ТОП 10:

Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину) 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та характеристика стадій вчинення злочину, види і кваліфікація за чинним кримінальним законодавством.

Вміти відрізняти один вид стадії злочинів від іншої. Характеризувати основні поняття та важливі положення теми.

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Стадії вчинення злочину: поняття, види.

2. Готування до злочину: поняття, види, особливості кримінальної відповідальності.

3. Замах на злочин: поняття, види, особливості кримінальної відповідальності.

4. Замах на непридатний об’єкт, замах непридатними засобами.

5. Особливості кримінальної відповідальності у разі незакінченої злочинної діяльності.

6. Добровільна відмова при незакінченому злочині: поняття, ознаки.

 

Завдання для самостійної роботи.

На підставі самостійного аналізу ст.ст. 114, 175, 255, 258, 260, 263, 289, 307, 309, 311, 369 КК підготовити відповіді на наступні питання:

1. За вчинення яких діянь (за ступенем тяжкості) передбачається відповідальність у ст.ст. 114, 175, 255, 258, 260, 263, 289, 307, 309, 311, 369 КК статтях?

2. Що зумовлює рішення законодавця про звільнення від кримінальної відповідальності у разі спеціального дійового каяття, яке визначене у цих кримінально-правових нормах?

3. Що поєднує спеціальні види дійового каяття із загальним поняттям "дійового каяття", яке є лише підставою пом’якшення покарання?

4. Якими відмінні властивості притаманні спеціальним видам дійового каяття порівняно із загальним інститутом "дійового каяття"?

 

Теми рефератів:

1. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця та дійове каяття: відмінності та значення цих інститутів у боротьбі із злочинністю.

2. Особливості добровільної відмови від вчинення злочину співучасників.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

8. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 353 с.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №10

Тема № 10. Співучасть у вчиненні злочину

 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та кримінально-правову характеристику співучасті у вчиненні злочину, види і кваліфікацію за чинним законодавством.

Вміти: відрізняти одну групу злочинів від іншої; характеризувати основні поняття та важливі положення співучасті у злочині.

Питання для підготовки семінарського заняття:

  1. Поняття та ознаки співучасті.
  2. Види співучасників за кримінальним законом України.
  3. Форми співучасті та їх кримінально-правова характеристика.

 

Теми рефератів:

Поняття співучасті, особливості кримінальної відповідальності за співучасть за кримінальним правом зарубіжних країн.

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та кримінально-правову характеристику співучасті у вчиненні злочину, види і кваліфікацію за чинним законодавством.

Вміти: відрізняти одну групу злочинів від іншої; характеризувати основні поняття та важливі положення співучасті у злочині.

Питання для підготовки семінарського заняття:

  1. Підстави та межі кримінальної відповідальності співучасників.
  2. Спеціальні питання кримінальної відповідальності співучасників.
  3. Ексцес виконавця.
  4. Добровільна відмова співучасників.
  5. Причетність до злочину.

 

Теми рефератів:

Організатор злочину: поняття та особливості кримінальної відповідальності.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – Одеса, Фенікс, 2012. – 208 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

8. Новицький Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України. Науково-практичний посібник. - К., Вища школа, 2001. - 96 с.

9. Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 256 с.

10. Кваша О.О. Організація злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження. – К.: ІДПНАН України, 2003. – 216 с.

11. Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину. – Х.: ФІНН, 2003. – 160 с.

12. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

13. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №11

Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив (Множина злочинів)

Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів; поняття зміст та значення повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

Вміти: відрізняти одну групу злочинів від іншої; характеризувати основні поняття та важливі положення множини у злочинах.

 

Питання для підготовки семінарського заняття:

1. Поняття множини злочинів, соціальна та юридична природа множини злочинів.

2. Види множини злочинів.

3. Одиничний злочин: поняття, види.

Завдання для самостійної роботи.

На підставі самостійного вивчення теоретичного матеріалу, аналізу основних понять, визначитися:

1. Чим відрізняється продовжуваний злочин від триваючого?

2. Що зближує повторність тотожних злочинів та продовжуваного злочину?

3. Чим відрізняється ідеальна сукупність від реальної?

 

Тема реферат: "Особливості кваліфікації множинності злочинів за кримінальним законодавством зарубіжних країн".

Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів; поняття зміст та значення повторності, сукупності та рецидиву злочинів.

Вміти: відрізняти одну групу злочинів від іншої; характеризувати основні поняття та важливі положення множини у злочинах.

 

Питання для підготовки семінарського заняття:

1. Повторність злочинів: поняття, ознаки, види.

2. Сукупність злочинів: поняття. ознаки, види.

3. Рецидив злочину: поняття, ознаки, види.

Завдання для самостійної роботи.

На підставі самостійного вивчення теоретичного матеріалу, аналізу основних понять, визначитися:

1. Чим відрізняється сукупність злочинів від складеного злочину?

2. Що зближує реальну сукупність і повторність злочинів?

 

Тема реферат:

Особливості кваліфікації одиничних злочинів за кримінальним законодавством України

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Зінченко І.О., Тютюгин В.І. Множиність злочинів: поняття, види, призначення покарання: Монографія // За заг.ред. проф.. Тютюгина В.І. – Харків: «Фінн», 2008. -336 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

 

Семінарське заняття №12Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.009 с.)