ТОП 10:

Тема № 6. Об’єктивна сторона злочину 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та значення предмету злочину. Об’єкт та предмет злочину, їх взаємозв’язок та відмінність. Потерпілий від злочину.

Вмітикласифікувати (види) об’єкти злочину. Загальний, родовий та видовий об’єкти злочину та їх значення. Безпосередній об’єкт злочину та його види. Значення безпосереднього об’єкту для кваліфікації злочинів. Знати поняття, зміст, сутність та значення об’єктивних ознак злочину, основні положення кримінального права щодо регламентації визначених питань.

Вміння характеризувати вивченні елементи, чітко орієнтуватися в галузі законодавстві і знати їх місце та роль. Аналізувати склади злочинів, їх класифікацію та розмежування.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття, зміст та значення об’єктивної сторони злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину..

2. Соціально-правова та психологічна характеристика злочинного діяння (дії та бездіяльності).

3. Особливості кримінальної відповідальності за бездіяльність.

4. Нездоланна сила, фізичний та психічний примус: поняття та значення для кримінальної відповідальності.

5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

 

Завдання для самостійної роботи.

Визначить об’єктивну сторону злочинів, передбачених ст.ст. 109-114; 135-140 КК.

Теми рефератів:

Основні теорії об’єкта злочину в науці кримінального права.

Місце причинного зв’язку у системі ознак складу злочинів.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина. Під редак. Кондратьєва Я.Ю. - Київ, "Правові джерела", 2002. - 432 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Назимко Є. Обгрунтовання доцільності встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях з позиції застосування цінністної концепції об'єкта злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2009 . - № 6 . - С. 150 – 153.

9. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления// Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №7

Тема № 7 Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття суб'єкту злочину, виконавець злочину. Критерії осудності та неосудності, обмеженої осудності. Вміти характеризувати вивченні елементи, чітко орієнтуватися в законодавстві і знати їх місце та роль.

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Поняття та види суб’єктів злочину. Поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину.

2. Поняття осудності та її критерії.

3. Поняття неосудності та її критерії.

4. Поняття обмеженої осудності та її критерії.

5. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність.

6. Поняття посадової особи. Види посадової особи.

 

Завдання для самостійної роботи.

Наведіть в письмовій формі приклади спеціального суб’єкту (кримінально-правову норму Особливої частини, з поясненнями хто виступає спеціальним суб’єктом в вказаній нормі)

Теми рефератів:

Суб’єкт злочину за кримінальним законодавством іноземних держав"

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. - Одеса, 2002. - 279 с.

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5 вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

10. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. - СПб., Санкт-Петербургский университет, 2000. - 190 с.

11. Сороченко, А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні : проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 6 . - С. 153 – 157.

12. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

13. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №8

Тема № 8. Суб’єктивна сторона злочину

 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: знати поняття, зміст та сутність суб’єктивних ознак злочину обов’язкових та факультативних. Вміти характеризувати кожний з видів вини. Знати відмінності умисного вчинення злочину від вчинення злочину внаслідок казусу. Вміти відрізняти злочинну недбалість від казусу.

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Поняття, зміст та значення суб’єктивної сторони злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

2. Поняття вини в кримінальному праві. Форми вини.

3. Поняття та види умислу.

4. Поняття та види необережності.

5. Казус: поняття та відмінність від злочинної недбалості.

6. Поняття змішаної (подвійної) форми вини. Мотив та мета злочину.

Завдання для самостійної роботи.

На підставі самостійного вивчення матеріалу щодо поняття помилки в кримінальному праві, видів помилки та значення її для кримінальної відповідальності, надати відповіді на наступні питання:

1. Що розуміється під поняттям помилки в кримінальному праві?

2. Що відрізняє юридичну та фактичну помилки у кримінальному праві?

3. Які вирізняються види фактичної помилки?

4. Які особливості кримінальної відповідальності особи за наявності юридичної та фактичних помилок?

 

Теми рефератів:

1. Принцип суб’єктивного ставлення в вину: соціально-правове значення.

2. Особливості визначення ознак суб’єктивної сторони злочину за кримінальним законодавством іноземних держав.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. - Одеса, 2002. - 279 с.

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5 вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

10. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. - СПб., Санкт-Петербургский университет, 2000. - 190 с.

11. Сороченко, А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні : проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 6 . - С. 153 – 157.

12. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

13. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №9Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.011 с.)