дня захисту.

Після перевірки і погодження роботи (проекту) керівник її підписує і оформляє письмовий відгук (додаток В), який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма розділами роботи (проекту).

2.12 Завідувач кафедри будівництва на основі відгуку та ознайомлення з роботою (проектом), (які подаються не пізніше, ніж за тиждень до дня захисту) вирішує питання про допуск студента до захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту).

2.13 Допущену до захисту дипломну роботу (кваліфікаційний проект) завідувач кафедри будівництва підписує з відповідним висновком на титульній сторінці пояснювальної записки.

Вступ

У вступі слід обґрунтувати актуальність теми дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), сформулювати цілі проекту і шляхи їх досягнення, особливо звернути увагу на оригінальні рішення і реальність окремих частин проекту.

Після обгрунтування актуальності теми потрібно поставити задачі дипломного проектування (на якій стадії виконується проектування, які розділи підлягають варіантному проектуванню, які конструкції розробляються до стадії робочої документації, які кошторисні документи підлягають розробленню, наявність і задачі наукового розділу тощо).

Реальність проекту або його окремих частин має підтверджуватись наявністю замовлення проекту підприємством (організацією), затвердженням індивідуального завдання і завдання на проектування підприємством-замовником тощо. Копії зазначених документів включаються у склад пояснювальної записки.

У вступі коротко описуються особливості технологічного процесу (призначення) об’єкта, що проектується, на підставі яких приймаються об’ємно-планувальні рішення, наводяться вимоги до матеріалів несучих та захисних конструкцій, наводяться основні відомості про експлуатаційні навантаження і методи будівництва.

Тут також наводяться відомості про місце розташування майданчика будівництва, орієнтацію його за сторонами світу, загальні відомості про клімат району – середні розрахункові температури найбільш холодної п’ятиденки, швидкісний напір вітру, величину снігового навантаження, нормативну глибину промерзання ґрунтів тощо.

Слід також вказати на наявність будівельної бази, транспортних магістралей, джерел електро-, водо-, газопостачання у районі будівництва.

У вступі необхідно указати на досвід, якщо він має місце, будівництва аналогічних об’єктів у нашій країні і за рубежем, відмітивши найбільш суттєві досягнення.

 

Техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва

 

При реальному проектуванні техніко-економічне обґрунтування доцільності будівництва входить у склад ТЕО інвестицій для промислового об’єкта або у склад ескізного проекту – для цивільних будівель. Інвестор має бути впевнений, що: вкладені кошти у подальшому забезпечать прибуток від експлуатації об’єкта, вкладення коштів є виправданим і соціально необхідним кроком, обсяг інвестицій не перевищує розумних меж, виходячи з рівня розвитку суспільства і у порівнянні з можливими альтернативними варіантами.

Характер техніко-економічного обґрунтування доцільності будівництва залежить від виду будівництва (нове будівництво, реконструкція об’єкта, капітальний ремонт або приведення об’єкта у придатний до експлуатації стан при аварійних ситуаціях), від призначення об’єкта (промислова споруда; прибутковий цивільний об’єкт: магазин, ресторан, готель тощо; житлова будівля, які на теперішній час рідко використовуються як прибуткові будинки; неприбутковий цивільний об’єкт: дитячий заклад, держаний навчальний заклад, лікарня тощо), від його місця розташування і ряду інших аспектів.

 

 

Конструктивні рішення

 

Розділ виконується згідно з загальними принципами проектування несучих конструкцій з урахуванням об’ємно-планувальних рішень, вимог індустріалізації і економіки будівництва.

Розрахунково-конструктивна частина проекту передбачає розроблення основних несучих конструкцій, конкретний перелік яких указується у завданні. Об’єктом розроблення не можуть служити прості типові конструкції, розрахунок яких не відрізняється від наведених у підручниках прикладів (пустотна збірна залізобетонна плита, сходовий марш тощо).

Проектування конструкцій включає вибір розрахункової схеми, визначення навантажень, статичний розрахунок споруди (бажано з моделюванням роботи при різних впливах), конструктивні розрахунки перерізів, а також розроблення робочих креслень.

При розрахунках конструкцій особливу увагу слід приділяти питанням просторової роботи і загальної стійкості будівлі (споруди) як у стадії закінченої споруди, так і у різних стадіях монтажу.

Для виконання статичних розрахунків, перевірки міцності і стійкості несучих конструкцій, розроблення оптимальних конструктивних рішень рекомендується застосування ЕОМ та САПР.

При оформленні пояснювальної записки даного розділу необхідно прагнути до стислого, ясного і чіткого викладення теоретичного матеріалу. Дуже ефективним є застосування табличних форм. Розрахунки повинні бути ілюстровані необхідними схемами, рисунками.

Якщо конструктивні рішення є основною частиною ДП, то у даному розділі розробляються і порівнюються між собою не менше трьох варіантів основних несучих конструкцій. При підборі варіантів необхідно прагнути до оригінальних конструктивних рішень із застосуванням нових ефективних матеріалів або максимального удосконалення традиційних рішень. Запропоновані для порівняння варіанти повинні бути приблизно рівноцінними. Не можна порівнювати варіанти, які свідомо поступаються за технічними і економічними характеристиками іншим варіантам.

Підбір перерізів виконується при розробленні варіантів лише у характерних точках. Для уточнення витрат матеріалів на другорядні елементи конструкцій використовуються дані порівняння з аналогічними типовими конструкціями.

Для розглянутих варіантів основних несучих конструкцій обчислюють техніко-економічні показники, які потім аналізуються. Вибір оптимального варіанта здійснюється за критерієм мінімуму витрат.

Якщо наведені витрати для варіантів, що порівнюються, відрізняються несуттєво, то при виборі основного варіанта мають враховуватись такі показники:

- трудомісткість виготовлення і монтажу основних несучих конструкцій;

- тривалість зведення;

- витрати основних конструкційних матеріалів на одиницю площі або об’єму будівлі (споруди).

Слід звернути увагу, що варіант, обраний до детального розроблення, може відрізнятись більшою вартістю, але мати меншу трудомісткість або більшу технологічність, що забезпечує скорочення термінів будівництва. Вибір основного варіанта не за мінімальними зведеними витратами потребує додаткового обґрунтування.

Варіанти конструктивних рішень обов’язково наводяться у графічній частині проекту, де також обов’язково у табличній формі наводяться техніко-економічні показники варіантів, що порівнюються. Матеріали техніко-економічного порівняння варіантів узгоджуються з консультантом з економічної частини.

У пояснювальній записці необхідно описати варіанти з обґрунтуванням їх прийняття, дати розрахунок конструкцій і визначити техніко-економічні показники кожного з них, проаналізувати і обґрунтувати вибір найбільш оптимального.

Графічна частина цього розділу розміщується на 1,5 аркуша (3,5 аркуша, якщо розділ є основним) формату А1 і відображує перелічений матеріал. У пояснювальній записці обґрунтовуються прийняті рішення.

 

 

Основи та фундаменти

 

У даній частині проекту дипломник виконує розрахунок і проектування одного або декількох видів фундаментів, які вибираються за узгодженням з керівником.

У пояснювальну записку з розділу включають: опис і оцінювання інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов будівельного майданчика, визначення навантажень на рівні верхнього уступу фундаменту, обґрунтування вибору його типу, розрахунок основи за першою і другою групами граничних станів, розрахунок тіла фундаменту за першою і другою групами граничних станів.

Навантаження по верхньому уступу фундаментів необхідно визначати у результаті статичного розрахунку надфундаментної конструкції будівлі (плоскої або просторової системи). Тільки такий розрахунок дозволяє врахувати перерозподіл горизонтальних навантажень просторовою жорсткістю споруди і правильно врахувати навантаження на фундаменти. При можливості необхідно виконувати статичний розрахунок системи з урахуванням податливості основи.

У випадку неможливості статичного розрахунку споруди (внаслідок його надмірної складності) визначення навантажень на фундаменти дозволяється виконувати спрощеним способом – „за вантажними площами”. Згинальні моменти у цьому випадку визначаються тільки від позацентрового обпирання конструкцій перекриттів і від вітрового навантаження.

Навантаження на стрічкові фундаменти визначаються аналогічно, але у перерахунку на один погонний метр на рівні верху фундаменту.

У графічній частині показують геологічний розріз будівельного майданчика з розміщенням фундаментів, план фундаментів, робочі креслення розробленого фундаменту з відповідними специфікаціями.

Якщо розділ є основною частиною дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), то у даному розділі розробляються і порівнюються між собою не менше трьох варіантів фундаментів під основний вид вертикальної несучої конструкції (колони або стіни).

Графічна частина цього розділу розміщується на 0,5 аркуша (2 аркушах, якщо розділ є основним) формату А1 і відображує перелічений матеріал. У пояснювальній записці обґрунтовуються прийняті рішення.

 

Висновки

 

У висновках дипломник повинен підвести підсумки, що характеризують значення і ефективність виконаної роботи. Необхідно підкреслити знайдені нові рішення окремих елементів проекту, відмінність прийнятих рішень від проекту-аналога, економічну ефективність від скорочення термінів будівництва, від застосування прогресивних конструкцій і матеріалів, впровадження прогресивних технологій.

 

4.1.9Перелік літературних джерел, на які є посилання в ПЗ (ОЧ) подають на окремих аркушах, крім того у відповідних місцях ПЗ (ОЧ) повинні бути посилання на подані джерела інформації (див. додаток Л).

Бібліографічні джерела подають у порядку, за якими вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери у переліку повинні відповідати номерам у тексті ПЗ (ОЧ).

Відомості про джерело інформації необхідно подати у відповідності до вимог додатку М.

4.1.10Матеріали, що доповнюють дипломну роботу (кваліфікаційний проект) подаються у додатках. У додатки можна включати: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи, специфікації тощо. Вимоги до оформлення додатків наведені в додатку Н.

4.1.11Бібліографічна довідка подається у ПЗ (ОЧ) після додатків на окремому аркуші і повинна включати:

- назву теми дипломної роботи (кваліфікаційного проекту);

- обсяг ПЗ (ОЧ) в аркушах;

- перелік графічних матеріалів;

- дату закінчення роботи (проекту) та підпис студента.

 

 

ЗАВДАННЯ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Номер і назва етапів дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) Термін виконання етапів роботи (проекту) Примітка
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Студент _______________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)

 

Керівник роботи (проекту) _______________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)


Додаток Б

(обов’язковий)

 

ПРОТОКОЛ

Засідання кафедри будівництва

“” 20___р.

 

 

СЛУХАЛИ: розгляд роботи (проекту) студента ___________________________

 

ПОСТАНОВИЛИ: студента __________________________________________

допустити до захисту диплоної роботи (кваліфікаційного проекту)

 

Зав. кафедрою ______________________ __________________

 

Додаток В

(рекомендований)

 

Форма рецензії

 

М. Івано-Франківськ

Основні написи

Д.1 Основний напис для креслень і схем

графа 1 – назва виробу; Графа 9 – скорочена назва інституту і шифр групи, наприклад ГА ПЗ-02
графа 2 – позначення документу графа 10 – заповнюється на розгляд керівника
графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюється на кресленнях деталей); графа 11 – прізвище осіб, які підписують проект;
графа 4 – література згідно з ГОСТ 2.103 (на документах навчаль-ного процесу – література Н); графа 12 – підписи згаданих осіб у графі 11;
графа 13 – дата підпису документа;
графа 5 – маса виробу; графа “Розроб.” – заповнюється студентом;
графа 6 – масштаб ( у відповідності з ГОСТ 2.109 і ГОСТ 2.302); графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;
графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які мають один аркуш – не заповнювати) графа “Т.контр.” заповнюється консультантом;
графа 8 – загальна кількість аркушів документа (заповнюється на першому аркуші); графа “Н.контр.” заповнюється нормо контролером;
графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

 

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюються.

 

Д.2 Основний напис для текстових документів

(перший лист для пояснювальної записки (основної частини) та специфікації)

 

 

графа 1– назва теми проекту;

графа 2 – позначення документа згідно до прийнятої системи позначень;

графа 4 – літера згідно ГОСТ 2.103, для документів навчального

процесу – літера “Н”;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з

одного аркуша, графу не заповнюють);

графа 8 – кількість аркушів у документі (загальна), графу заповнюють

тільки на першому аркуші;

графа 9 – скорочена назва інституту та шифр групи, наприклад ГА ПЗ-02;

графа “Розроб.” – заповнюється студентом;

графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;

графа “Н.контр.” – заповнюється нормо контролером;

графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

графа 10 – заповнюється на розсуд керівника проекту;

графа 11 – прізвища осіб, які підписують документ;

графа 12 – підписи названих осіб у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;

 

Решта граф основного напису на документах в навчальному процесі не заповнюються.


 

Д.3 Основний напис для креслень (схем) і текстових документів

(наступні листи пояснювальної записки (основної частини) і специфікації)

 

 

 

графа 2 – позначення документа

графа 7 – порядковий номер аркуша

 


Додаток Е

(обов’язковий)

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Тема________________________________________________________

назва згідно з наказом ректора університету

______________________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________

код і назва спеціальності

______________________________________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

___________________________

(позначення)

 

Консультанти:   Студент
з архітектурної та конструктивної частини _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)     ________________________________ (шифр групи) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
з технологічної частини _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)   Керівник дипломного проекту _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
з економічної частини _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)     Допускається до захисту
з охорони праці _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)   Завідувач кафедри _____________________________ (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
нормоконтроль _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)    

 

 

______________

(рік)

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема________________________________________________________

назва згідно з наказом ректора університету

______________________________________________________________________

Спеціальність __________________________________________________

код і назва спеціальності

______________________________________________________________________

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

___________________________

(позначення)

 

Консультанти:   Студент
з архітектурної та конструктивної частини _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)     ________________________________ (шифр групи) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
з технологічної частини _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)   Керівник дипломного проекту _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
з економічної частини _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)     Допускається до захисту
з охорони праці _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)   Завідувач кафедри _____________________________ (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
нормоконтроль _____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)    

 

 

______________

(рік)

 

 

Додаток Ж

(обов’язковий)

 

РЕФЕРАТ

 

Розрахунково-пояснювальна записка: 110 сторінок, 10 малюнків, 30 таблиць, 26 посилань, 6 додатків.

Об`єктом дослідження є Докучаєвський флюсо - доломітний комбінат.

Мета роботи – дослідження впливу Докучаєвського флюсо – доломітного комбінату на стан навколишнього середовища та пропонування заходів щодо поліпшення екологічного стану в районі розташування підприємства.

Відповідно до поставленого u1079 завдання в роботі проводиться дослідження зміни якості атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод під впливом діяльності комбінату, аналізується проблема утворення відходів. Для зменшення негативного впливу підприємства на навколишнє середовище розроблено відповідні рекомендації, серед яких реконструкція систем пиловловлення, установлення електрофільтрів, очищення газів від діоксиду вуглецю, рекультивація відвалів та інші.

Виконані необхідні техніко-економічні розрахунки.

 

ПИЛ, ЕЛЕКТРОФІЛЬТР, ДІОКСИД ВУГЛЕЦЮ, ЗАЛПОВІ ВИКИДИ, ПІДЗЕМНІ ВОДИ, КАР`ЄРНІ ВОДИ, МІНЕРАЛІЗАЦІЯ, ВІДХОДИ ВАПНЯКУ І ДОЛОМІТУ, ВІДВАЛИ, БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА

 

Додаток К

(обов’язковий)

 

Рисунок С.1

 

С.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

С.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті ПЗ (ОЧ).

С.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу.

С.5 Якщо у звіті одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами С.4.

С.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

С.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну ча­стину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її го­ловку і боковик.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх араб­ськими цифрами у першій частині таблиці.

С.8Назву таблиці друкують з першої великої літери і розташовують над таблицею (починаючи над верхнім лівим кутом):

Таблиця________ - ____________________

номер назва таблиці

С.9Якщо частину таблиці перенесено на іншу або ту саму сторінку, назву подають тільки над першою частиною таблиці,над іншими її частинами подають тільки номер таблиці з таким написом:

«Продовження таблиці __________» - на тій самій сторінці чи

номер таблиці

на подальших сторінках;

«Кінець таблиці __________» - на тій самій сторінці чи на

номер таблиці

останній сторінці, де розміщено таблицю.

С.10Якщо в кінці сторінки таблиця переривається,то в першій частині таблиці нижню обмежувальну горизонтальну лінію не наводять (рисунок С.2). Якщо таблиця переривається праворуч, тобто частина колонок переноситься нижче або на іншу сторінку, у першій частині таблиці праву обмежувальну вертикальну лінію не наводять.

 

 

Таблиця________ - __________________

У міліметрах

Номінальний діаметр нарізі болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби d Товщина шайби
легкої нормальної важкої
a b a b a b
2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - -
3,0 3,1 0,8 13,0 0,8 0,8 1,0 1,2

 

 

Кінець таблиці _______

У міліметрах

4,0 4,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -
0,6 0,8 0,6 0,6 - -
45,0 45,0 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2

 

Рисунок С.2

 

С.11 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а під­заголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

С.12 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

С.13 Інші вимоги до виконання таблиць — відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

 

 

Додаток Т

(обов’язковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

1. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів напряму підготовки “Будівництво” спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. /Укладачі: А. С. Моргун, І. В. Маєвська, М. М. Попович – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 47 с.

2. ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Основные надписи.

3. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

4. ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.

5. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам.

6. ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы.

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1У цьому стандарті встановлено порядок організації підготовки спеціалістів та бакалаврів і визначено правила, як будувати, викладати та оформлювати дипломні роботи (кваліфікаційні проекти), а також вимоги до їхнього змісту.

1.2Цей стандарт призначено для професорсько-викладацького складу, що здійснюють підготовку спеціалістів та бакалаврів у системі вищої освіти, для спеціалістів та бакалаврів які вчаться на кафедрі будівництва та виконують дипломні роботи (кваліфікаційні проекти), для керівників спеціалістів та бакалаврів, а також для осіб, що здійснюють нормоконтроль дипломних робіт (кваліфікаційних проектів).

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

2.1Дипломна робота (кваліфікаційний проект) за змістом і об’ємом виконаної роботи повинна відповідати певній стадії будівельного проектування: архітектурно-конструктивній, технологічній, техніко-економічній.

2.2 Вихідним документом для виконання дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) є завдання на дипломну роботу (кваліфікаційний проект), яке (як правило) видається студентові перед початком переддипломної практики. Завдання на дипломну роботу (кваліфікаційний проект), на відповідному бланку (додаток А), видається керівником проекту і затверджується завідувачем кафедри будівництва.

2.3 При виконанні комплексних дипломних робіт (кваліфікаційних проектів), кількома студентами, завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту). В цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально виконувану в роботі (проекті) частину комплексної теми.

2.4 Тема дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), після остаточного узгодження з керівником, затверджується наказом ректора університету.

2.5 Керівник роботи (проекту) надає студенту консультаційну допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання роботи (проекту) із зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів.

2.6 Загальне керівництво дипломною роботою (кваліфікаційним проектом), виконанням дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) здійснює керівник роботи (проекту). З окремих розділів дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), наказом ректора університету, призначаються консультанти.

Консультанти з окремих питань дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) перевіряють відповідну частину роботи і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки.

2.7 Контроль за ходом проектування забезпечує керівник не рідше одного разу на тиждень.

Графік консультацій керівника дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) затверджується на засіданні кафедри, яка видала завдання на дипломну роботу (кваліфікаційний проект). Графіки роботи консультантів з окремих розділів дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) затверджуються на засіданні кафедри будівництва. Графіки консультацій доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку запланованого терміну початку виконання дипломної роботи (кваліфікаційного проекту).

2.8 Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) роботи (проекту) підготоване рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену роботу і дає свої зауваження по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного об’єму роботи (проекту) і при необхідності інформує завідувача кафедри.

До розробки наступного розділу роботи (проекту) студент приступає тільки після перевірки, погодження і візування керівником роботи (проекту) виконаної роботи в попередньому розділі.

2.9 За правильність поданих у роботі (проекті) даних та прийнятих рішень відповідає студент – автор роботи (проекту).

2.10 Питання допуску дипломних робіт (кваліфікаційних проектів) до захисту розглядається на засіданні кафедри будівництва (додаток Б).

2.11 Готова і підписана студентом та консультантами дипломна робота (кваліфікаційний проект) подається керівникові роботи (проекту) за 10 робочих днів до призначеного дня захисту.

Після перевірки і погодження роботи (проекту) керівник її підписує і оформляє письмовий відгук (додаток В), який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма розділами роботи (проекту).

2.12 Завідувач кафедри будівництва на основі відгуку та ознайомлення з роботою (проектом), (які подаються не пізніше, ніж за тиждень до дня захисту) вирішує питання про допуск студента до захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту).

2.13 Допущену до захисту дипломну роботу (кваліфікаційний проект) завідувач кафедри будівництва підписує з відповідним висновком на титульній сторінці пояснювальної записки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.037 с.)