Короткострокові фінансові інвестиції: облік акцій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Короткострокові фінансові інвестиції: облік акцій.З метою одержання дивідендів або відсотків чимало компаній вкладають вільні грошові кошти (особливо в період високих від­соткових ставок) у короткострокові цінні папери (фінансові інвес­тиції).

Фінансові інвестиції — цс активи, які утримуються підприєм­ством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід для інвестора.

Залежно від терміну утримання на підприємстві фінансові ін­вестиції поділяють наноточні (короткострокові) гадовгостро­кові.

Короткострокові фінансові інвестиції є високоліквідними ак­тивами. За рівнем ліквідності вони посідають зазвичай друге міс­це після грошових коштів. Частина з них прирівнюється до гро­шових коштів, є їх еквівалентами. До еквівалентів грошових кош­тів належать цінні папери, які, згідно з умовами угоди, конвер­туються в грошові кошти в термін до трьох місяців (наприклад, депозитні сертифікати).

Облік короткострокових фінансових інвестицій передбачає такі операції:

-облік придбання (купівлі);

-облік доходів (дивідендів, відсотків);

-облік реалізації цінних паперів.

Згідно із загальним правилом, усі цінні папери, що надходять у результаті купівлі, обліковуються первісно ча фактичною собі­вартістю, до складу якої входять ціна придбання, комісійні вина­городи, мито, податки, збори, обов'язкові платежі та інші вигра­ти, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвестицій.

Облік акцій

Підприємства вкладають вільні грошові кошти в акції інших корпорацій з метою одержання фінансового доходу у вигляді ди­відендів.

Приклад

Корпорація «А» придбала 1.07.04 у корпорації «В» 1000 прос­тих акцій по 40 дол. кожна. Брокерські витрати становлять 500 дол. Таким чином, фактична собівартість придбаних акцій — 40 500 дол.

Бухгалтерський запис 1.07.04 буде такий:

Д-т pax. «Поточні фінансові інвестиції (Акції")» 40 500

К-т pax. «Грошові кошти» 40 500

/

За придбаними акціями корпорація одержує дивіденди, що ві­дображаються в обліку мірою їх надходження. Так, 31.12.04 кор­порація «А» одержала дивіденди в розмірі 2 дол. з кожної акції, тобто 2000 дол. (2 дол. х 1000).

31.12.04. Д-т pax. «Грошові кошти» 2000

К-т pax. «Фінансові доходи (Дивіденди)» 2000

Методика обліку може передбачати попереднє відображення дивідендів до одержання за інформацією («Авізо») корпорації «В», а саме:

Д-т pax. «Дивіденди до одержання» 2000

К-т pax. «Фінансові доходи (Дивіденди)» 2000

Наступне одержання грошей відображається в обліку записом:

Д-т pax. «Грошові кошти» 2000

К-т pax. «Дивіденди до одержання» 2000

У разі реалізації акцій різниця між чистою виручкою й фактич­ною собівартістю їх відображається як прибутки або збитки.

Приклад

Корпорація «А» продала 10.02.04 усі раніше придбані акції корпорації «В» за 43 000 дол. Прибуток від реалізації акцій ста­новить 2500 дол. (43 000 - 40 500).

10.02.04. Д-т pax. «Грошові кошти» ' 43 000

К-т pax. «Поточні фінансові інвестиції (Акції-)» 40 500

К-т pax. «Прибутки від реалізації акцій» 2500

Припустимо, що корпорація «А» реалізувала акції за 39 000 дол. Збитки від реалізації в цьому разі становлять 1500 дол. (39 000 - 40 500). Бухгалтерський запис такий:

Д-т pax. «Грошові кошти» 39 000

Д-т pax. «Збитки від реалізації акцій» 1500

К-т pax. «Поточні фінансові інвестиції (Акції-)» 40 500

Прибутки чи збитки від реалізації акцій показуються серед фінансових доходів чи витрат на рахунку «Фінансові результати звітного періоду», а також у звіті про фінансові результати.

Короткострокові фінансові інвестиції: облік облігацій.

Облік облігаційДля обліку облігацій використовують рахунок «Поточні фі­нансові інвестиції (Облігації-)». На відміну від акцій, за облігаці­ями в обліку відображають не тільки одержані доходи (відсотки), а й дохід (відсотки) до одержання, що належать до звітного пе­ріоду.

Порядок відображення (оцінки) короткострокових фінансових інвестицій (акцій, облігацій) в балансі.

Відображення поточних фінансових інвестицій убалансі підприємства

Інвестиційний портфель короткострокових цінних паперів оцінюється спершу за вартістю придбання. При цьому облігації як боргові цінні папери і в подальшому відображають у фінансо­вій звітності за їх фактичною первісною вартістю. Акції, які кла­сифікують як поточні активи, можуть відображатися:

1) за нижчою з двох оцінок: собівартістю або ринковою вартістю;

2) за справедливою (ринковою) вартістю.

Коли поточна ринкова вартість акцій стає нижчою, ніж вар­тість їх придбання, портфель акцій втрачає частину своєї фактич­ної вартості. При цьому в бухгалтерському обліку відображають коригування вартості придбання акцій до їх ринкової вартості. Наприклад, ціна портфеля акцій зменшилася на 3000 дол. Напри­кінці звітного періоду складається бухгалтерська проводка:

Д-т pax. «Нереалізовані збитки за короткостроковими цінними паперами» 3000

К-т pax. «Зменшення ринкової вартості короткостро­кових цінних паперів» 3000

Альтернативним варіантом, передбаченим стандартами бухгал­терського обліку, є оцінка й відображення поточних фінансових інвестицій, що не є інвестиціями в боргові цінні папери, за їх сііраведливою вартістю на дату складання балансу. При цьому справедливу вартість фінансових інвестицій визначають за їх поточ­ною ринковою вартістю.

Відхилення справедливої вартості фінансових інвестицій від їх балансової вартості визнають як інші фінансові доходи або ін­ші фінансові витрати відповідно, що відображається такими бух­галтерськими записами:

-у разі збільшення балансової вартості фінансових інвестицій:

Д-т pax. «Поточні фінансові інвестиції (Акції)»

К-т pax. «Інші фінансові доходи»

-у разі зменшення балансової вартості фінансових інвестицій:

Д-т pax. «Інші фінансові витрати (Втрати від знецінення акцій)»

К-т pax. «Поточні фінансові інвестиції (Акції-)».

Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в балансі.

Дебіторська заборгованістьце заборгованість інших фізичних та юридичних осіб конкретному підприємству,установі або організації.Види ДЗ:1)Рахунки до одержання.Це заборг клієнтів за надані послуги,тому таку заборгованість ще називають торговою заборгованіст.Підприємство здебільшого сподівається одержати заборгованість за рахунками за 30-60днів.Доцієї заборгованості належить також заборгованість за кредитними картками.2)Векселі до одержання.Вексельна заборг головним чином може поширюватися на період60-90днівПри цьому дебітор сплачує підприємству ще й відсотки за користування кредитом.3)Інша дебіторська заборгованість.Це так звана неторгова заборг.Сюди входять заборг дебіторів за відсотками,аванси,видані службовцям фірми,заборгунаслідок переплати податків,забог інших осіб.За міжнародними стандартами моментом реалізації і визнання доходів від реалізації є час відвантаження товарів або продукції й виставлення платіжних документів на адресу покупця.Саме з цієї миті і виникає дебіторська заборгованість, , що відображається на відповідних рахунках.Компанія «Н» відвантажила компанії «К» за договірною ціною продукції на 5000 дол. Рахунок-фактуру датовано 1.07.04. В обліку компанії «Н» буде здійснено такий бухгалтерський запис:

1.07.04

Д-т рах. «Рахунки до одержання» 5000

К-т рах. «Доходи від реалізації» 5000

20 липня 2004 р. компанія «К» повністю оплатила рахунок-фактуру. Гроші надійшли на розрахунковий рахунок компанії «Н» до банку.

20.07.04

Д-т рах. «Грошові кошти» 5000

К-т рах. «Рахунки до одержання» 5000

Оцінка та порядок дебіторської заборговансті. Загальноприйнятим правилом є те,що дебіторська заборгованість має відображатись у балансі за чистою реалізаційною вартістю тобто за реальною сумою заборгованості, яку може одержати підприємство. Інакше кажучи, чиста реалізаційна вартість — це сума дебіторської заборгованості мінус сумнівні борги, для яких створюють відповідний резерв. Наприклад, на кінець року дебіторська заборгованість становить 21 500 дол. За оцінкою підприємства, сума сумнівної заборгованості клієнтів сягає 2500 дол. У балансі дебіторську заборгованість буде відображено так:

Рахунки до одержання (дебіторська заборгованість): 21 500

Резерв для сумнівних боргів (–) 2500

Чиста дебіторська заборгованість 19 000

Отже, до валюти балансу зараховують чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, а саме 19 000 дол.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)