ТОП 10:

Тема № 3. Злочин та його ознаки. 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та ознаки злочину, окремо вміти характеризувати ознаки злочину, знати поняття малозначного діяння, його відмежування від злочину, поняття класифікації злочинів, її видів та значення, поняття та форми кримінальної відповідальності.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття злочину як негативного соціально-правового явища.

2. Ознаки злочину: загальна характеристика.

3. Класифікація злочинів: підстави, види.

4. Злочини та інші правопорушення: загальні та відмінні ознаки.

5. Малозначність діяння: поняття, ознаки.

 

Завдання для самостійної роботи.

На підставі аналізу санкцій кримінально-правових норм здійснити класифікацію злочинів (відповідно до понять визначених у ст. 12 КК), які містяться у Розділі VII "Злочини у сфері господарської діяльності", РозділіVIII "Злочини проти довкілля".

 

Теми рефератів.

1. Історія виникнення та розвитку поняття злочину.

2. Злочин та адміністративне правопорушення: критерії розмежування.

 

Література до теми.

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Із наступними змінами та доповненнями.

2. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

3. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Кримінальний кодекс України: Науковий коментар. // За ред. Коржанського М.Й. - К.: Атіка, 2001. - 629 с.

8. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

9. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

 

Семінарське заняття №4

Тема № 4 Склад злочину.

Семінарське заняття - 2 години

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та ознаки злочину, підстави кримінальної відповідальності та види юридичних складів злочину.

Вміння характеризувати вивченні елементи, чітко орієнтуватися в законодавстві і знати їх місце та роль. Аналізувати склади злочинів та розмежування одного елемента від іншого і чітка класифікація.

 

Питання для підготовки до семінарського заняття.

1. Поняття складу злочину.

2. Злочин та склад злочину: співвідносність, взаємозв’язок та відмінності.

3. Елементи та ознаки складу злочину.

4. Об’єктивні ознаки складу злочину.

5. Суб’єктивні ознаки складу злочину.

6. Види складу злочину.

7. Кваліфікація злочинів: поняття, значення.

 

Завдання для самостійної роботи.

На підставі аналізу кримінально-правових норм визначте до якого складу злочинів (за ступенем тяжкості, способом описування ознак складу злочину, особливостями конструкції кримінально-правової норми відносяться норми, передбачені у статтях, які містяться у Розділі шостому "Злочини проти власності"; у Розділі другому "Злочини проти життя та здоров’я особи".

 

Тема реферату:

Склад злочину та кваліфікація злочину: проблеми теорії та практики.

 

 

Література до теми:

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

8. Брич Л.П. До питання про спільні ознаки складів злочинів // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ . - 2008 . - № 2 . - С.220-236.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

 

Семінарське заняття №5

Тема № 5. Об’єкт злочину.

 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та значення предмету злочину. Об’єкт та предмет злочину, їх взаємозв’язок та відмінність. Потерпілий від злочину.

Вмітикласифікувати (види) об’єкти злочину. Загальний, родовий та видовий об’єкти злочину та їх значення. Безпосередній об’єкт злочину та його види. Значення безпосереднього об’єкту для кваліфікації злочинів. Знати поняття, зміст, сутність та значення об’єктивних ознак злочину, основні положення кримінального права щодо регламентації визначених питань.

Вміння характеризувати вивченні елементи, чітко орієнтуватися в галузі законодавстві і знати їх місце та роль. Аналізувати склади злочинів, їх класифікацію та розмежування.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття та значення об’єкту злочину. Класифікація (види) об’єктів злочину.

2. Безпосередній об’єкт злочину та його види.

3. Предмет злочину: поняття, співвідносність із об’єктом злочину. Потерпілий від злочину.

 

Завдання для самостійної роботи.

Визначить родовий об’єкт злочину до кожного розділу Особливої частини кримінального кодуксу.

Теми рефератів:

Основні теорії об’єкта злочину в науці кримінального права.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина. Під редак. Кондратьєва Я.Ю. - Київ, "Правові джерела", 2002. - 432 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Назимко Є. Обгрунтовання доцільності встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях з позиції застосування цінністної концепції об'єкта злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2009 . - № 6 . - С. 150 – 153.

9. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления// Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №6Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.01 с.)