ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програми комп'ютерної графікиГрафічні редактори призначені для створення, збереження й відтворення графічних зображень. Розрізняють редактори векторні й растрові.

Векторні редактори дозволяють створювати зображення типу схем, креслень, діаграм, простих малюнків. Одним з найбільш відомих векторних редакторів є CorelDraw. Характерні можливості цього редактора – прив'язка ліній до певної позиції на зображенні, створення винесень і розмірних ліній, робота із багатошаровими зображеннями, стандартний інтерфейс Windows, багаторівневий відкіт, кросплатформеність (є версії для Windows, OS/2, MAC, різних варіантів UNIX). Приклади інших векторних редакторів – Microsoft Paint, iGrafx Designer, Visio 2000, Adobe Illustrator.

Растрові графічні редактори виконують такі функції, як відтворення складних зображень типу фотографій, їхнє редагування за допомогою операцій зафарбовування, обрізання, маскування, зміни параметрів усього зображення або його ділянок. У цьому класі графічних редакторів лідируюче положення займає Adobe Photoshop. При його використанні все зображення будується з набору окремих картинок, що мають прозорі й зафарбовані ділянки. Можна створювати, видаляти, копіювати, комбінувати ділянки, регулювати прозорість і порядок розташування шарів. У пакеті передбачені можливості побудови й редагування також векторних зображень. Завдяки підключенню додаткових модулів можна розширювати функціональність пакета Adobe Photoshop. Зокрема, тому за допомогою Adobe Photoshop вдається виконувати повний цикл робіт зі створення Web-сторінок. Один з модулів, що підключають, PhotoGraphics – додатковий засіб для малювання векторних об’єктів безпосередньо в Photoshop. У модулі користувачеві надаються всі основні інструменти малювання таких об'єктів, як лінії, прямокутники, овали, текст і т.п.

Інший растровий редактор Painter 6 дозволяє створювати зображення, що імітують картини художників. Поряд із цим у ньому реалізовані звичайні функції растрових редакторів, є можливість створювати анімаційні зображення.

Для відтворення складних зображень, наприклад фотографій, використають переглядачі популярних 2D і 3D форматів; графічні й відео переглядачі й конвертори відповідних форматів.

Для синтезу тривимірних зображень у САПР переважно використають засоби таких відомих систем, як CATIA, Unigraphics, Inventor, Solidworks і ін. Однак крім них, існують і застосовуються графічні бібліотеки й пакети комп'ютерної графіки й геометричного моделювання, безпосередньо не пов'язані із проектуванням у техніці. До числа графічних бібліотек, що одержали найбільше поширення, ставиться бібліотека графічних процедур OpenGL.

У бібліотеці OpenGL є процедури побудови графічних примітивів (до числа яких відносять точки, лінії, полігони), видалення невидимих ліній, Z-буферизації, реалістичної засвітки, завдання положення тіл і камери спостереження й т.п. Примітиви можуть бути як векторними, так і растровими. Важливою особливістю технології OpenGL є інваріантість до апаратно-програмних платформ. Засоби OpenGL реалізовані в ряді програм, наприклад у програмі побудови анімаційних кадрів GL-animator.

Серед інших систем 3D-графіки виділяють редактор Studio Max 4. Це високорозвинений, але дорогий й досить складний в освоєнні комплекс моделювання, візуалізації й анімації об'єктів, розроблений фірмою Autodesk для операційного середовища Windows. Для генерації ландшафтів типу гірських пейзажів, водних поверхонь, фантастичних картин підходить 3D-редактор Bryce. До числа 3D-редакторів можна віднести відповідні компоненти із програмного забезпечення САПР, а також програми Adobe Dimention, CorelDream 3D, CosmoWorlds і ряд інших.

 

Автоматизовані системи в промисловості

Системи ERP

Функції автоматизованих систем керування підприємством (АСКП) у різних сполученнях поєднуються в кілька груп, відповідно з'являються різновиди АСКП з назвами ERP, MRP, MES, SCM і ін. Звичайно функції керування поставками й відносинами із замовниками відносять до функцій ERP, але іноді ці функції реалізуються в самостійних системах SCM і CRM відповідно. Найбільше повно функції керування підприємствами представлені в системах ERP (Enterprise Resource Planning), тобто АСКП звичайно ототожнюють із системами ERP.

Характерні риси сучасних систем ERP:

1. Відкритість стосовно провідних платформ (UNIX, Windows, OS/2) і різним СКБД і насамперед потужним СКБД типу Oracle, Ingres, Informix, Sybase; підтримка технологій типу ODBC (Open Data Base Connection), OLE (Object Linking and Embedding), DDE (Dynamic Data Exchange); підтримка архитектур клієнт/сервер. Важлива характеристика – можливість роботи в середовищі розподілених обчислень.

2. Можливість наскрізного виконання всіх припустимих бізнес-функцій або їхньої частини, що забезпечується модульною побудовою (процедури, що виконують ці функції, часто називають бізнес-функціями, а маршрути рішення задач керування, що складаються з бізнес-функцій, називають бізнес-процесами).

3. Адаптуємість до конкретних замовників і умов ринку.

4. Наявність інструментальних засобів, у тому числі мови розширення або 4GL (мови четвертого покоління). Так, в R/3 використається мова ABAP, в Elite Series - мова Informix-4GL.

5. Технічне забезпечення АСКП – комп'ютерна мережа, вузли якої розташовані як в адміністративних відділах підприємства, так і в цехах.

У сучасних системах ERP виділяють ряд підсистем. Нижче наведений список основних підсистем, що зустрічаються в багатьох системах ERP, разом із властивими ним функціями:

· календарне планування виробництва. Основні функції: сіткове планування виробництва, розрахунок потреб у потужностях і матеріалах, міжцехові специфікації й облік руху виробів, контроль виконання планів.

· оперативне керування виробництвом. Функції: супровід даних про вироби, контроль браку й відходів, розрахунок норм витрати ресурсів, керування обслуговуючими підрозділами.

· керування проектами. Функції: сіткове планування проектних робіт і контроль їхнього виконання, розрахунок потреби у виробничих ресурсах.

· фінансово-економічне керування, бухгалтерський облік. Функції: облік коштів і виробничих витрат, маркетингові дослідження, ціноутворення, складання кошторисів витрат, ведення договорів і взаєморозрахунків, фінансові звіти, звітність по податках, аналіз платоспроможності підприємства.

· логістика. Функції: збут і торгівля, статистика й аналіз реалізації, складське обслуговування, керування постачанням, запасами й закупівлями, керування транспортуванням, оптимізація маршрутів транспортних засобів.

· керування персоналом. Функції: кадровий облік, ведення штатного розкладу, розрахунок зарплати.

· керування сервісним обслуговуванням устаткування й зробленої продукції (післяпродажним технічним обслуговуванням);

· керування ланцюжками поставок (цю функцію часто відносять до спеціальної системи SCM);

· керування інформаційними ресурсами. Функції: керування документами й документообігом, інсталяція й супровід ПЗ, генерація моделей і інтерфейсів систем, імітаційне моделювання виробничих процесів.

Найбільш популярними у світі й розвинених системах ERP є SAP R3, Baan IV, Oracle Applications, J.D.Edwards, також виділяються системи Галактика, 1С:Підприємство, Флагман.

У системах ERP важлива роль приділяється системам керування даними EDM, аналогічним системам PDM у САПР.

 

Стандарт MRP II

Під MRP розуміють методологію ефективного планування ресурсів виробничого підприємства, включаючи бізнес-планування, планування продажів і операцій, планування виробництва, формування головного календарного плану виробництва, планування потреби в матеріалах, у потужностях, забезпечення підтримки виконання планів для виробничих потужностей і матеріалів.

Назва MRP відносять також до систем, що реалізують методологію MRP. Системи, сконцентровані на керуванні виробництвом, що оперують інформацією про матеріальні потоки й супровідних їх у процесі виробництва інформаційних потоках, називають системами планування ресурсів виробництва MRP-2 (або MRP II — Manufacturing Resource Planning). Попередником системи MRP-2 була система планування потреб у матеріалах MRP-1 (або MRP I — Material Requirement Planning).

Стандарти MRP/ERP підтримуються Американським товариством по контролю за виробничими запасами APICS (American Production and Inventory Control Society). MRP/ERP – це набір перевірених на практиці розумних принципів, моделей і процедур керування й контролю, призначених для підвищення показників економічної діяльності підприємства.

 

Підсистеми ERP

Типовий склад підсистем ERP:

· керування запасами;

· керування постачанням; реалізує наступні функції: формування замовлень на закупівлю; графіка поставок; планування потреби в матеріалах, що розуміється як керування заявками на закупівлю;

· керування збутом; базовими функціями цієї підсистеми є: квотування продажів; замовлення на продаж; графік продажів споживачам; конфігурування продуктів; аналіз продажів; керування ресурсами розподілу;

· транспортна логістика: керування транспортуванням вантажів, оптимізація маршрутів транспортних засобів;

· керування виробництвом;

· планування;

· керування персоналом – це система організаційних, соціально-економічних, психологічних, моральних і правових відносин, що забезпечують ефективну реалізацію можливостей людини в інтересах як самої людини, так і організації. Основні функції підсистеми: кадровий облік, ведення штатного розкладу, розрахунок зарплати.

· керування сервісним обслуговуванням, включаючи післяпродажне технічне обслуговування й технічну підтримку виробленої продукції. Підсистема забезпечує повний спектр необхідних функцій: від створення графіка технічного обслуговування, замовлення комплектуючих, обліку контрактів на обслуговування й формування рахунків до обліку прибутку, одержуваної від післяпродажного обслуговування.

· фінансово-економічне керування,

· керування інформаційними ресурсами. Функції: керування документами й документообігом, інсталяція й супровід програмного забезпечення, генерація моделей і інтерфейсів, імітаційне моделювання виробничих процесів.

Логістичні системи

Складність задач керування, які доводиться вирішувати в сучасних виробничих системах, обумовлює інтерес до логістики й розвитку логістичних систем. Традиційно логістику зв'язували з керуванням процедурами руху сировини від джерел постачання до місця виробництва продукції, її складування й рухи від виробничої лінії до місця споживання. При цьому логістику визначають як науку про організації менеджменту для ефективного просування продукції по ланцюзі "закупівля сировини - виробництво продукції - збут - розподіл" з метою мінімізації загальних витрат ресурсів і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості продукції й послуг. Функції й задачі, виконувані в підсистемах "Логістика" більшості систем ERP, відповідають цьому визначенню.

Однак часто використається й більш широке трактування логістики, як науки про керування й оптимізацію матеріальних потоків, потоків послуг і пов'язаних з ними фінансових і інформаційних потоків при функціонуванні різних систем. Системи, що реалізують керування названими потоками, називають логістичними системами. Основними логістичними функціями є підтримка післяпродажного обслуговування споживачів продукції, керування закупівлями й замовленнями, транспортування, керування запасами, керування виробничими процедурами, ціноутворення, розподіл готової продукції в товаропровідних структурах підприємства й посередників. При цьому під управлінням виробничими процедурами мається на увазі рішення задач об'ємно-календарного планування, мінімізації рівня запасів матеріальних ресурсів і незавершеного виробництва, розрахунку потреб у матеріалах і т.п.

Системи SCM

Системи SCM призначені для забезпечення ефективного керування матеріальними й відповідними їм інформаційними потоками: від постачальників сировини й комплектуючих через виробництво до продажу готових виробів кінцевому споживачеві. Реалізована в підсистемі ідеологія "керування глобальними ланцюжками поставок" дає промисловим підприємствам можливість представляти свою діяльність у вигляді так званих ефективних ланцюжків логістики: від постачальників сировини й комплектуючих до продажу готових виробів кінцевому споживачеві. При цьому забезпечуються широкі можливості керування транснаціональними компаніями, координації розподіленого між багатьма дочірніми компаніями виробництва. Приклад реалізації функцій SCM – логістична підсистема середовища R3. Серед цих функцій: облік і планування виробництва, попиту на вироблену продукцію, постачальників, маршрутів перевезень і розміщення продукції.

Системи SCM можуть створюватися в складі систем ERP або як самостійні.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.007 с.)