ТОП 10:

Поняття, предмет, завдання (функції) та система кримінального права України. Принципи кримінального права.Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: кримінальне право як галузі та науки; предмет та функції.

Курсанти повинні вміти характеризувати основні положення кримінального права та співвідносити з сучасними напрямками реформування кримінально-правової системи та політики.

Також слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, роль, значення та характеристику принципів кримінального права.

Вміти характеризувати основні положення принципів на яких базується кримінальне право. Роль принципів у реалізації задач та функцій кримінального права.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття кримінального права - як самостійної галузі права.

2. Предмет та метод, функції кримінального права.

3. Кримінальне право в системі інших галузей права.

4. Наука кримінального права.

5. Принципи кримінального права.

 

Завдання для самостійної роботи:

Законспектувати розділи навчального матеріалу "Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, зв’язок із іншими галузями наук, система та структура правової норми закону про кримінальну відповідальність, тлумачення закону про кримінальну відповідальність".

Виконати практичне завдання.

1. Здійснити аналіз чинного кримінального закону, його Загальної та Особливої частини, окремих кримінально-правових інститутів на предмет визначення основних функцій кримінального права:

а) визначити які функції виконують інститути: добровільної відмови від вчинення злочину, необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання злочинця, інститути призначення покарання, звільнення від покарання, погашення та зняття судимості;

б) які функції виконують кримінально-правові норми, які містяться у двадцяти розділах Особливої частини КК;

в) назвати сферу, яку охороняє кримінальний закон відповідно до назви кожного розділу Особливої частини.

2. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Загальна частина закону про кримінальну відповідальність.

3. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Особлива частина закону про кримінальну відповідальність.

4. Визначити зміст статей, які формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

 

Теми рефератів:

1. Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, співвідношення із кримінальним правом як законодавством.

2. Конституційне та кримінальне права: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

3. Виникнення та розвиток кримінального права України.

4. Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання: соціально-правовий аспект.

5. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст.

 

 

Література до теми.

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141. Із наступними змінами та доповненнями.

2. Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних угод на території України". - Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 10. - Ст. 137.

3. Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.

4. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. (ст. 1). - Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2.- Ст. 5.

5. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

6. Загальна теорія держави і права. За редакцією професора В.В. Копейчикова. - Київ, Юрінком, 1997. - С. 149-153, 170-177.

7. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

8. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

9. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

10. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

11. Заморська Л. Відносно визначена диспозиція як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львів.ДУВС"Механізм правового регулювання правоохоронної...": Тези. Львів, 7 листопада 2008 р. - 2008 . - № 1 . - С.63-65.

12. Куцевич М. П. Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України //Бюлетень Міністерства юстиції . - 2009 . - № 7 . - С. 66 – 74.

13. Ткачук Юрій Олександрович // Принципи побудови кримінально-правових санкцій : спроба вирішення //Державо і право . - 2009 . - № 44.

Семінарське заняття №2

Тема № 2.

Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон)

Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: характеристика, сутність та ознаки кримінального закону, система та структура закону про кримінальну відповідальність, чітке визначення тлумачення і чинності закону про кримінальну відповідальність, а також інші питання які зазначені у темі.

Курсанти повинні вміти характеризувати основні положення кримінального права та співвідносити з сучасними напрямками реформування кримінально-правової системи та політики.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність: ознаки та джерела.

2. Структура закону про кримінальну відповідальність. Структура кримінально-правової норми: поняття та види диспозиції та санкції кримінально-правової норми.

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види.

4. Порядок та умови чинності закону про кримінальну відповідальність:

- у часі,

- у просторі;

- за колом осіб.

 

Завдання для самостійної роботи:

Виконати практичне завдання.

1. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Загальна частина закону про кримінальну відповідальність.

2. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Особлива частина закону про кримінальну відповідальність.

3. Визначити зміст статей, які формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

4. На підставі аналізу статей (норм) Розділу VI"Злочини проти власності", РозділуXII "Злочини проти громадського порядку та моральності" визначити види диспозицій та санкцій кримінально-правової норми.

5. Здійснити граматичне тлумачення ст.ст. 111 "Державна зрада", 113 «Диверсія», 114 "Шпигунство".

6. Здійснити систематичне тлумачення ст.ст. 109-114, 185-198 КК з точки зору визначення систематизуючої ознаки, яка поєднує ці статті і визначає їх місце у системі закону про кримінальну відповідальність.

7. Здійснити історичне тлумачення ст. 185 КК у порівнянні із ст. ст. 140, 86 (1) КК 1960 року з точки зору визначення більш м’якого закону, визначення сутності зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі.

8. Здійснити тлумачення за обсягом ст. ст. 172 "Грубе порушення законодавства про працю", 304 "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" - співставлення змісту кримінально-правових норм та їх текстуального вираження (букви закону).

 

Теми рефератів:

1. Співвідношення закону про кримінальну відповідальність в Україні та міжнародно-правових актів.

2. Конституційне та кримінальне право: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

Література до теми.

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141. Із наступними змінами та доповненнями.

2. Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних угод на території України". - Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 10. - Ст. 137.

3. Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.

4. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. (ст. 1). - Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2.- Ст. 5.

5. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

6. Загальна теорія держави і права. За редакцією професора В.В. Копейчикова. - Київ, Юрінком, 1997. - С. 149-153, 170-177.

7. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

8. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

9. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

10. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

11. Заморська Л. Відносно визначена диспозиція як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львів.ДУВС"Механізм правового регулювання правоохоронної...": Тези. Львів, 7 листопада 2008 р. - 2008 . - № 1 . - С.63-65.

12. Куцевич М. П. Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України //Бюлетень Міністерства юстиції . - 2009 . - № 7 . - С. 66 – 74.

13. Ткачук Юрій Олександрович // Принципи побудови кримінально-правових санкцій : спроба вирішення //Державо і право . - 2009 . - № 44.

Семінарське заняття №3Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.008 с.)