ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань, що виносяться на захист індивідуальних завдань1. Які питання являються провідними у виборі бізнесу?

2. В чому полягає пошук ідей бізнесу?

3. Які питання та показники ринкових відносин впливають на бізнес?

4. В чому полягають техніко-економічні розрахунки при виборі бізнесу?

5. Що таке бізнес-план, та його основні розділи?

6. В чому заключаються маркетингові дослідження в бізнесі?

7. Що таке товарна політика в бізнесі та її складові частини?

8. В чому визначається конкурентноздатність продукції, та чим вона визначається?

9. Які умови визначають виробничо-ресурсний потенціал бізнесу?

10. Що таке організаційний план бізнес-плану та що він вивчає?

11. Які ризики притаманні бізнесу та як їх страхують?

12. Фінансовий план бізнес-плану та які питання він охоплює.

13. Основні організаційно правові форми бізнесу та їх стисла характеристика.

14. Характеристика повного товариства.

15. Характеристика командного товариства.

16. Характеристика товариства з повною відповідальністю.

17. Характеристика товариства з додатковою відповідальністю.

18. Характеристика акціонерних товариств та їх види.

19. Характеристика виробничих кооперативів.

20. Характеристика державних, муніципальних та унітарних товариств.

21. Характеристика некомерційних організацій.

22. Порядок реєстрації підприємств.

23. Організація ліцензування бізнесу (діяльності).

24. Основні елементи інфраструктури бізнесу.

25. Банківське обслуговування бізнесу.

26. Комерційні банки та їх роль в розвитку бізнесу.

27. Емісійні банки та їх роль у розвитку економіки бізнесу.

28. Банківська система України.

29. Операції банків в розвитку у бізнесі.

30. Біржі, їх види та роль у визначенні відносин в бізнесі.

31. Фондові біржі та їх роль у розвитку фондових операцій в бізнесі.

32. Товарні біржі та їх роль у розвитку товарних відносин в бізнесі.

33. Визначення та основні функції аудиту в бізнесі.

34. Основні об’єкти та етапи перевірки бізнесу. Що визначає аудиторський висновок?

35. Взаємодії аудиторської фірми з клієнтами бізнесу.

36. Аудит грошових потоків у бізнесі.

37. Аудит безготівкових грошових потоків у бізнесі.

38. Аудит цінних паперів.

39. Визначення та функції митниці у бізнесі.

40. Що визначають митні платежі.

41. Митні режими в бізнесі.

42. Митні правопорушення в бізнесі.

43. Використання складів в митних операціях.

44. Основні принципи оподаткування та економічного регулювання в бізнесі.

45. Податкова система України.

46. Права та обов’язки платників податків.

47. Права та обов’язки податкових органів.

48. Податкові правопорушення в бізнесі.

49. Система арбітражних судів і обслуговування бізнесу.

50. Арбітражні витрати та процесуальні терміни.

51. Пред’явлення позову та підготовка до розгляду справи.

52. Визначення та види комерційних угод.

53. Посередники при укладенні угод.

54. Етапи укладення угод.

55. Зміст контракту купівлі-продажу.

56. Визначення комерційної таємниці та її признаки.

57. Характеристика режиму комерційної таємниці.

58. Критерії признання інформації комерційною таємницею

59. Система охорони комерційної таємниці.

60. Ділова етика в бізнесі та її характеристика.

61. Дотримання ділових обов’язків.

62. Використання силового тиску в бізнесі.

63. Взаємовідносини бізнесу і влади.

64. Бізнес-кодекси та їх характеристика.

65. Принципи ділової моралі.

66. Характеристика підприємницьких ризиків.

67. Класифікація підприємницьких ризиків.

68. Страхування від перерв у роботі.

69. Страхування ризиків нової техніки та технології.

70. Страхування біржових ризиків.

71. Страхування валютних ризиків.

72. Страхування комерційних ризиків.

73. Ризик-менеджмент у бізнесі.

74. Ідентифікація та оцінка ризику.

 

 

Організація виконання індивідуального завдання

Реферат виконується студентом самостійно під керівництвом викладача. Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних положень на семінарі або при співбесіді з викладачем. Відповідальність за організацію підготовки рефератів несе кафедра, яка зобов’язана створити відповідні умови для їх виконання та захисту, методичне та інформаційне забезпечення.

Студент при виконанні реферату повинен:

- обрати та узгодити з викладачем тему;

- отримати завдання;

- самостійно підготувати реферат, спираючись на методичне та інформаційне забезпечення;

- відвідувати консультації;

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівника;

- подати реферат на перевірку керівнику;

- презентувати основні положення реферату на семінарі.

Викладач повинен:

- видати тему та завдання на реферат з визначенням термінів виконання;

- керівництва підготовкою реферату;

- скласти та дотримуватись графіка консультацій;

- перевірити та оцінити якість реферату;

- провести підготовку студента до презентації реферату на семінарі.

Завідувач кафедри повинен:

- організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання рефератів;

- контролювати виконання графіку консультацій викладачів кафедри;

- розглядати на засіданнях кафедри стан підготовки рефератів;

- вирішувати спірні питання, що виникають між викладачем і студентом.

 

Структура індивідуального завдання та вимоги до його складових

Структура індивідуального завдання

Вступна частина:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ.

Основна частина:

- розділи індивідуального завдання;

- висновки;

- перелік посилань.

Додатки.

Титульний аркуш виконується відповідно до зразка, що поданий у додатку А.

Зміст розташовують з нової сторінки. До змісту включають: послідовно перелічені назви пунктів та підпунктів (див. п.2), перелік посилань, додатки тощо і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

Вступ розташовують з нової сторінки. Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності проблеми, призначеної для вивчення. У вступі необхідно сформулювати основні питання дослідження та цілі й завдання, які випливають з нього.

Основна частина реферату складається із завдання, виконання якого охоплює наступні етапи:

- пошук джерел інформації на обрану тему;

- складання плану реферату;

- опрацювання джерел інформації;

- написання реферату.

Пошук джерел інформації варто починати із загального ознайомлення з темою шляхом перегляду відповідного розділу навчального посібника. Крім цього, до написання реферату можна залучити першоджерела електронних ресурсів інформації.

- Національна бібліотека України імені Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/; Національна парламентська бібліотека України - http://www.nplu.kiev.ua/;

- Наукова бібліотека НаУКМА - http://www.library.ukma.kiev.ua/;

- Енциклопедія - http://www.e-atlas.com.ua/;

- Російська національна бібліотека - http://www.nir.ru:8101/.

Складання плану реферату відбувається на основі одержаних уявлень про стан питання згідно теми реферату, який повинен відповідати завданню досліджень. План реферату уточнюється протягом терміну роботи над рефератом. Остаточний варіант трансформується у зміст реферату.

Опрацювання джерел інформації виконується з обов’язковим цитуванням ключових моментів і принципових положень та посиланням на використані бібліографічні джерела. При опрацюванні джерел інформації можуть виникнути власні думки, узагальнення, доповнення, які необхідно включати в реферат із відповідною позначкою.

Написання реферату пов’язано з наповненням його текстом, при написанні якого опрацювати спеціальні теми, властиві даній науці, уникаючи незвичних понять та складних граматичних зворотів. Основна вимога до тексту – це його структурованість, лаконізм, логічна послідовність викладу матеріалу, ясність та чіткість мови, відсутність складних зворотів і граматичних помилок. До тексту реферату включати схеми і таблиці, якщо вони допомагають зрозуміти основний зміст та скорочують обсяг реферату.

Висновки підсумовують вирішення завдань дослідження у рефераті та мають відповідати цим завданням.

Перелік посилань починається з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають в порядку, за яким вперше згадуються в тексті реферату.

Додатки вміщують матеріал, який є необхідним для повноти викладу змісту реферату. Цей матеріал розміщують в кінці реферату.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.007 с.)