ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ3.1 Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) перед державною екзаменаційною комісією.

3.2 Дипломна робота (кваліфікаційний проект) повинна виконуватися державною мовою. Оформлення дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) повинно відповідати вимогам стандарту ДСТУ 3008-95.

Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень, подаватися за допомогою світлопроекційних та комп'ютерних засобів. Можливим є наявність під час захисту роздаткового матеріалу.

Зміст ілюстративного матеріалу повинен з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист. Орієнтовний обсяг ілюстративного матеріалу – до 10 аркушів формату А1.

3.3 Вказівкою декана за поданням завідувача кафедри будівництва до кожної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) призначається рецензент від кафедри будівництва, або з числа провідних спеціалістів університету, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, підприємств та організацій.

3.4 Ухвалена на засіданні кафедри будівництва дипломна робота (кваліфікаційний проект) переплітається та передається на рецензію.

Якщо висновок кафедри будівництва є негативним, оформлюється витяг з протоколу засідання кафедри, який в установленому порядку передається для прийняття остаточного рішення щодо подальшого навчання або відрахування зі складу студентів.

3.5 До захисту дипломних робіт (кваліфікаційних проектів) деканом факультету допускаються студенти, які виконали навчальну програму підготовки, отримали відзив наукового керівника, рецензії опонентів та візу завідувача випускової кафедри про допуск до захисту. Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт (кваліфікаційних проектів), затверджуються деканом факультету і передаються в ДЕК до початку її роботи.

3.6Зброшурований у твердій палітурці рукопис завершеної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому відзиві керівника подається студентом завідувачу кафедри будівництва, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.

3.7Робота реєструється на кафедрі будівництва і передається на рецензію.

3.8 Рецензія подається у письмовому вигляді в довільній формі і має містити такі складові:

- висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту);

- характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи (кваліфікаційного проекту), відповідності змісту роботи до завдання;

- висновки щодо використання в роботі (проекті) сучасних методів проектування;

- оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами будівельної діяльності, підвищення його ефективності;

- оцінку загальних вражень від дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

- інші питання на розсуд рецензента;

- висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) вимогам до таких робіт, про можливість допущення її до захисту і, за бажанням, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи за чотири бальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Рецензент має підписатися із зазначенням свого прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи і посади, яку займає, і завірити підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи (проекту) на засіданні ДЕК. Форма рецензії наведена у додатку Г.

3.9Не пізніше ніж за три дні до захисту рецензент подає до ДЕК рецензію обсягом 2-3 сторінки.

3.10 На захист подається дипломна робота (кваліфікаційний проект) з усіма необхідними підписами консультантів і нормоконтролера, та також з необхідним для захисту комплектом ілюстративного матеріалу, відзивом керівника і рецензією. Керівник повинен бути присутнім на захисті. Порядок захисту встановлюється ДЕК.

3.11Завершальною процедурою допущення дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) до захисту є розгляд перерахованих супровідних матеріалів завідувачем кафедри будівництва. Допуск до захисту здійснюється шляхом відповідного запису завідувача кафедри у висновку кафедри про дипломну роботу (кваліфікаційний проект) (додаток Б) і на титульній сторінці дипломної роботи (кваліфікаційного проекту). Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу (кваліфікаційний проект) до захисту через її незадовільну якість, це питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю керівника. Обговорення оформляється протоколом і подається на затвердження, послідовно, декану факультету і ректору університету.

3.12Захист дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету.

3.13На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

- витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комісії;

- список студентів групи, які допущені до захисту дипломних робіт (кваліфікаційних проектів), за підписом декана факультету;

- довідка від деканату про виконання студентом навчального плану, про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик;

- дипломна робота (кваліфікаційний проект) студента;

- письмовий відзив керівника дипломної роботи (кваліфікаційного проекту);

- рецензії опонентів на дипломну роботу (кваліфікаційний проект);

3.14Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) і підготовлені наочні матеріали (7-8 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів або у вигляді ксерокопійованого роздавального матеріалу, а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Зразок оформлення наведено у додатку Д.1.

3.15Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу. Доповідь повинна відобразити: обгрунтування актуальності теми, мету і завдання роботи, основні результати аналізу матеріалів роботи. Особливе місце має бути відведене обґрунтованим пропозиціям і рекомендаціям та оцінці їх ефективності.

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповідь.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечуватиповноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

3.16Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного проектування, дає оцінку отриманимрезультатам, ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну роботу (кваліфікаційний проект), і студент має можливість відповісти на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту). Відповіді студента мають бути конкретними і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив керівника виконаної дипломної роботи (кваліфікаційного проекту).

3.17За результатами захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) на закритому засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відзив керівника, рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про присвоєння студенту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.

Засідання ДЕК оформлюється протоколом, до якого вносяться відповідні оцінки за захист, записуються запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, зазначається одержаний освітній рівень, а також назва державного документа про освіту (диплом), який видається випускникові університету.

Протокол підписують голова і члени ДЕК, що бралиучасть у засіданні.

3.18Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються: основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності по проведених захистах; характеристики виконаних дипломних робіт (кваліфікаційних проектів) щодо можливості впровадження конкретних пропозицій у будівництво, щодо рівня застосування сучасних технологій.

3.19 Студенту, який захистив дипломну роботу (кваліфікаційний проект) видається документ про освіту державного зразка.

3.20Студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” не менше як за 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, а інші оцінки “добре”, захистив дипломну роботу (кваліфікаційний проект) з оцінкою “відмінно”, видається документ про освіту з відзнакою.

3.21Студент, який отримав на захисті дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) незадовільну оцінку, має бути відрахованим із університету і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до захисту дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота (кваліфікаційний проект) виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволуректора і рішення кафедри будівництва про затвердження теми і об’єкта дослідження, призначення керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) може бути змінено або в межах тієї ж теми матеріали роботи студент може суттєво оновити і доповнити.

Якщо захист дипломної роботи (кваліфікаційного проекту) не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор університету може продовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт (кваліфікаційних проектів), але не більше як на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт (кваліфікаційних проектів), у той же рік категорично забороняється.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.006 с.)