І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

Перш ніж розпочати писати дипломний проект, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до його виконання:

 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість проблеми, що розглядається. Дипломний проект може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли його тема відповідає сучасним потребам розвитку швейного виробництва, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності технолога її економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

 

2. ДОСТАТНІЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити добрану тему дипломного проекту на сучасному рівні розвитку швейного виробництва, використовуючи такі підходи і знання, що пояснюють різні явища і події у практиці проектування швейного виробництва з позиції сьогодення. Крім того студент повинен достатньо повно розкрити основні напрямки, що стосуються проблеми дипломного проекту, включати у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

 

 

3. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ХАРАКТЕР. У дипломному проекті повинні міститись елементи дослідження:

· вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інше) вітчизняних і зарубіжних авторів;

· систематизація та аналіз різних думок і підходів формування власної точки зору на проблему, що розглядається;

· порівняння практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних виробництв і розробка висновків, рекомендації.

 

4. ГРАМОТНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ. Це важлива вимога до дипломного проекту, що підвищить його якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил оформлення зносок, списку використаної літератури.

 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Дипломний проект є результатом вивчення програми предмету «Технологія виробів». Метою дипломного проекту є закріплення, поглиблення, узагальнення теоретичних знань, практичних навичок самостійного рішення поставлених задач, розвиток творчих здібностей і вміння користуватися технічною, довідковою, інформативною літературою. Підготовка дипломного проекту охоплює декілька етапів:

 

Добір теми дипломного проекту.

Тематика дипломних проектів визначається змістом навчальної програми і затверджується методичною комісією.

Тема дипломного проекту має становити інтерес для студента і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичного досвіду.

Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему дипломного проекту, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки.

Формулювання мети та основних завдань дипломного проекту.

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету проекту, настільки вдалими будуть його основні завдання, план організації виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети проекту дасть змогу студенту відокремити в ньому основний напрямок дослідження, впорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи.

 

 

ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

· «Мета роботи – проаналізувати ТЕП роботи потоків по виготовленню швейних виробів»

· «Мета роботи – вивчити роботу потоку по виготовленню швейних виробів та визначити шляхи підвищення продуктивності праці»

· «Мета роботи – аналіз методів повузлової обробки виробів».

Мета дипломного проекту повинна бути тісно пов’язана з назвою його теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання дипломного проекту.

 

 

3. Складання плану дипломного проекту.

На початку дипломного проекту студенту необхідно ознайомитись з роботою підприємств швейної промисловості, публікаціями за даною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи.

План дипломного проекту є відбиттям його структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих його частин.

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби допрацьовує.

 

Виклад матеріалу дипломного проекту.

Матеріал проекту студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему проекту. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і практичним розробкам методів обробки, механізації і автоматизації процесів, розглянути і творчо осмислити відповідну літературу і періодичні видання. На основі аналізу, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об’єкта досліджень.


Зміст дипломного проекту

Вступ

 

1. Технологічний розділ.

1.1. Вибір моделі.

1.2. Технічний опис.

1.2.1. Опис зовнішнього вигляду моделі.

Малюнки моделі.

Таблиця 1.1. Специфікація деталей крою.

Малюнки лекал.

1.3. Вибір матеріалів.

1.3.1. Обґрунтування вибору матеріалів для моделі.

Таблиця 1.2. Характеристика матеріалів.

Таблиця 1.3. Режими обробки матеріалів.

Таблиця 1.4. Конфекційна карта за вибраними матеріалами.

Таблиця 1.5. Режими склеювання деталей і вузлів одягу з клейовими

прокладними матеріалами

Таблиця 1.6. Режими волого-теплової обробки матеріалів

Таблиця 1.7. Підбір швейних голок та ниток

1.4. Вибір обладнання та обґрунтування методів обробки.

1.4.1. Обґрунтування вибору методів обробки та обладнання.

1.4.2. Характеристика вибраних методів обробки (в малюнках).

Таблиця 1.8. Технологічна характеристика швейних машин

Таблиця 1.9. Пристосування малої механізації

Таблиця 1.10. Технологічна характеристика пресового обладнання

Таблиця 1.11. Технологічна характеристика прасок

Таблиця 1.12. Режими виконання ниткових з’єднань

Таблиця 1.13. Режими волого-теплової обробки прасками

Таблиця 1.14. Режими волого-теплової обробки пресами

1.4.3. Розрахунок зростання продуктивності праці.

Таблиця 1.15. Технологічна карта обробки

Таблиця 1.16. Основні фактори, що визначають вибір раціонального

методу обробки

Таблиця 1.17. Інструкційна карта на обробку

1.4.4. Вдосконалення методів обробки

Таблиця 1.18. Характеристика вдосконалених методів обробки

1.5. Послідовність технологічної обробки виробу.

Таблиця 1.19. Технологічна послідовність обробки

1.6. Розробка графіка технологічного процесу.

2. Організація виробництва. Розрахунок та аналіз потоку.

2.1. Попередній розрахунок потоку.

Таблиця 2.20. Параметри основного потоку

Таблиця 2.21. Трудомісткість виготовлення виробу за стадіями та

вузлами обробки.

2.2. Вибір організаційної форми потоку.

2.3. Складання технологічної схеми потоку.

2.3.1. Умови узгодження часу операції.

Таблиця 2.22. Умови узгодження часу операцій потоку.

2.3.2. Виробничі вимоги до комплектування.

Таблиця 2.23. Комплектування операцій швейного потоку.

2.3.3. Технологічна схема потоку.

Таблиця 2.24. Технологічна схема потоку.

2.4. Аналіз технологічної схеми потоку. Техніко-економічні показники потоку

Таблиця 2.25. Зведена таблиця чисельності робітників по спеціальностям

у потоці.

Таблиця 2.26 Зведена таблиця до технологічної схеми

Таблиця 2.27 Схема розподілу праці на пошиття

Таблиця 2.28 Основні техніко-економічні показники потоку

 

Висновки.

 

Література.


Вступ

В цьому розділі слід відтворити завдання, поставлені перед швейною галуззю промисловості в області збільшення об’єму виробництва, розширення асортименту, підвищення якості продукції, механізації та автоматизації виробництва і підвищення його ефективності.

Вступ викладають коротко. В ньому відображають основні напрямки розвитку швейної галузі в сучасності, приділяючи увагу направленням моди по асортименту матеріалів, виробів, вдосконаленню конструкцій, технології обробки одягу, впровадженню нового технологічного обладнання.

Особливу увагу звертають на ті напрямки, які підкреслюють актуальність теми дипломного проекту і будуть вирішені в наступних його розділах. Тут вказують основні цілі роботи і задачі, що направлені на їх вирішення.

Також увагу необхідно приділити технічним досягненням в нашій державі та закордоном в області виробництва асортименту, що розглядається в дипломному проекті, використанню високопродуктивного обладнання, гнучких потоків, мікропроцесорної техніки, робототехніки, ЕОМ.

 

Технологічний розділ

Вибір моделей.

Обґрунтування вибору моделей слід проводити у відповідності з завданням курсової роботи.

Вибрані моделі повинні відповідати сучасному стилю і напрямку моди, естетичним вимогам, забезпечувати зручність користування виробом.

Конструкція моделей повинна бути технологічною та економічною у відношенні до матеріальних та трудових витрат.

Якщо проектують потік, де буде виготовлятись декілька моделей, необхідно врахувати можливість використання однотипних по технологічним властивостям матеріалів, однакових режимів обробки та обладнання.

Цим потребам відповідають моделі базових конструкцій з використанням уніфікованих елементів. Задача проектанта складається з вибору колекції моделей для одночасного виготовлення у потоці, вибору базових моделей для розрахунку, угрупування моделей для одночасного їх запуску протягом зміни.

 

Технічний опис моделей.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.01 с.)