ТОП 10:

Рекомендований бібліографічний перелік літератури з курсу



"Кримінальне право України"

 

1.Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141. Із наступними змінами та доповненнями.

2.Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

3.Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних угод на території України". - Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 10. - Ст. 137.

4.Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.

5.Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. (ст. 1). - Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2.- Ст. 5.

6.Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

7.Кримінальнеправо України. Загальначастина: Підручник/ [За ред. A.C. Венщъкого, В С Гуславського, О О. Дудорова, Б.Г. Розовського].- К.: Істина, 2011.- 1121 с.

2.Кримінальне право України. Загальна частина:Навчальний посібник/ За ред. О. М. Омельчука.-К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.- 208 с.

3.Кримінальне право. (Загальна частина) : підручник / [A.M. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В.К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О.M.Бандурки; M ВС України, Харків, націон.ун-т внутр. справ. - X: Вид-во ХНУВС, 2011.-378 с.

4.Кримінальне право України:Практикум: навч. посібник/ П. П. Ан- друшко, С.Д. Шапченко, С.С. Яценко, П.С. Берзін та ін.; за ред.С.С. Яценка,- [З-те вид., перероб. і доповн.].- К: Алерта; КНТ; Центр учб. літ-ри, 2010,- 640 с.

5.Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник/ П. П. Михайленко, В. В. Кузнецов, В. П. Михайленко, Ю. В. Опалинський; [За ред. П.П. Михайленко] - К : СПД КарпукC.B., 2006,- 440 с.

6.Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Колос М.І.-К.: Атіка, 2007.-608 с.

7.Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. B.B. Сташиса, В.Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого,- 4-те вид., переробл. і допов,- X.: Право, 2010.-454 с.

8.Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. B.B. Сташиса, В.Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. Україниім.Я. Мудрого.- 4-те вид., переробл. і допов, - X.: Право, 2010. - 605 с.

9.Кримінальне право України. Загальна частина: підручник Ю.В.Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О Дудоров та ін.; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка.- [Вид. 5-те, переробл. та доповн.].- К.: Атіка, 2009.-408 с.

10.Кримінальне право України. Особлива частина підручник / Ю.В.Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.; за ред.М. І. Мельника, В. А. Клименка.- [Вид. 3-тє,переробл. та доповн.].- К.: Атіка, 2009.- 744 с.

11.Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007 pp.) / За ред. В. Т. Маляренка- К.: ОсвітаУкраїни, 2008. - 1104 с.

12.Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

13.Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

14.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України:У 2 т. Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фе-сенка.- [3-те вид., перероб. та доп.].- К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2009.- 964 с.

15.Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

16.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

17.Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (филисофско-правовой анализ). – Х.: Право, 2003. – 512с.

18.Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину. - К., НАВСУ, 1997. - 183 с.

19.Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

20.Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини. – К.: Атіка, 2004. – 216 с.

21.Лунеев В.В. Субъективное вменение. - М., Спарк, 2000.- 72 с.

22.Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. - К., Атіка, 2002.- 144 с.

23.Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 353 с.

24.Тихий В.П. Стадії вчинення злочину. – Х.: Юрид. ін-т, 1996. – 29 с.

25.Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 256 с.

26.Кваша О.О. Організація злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження. – К.: ІДПНАН України, 2003. – 216 с.

27.Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину. – Х.: ФІНН, 2003. – 160 с.

28.Зінченко І.О., Тютюгин В.І. Множиність злочинів: поняття, види, призначення покарання: Монографія // За заг.ред. проф.. Тютюгина В.І. – Харків: «Фінн», 2008. -336 с.

29.Дячук С.І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства). – К.: Атіка, 2001. – 176 с.

30.Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.

31.Ковітіді О.Ф. Звільнення від кримінальної відповідальності за нормами Загальної частини КК України: Навч. посібник. – Сімферополь: ВД «Квадранал», 2005 – 224 с.

33 Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України.- К.: Фонд «Правова ініціатива», 2003 . – 156 с.

34. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України. – Луганськ.: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.

35. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. - М., Норма, 2000.

36. Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. - Харків, "Право", 2003.- 223 с.

37. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань. - К., "АртЕк", 1997. - 205 с.

38. Голіна В.В. Судимість. – Харків: «Харків юридичний», 2006. – 384 с.

39. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. №7 (із змінами та доп. від 10 грудня 2004 р. №18; 12 червня 2009 р. №8; 6 листопада 2009 р. № с11) «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 6. – С. 14-20; 2005. - № 1. – С.13; 2009. - № 7. – С. 11-13; № 12.

40. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. №4 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - №5. – С. 4-8.

41. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. №2 «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру»// Вісник Верховного Суду України. – 2006. - №7. – С. 11-16.

42. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи. Постанова ПВС України № 2 від 7 лютого 2003. –К. Юрінком інтер. – 2007. – с. 180-194.

43. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах [ Текст ] / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 456 с.

44. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : Навч. посібник . – Вид.2-ге. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.

45. Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж: уголовно-правовое и криминологическое исследование.- СПб: Издательство А.Асланова «Юридичесский центр Пресс», 2007. – 1102 с.

46. Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини. – Харків: СПД-ФО Чальцев О.В., 2005 - 221 с.

47. Протидія організованій злочинності у сфері торгівля людьми / за заг ред. В.І. Борисова та Н.О. Гуторової. – Харків: Одіссей, 2005. – 288 с.

48. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі. – К.: КНТ, 2007.

49. Готін О.М. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина: навч. посібник. – 2-е вид. / МВС України, луг. Держ. ун-т внутр. справ.. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 192 с.

50. Дудоров О.О. Злочини у сферігосопдарської діяльності: Кримінально-правовоа характеристика: Монографія. – К. : Юрид. практика , 2003. – 924 с.

51. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом // Зб. Нормативно-прпавовоих актів, між нар. документів, коментарі /Упоряд.: О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2003. – 256 с.

52. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. – К.: АТ «Книга», 2002. – С. 634.

53. Тихий В.П. Злочини проти громадської безпеки. – К., 2007.

54. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.

55. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. – Дніпропетровськ, 2004.

56. Топольськова І.О. Боротьба із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність: Монографія. – Луганськ: РВВ-ЛАВС, 2003.

57. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорош та ін.- Харків: Право, 2005. – 256 с.

58. Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації: Монографія. – К.: Атіка, 2007. – 304 с.

59. Карчевський М.В. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. – 144 с.

60. Андрушко П. П., Стрижевська А. А. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: Навч. посібник. – К.: Юристконсульт, 2006. – 342 с

61. Горелик А.С, Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. – СПб: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. – 491 с.

62. Кибальник А.Г, Соломоненко И.Г. Преступления против мира и безопасности человечества / Под науч. Ред. Докт. Юрид. Наук, проф. А.В. Наумова. – СПб.: Юрид. Центр «Пресс», 2004. – 385 с.

63. Наден О.В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище: сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 264 с.

64. Дудоров О.О. Вибраніпраці з кримінального права / Дудоров О. О., [Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького] / МВС України; Луган. дсрж. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка,-Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 952 с.

65. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

66. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

67. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

68. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчально-методичні матеріали для курсантів та студентів Факультету №1,2,3,5 : денного відділення другого курсу ОЮІ ХНУВС. – Одеса, 2006. – 75 с.

69. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

70. Бережний С. Особливості санкції ч. 2 ст. 115 КК та її співвідношення з іншими санкціями окремих статей в Особливій частині КК України // Право України . - 2009 . - № 6 . - С. 133 – 139.

71. Заморська Л. Відносно визначена диспозиція як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львів.ДУВС"Механізм правового регулювання правоохоронної...": Тези. Львів, 7 листопада 2008 р. - 2008 . - № 1 . - С.63-65.

72. Куцевич М. П. Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України // Бюлетень Міністерства юстиції . - 2009 . - № 7 . - С. 66 – 74.

73. Ткачук Юрій Олександрович // Принципи побудови кримінально-правових санкцій : спроба вирішення // Державо і право . - 2009 . - № 44.

74. Хряпінський П. Застосування спеціальних заохочувальних норм : щодо узгодженості кримінального і кримінально-процесуального законодавства // Судова практика . - 2009 . - № 6 . - С. 3 – 10.

75. Якубов А. Е. Проблема применения обратной силы уголовного закона : возможные решения // Вестник МГУ. Сер 11. Право . - 2009 . - № 1 . - С. 19 – 36.

76. Богуш Г. И. Актуальные проблемы международного уголовного права // Вестник МГУ. Сер.11. Право . - 2008 . - № 5 . - С. 49 – 67.

77. Колб О.Г. Про переспективи розвитку кримінального законодавства України // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ . - 2008 . - № 3 . - С.238-244.

78. Коновальчук М. К вопросу о критериях принципа справедливости в российском и зарубежном законодательстве // Уголовное право . - 2009 . - № 4 . - С. 29 – 34.

79. Меркулова В. О. Міжнародні тенденції реформування кримінального законодавства // Півдєнноукраїнський правничий часопис . - 2008 . - № 4 . - С. 51 – 55.

80. Папышева Е. Криминалистическая характеристика и модель преступления : соотношение понятий // Уголовное право . - 2009 . - № 3 . - С. 103 – 108.

81. Хряпінський П. Застосування спеціальних заохочувальних норм : щодо узгодженості кримінального і кримінально-процесуального законодавства // Судова практика . - 2009 . - № 6 . - С. 3 – 10.

82. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

83. Квасневська, Н. Д. Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність судді за неправосудність // Наше право . - 2009 . - № 2 . - С. 131 – 137.

84. Кваша О. О. Проблеми визначення меж кримінальної відповідальності // Часопис Київського ун-ту . - 2009 . - № 1 . - С. 238 – 244.

85. Робак В. А. Конкретизація визначення поняття "інші тяжкі наследки" та "особливо тяжкі наследки" // Наше право . - 2009 . - № 2 . - С. 125 – 128.

86. Соловйова А. М. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків за кримінальним законом України //Наше право . - 2009 . - № 2 . - С. 128 – 131.

87. Сухоребрий І. І. Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів // Вісник Луганського державного ун-ту . - 2009 . - № 1 . - С. 212 - 221

88. Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності // Питання боротьби зі злочинністю . - 2008 . - № 15 . - С. 3 – 32.

89. Берзін П. Визначення змісту наслідків у юридичній конструкції малозначного діяння // Вісник прокуратури . - 2009 . - № 4 . - С. 52 – 63.

90. Брич Л.П. До питання про спільні ознаки складів злочинів // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ . - 2008 . - № 2 . - С. 220-236.

91. Бурдін В.М. Кримінально-правове значення фізичного примусу // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ . - 2008 . - № 2 . - С. 237-248.

92. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

93. Назимко Є. Обгрунтовання доцільності встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях з позиції застосування цінністної концепції об'єкта злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2009 . - № 6 . - С. 150 – 153.

94. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

95. Берзін П. Визначення змісту наслідків у юридичній конструкції малозначного діяння // Вісник прокуратури . - 2009 . - № 4 . - С. 52 – 63.

96. Берзін П.С. Особливості врахування наслідків поведінки людини у механізмі кримінально-правового регулювання, що "працює" в режимі дотримання певних кримінально-правових заборон // Держава і право . - 2009 . - № 43 . - С.448-453

97. Бурдін В.М. Кримінально-правове значення фізичного примусу // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ . - 2008 . - № 2 . - С.237-248.

98. Робак В. А. Конкретизація визначення поняття "інші тяжкі наслідки" та "особливо тяжкі наследки" // Наше право . - 2009 . - № 2 . - С. 125 – 128.

99. Соловйова А. М. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків за кримінальним законом України // Наше право . - 2009 . - № 2 . - С. 128 – 131.

100. Сороченко, А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні : проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 6 . - С. 153 – 157.

101. Сухоребрий І. І. Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів // Вісник Луганського державного ун-ту . - 2009 . - № 1 . - С. 212 - 221

102. Калмиков Д., Хавронюк М. Деякі особливості змісту вини у злочинах з формальним складом // Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 62-70.

103. Палійчук О.В. Інститути амністії та помилування : поняття, особливості //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ . - 2007 . - № 2 . - С.75-83.Письменский Е.А.

104. Понятие и цели судимости //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ . - 2007 . - № 2 . - С.83-90

105. Уголовннй кодекс ФРГ. - М.: Зерцало, 2000.

106. Уголовное законодательство зарубежных государств (Англия, США, Франция, Германия, Япония): Сборник законодательных материалов под ред. И.Д. Козочкина. – М.: Зерцало, 1998. – С. 52 – 186.

107. Уголовное законодательство зарубежных стран: Сборник законодательних материалов. -М.: Зерцало, 1998.

108. Уголовное право США: Сборник нормативных актов. – М.: УДН, 1986. – С.160;

109. Уголовный кодекс Испании. – М.: Зерцало, 1998.

110. Уголовный кодекс Республики Польша // Кодексы Польши: Уголовный кодекс. Уголовно-процессуальный кодекс (выдержки). Уголовно-исполнительный кодекс. – М., 1998.

111. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25.- Ст. 2954.

112. Уголовный кодекс Туркменистана. – Ашхабад: Туркменистан, 1997.

113. Уголовный кодекс Украинской ССР. – К.: Политиздат Украины, 1987. – С. 630 – 631;

114. Уголовный кодекс Франции // Уголовное законодательство зарубежных стран: Сборник законодательных материалов. - М.: Зерцало, 1998. - С. 193 - 236.

115. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України. – 2002. - №3. – С.150-154.

116. Злочини протии особистої волі людини // Зб. Мтеріалів міжн. Наук.-практ. семінару (Харків, 19-20 вересня 2000 р.) / Редкол.: В.В. Сташис (головн. ред) та ін. – Х.: Книжкове видавництво «Лествиця Марії», 2002. -240 с.

117. Александров Ю. Злочини протии статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002. - №14 (354). – 6-12 квітня. – С.9.

118. Дорош Л.В. Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини протии статевої свободи та статевої недоторканості // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Мат-ли наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 квітня 2004 р.) / Редкол.: В.В. Сташис (гол. ред.) та ін. – К.- Х.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 124-128.

119. Крічкова О. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом // Вісник прокуратури. – 2003. - №10. – С.37-40.

 

ПИТАННЯ

до іспиту з навчальної дисципліни "Кримінальне право. Загальна частина."

 

1. Поняття та система кримінального права.

2. Завдання, функції кримінального права.

3. Принципи кримінального права.

4. Принцип винної відповідальності.

5. Кримінальне право та інші галузі права.

6. Наука кримінального права.

7. Поняття та підстави кримінальної відповідальності.

8. Поняття та структура закону про кримінальну відповідальність.

9. Поняття та види тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

10. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

11. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.

12. Правові наслідки засудження особи за межами України.

13. Поняття злочину та його ознаки.

14. Класифікація злочинів.

15. Поняття складу злочину, його ознаки та елементи.

16. Види складу злочину.

17. Формальний та матеріальний склад злочину.

18. Поняття та види об’єкта злочину.

19. Об’єкт та предмет злочину. Їх взаємозв’язок та відмінність.

20. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

21. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

22. Поняття та види суспільно небезпечних наслідків.

23. Поняття причинного зв’язку та його значення в кримінальному праві.

24. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину.

25. Поняття та види суб’єктів злочину.

26. Поняття спеціального суб’єкту злочину.

27. Поняття загального суб’єкту злочину.

28. Поняття та критерії осудності.

29. Поняття неосудності та її критерії.

30. Поняття та критерії обмеженої осудності.

31. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

32. Поняття та форми вини.

33. Умисел та його види.

34. Необережність та її види.

35. Поняття змішаної форми вини.

36. Злочинна самовпевненість, її відмінність від непрямого умислу.

37. Мотив та мета злочину.

38. Поняття та види помилки в кримінальному праві.

39. Відмінність злочинної недбалості від казусу. Значення цього питання в кримінальному праві.

40. 40.Поняття та види стадій злочину.

41. 41.Поняття та види готування до злочину.

42. Поняття та види замаху на злочин.

43. Поняття та ознаки добровільної відмови від вчинення злочину.

44. Відмінність добровільної відмови від злочину від діяльного каяття.

45. Поняття та ознаки співучасті.

46. Види співучасників.

47. Форми співучасті.

48. Особливості відповідальності організатора та учасника злочинної організації. Ексцес виконавця та його види.

49. Особливості відповідальності співучасників у разі добровільної відмови від вчинення злочину.

50. Поняття та види причетності до злочину.

51. Види одиничних злочинів.

52. Поняття триваючого злочину.

53. Поняття продовжуваного злочину.

54. Поняття та види повторності злочинів.

55. Види сукупності злочинів.

56. Рецидив злочину.

57. Види обставин, що виключають злочинність діяння.

58. Ознаки необхідної оборони.

59. Поняття перевищення меж необхідної оборони, затримання особи, яка вчинила злочин.

60. Ознаки крайньої необхідності.

61. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду вчинену під впливом фізичного або психічного примусу.

62. Особливості кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди під час виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.

63. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності.

64. Відмінності загальних видів від спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.

65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

66. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням із потерпілим.

67. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

68. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

69. Поняття та ознаки покарання.

70. Мета покарання.

71. Система покарання.

72. Характеристика основних видів покарання.

73. Характеристика додаткових видів покарання.

74. Характеристика покарань, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові.

75. Обмеження волі: умови та порядок призначення.

76. Виправні роботи: умови та порядок призначення.

77. Позбавлення волі: умови та порядок призначення.

78. Загальні засади призначення покарання.

79. Обставини, які пом’якшують покарання.

80. Обставини, які обтяжують покарання.

81. Правила призначення покарання за сукупністю злочинів.

82. Правила призначення покарання за сукупністю вироків.

83. Види звільнення від покарання та його відбування.

84. Поняття звільнення від відбування покарання з випробуванням.

85. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

86. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

87. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років.

88. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

89. Амністія.

90. Помилування.

91. Поняття судимості.

92. Погашення та зняття судимості.

93. Поняття та види примусових заходів медичного характеру.

94. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

95. Види та умови застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

96. Система покарань, яка застосовується до неповнолітніх.

97. Особливості призначення покарання неповнолітнім.

98. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання.

99. Особливості англосаксонської та континентальної системи кримінального права.

100. Класична, антропологічна, соціологічна школа у кримінальному праві.

 

 

Основні поняття

1. Кримінальне право - система загальнообов’язкових, формально визначених юридичних норм (правил поведінки), прийнятих Верховною Радою України, що визначають які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

2. Кримінальна відповідальність - певні негативні наслідки вчинення особою суспільно небезпечного діяння, які передбачають державний осуд діяння та особи, яка вчинила злочин, полягають в певних обмеженнях особистого, майнового або іншого характеру, що визначається обвинувальним вироком суду і покладаються на винного спеціальними органами держави.

3. Закон про кримінальну відповідальність - єдиний кодифікований письмовий акт, що має вищу юридичну силу, відповідає Конституції України та загальновизнаним міжнародно-правовим актам, приймається Верховною Радою України або всенародним референдумом і містить кримінально-правові норми, що визначають підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання мають застосовуватися до осіб, що їх вчинили.

4. Злочин - передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яке вчиняється суб’єктом злочину.

5. Склад злочину - сукупність встановлених законом про кримінальну відповідальність юридичних об’єктивних (об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину) та суб’єктивних (суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину) ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне.

6. Суб’єкт злочину - фізична особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність.

7. Стадії вчинення злочину - певні етапи вчинення злочину, реалізації умислу на здійснення суспільно небезпечного діяння, які суттєво різняться між собою характером діяння, моментом припинення діяння.

8. Співучасть у злочині - умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.

9. Сукупність злочинів - вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було засуджено.

10. Покарання - захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

11. Судимість - певний правовий стан особи, який є правовим наслідком засудження особи вироком суду до кримінального покарання.

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.043 с.)