Класифікація власного капіталу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація власного капіталуВласний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Елементами власного капіталу є: Статутний капітал; Пайовий капітал; Додатковий капітал; Резервний капітал; Вилучений капітал; Неоплачений капітал, Нерозподілені прибутки (непокриті збитки; Цільові надходження; Забезпечення майбутніх витрат; Страхові резерви.

Утворюється власний капітал двома шляхами: внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів та накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.

За формами власний капітал поділяється на дві категорії: інвестований (вкладений або сплачений капітал); нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал – це сума простих та привілейо­ваних акцій за їх номінальною (оголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибут­ку, що не була розподілена між акціонерами.

Власний капітал за рівнем відповідальності поділя­ється на:

Статутний капітал, сума якого визначається в уста­новчих документах і підлягає обов'язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

Додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

 

30. Зміст меморандуму попереднього планування аудиту фін звітн

Підсумковим документом планування аудиту є Меморандум планування, який містить відомості щодо основних результатів та прийнятих рішень по всіх етапах планування.

Меморандум планування використовують:

-як док, яким аудитори керуються при виконанні аудиту;

-для контролю та оцінки ступеня досягнення кінцевої цілі;

-для організації взаємодії між членами аудиторської групи.

До Меморандуму можуть бути включені:

1.завдання до планування аудиту

2.підсумки планування: загальні відомості, затвердження складу аудиторської групи з виконання договору, загальний план аудиту, бюджет витрат часу, програми аудиту, графік аудиту.

3.додатки: інформаційна база планування аудиту, загальні відомості про бізнес клієнта, суттєві моменти попереднього аудиту.

Цей документ оформлює керівник перевірки та затверджує керівник аудиторської фірми.

Принципи бухгалтерського обліку

Прицип бух. Обліку – це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації госп..опер.. , а також при відображені їх результатів у фінансовій звітності.

До принципів бух..обліку відносяться :

1.Принцип єдиного грошового вимірника (полягає у від обр.. госп.. операцій у єдиному грош..вимір..метою їх узагальнення, групування та порівняння з нормативними показниками, суміжними звітними періодами.)

2Принцип автономності (означає, що кожний суб’єкт госп.. як юр.особа веде облік майна і зобов’язань та складає фін..звіт.. відокремлено від особистого майна та зобов’язань засновників (власників).

3Принцип послідовності - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

4/Принцип безперервності - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

5.Превалювання - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

6..Принцип історичної собівартості - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

7.нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

8.періодичності - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

9.Повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

 

 

План та програма аудиту : зміст та відмінності

План аудиту за своїм змістом є більш деталізованим ніж загальна стратегія аудиту. Він включає :

· Опис характеру , часу та обсягу запланованих процедур, оцінка ризиків, достатніх для оцінки ризиків суттєвих викривлень;

· В подальших аудиторських процед..н а рівні тверджень для кожного суттєвого класу операцій залишків на рахунках та їх розриття.

· Інші аудиторські процедури в межах проведення аудиту (наприклад спілкування з юристами - замовниками)

Складання та виконання плану аудиту спрямоване на отримання достатніх та відповідних ауд..доказів з метою зменшення аудиторського ризику.

Задокументований план аудиту є підтвердженням відповідності план. Та вик..ауд..процедур. План аудиту затверджується до безпосереднього виконання ауд..процедур , проте може переглядатися залежно від змін обставин , що виникають в процесі аудиту.

Додатком до плану є бюджет витрат часу.

Документ – «програма аудиту» - це документ який містить перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання за результатами яких одержуються необхідні аудиторські докази.

 

Метод бух.обліку та характеристика його елементів

Метод бух..обліку – це сукупність методичних і технічних прийомів за доп..яких отрим..і узагальнюється інформація про суб’єкти бух..обліку.

Метод бух..обліку скл..з таких елементів:Документація;Інвентаризація; Оцінка; Калькулювання ;Рахунки; Подвійний запис; Баланс;Звітність.

Документація – заст…даного елементу методу забезпечує суцільне та безперервне спостереження за об’єктами бух..обліку;

Інвентаризація – забезпечує точність інформації, про стан активів та фінан..зобов’язань;

Оцінка – даний елемент методу дозволяє визначити вартісний еквівалент господ..засобів , а також наслідків госп..операцій. Цей елемент методу бух. Обліку є найважливішим з кроків;

Калькулювання – забезпечує визначення собівартості всього обсягу, а також одиниці виготовленої продукції наданих послуг або виконаних робіт;

Рахунки – теж є одним з важливих методів . Він забезпечує реєстрацію та систематизацію інформації про однорідні госп. Операції (дебет, кредіт – ел. рахунку); рахунки є інформ..моделлю об’єкту обліку. Рахунки відкриваються для кожної однорідної групи активів власного капіталу, фінансових зобов’язань , витрат та доходів;

Подвійний запис – запезбечує відображення фактів госп..життя, з урахуванням їх економічного та правового змісту (наслідків)

Баланси – даний елемент методу забезпечує узаг..інформ..про структ..та вартість окремих груп госп..засобів та джерел їх утворення;

Звітність – є способом узагальнення даних бух..обліку який всебічно характеризують госп..діяльність підприємства.

Зміст стадій аудиту

При розгляді аудиту як процесу виділяються планувальна, організаційна, технологічна та результатна стадії його проведення.

На 1 –й стадії (яка займає біля 30% аг..часу проведення аудиту, здійсн)

· Постановка мети і формулювання завдання;

· Розробка стратегії і тактики проведення аудиту;

· Накопичення та аналіз інформації про замовника (вивчення бізнесу замовника, ознайомлення з системою бух..обліку та сис-ою..внутрішнього контролю);

· Оцінювання аудиторського ризику та встановлення рівня суттєвості;

· Розробка програми аудиту та визначення необхідних аудиторських процедур.

На 2 – й стадії здійснюється (організація).

· Розподіл обов’язків в межах виконання програми аудиту;

· Визначення вимог до підбору і розподілу кадрів за ділянками роботи.

На 3 – й стадії здійснюється (технологічна): Тестування засобів контролю;Виконання аудиторських процедур по суті; Аналітичні процедури .

На 4 – й стадії здійснюється узагальнення результатів проведення аудиту (складання аудиторського звіту та висновку).

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.009 с.)