Титульний аркуш курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Титульний аркуш курсової роботиМіністерство аграрної політики України

Миколаївський державний аграрний університет

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

 

Курсова робота

з дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології”

на тему:

“Агрономічна оцінка ґрунтового покриву сільськогосподарського

Закритого акціонерного товариства “Ольвія” Очаківського району

Миколаївської області”

 

 

Виконав:

студент групи А2/2

Петренко І.Г.

 

Перевірив:

(науковий ступінь, посада

Прізвище, ім’я, по батькові

викладача)

 

Миколаїв – рік

Додаток Б

Миколаївський державний аграрний університет

Агрономічний факультет

Кафедра грунтознавства та агрохімії

 

Завдання

на курсову роботу з дисципліни “Грунтознавство з основами геології”

 

студента(ки)_________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

 

1. Назва с/г підприємства_______________________________________________

2. Місцезнаходження__________________________________________________

3. Кількість грунтових відмін___________________________________________

4. Масштаб карти_____________________________________________________

5. Загальна площа землекористування____________________________________

6. Основні типові грунти та їх площа:

Назва типових грунтів Площа № варіанту завдання
га %
1.        
2.        
3.        
4.        

 

7. Термін подання закінченої курсової роботи студентом на кафедру__________

8. Календарний план виконання курсової роботи

Назва етапів виконання курсової роботи Терміни виконання
Вступ  
1. Загальні відомості про с/г підприємство  
2. Природні умови грунтоутворення  
3. Грунтовий покрив с/г підприємства  
3.1. Номенклатурний список грунтів  
3.2. Характеристика основних типів грунтів  
3.2.1. Генезис грунтів  
3.2.2. Морфологічні ознаки  
3.2.3. Фізичні властивості  
3.2.4. Агрохімічні властивості  
4. Агровиробниче групування грунтів  
Висновки  
Список використаної літератури  
Додатки (грунтова карта)  

 

Завдання видано______________________________________________________

(дата, підпис, П.І.Б. викладача)

Завдання прийнято до виконання________________________________________

(дата, підпис, П.І.Б. студента)


Додаток В

           
   
 
     
 
 


       
   
 
 

 


 

 

 


Рис. 2. Оформлення ґрунтової карти

 

Карта ґрунтів сільськогосподарського підприємства
Виконав П.І.Б. Підпис М  
  Перевірив П.І.Б. Підпис    
     
    150

Рис. 3. Кутковий штамп до ґрунтової карти

 

 

Таблиця 1

Легенда (експлікація)

Номер агро-групи Індекс ґрунту Умовні позна-чення Найменування ґрунтів Грануло-метричний склад Грунто-творі породи Площа
га %
               

 


Додаток Г

Таблиця 1

Класифікація чорноземів та лучно-чорноземних ґрунтів

Підтип Рід Вид
1. Опідзолені Звичайні Злиті Слабоопідзолені Середньоопідзолені
2. Вилужені Звичайні     Вилужені на м`яких породах Злиті Слабовилужені Середньовилужені Сильновилужені - -
3. Типові Звичайні Карбонатні Осолоділі - - Слабоосолоділі Середньоосолоділі
4. Звичайні Звичайні Карбонатні Солонцюваті     Солонцювато- солончакуваті Осолоділі - - Слабосолонцюваті Середньосолонцюваті Сильносолонцюваті - - Слабоосолоділі Середньоосолоділі
5. Південні Звичайні Карбонатні Солонцюваті     Солонцювато- солончакуваті Осолоділі - - Слабосолонцюваті Середньосолонцюваті Сильносолонцюваті - - Слабоосолоділі Середньоосолоділі

 

Таблиця 2

Чорноземи та лучно-чорноземні ґрунти. Рід ґрунтів

Підтип та будова профілю Потужність А+В1 або А+АВ, см Закипання у горизонті Рід
Опідзолені А012В+В12 до 75 – 90 С Звичайні слабо- диференційовані
Вилужені А0+А+АВ(В1)2 до 90 – 100 В2 або верхня частина Безкарбонатні злиті
Типові А0+А+АВ(В1)2 до 100 – 120 нижня частина В2 Звичайні слабо- диференційовані карбонатні глибоко-закипаючі
Звичайні А0+А+АВ(В1)+В2 до 65 – 80 В1 Солонцюваті осолоділі
Південні А0+А+АВ(В1)+В2 до 45 – 65 А або верхня частина В1 Солонцювато- солончакуваті вилужені

 

Примітка: лучно-чорноземні ґрунти поділяються на два підтипи:

1. Лучно-чорноземні (оглеєння на глибині більше 1 м) А+АВ+В12

2. Чорноземно-лучні (оглеєння на глибині менше 1 м) А+АВ+В12

Поділ на роди та види аналогічно чорноземам.

 

Таблиця 3

Чорноземи та лучно-чорноземні ґрунти. Вид ґрунтів

Ознака Поділ на види Показник
1. за потужністю гумусових горизонтів (А+В1) або (А+АВ) 1 – дуже неглибокі 2 – неглибокі 3 – середньо глибокі 4 – глибокі 5 – дуже глибокі < 25 см 25 – 40 см 40 – 80 см 80 – 120 см > 120 см
2. за вмістом гумусу 1 – слабогумусові 2 – малогумусові 3 – середньогумусові 4 – тучні < 4% 4 – 6% 6 – 9% > 9%
3. за опідзоленістю 1 – слабопідзолисті 2 – середньопідзолисті  
за вилуженістю 1 – слабовилужені 2 – середньовилужені 3 – сильновилужені  
за осолоділістю 1 – слабоосолоділі 2 – середньоосолоділі  
за солонцюватістю 1 – слабосолонцюваті 2 – середньосолонцюваті 3 – сильносолонцюваті  

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.7.207 (0.008 с.)