ТОП 10:

Кандидат політичних наук, доцентКандидат політичних наук, доцент

Полковник міліції

 

В.Я. Конопельський

“ _____ ” _______________ 2014 р.

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Плани семінарських занять,

завдання для самостійної підготовки, теми рефератів та

Перелік рекомендованої літератури

Для студентів 2-го курсу юридичного факультету

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»

Галузь знань: 0304 «Право»

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри

кримінального права та кримінології

«_____»_____________________2014 р.

Протокол № ____

 

Одеса 2014

Передмова

 

Притягнення до кримінальної відповідальності, призначення справедливого покарання щодо осіб, які вчинили злочин, відповідно до чинного кримінального законодавства - основна вимога законності у діяльності правоохоронних органів, діяльності усієї системи кримінального правосуддя. Закон про кримінальну відповідальність складає предмет вивчення курсу Кримінального права. Знання чинного кримінального законодавства є гарантією правильного, обґрунтованого вирішення питання кваліфікації злочинів, законного притягнення особи до кримінальної відповідальності, визначення справедливого обсягу кримінальної репресії, виду та терміну покарання.

Навчально-методичні матеріали підготовлені відповідно до тематичного плану, програми курсу "Кримінальне право України " для курсантів другого курсу факультету підготовки фахівців кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. При підготовці цих матеріалів використовувалися чинне кримінальне, кримінально-виконавче законодавство, постанови Пленуму Верховного Суду України, спеціальна навчальна методична та наукова література, перелік якої надається.

Ці навчально-методичні матеріали призначений для сприяння вивчення курсу дисципліни, закріплення знань стосовно основних положень, понять даного курсу, для контролю знань курсантів з усіх тем курсу, що передбачає самостійну підготовку (відповідно до наданих завдань), опрацювання питань, які розглядаються на лекції та підготовку до семінарських занять, згідно визначених питань.

Вивчення кримінального права України припускає не тільки глибоке вивчення чинного кримінального законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й набуття практичних навичок користування чинним кримінальним законодавством, іншими нормативними актами, постановами Пленуму Верховного Суду України під час вирішення конкретних кримінальних ті інших життєвих ситуацій, які мають правове значення.

Найбільшою мірою стан самостійного засвоєння матеріалу, науково-теоретичного дослідження окремих питань, які не були предметом розгляду під час занять, є підготовка реферату, згідно визначених тем.

Навчально-методичні матеріали містять у собі тематичні плани дисципліни, програму курсу, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з визначення основних положень та понять, які обов’язково мають бути засвоєні під час вивчення окремих тем, теми рефератів, завдання для самостійної підготовки, надається перелік літератури, необхідної для самостійної роботи.

 

Тематичний план модуля

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
  денна форма Заочна форма
  усього у тому числі усього у тому числі
    л с п інд с.р.   л с п інд с.р.
Модуль 1 . Загальна частина
Змістовий модуль 1.1
Тема № 1. Поняття, завдання (функції) кримінального права України. Предмет, метод кримінального права.Принципи кримінального права України.                  
Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність                  
Тема № 3. Злочин та його ознаки.                  
Тема № 4. Склад злочину                  
Тема № 5. Об’єкт злочину.                  
Тема № 6. Об’єктивна сторона злочину                  
Тема № 7. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).                  
Тема № 8. Суб’єктивна сторона злочину                  
Тема № 9. Незакінчений злочин (стадії вчинення злочину)                  
Тема № 10. Співучасть у вчиненні злочину                  
Тема № 11. Повторність, сукупність, рецидив злочинів (Множина злочинів)                    
Тема №12. Обставини, що виключають злочинність діяння                  
Разом за змістовим Модулем 1.1                  

 

Змістовий модуль 1.2.
  2-усього 3-л 4-с п 6-інд 7-сам
Тема № 13. Кримінальна відповідальність та її підстави. Звільнення від кримінальної відповідальності                  
Тема № 14. Поняття покарання та його цілі. Система покарань                  
Тема № 15. Види покарань                  
Тема № 16. Призначення покарання                  
Тема № 17. Звільнення від покарання та його відбування                  
Тема № 18. Судимість                    
Тема № 19. Інші заходи кримінально-правового впливу                  
Тема № 20. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх                  
Разом за змістовим модулем 1.2                  
Усього годин за Модулем 1                  
Форма підсумкового контролю екзамен                        
Усього годин за Модулем 2                  
Всього годин                  
Форма підсумкового контролю екзамен                        
 
                                                 

Загальні методичні вказівки щодо самостійної підготовки,

Плани семінарських занять,

завдання для самостійної підготовки,

Теми рефератів та

Перелік рекомендованої літератури.

МОДУЛЬ № 1.

Семінарське заняття №1

Тема № 1

Поняття, предмет, завдання (функції) та система кримінального права України. Принципи кримінального права.

Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: кримінальне право як галузі та науки; предмет та функції.

Курсанти повинні вміти характеризувати основні положення кримінального права та співвідносити з сучасними напрямками реформування кримінально-правової системи та політики.

Також слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, роль, значення та характеристику принципів кримінального права.

Вміти характеризувати основні положення принципів на яких базується кримінальне право. Роль принципів у реалізації задач та функцій кримінального права.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття кримінального права - як самостійної галузі права.

2. Предмет та метод, функції кримінального права.

3. Кримінальне право в системі інших галузей права.

4. Наука кримінального права.

5. Принципи кримінального права.

 

Завдання для самостійної роботи:

Законспектувати розділи навчального матеріалу "Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, зв’язок із іншими галузями наук, система та структура правової норми закону про кримінальну відповідальність, тлумачення закону про кримінальну відповідальність".

Виконати практичне завдання.

1. Здійснити аналіз чинного кримінального закону, його Загальної та Особливої частини, окремих кримінально-правових інститутів на предмет визначення основних функцій кримінального права:

а) визначити які функції виконують інститути: добровільної відмови від вчинення злочину, необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання злочинця, інститути призначення покарання, звільнення від покарання, погашення та зняття судимості;

б) які функції виконують кримінально-правові норми, які містяться у двадцяти розділах Особливої частини КК;

в) назвати сферу, яку охороняє кримінальний закон відповідно до назви кожного розділу Особливої частини.

2. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Загальна частина закону про кримінальну відповідальність.

3. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Особлива частина закону про кримінальну відповідальність.

4. Визначити зміст статей, які формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

 

Теми рефератів:

1. Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, співвідношення із кримінальним правом як законодавством.

2. Конституційне та кримінальне права: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

3. Виникнення та розвиток кримінального права України.

4. Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання: соціально-правовий аспект.

5. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст.

 

 

Література до теми.

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141. Із наступними змінами та доповненнями.

2. Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних угод на території України". - Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 10. - Ст. 137.

3. Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.

4. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. (ст. 1). - Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2.- Ст. 5.

5. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

6. Загальна теорія держави і права. За редакцією професора В.В. Копейчикова. - Київ, Юрінком, 1997. - С. 149-153, 170-177.

7. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

8. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

9. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

10. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

11. Заморська Л. Відносно визначена диспозиція як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львів.ДУВС"Механізм правового регулювання правоохоронної...": Тези. Львів, 7 листопада 2008 р. - 2008 . - № 1 . - С.63-65.

12. Куцевич М. П. Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України //Бюлетень Міністерства юстиції . - 2009 . - № 7 . - С. 66 – 74.

13. Ткачук Юрій Олександрович // Принципи побудови кримінально-правових санкцій : спроба вирішення //Державо і право . - 2009 . - № 44.

Семінарське заняття №2

Тема № 2.

Література до теми.

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141. Із наступними змінами та доповненнями.

2. Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних угод на території України". - Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 10. - Ст. 137.

3. Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.

4. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. (ст. 1). - Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2.- Ст. 5.

5. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

6. Загальна теорія держави і права. За редакцією професора В.В. Копейчикова. - Київ, Юрінком, 1997. - С. 149-153, 170-177.

7. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

8. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

9. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

10. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

11. Заморська Л. Відносно визначена диспозиція як елемент відносно визначеної норми кримінального права // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львів.ДУВС"Механізм правового регулювання правоохоронної...": Тези. Львів, 7 листопада 2008 р. - 2008 . - № 1 . - С.63-65.

12. Куцевич М. П. Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України //Бюлетень Міністерства юстиції . - 2009 . - № 7 . - С. 66 – 74.

13. Ткачук Юрій Олександрович // Принципи побудови кримінально-правових санкцій : спроба вирішення //Державо і право . - 2009 . - № 44.

Семінарське заняття №3

Література до теми.

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Із наступними змінами та доповненнями.

2. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

3. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Кримінальний кодекс України: Науковий коментар. // За ред. Коржанського М.Й. - К.: Атіка, 2001. - 629 с.

8. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

9. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

 

Семінарське заняття №4

Тема № 4 Склад злочину.

Семінарське заняття - 2 години

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та ознаки злочину, підстави кримінальної відповідальності та види юридичних складів злочину.

Вміння характеризувати вивченні елементи, чітко орієнтуватися в законодавстві і знати їх місце та роль. Аналізувати склади злочинів та розмежування одного елемента від іншого і чітка класифікація.

 

Питання для підготовки до семінарського заняття.

1. Поняття складу злочину.

2. Злочин та склад злочину: співвідносність, взаємозв’язок та відмінності.

3. Елементи та ознаки складу злочину.

4. Об’єктивні ознаки складу злочину.

5. Суб’єктивні ознаки складу злочину.

6. Види складу злочину.

7. Кваліфікація злочинів: поняття, значення.

 

Завдання для самостійної роботи.

На підставі аналізу кримінально-правових норм визначте до якого складу злочинів (за ступенем тяжкості, способом описування ознак складу злочину, особливостями конструкції кримінально-правової норми відносяться норми, передбачені у статтях, які містяться у Розділі шостому "Злочини проти власності"; у Розділі другому "Злочини проти життя та здоров’я особи".

 

Тема реферату:

Склад злочину та кваліфікація злочину: проблеми теорії та практики.

 

 

Література до теми:

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

8. Брич Л.П. До питання про спільні ознаки складів злочинів // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ . - 2008 . - № 2 . - С.220-236.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

 

Семінарське заняття №5

Тема № 5. Об’єкт злочину.

 

Семінарське заняття - 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття та значення предмету злочину. Об’єкт та предмет злочину, їх взаємозв’язок та відмінність. Потерпілий від злочину.

Вмітикласифікувати (види) об’єкти злочину. Загальний, родовий та видовий об’єкти злочину та їх значення. Безпосередній об’єкт злочину та його види. Значення безпосереднього об’єкту для кваліфікації злочинів. Знати поняття, зміст, сутність та значення об’єктивних ознак злочину, основні положення кримінального права щодо регламентації визначених питань.

Вміння характеризувати вивченні елементи, чітко орієнтуватися в галузі законодавстві і знати їх місце та роль. Аналізувати склади злочинів, їх класифікацію та розмежування.

 

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття та значення об’єкту злочину. Класифікація (види) об’єктів злочину.

2. Безпосередній об’єкт злочину та його види.

3. Предмет злочину: поняття, співвідносність із об’єктом злочину. Потерпілий від злочину.

 

Завдання для самостійної роботи.

Визначить родовий об’єкт злочину до кожного розділу Особливої частини кримінального кодуксу.

Теми рефератів:

Основні теорії об’єкта злочину в науці кримінального права.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина. Під редак. Кондратьєва Я.Ю. - Київ, "Правові джерела", 2002. - 432 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Назимко Є. Обгрунтовання доцільності встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях з позиції застосування цінністної концепції об'єкта злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2009 . - № 6 . - С. 150 – 153.

9. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления// Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №6

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина. Під редак. Кондратьєва Я.Ю. - Київ, "Правові джерела", 2002. - 432 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

8. Назимко Є. Обгрунтовання доцільності встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях з позиції застосування цінністної концепції об'єкта злочину // Підприємництво, господарство і право. - 2009 . - № 6 . - С. 150 – 153.

9. Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления// Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал, 2010 (174). - № 6. – С. 70-74.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №7

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. - Одеса, 2002. - 279 с.

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5 вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

10. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. - СПб., Санкт-Петербургский университет, 2000. - 190 с.

11. Сороченко, А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні : проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 6 . - С. 153 – 157.

12. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

13. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №8

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. - Одеса, 2002. - 279 с.

8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 5 вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1216 с.

10. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. - СПб., Санкт-Петербургский университет, 2000. - 190 с.

11. Сороченко, А. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в Україні : проблеми запровадження, пропозиції щодо змін і доповнень до законодавства // Підприємництво, господарство і право . - 2009 . - № 6 . - С. 153 – 157.

12. Меркулова В.О., Плужнік О.І., Собко Г.М., Гритенко О.А. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: навчальний посібник. / За заг. ред. В.О. Меркулової. – Одеса, 2006. – 123 с.

13. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №9

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

4. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України - 2-ге вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А.С.К., 2003. - 976 с. - (Нормативні документи та коментарі).

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

8. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 353 с.

9. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-во ОЮІ ХНУВС, 2006. – 80 с.

10. Кримінальний кодекс України,- [Електронний ресурс].- Режим доступу до кодексу: http://zakonl.rada.gov.ua

11. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2012).- [Електронний ресурс].-Режим доступу до постанов: http://www.scourt.gov.ua

Семінарське заняття №10

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 серпн. 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 216 с. – (Кодекси України)

2. Уголовное право Украины. Общая Часть : учебное пособие для обучающихся на русском языке / Под ред. В. М. Трубникова, Я. А. Лантинова, [М. В. Даньшин, Д. С. Слинько, А. Н. Храмцов и др.]. – Х. : Харьков юридический. – 2012. – 344 с.

3. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – Одеса, Фенікс, 2012. – 208 с.

4. Кримінальне право України : Загальна частина [ Текст ] : підручник / [Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, В. І. Тютюгін та ін.]. ; [за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація]. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010 – 456 с.

5. Кримінальне право України. Державний іспит: навчальний посібник /В.Я. Конопельський, О.І. Плужнік - Вид.: ОДУВС, 2009. – 229 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 4-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2008. – 376с.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2008. – 1184 с.

8. Новицький Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України. Науково-практичний посібник. - К., Вища школа, 2001. - 96 с.

9. Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 256 с.

10. Кваша О.О. Організація злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження. – К.: ІДПНАН України, 2003. – 216 с.

11. Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину. – Х.: ФІНН, 2003. – 160 с.

12. Меркулова В.О., Гритенко О.А., Собко Г.М. Кримінальне право України: інститут кримінально-правових заходів в схемах та таблицях. Навчальний посібник. - Одеса: Вид-вПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.042 с.)