ТОП 10:

Тема № 16. Призначення покаранняСемінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, мету, зміст призначення покарання, загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України.

Вміння характеризувати і аналізувати зміст та сутність зазначених понять, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування.

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Загальні правила призначення покарання.

2. Обставини, які пом’якшують покарання.

3. Обставини, які обтяжують покарання.

 

Тема реферату:

Порядок призначення покарання за кримінальним законодавством іноземних держав

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, мету, зміст призначення покарання, загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України.

Вміння характеризувати і аналізувати зміст та сутність зазначених понять, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування.

Питання для підготовки семінарського заняття

1. Призначення покарання більш м’якого, ніж передбачено законом.

2. Правила призначення покарання за сукупністю злочинів.

3. Правила призначення покарання за сукупністю вироків.

Тема реферату:

Правила складання покарань за кримінальним законодавством України

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України. – Луганськ.: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

9. Резніченко Г.С. Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок. – РВВ ОДУВС, 2009. – 366 с.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

12. Постанову Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. №7 (із змінами та доп. від 10 грудня 2004 р. №18; 12 червня 2009 р. №8; 6 листопада 2009 р. № с11) «Про практику призначення судами кримінального покарання» // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 6. – С. 14-20; 2005. - № 1. – С.13; 2009. - № 7. – С. 11-13; № 12.

 

Семінарське заняття №17

Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування

Семінарське заняття - 2 годин.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, зміст та значення звільнення від покарання та його відбування.

Вміти характеризувати і аналізувати поняття, зміст та сутність зазначених понять, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування.

Питання для підготовки семінарського заняття:

1. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування.

2. Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності

3. Підстави та умови звільнення від відбування покарання з випробуванням та його види.

4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років.

5. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

 

Теми рефератів:

1. Умовно-дострокове звільнення: правова природа та соціально-правове значення інституту.

2. Реформування кримінального законодавства України стосовно жінок, які є вагітними та мають малолітніх дітей.

 

Семінарське заняття - 2 годин.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, зміст та значення звільнення від покарання та його відбування.

Вміти характеризувати і аналізувати поняття, зміст та сутність зазначених понять, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування.

Питання для підготовки семінарського заняття:

1. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

2. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

3. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років.

4. Звільнення від покарання за хворобою.

5. Амністія та помилування.

 

Теми рефератів:

1. Амністія: юридична природа, порядок застосування.

2. Помилування: юридична природа, порядок застосування.

 

Література до теми:

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

6. Наден О.В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. - Харків, "Право", 2003.- 223 с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Резніченко Г.С. Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок.– РВВ ОДУВС, 2009. – 366 с.

11. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

12. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

 

Семінарське заняття №18

Тема № 18. Судимість.

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, зміст та значення судимості. Вміти характеризувати і аналізувати поняття, зміст та сутність зазначеного поняття, співвідносити з вимогами кримінального законодавства та практики застосування.

 

Питання для підготовки семінарського заняття:

1. Поняття та правові наслідки судимості.

2. Поняття та строки погашення судимості.

3. Поняття та строки зняття судимості.

 

Завдання для самостійної роботи.

На підставі самостійного аналізу кримінально-правових інститутів, передбачених ст.ст.9, 34, 67,71, 81, 82 підготувати відповіді на питання:

1. Які правові наслідки має засудження особи за межами України?

2. Як закон визначає основні критерії рецидивної злочинності?

3. Як впливає наявність судимості на обсяг кримінальної репресії, позначається на призначенні покарання?

4. Як позначається наявність судимості на можливості дострокового звільнення від відбування покарання, заміні невідбутої частини покарання більш м’яким.

 

Теми рефератів:

Загально-правові та кримінально-правові наслідки судимості.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Голіна В.В. Судимість. – Харків: «Харків юридичний», 2006. – 384 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

9. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). - Київ, Атіка, 2001. - 267 с.

10. Жук І. В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування : правова природа, поняття та сутність // Південноукраїнський правничий часопис . - 2008 . - № 1 . - С. 32 – 35.

11. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

12. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

13. Палійчук О.В. Інститути амністії та помилування : поняття, особливості //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ . - 2007 . - № 2 . - С.75-83.

14. Письменский Е.А. Понятие и цели судимости //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ . - 2007 . - № 2 . - С.83-90

 

Семінарське заняття №19Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)