Податковий облік : об’єкти, призначення, одиниці виміру
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Податковий облік : об’єкти, призначення, одиниці виміруПодатковий облік ведеться з метою формування повної та достовірної інформації про господарські операції, що були проведені платником протягом звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів для контролю за вірністю нарахування, повнотою та своєчасністю перерахування податків.

Об'єкти податкового обліку : Основні фонди, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, Придбані виробничі запаси, Валові витрати, Роботи та послуги виробничого призначення, виконані іншими підприємствами, Валові доходи, Оподатковуваний прибуток

1. Уведений з метою контролю за правильністю і своєчасністю розрахунків по податках і зборах

2. Визначає платників, об’єкти, ставки податків і зборів, методику розрахунків сум платежів і форми звітності перед органами податкової адміністрації

3. Надає звітність органам податкової адміністрації

4. Використовує грошовий вимірник

 

Сутність рахунків та подвійного запису, як елементів методу БО

Система рахунків – спосіб економічного групування, поточного відображення і оперативного контролю за активами організації, джерелами їх утворення і господарськими операціями. На практиці ця система знайшла своє відображення у Плані рахунків бухгалтерського обліку. Кожен рахунок призначений для відображення конкретного об’єкта обліку.

Подвійний запис – спосіб відображення кожної операції в дебеті одного і кредиті другого взаємопов’язаних рахунків в одній і тій самій сумі. Вказана система запису відображає необхідність внесення як мінімум двох записів операції в рахунки для того, щоб зберігалась рівність частин балансу.

Наприклад: надходження сировини і матеріалів на підприємства веде до збільшення залишку таких активів як матеріали. На цю саму суму одночасно зростає заборгованість перед постачальниками, тому бухгалтерська господарська операція має подвійне відображення на рахунках цієї суми.

Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку, що встановлюється подвійним записом кожної господарської операції, називається кореспонденцією рахунків, а рахунки, між якими такий взаємозв’язок виник — кореспондуючими рахунками.

Запис, який розкриває назву рахунків, що дебетуються і кредитуються, суму господарської операції називають бухгалтерською проводкою.

 

Вимоги до особи, яка претендує на одержання сертифікату аудитора.

Сертифікат аудитора – це документ, який підтверджує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності.

Сертифікація- це визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення аудиторської діяльності через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам ЗУ «Про аудиторську діяльність» та складання ним кваліфікаційного іспиту.

Право на одержання сертифіката аудитора мають фіз. особи, які відповідають наступним вимогам:

1) Мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра

2) Мають вищу економічну або юридичну освіту

3) Пропрацювали не менше трьох років на посадах бухгалтера, ревізора, економіста-фінансиста, податкогово інспектора, юриста, помічника аудитора. (підтверджується належними документами – договір, виписка з трудової книжки,тощо)

4) Не мають судимості за злочини корисливого характера, або не є обвинувачуваними у кримінальній справі

5) Не мають зобов'язань перед будь-якою фінансовою
установою.

48. Сутність балансу та звітності як елементів методу БО

Дані бухгалтерського обліку, згруповані на бухгалтерських рахунках, в подальшому узагальнюються у фінансовій звітності підприємств. Головною формою фінансової звітності є баланс .
Баланс — система показників, згруповани в одну таблицю, які характеризують склад, розміщення, джерело і призначення господарськи засобів підприємства на звітну дату в грошовому обчисленні. Баланс — це двостороння таблиця, в якій ліва частина — це актив, а права — пасив.
В активі згруповано активи підприємства; в ньому три розділи — "Необоротні активи", "Оборотні активи" та "Витрати майбутніх періодів".
У пасиві п'ять розділів — "Власний капітал", "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання", "Поточні зобов'язання", "Доходи майбутніх періодів".
Кожний розділ складається зі статей відповідно до об'єктів бухгалтерського обліку та рахунків. В активі відображаються залишки по рахунках класів 1—3, у пасиві — класів 4—6. Рахунки класів 7—9 призначені для складання форми № 2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати".
Підсумок балансу, який однаковий в активі і пасиві, називається валютою балансу.
Баланс необхідний для контролю за наявністю та структурою активів, капіталу та зобов'язань підприємства, для аналізу фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності тощо.
Бухгалтерська звітність — це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Бухгалтерська звітність підприємства включає в себе фінансову, податкову та статистичну звітність.
Звіт про фінансові результати повинен надавати достовірне і повне уявлення про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Звітним періодом вважається рік, проміжна фінансова звітність подається щоквартально

 

Суб’єкти аудиторської діяльності

Аудиторська діяльність - це один із видів підприємницької діяльності, суб'єктами якої можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Фізичними особами, що займаються аудиторською діяльністю, можуть бути громадяни України, які мають кваліфікаційний сертифікат на право провадити аудиторську діяльність на території України. За Законом України "Про аудиторську діяльність" аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами в спілку. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен, маючи чинний сертифікат аудитора, зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної ради або районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем проживання даного суб'єкта та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Після цього аудитор буде включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Юридичними особами аудиторської діяльності є аудиторські фірми, створені на основі будь-яких форм власності (за винятком відкритих акціонерних товариств), , яка здійснюють виключно аудиторську діяльність. Законом України "Про аудиторську діяльність" передбачені особливі умови створення аудиторських фірм: загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30%; в аудиторській фірмі повинен працювати хоча б один сертифікований аудитор; керівником фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Для здійснення аудиторської діяльності аудиторська фірма повинна бути зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної ради або в районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням та в Аудиторській палаті України як суб'єкт аудиторської діяльності. Виконавцями аудиту також є контролюючі державні органи (органи ДПІ, контрольно-ревізійного управління). Вони проводять аудит діяльності підприємства згідно нормативних та законодавчих актів, які регулюють діяльність вищезазначених установ.

Замовниками аудиту є власники об'єкта аудиту, тобто юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.008 с.)