Характеристика основних типів ґрунтів сільськогосподарського підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика основних типів ґрунтів сільськогосподарського підприємстваДається докладна характеристика основних типових ґрунтів.

У пунктах 3.2.1 – 3.2.4 описують 3 – 4 основних типових ґрунти.

Генезис

Вказується кількість та якість (зольність, вміст азоту, склад) рослинного опаду, який щорічно надходить до ґрунту. Характеризуються процеси перетворення органічних речовин, біологічний кругообіг, формування водного і термічного режимів.

Морфологічні ознаки

Описуються 3-4 типових ґрунти за генетичними горизонтами. Дається повна назва ґрунтовим різновидам. Додається рисунок профілю ґрунту, потужність ґрунту та його окремих горизонтів, їх назва та буквені позначення (індекси) за системою, запропонованою А.Н. Соколовим.

За морфологічними ознаками ґрунтів дати їм стислу агрономічну оцінку.

Прикладом на рисунку 3.1 зображено профіль ґрунту.

Фізичні властивості ґрунту

Це – гранулометричний склад, агрегатний склад, загальні фізичні, фізико-механічні, водні, теплові та повітряні властивості ґрунтів.

а) гранулометричний склад

Дати поняття, принципи класифікації. Описати агрономічне та меліоративне значення. Навести таблицю гранулометричного (механічного) складу ґрунту (табл. 3.2), де слід надати відомості щодо гранулометричного складу для 3 – 4 типових ґрунтів.

Таблиця 3.2

Гранулометричний склад ґрунту

Індекс ґрунтів Глибина відбору зразка, см Вміст фракцій (в %) розміром діаметру часток в мм Фізична глина, <0,01 мм Назва ґрунту за грануло- метричним складом
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
                   

 

Визначити назву всіх ґрунтових шарів за гранулометричним складом (додаток Д, табл. 2).

За даними таблиці зробити аналіз та дати агрономічну оцінку гранулометричного складу ґрунтів.

б) агрегатний склад

Дати поняття, описати агрономічне і меліоративне значення, пояснити, що таке водоміцність ґрунтових агрегатів. Описати агротехнічні й меліоративні заходи відновлення водоміцності структури ґрунту. Результати агрегатного складу господарства навести за аналогією до таблиці 3.3. За відсутності у технічному звіті господарства відомостей про агрегатний склад вихідні дані обираються із додатка Ж (табл. 1) залежно від варіантів курсової роботи.

Таблиця 3.3

Агрегатний склад ґрунтів

Індекс ґрунтів Глибина відбору зразка, см Вміст фракцій агрегатів діаметром (мм), % Сума агрегатів розміром 0,25-10 мм, %
> 10 10 – 5 5 – 3 3 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 <0,25
                   

 

Описати структурний стан ґрунтів господарства відповідно до показників таблиці 3.3 (додаток Д, табл. 3).

За результатами агрегатного аналізу вирахувати коефіцієнт структурності (К) за формулою:

,

де а – сума агрегатів розміром від 0,25 до 10 мм, %;

b – сума агрегатів розміром < 0,25 мм та > 10 мм, %.

Чим більше коефіцієнт структурності (К), тим краща структура ґрунту.

За даними таблиці 3.3 зробити аналіз та дати агрономічну оцінку агрегатного складу ґрунту.

в) загальні фізичні властивості

Назвати загальні фізичні властивості, дати формулювання і описати агрономічні та меліоративні значення щільності, щільності твердої фази й пористості шарів ґрунту (табл. 3.4). Вихідні дані обираються із технічного звіту або додатку Ж (табл. 2) залежно від варіантів курсової роботи.

Таблиця 3.4

Загальні фізичні властивості ґрунту

Індекс ґрунтів Глибина відбору зразка, см Щільність, г/см3 Щільність твердої фази, г/см3 Загальна пористість, %
         

Визначити загальну пористість ґрунтів для кожного шару ґрунту за формулою:

,

де Рзаг – загальна пористість, %; d – щільність ґрунту, г/см3; dv – щільність твердої фази ґрунту, г/см3.

Дати агрономічну характеристику показників загальних фізичних властивостей (додаток Д, табл. 5). Описати заходи регулювання щільності, пористості ґрунту в практиці сільського господарства.

г) водні властивості ґрунту

Назвати форми вологи ґрунту, водні властивості, дати формулювання. Описати фактори, від яких залежать водні властивості. Їх агрономічне та меліоративне значення. Агротехнічні та меліоративні заходи щодо регулювання водних властивостей у практиці сільського господарства.

Відповідно до таблиці 3.5 перенести дані вологості з технічного звіту або додатку Д (табл. 2) залежно від варіантів курсової роботи.

Таблиця 3.5

Ґрунтові гідрологічні константи

Індекс ґрунтів Глибина відбору зразка, см Форми ґрунтової вологи, % Вологоємність, % ДАВ
ГВ МГВ ВВ НВ КВ
               

 

ГВ – гігроскопічна вода; НВ – найменша вологоємність;

ВВ – вологість в’янення; КВ – капілярна вологоємність;

МГВ – максимальна гігроскопічна вологоємність;

ДАВ – діапазон доступної вологи.

Визначити агротехнічне і меліоративне значення має кожен із цих показників. Оцінку польової вологоємності наведено в додатку Г, таблиці 6.

У висновку дати якісну характеристику водним властивостям ґрунтів господарства.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.009 с.)