Тема 2. Фінансові посередники і фінансові послуги на фінансових ринках 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Фінансові посередники і фінансові послуги на фінансових ринкахГод лекції, 2 год практичні, 2 год с/р

План

1. Фінансове посередництво на фінансових ринках.

2. Види фінансових посередників: депозитні інститути; договірні ощадні інститути; інвестиційні інститути; біржі; інші посередники.

3. Види фінансових послуг.

4. Види і механізм функціонування фінансових ринків.

5. Фінансові інструменти, що використовуються для надання фінансових послуг.

Питання для самостійної роботи

1. Фінансові послуги на валютному ринку.

2. Фінансові послуги на ринку банківських кредитів.

3. Фінансові послуги фондового ринку.

4. Фінансові послуги міжнародних фінансових ринків.

5. Винагорода фінансових посередників: поняття, визначення, розрахунок.

Література [3; 5–9; 12; 14; 18; 27–37; 39; 43; 45; 4; конспект]

Тема 3. Фінансові інструменти, що використовуються для надання послуг, їх застосування і оцінка ефективності

Год лекції, 4 год практичні, 2 год с/р

План

1. Фінансові активи. Матеріальні і нематеріальні активи.

2. Основні поширені фінансові інструменти. Класифікація фінансових інструментів: інструменти грошового ринку і ринку капіталу, основні відмінності і характеристики.

3. Інструменти грошового ринку: обігові сертифікати банківських депозитів, комерційні папери (казначейські векселі, короткострокові казначейські векселі і облігації, цінні папери урядових агентств, депозитні сертифікати, євродоларові депозитні сертифікати та ін.), банківські акцепти, угоди про зворотний викуп, короткострокові комерційні зобов’язання, короткострокові муніципальні облігації, урядові резервні фонди, валюта (іноземна і власна).

4. Інструменти ринку капіталу: акції, заставні, облігації корпорацій, цінні папери уряду, цінні папери урядових установ, споживчі та банківські комерційні позички.

5. Похідні фінансові інструменти: поняття “дериватив” (похідний цінний папір); ф’ючерси, опціони “права”, варанти, опціони “пут” і “кол”, форварди: поняття, використання. Європапери: поняття, використання.

6. Чеки, поняття і використання. Іменний, ордерний чек і чек на пред’явника. Кросовані і розрахункові чеки. Чековий “аваль”, поняття, застосування. Порядок виписування чека.

7. Векселі, поняття і використання. Простий і перевідний вексель. Казначейський і приватний вексель. Банківський вексель. Акцепт векселя. Реквізити векселя. Кредитні банківські операції з векселями. Комісійні банківські операції з векселями. Облік (дисконт) векселів. Розрахунок суми дисконту. Інкасація векселів. Доміциляція векселів. Вексельне поручительство (аваль).

8. Поняття “акредитив” і його застосування. Документарний акредитив і його застосування. Відзивний і безвідзивний акредитив. Підтверджений і непідтверджений акредитив. Перевідний і револьверний акредитив. Обмежений і відкритий акредитив. Повідомлення про відкриття акредитива. Перевірка акредитива. Міжнародні уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів. Документи, що супроводжують акредитив. Документарне інкасо, поняття і застосування. Види інкасо і використання. Інструкції щодо видачі документів про інкасо

9. Пластикові картки, їх використання: кредитні картки.

Питання для самостійної роботи

1. Пластикові картки, їх використання: дебетові картки.

2. Індивідуальні і корпоративні картки.

3. Учасники розрахунків за картками.

Література [4; 13; 15; 19–23; 25–36; 38; 39; 42; 43; 45; 45–48; 51; конспект]

Тема 4. Основи процентних ставок і роль на ринку фінансових послуг

Год лекції, 2 год практичні, 2 год с/р

План

1. Поняття “процентна ставка”. Вимірювання процентних ставок.

2. Поняття поточної вартості. Доход на момент погашення. Інші вимірники процентних ставок. Поточний доход.

3. Доход на дисконтній основі. Курси облігацій і процентні ставки. Відмінність між процентними ставками і віддачею на вкладення. Реальні та номінальні процентні ставки і їх визначення.

4. Поведінка процентних ставок. Система позичкових коштів, пропозиція і попит на ринку облігацій. Криві попиту і пропозиції.

5. Ринкова рівновага. Аналіз попиту і пропозиції. Зміни рівноважних процентних ставок ліквідності: пропозиція і попит на ринку грошей.

Питання для самостійної роботи

1. Зміни у рівноважних процентних ставках.

2. Переміщення кривої попиту на гроші.

3. Переміщення кривої пропозиції грошей.

4. Зміни у рівноважній процентній ставці.

5. Прогнозування процентних ставок.

6. Ризикова та строкова структура процентних ставок.

7. Ризик невиконання зобов’язань.

8. Ліквідність.

Література [2; 3; 13; 28–31; 34; 38; 41–43; 48; 54; конспект]

Тема 5. Ризики фінансових послуг і механізми їх зменшення

Год лекції, 4 год практичні, 2 год с/р

План

1. Поняття “ризик”.

2. Види ризиків ринків фінансових послуг.

3. Класифікація ризиків. Фінансові ризики: валютний ризик, ризик процентної ставки, ризик ліквідності, ризик рефінансування.

4. Інфляційні ризики.

5. Діловий ризик.

6. Систематичний і несистематичний ризик.

7. Диверсифікований і недиверсифікований ризик.

Питання для самостійної роботи

1. Визначення ризиків і їх вимірювання.

2. Врахування ризиків при виборі інструментів фінансових послуг.

3. Вимірювання ризиків.

4. Метод середньоквадратичних відхилень, методи оцінки ризиків цінних паперів.

5. Методи управління ризиками фінансових послуг.

Література [7; 27–32; 34; 38; 40–48; 54; 57; конспект]

Модуль II. Механізми і способи надання фінансових послуг на різних ринках

Тема 6. Фінансові послуги сучасних банківських установ

Год лекції, 2 год практичні, 4 год с/р

План

1. Ринок банківських послуг.

2. Основні функції сучасних банків: кредитна; трастова; страхова; брокерська; банківського інвестора (або андерайтера); управління потоками готівки; збереження; платежів і розрахунків; інвестиційного планування.

3. Банківські послуги в історичній ретроспективі. Валютний обмін.

4. Облік комерційних векселів і надання кредитів підприємствам. Збереження цінностей. Підтримка кредитами діяльності уряду. Депозити до запитання (чекові рахунки). Трастові послуги. Послуги, що надаються сучасними банками. Надання споживчого кредиту.

5. Фінансове консультування. Управління потоками готівки.

Питання для самостійної роботи

1. Лізинг обладнання. Пропозиція ризикового капіталу. Продаж страхових послуг. Продаж пенсійних планів. Пропозиція брокерських послуг за операціями з цінними паперами. Факторинг: поняття, моделі здійснення. Види банківських факторингових послуг. Основні ознаки визнання послуги факторингом. Компанії, які не підлягають факторингу. Визначення ефективності факторингових операцій. Форфейтинг: поняття, модель здійснення операції. Основні критерії, за якими характеризується дана послуга. Форфейтингові векселі і їх використання. Інформація, потрібна форфейтеру для надання послуги. Основні тенденції в сфері банківських послуг у світі.

2. Зростання кількості послуг. Зростання конкуренції. Дерегулювання. Зростання вартості фінансування. Вплив технологічної революції. Консолідація і географічна експансія. Глобалізація банківської справи. Підвищення ризику банкрутства і зменшення тиску систем державного страхування депозитів. Нові послуги в банківський справі США, Західної Європи, Японії. Причини появи нових послуг в банківській справі.

3. Міжнародні норми регулювання капіталу і пошук нових джерел доходу від банківських послуг. Поняття “фінансовий універмаг”. Вигоди диверсифікації. Вплив розмірів банків. Холдингові компанії з одним банком. Основні небанківські установи, що можуть надавати фінансові послуги: іпотечні компанії, факторингові компанії, трастові компанії, компанії з обробки даних, страхові компанії, брокерські компанії з торгівлі цінними паперами, консультаційні фірми з фінансових питань, фірми, що розповсюджують цінні папери, фінансові компанії, компанії з кредитних карток, лізингові компанії, страхові агентства, компанії з операцій з нерухомістю. Мультибанкові компанії. Переваги і недоліки банківських холдингових компаній.

4. Трастові послуги. Трастові послуги приватним особам. Трастові послуги компаніям. Формування загальних трастових фондів і управління ними. Послуги торговельних банків. Послуги з управління грошовою готівкою. Види послуг з управління грошовою готівкою. Нові технології в сфері управління грошовою готівкою. Дисконтні брокерські послуги. Страхові послуги. Послуги у сфері операцій з нерухомістю. Банківські операції з нерухомістю. Пряме інвестування акціонерного капіталу в нерухомість.

5. Брокерська діяльність у сфері операцій з нерухомістю. Надання прав участі у взаємних фондах. Фінансові послуги. Основні напрями розвитку нових банківських послуг. Зміна ринкових умов. Прогрес техніки і технологій. Ухилення від регулятивних приписів. Використання пластикових карток у банківських розрахунках. Міжнародна банківська базельська угода “Базель — 2”. Ринок банківських послуг в Україні. Основні послуги, що надаються українськими банками.

6. Кредитні послуги. Кредитування підприємницької діяльності. Види кредитів; короткострокові та довгострокові кредити, умови їх надання. Споживче кредитування. Фінансування зовнішньої торгівлі. Ощадні послуги. Відсоткові ставки і основні фактори, що впливають на них. Платіжно-розрахункові операції. Емісія і використання чеків, карток та інших фінансових інструментів у розрахунках. Законодавство, що регулює надання банківських послуг в Україні.

Література [3; 8; 10; 12–14; 18; 20; 27;29–31; 33; 34; 36–38; 44; 45; 48; конспект]

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)