Кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів – це 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів – цеа) фінансові активи;

б) фінансові пасиви;

в) фінансові інструменти;

г) додаткові кошти.

 

5. Різноманітні фінансові документи, що обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку – це…

а) фінансові активи;

б) фінансові пасиви;

в) фінансові інструменти;

г) додаткові кошти.

 

6. Мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів в економіці на добровільних засадах здійснюються за допомогою….

а) державного бюджету;

б) податків;

в) фінансового ринку;

г) ринку капіталів.

7. Функціями домогосподарства в економіці є:

а) споживання та постачання факторів виробництва;

б) споживання та заощадження;

в) постачання факторів виробництва, споживання та інвестування;

г) постачання факторів виробництва, споживання та заощадження.

 

8. Класифікація суб’єктів фінансового ринку здійснюється за такими ознаками як…

а) за функціями та місцем знаходження;

б) за функціями та формою;

в) за формою та місцем знаходження;

г) вірної відповіді немає.

 

9. Класифікація суб’єктів фінансового ринку за функціями виділяє такі категорії:

а) емітенти, інвестори, фінансові посередники;

б) емітенти, позичальники, інвестори, кредитори;

в) емітенти, інвестори, фінансові посередники, інститути інфраструктури;

г) інвестори, фінансові посередники та інститути інфраструктури.

 

10. Класифікація суб’єктів фінансового ринку за формою виділяє такі категорії:

а) фізичні та юридичні особи;

б) домогосподарства, юридичні особи, місцеві органи влади;

в) держава, юридичні та фізичні особи;

г) держава, місцеві органи влади, домогосподарства та суб’єкти господарювання.

 

11. Головною функцією фінансового ринку є:

а) забезпечення грошового обігу;

б) мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів;

в) регулювання грошової маси, що перебуває в обігу;

г) прискорення економічного зростання.

 

12. Фінансові інструменти, що підтверджують право їх власника на частку (пай) у статутному фонді емітента і на отримання відповідного доходу – це...

а) Боргові фінансові інструменти;

б) Дольові фінансові інструменти;

в) Первинні фінансові інструменти;

г) Без ризикові фінансові інструменти.

 

13. Фінансові інструменти, що мають гарантований рівень доходності при їх погашенні незалежно від кон’юнктурних коливань на фінансовому ринку – це...

а) Боргові фінансові інструменти;

б) Фінансові інструменти з фіксованим доходом;

в) Безризикові фінансові інструменти;

г) Фінансові інструменти без наступних фінансових зобов’язань.

 

14. Фінансові інструменти, що характеризуються високим ступенем ризику та використовуються для проведення спекулятивних фінансових операцій – це...

а) Вторинні фінансові інструменти;

б) „Спекулятивні” фінансові інструменти з високим рівнем ризику;

в) фінансові інструменти з невизначеним рівнем доходності;

г) фінансові інструменти з високим рівнем ризику.

РІВЕНЬ 2

1. Інвестиційно-кредитні фінансові інститути, які акумулюють кошти індивідуальних інвесторів і використовують їх для інвестування або кредитування, а також надають посередницькі послуги у процесі здійснення операцій з цінними паперами – це...

а) Фінансові інститути;

б) Інститути інфраструктури фінансового ринку;

в) Фінансові посередники;

г) Інституційні інвестори.

2. Громадські кредитні установи, які об’єднують на добровільних засадах громадян для надання взаємної матеріальної допомоги – це...:

а) Каси взаємної допомоги;

б) Кредитні спілки;

в) Позиково-ощадні каси;

г) Благодійні організації.

 

3. Неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків – це...:

а) Каси взаємної допомоги;

б) Кредитні спілки;

в) Позиково-ощадні каси;

г) Благодійні організації.

 

4. Інститут спільного інвестування бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих ним – це...:

а) ІСІ інтервального типу;

б) ІСІ відкритого типу;

в) Строковий ІСІ;

г) Безстроковий ІСІ.

5. Інститут спільного інвестування, що створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується – це...:

а) ІСІ інтервального типу;

б) ІСІ закритого типу;

в) Строковий ІСІ;

г) Безстроковий ІСІ.

6. Інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування – це...:

а) Пайовий інвестиційний фонд;

б) Корпоративний інвестиційний фонд;

в) Інвестиційна компанія;

г) Диверсифікований ІСІ.

7. Активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами – це...:

а) Пайовий інвестиційний фонд;

б) Корпоративний інвестиційний фонд;

в) Інвестиційна компанія;

г) Диверсифікований ІСІ.

8. Основна функція фінансових посередників – це…:

а) допомога в встановленні ринкової ціни на фінансові інструменти;

б) допомога в здешевленні фінансових ресурсів для їх позичальників;

в) прискорення обігу фінансових ресурсів в економіці в цілому;

г) допомога в передачі коштів від потенційних заощаджувачів до потенційних позичальників і навпаки.

 

9. Кредитно-фінансові установи, що спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або наданні певних видів кредитів, проведенні фінансових операцій – це…

а) банки;

б) фінансово-промислові групи;

в) фінансові компанії;

г) інвестиційні компанії.

 

10. Установи, які надають грошові позички під заклад рухомого майна:

а) фінансові компанії;

б) кредитні спілки;

в) позиково-ощадні асоціації;

г) ломбарди.

 

11. Компанії, які забезпечують інвесторам страховий захист від різного роду ризиків:

а) пенсійні фонди;

б) страхові компанії;

в) інвестиційні фонди та компанії;

г) фінансові компанії.

 

12. До контрактних фінансових інститутів відносяться:

а) інвестиційні фонди та компанії, страхові та лізингові компанії, банки;

б) пенсійні фонди та страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії;

в) інвестиційні фонди та компанії, пенсійні фонди, лізингові та страхові компанії, ломбарди, фінансові компанії;

г) банки, біржі, кредитні спілки.

 

13. До небанківських фінансових установ відносяться:

а) факторингові та лізингові компанії, кредитні спілки, каси взаємодопомоги;

б) пенсійні та інвестиційні фонди, страхові та факторингові компанії;

в) каси взаємодопомоги, кредитні спілки, позиково-ощадні асоціації;

г) вірної відповіді нема.

 

Фонди ризикового фінансування інноваційної діяльності – це

а) фонди спільного інвестування;

б) венчурні фонди;

в) інвестиційні фонди;

г) вірної відповіді немає

 

15. Переміщення капіталу від тих, хто має заощадження до тих, хто їх потребує, відбувається різними шляхами…:

а) прямим та непрямим, а також непрямим з використанням цінних паперів;

б) прямим та непрямим;

а) прямим та непрямим, а також непрямим з використанням фінансових посередників;

а) прямим та непрямим з використанням фінансових посередників.

РІВЕНЬ 3

1. Процес ідентифікації й оцінки ризику з наступним вибором способу дії виходячи з наявності альтернативних сценаріїв розвитку подій – це…

а) керування інвестиціями;

б) управління ризиком;

в) визначення майбутнього результату;

г) валютне хеджування.

 

2. Залежно від характеру та розміру можливих збитків розрізняють:

а) чистий та «грязний» ризик;

б) спекулятивний та простий ризик;

в) спекулятивний та чистий ризик;

г) чистий, помірний та великий ризик.

 

3. До фінансових ризиків належать:

а) кредитний ризик, відсотковий ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди, бізнес-ризик та інвестиційний ризик;

б) відсотковий ризик, валютний ризик та інвестиційний ризик;

в) інвестиційний ризик, кредитний ризик та валютний ризик;

г) комерційний та трансляційний ризик.

 

4. Залежно від ступеня ризику розрізняють:

а) мінімальний, критичний, катастрофічний та гіпер-ризик;

б) мінімальний, медіальний та максимальний ризики;

в) мінімальний, середній та катастрофічний ризики;

г) допустимий, критичний та катастрофічний ризики.

 

5. Величина ризику або міра ризику вимірюється критеріями:

а) середнє очікуване значення, дисперсія (або стандартне відхилення) можливого результату, середнє квадратичне відхилення;

б) середнє очікування, стандартне та математичне відхилення;

в) дисперсія, середнє квадратичне відхилення;

г) вірної відповіді немає.

 

6. Способами вирішення фінансових ризиків є:

а) страхування, утримання та відмова;

б) уникнення, утримання, передача та зниження міри;

в) хеджування, страхування та диверсифікація;

г) вірної відповіді немає.

 

 

7. Зниження міри фінансового ризику може здійснюватись різними шляхами:

а) лімітування та страхування;

б) диверсифікація та страхування;

в) диверсифікація, придбання додаткової інформації про вибір і результати, лімітування та страхування;

г) хеджування, страхування та диверсифікація.

 

8. Ціни на фінансовому ринку класифікуються за такими ознаками:

а) вид фінансового інструмента та вид операції на ринку;

б) тип емітента та сегмент ринку;

в) місце та час ціноутворення;

г) всі відповіді вірні.

 

9. Ціна як інструмент ринку виконує такі функції:

а) облікова та перерозподільча функції;

б) функція збалансування попиту та пропозиції;

в) контрольна функція та функція управління;

г) всі відповіді вірні.

 

10. До методів ціноутворення на фінансовому ринку відносяться:

а) експертний, статистичний та балансовий методи;

б) експертний, аналітичний, бальний методи;

в) метод економіко-математичного моделювання, бальний, експертний та аналітичний методи, статистичний та балансовий методи;

г) нормативно-параметричний метод та метод економіко-математичного моделювання.

 

11. Ймовірність несплати виконавцем основного боргу та відсотків за користування кредитом у визначений термін – це :

а) неможливість операції;

б) кредитний ризик;

в) страховий ризик;

г) банківський ризик.


РІВЕНЬ 4

 

1. Теперішня вартість майбутнього потоку готівки або групи потоків готівки:

а) ставка «ціни шансу»;

б) дисконтування;

в) поточна вартість;

г) правильної відповіді немає.

 

2. До відпливу грошової готівки слід віднести:

а) витрати та виплати;

б) прийняття готівки;

в) депозити готівкою;

г) інвестування.

 

3. Де б ви віддали перевагу зберігати кошти:

1) на ощадному рахунку, за яким виплачуються 5 відсотків при піврічному компаундируванні

2) на рахунку, за яким 5 відсотків компаундирується щоденно? Поясніть, чому.

 

4. Інструментами грошового ринку є:

а) державні цінні папери;

б) депозитні сертифікати та банківські акцепти;

в) валютні цінності;

г) всі відповіді вірні.

 

5. Ціною «товару», що продається на грошовому ринку, є:

а) ринкова вартість в гривнях;

б) вартість страхових послуг;

в) позичковий відсоток;

г) рента.

 

6. Обліковий відсоток – це….:

а) відсоток комісійних, стягнений банком з клієнта;

б) відсоток, що сплачується позичальником при отриманні позички;

в) відсоток, що нараховується на вклади в банку;

г) відсоток, що стягується банком із суми грошового зобов’язання (векселя) при обліку векселя до настання терміну його оплати.

 

7. Короткостроковий кредит, що погашається при першій вимозі – це…

а) лізинговий кредит;

б) ломбардний кредит;

в) контокорентний кредит;

г) онкольний кредит.

 

 

8. Основною формою операцій на міжбанківському кредитному ринку є…:

а) операції з короткостроковими державними цінними паперами;

б) кредитні операції на міжнародному ринку;

в) операції з міжбанківськими депозитами;

г) всі відповіді вірні.

 

9. Авалювання векселя – це….

а) підтвердження платником згоди на оплату по переказному векселю;

б) призначення платником по векселю третьої особи;

в) вексельне зобов’язання, що забезпечує виконання платежу по векселю при неплатоспроможності векселедавця третьою особою;

г) прийняття платежу за векселем.

 

 

 

 

РІВЕНЬ 5

 

1. Частина фінансового ринку, де формується попит та пропозиція на середньо та довгостроковий позиковий капітал, де об’єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал – це….

а) грошовий ринок;

б) ринок капіталів;

в) ринок банківських позичок;

г) ринок грошових зобов’язань.

 

2. Основну частину ринку капіталів України становить……:

а) ринок банківських позичок;

б) ринок акцій корпорацій;

в) ринок державних та муніципальних облігацій;

г) ринок корпоративних облігацій.

 

3. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником коштів та підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера та фіксований дохід в передбачений термін – це…

а) вексель;

б) чек;

в) облігація;

г) всі відповіді вірні.

 

4. Державні цінні папери, що засвідчують внесення їх власником на добровільних засадах коштів до бюджету – це…

а) державні облігації;

б) казначейські зобов’язання;

в) ОВДП;

г) муніципальні облігації.

 

5. Акції класифікують за такими ознаками як:

а) за терміном обігу та характером розпорядження;

б) за порядком виплати дивідендів та гарантованістю отримання доходу;

в) за характером розпорядження та гарантованістю повернення коштів;

г) за характером розпорядження та порядком виплати дивідендів

 

6. Емітентами облігацій можуть бути:

а) держава та місцеві органи влади;

б) фізичні та юридичні особи, держава;

в) юридичні особи (за виключенням інвестиційних фондів та компаній), держава та місцеві органи влади;

г) держава та місцеві органи влади, юридичні та фізичні особи.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 339; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)