Агрохімічні властивості ґрунтуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Агрохімічні властивості ґрунтуДо агрохімічних (хімічних) властивостей ґрунту відносять: гумус, фізико-хімічні властивості, склад і суму катіонів, що поглинаються, буферність ґрунтів, реакція, ґрунтовий розчин та його склад, валовий склад.

а) гумус

Поняття гумусу, його визначення, заходи щодо підтримання позитивного гумусового балансу ґрунту, що застосовується у сільськогосподарському виробництві. Подати таблицю з технічного звіту, що характеризує вміст гумусу (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Вміст гумусу

Індекс ґрунтів Глибина відбору зразка, см Вміст гумусу, % Потужність шару ґрунту (А+ВІ), см Висновок
за складом гумусу в % за потужністю гумусового горизонту
           

 

Визначити потужність шару ґрунту А(Н)+В1р) (див. у курсовій роботі рисунки 3.1-3.4) та зробити висновок за потужністю гумусового горизонту (додаток В, табл. 3 та 4).

За даними таблиці дати аналіз вмісту гумусу в % для чотирьох ґрунтів, а також за глибиною відбору зразка. Дати висновок за складом у % (додаток Г, табл. 3).

Розрахувати вміст (запас) гумусу в кожному шарі ґрунту в т/га за формулою:

,

де М – запас гумусу в кожному шарі, т/га; р – щільність шару ґрунту, см; h – потужність шару ґрунту, см; Г – склад гумусу, %.

Оцінити показники гумусового стану ґрунту (додаток Д, табл. 7) та описати заходи підтримки позитивного балансу в господарстві.

б) фізико-хімічні властивості ґрунтів

Поняття про реакції ґрунтів, фактори, що визначають величину pH, заходи регулювання у практиці сільського господарства.

Поняття про обмінні основи, фактори, що визначають роль катіонів кальцію, магнію та натрію у формуванні фізичних властивостей ґрунтів.

Навести таблицю з технічного звіту, що характеризує реакцію ґрунту (рН) та склад обмінних основ (катіонів), відповідно до таблиці 3.7.

Таблиця 3.7

Фізико-хімічні показники ґрунтів

Індекс грун-тів Глибина відбору зразка, см РН вод-не- вий Обмінні основи Сума, мг.-екв. 100 г ґрунту Ca2+ Mg2+
Са2+ Mg2+ Na+
мг.-екв. 100 г % мг.-екв. 100 г % мг.-екв. 100 г %
                     

Визначити:

1) суму обмінних основ;

2) вміст кальцію, магнію, натрію у відсотках від суми обмінних основ;

3) відношення кальцію до магнію (в мг.-екв. на 100 г ґрунту).

У висновку дати оцінку ґрунту за рН, за складом натрію у відсотках визначити якість ґрунту (див. примітку 1); за співвідношенням Ca2+/Mg2+ дати оцінку фізичних властивостей ґрунту (див. примітку 2).

Зробити загальний висновок щодо агрономічної та меліоративної якості ґрунту та необхідності меліорації.


Примітки: 1. Якість ґрунту (ступінь солонцюватості) за складом натрію у % визначають за класифікацією Антипова-Каратаєва.

Якість ґрунту за ступе-нем солонцюватості Вміст увібраного Na+ від ємності поглинання, %
Незасолені < 5
Слабосолонцюваті 5 – 10
Середньосолонцюваті 10 – 15
Сильносолонцюваті 15 – 20
Солонці > 20

 

2. Оцінка фізичних властивостей ґрунтів за величиною відношення кальцію та магнію визначається за таблицею.

, 1 – 2 3 – 4 > 4
Фізичні власти-вості ґрунту незадо-вільні задо-вільні добрі

 

 


в) ґрунтовий розчин

Дайте поняття та назвіть властивості ґрунтового розчину; катіони й аніони ґрунтового розчину та токсичні солі; значення ґрунтового розчину; регулювання концентрації та якісного складу ґрунтового розчину.

Наведіть таблицю з технічного звіту ґрунтів господарства відповідно до таблиці 3.8.

Таблиця 3.8

Склад водної витяжки

Ін- декс грун- тів Гли-бина від-бору зраз-ка, см Аніони, Сума Катіони, Сума Сту-пінь засо- лен-ня, % Сума ток-сич-них солей, %
CO32- HСО3- Cl- SO42- Ca2+ Mg2+ Na+
                         

 

Визначити:

1) суму аніонів та катіонів у відсотках;

2) ступінь засолення;

3) суму токсичних солей у відсотках;

4) тип засолення;

5) збитки врожаю.

Тип засолення з’ясовують відношенням іону хлору до сульфат-іону згідно з таблицею 3.9.

Таблиця 3.9

Визначення типу засолення

Тип засолення Cl : SO2-4
Хлоридний 2,5
Сульфатно-хлоридний 2,5 – 1,0
Хлоридно-сульфатний 1 – 0,2 (0,3)
Сульфатний 0,2 (0,3)

 

Сума токсичних солей визначається за допомогою емпіричної формули:

,

Ступінь засолення ґрунтів за сумою токсичних солей у відсотках та втрати врожаю сільськогосподарських культур від засолення визначають за допомогою таблиці 3.10.

У висновку дати оцінку ступеня та типу засолення ґрунтів. Оцінити розміри збитків урожаю. Зазначити, які агротехнічні заходи, що застосовуються у господарстві під час обробки сільськогосподарських культур негативно впливають на фізичні та хімічні властивості зрошувальних та незрошувальних земель. Запропонуйте комплекс агротехнічних та меліоративних заходів, які варто застосовувати господарству для підвищення родючості орних земель.

 

Таблиця 3.10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)