Миколаївський державний агарний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Миколаївський державний агарний університет 

 

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

 

 

Методичні рекомендації

 

Для виконання курсової роботи

з навчальної дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології”

для студентів агрономічного факультету

за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія”

 

Миколаїв – 2008

УДК 631.4 (075.8)

 

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології” для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” підготовлено доцентом кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського державного аграрного університету, к. т. н. Шевченко Л.М., доцентом кафедри ґрунтознавства та агрохімії, к. с.-г. н. Дудником А.В., асистентом кафедри ґрунтознавства та агрохімії, к. с.-г. н. Хотиненко О.М.

 

 

Рекомендовано студентам агрономічного факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія”.

 

 

Рецензенти:

 

Макарова Г.А. – директор Миколаївського проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції, кандидат с.-г. наук;
   
Хоненко Л.Г. – доцент кафедри рослинництва агрономічного факультету Миколаївського державного аграрного університету, кандидат с.-г. наук.

 

Рекомендовано методичною радою Миколаївського державного аграрного університету.

Протокол № 3 від 28 листопада 2008 року.

 

 

Навчальне видання

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології” для студентів агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія”

 

 
 

 


Миколаївський державний аграрний університет, 2008

Підписано до друку Формат Друк офсетний.

Ум. друк. арк.

Надруковано у видавничому відділі МДАУ. Зам. № . Наклад 100 прим.

54010, м Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9

 
 

ЗМІСТ

 


Вступ.........................................................................................................................
І. Вимоги до оформлення курсової роботи..........................................................
ІІ. Зміст розділів курсової роботи..........................................................................
Вступ.................................................................................................................
1. Загальні відомості про сільськогосподарське підприємство..................
2. Природні умови ґрунтоутворення.............................................................
2.1. Клімат...................................................................................................
2.2. Рослинність..........................................................................................
2.3. Ґрунтотворні породи...........................................................................
2.4. Рельєф місцевості................................................................................
2.5. Гідрологічні умови..............................................................................
3. Ґрунтовий покрив сільськогосподарського підприємства......................
3.1. Номенклатурний список ґрунтів........................................................
3.2. Характеристика основних типів ґрунтів сільськогосподарського підприємства......................................................................................  
3.2.1. Генезис ґрунтів..........................................................................
3.2.2. Морфологічні ознаки................................................................
3.2.3. Фізичні властивості..................................................................
а) гранулометричний склад........................................................
б) агрегатний склад.....................................................................
в) загальні фізичні властивості..................................................
г) водні властивості.....................................................................
3.2.4. Агрохімічні властивості...........................................................
а) гумус.........................................................................................
б) фізико-хімічні властивості.....................................................
в) ґрунтовий розчин....................................................................
г) хімічний склад ґрунтів............................................................
4. Аґровиробниче групування та рекомендації щодо підвищення родючості ґрунтів господарства та сільськогосподарського використання..............................................................................................    
5. Висновки......................................................................................................
6. Список використаної літератури...............................................................
ІІІ. Завдання для виконання курсової роботи.......................................................
ІV. Рекомендована література................................................................................
Додатки.....................................................................................................................

 


ВСТУП

Курсова робота відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок студентів з навчальної дисципліни “Ґрунтознавство з основами геології”.

Мета курсової роботи – навчити студентів користуватися матеріалами великомасштабних досліджень ґрунтів, а також здобути навички використання даних польових і лабораторних досліджень ґрунтів під час вирішення практичних питань сільського господарства на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства.

Для виконання курсової роботи використовуються загальнонаукові методи (порівняння, узагальнення, аналіз) та специфічні методи досліджень у ґрунтознавстві (профільний, морфологічний, лабораторно-експериментальні).

Курсова робота виконується індивідуально на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства і має назву: “Агрономічна оцінка ґрунтового покриву (назва підприємства, району, області)”.

Для виконання курсової роботи потрібно мати:

1. Ґрунтові карти.

2. Карти агровиробничих групувань ґрунтів.

3. Технічний звіт із коректування матеріалів великомасштабного дослідження ґрунтів.

Основними завданнями курсової роботи є:

- поглиблення навичок самостійної роботи студентів, розширення діапазону теоретичних та практичних знань з ґрунтознавства;

- вивчення природних факторів ґрунтоутворення, генезису, основних фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей типових для степової зони ґрунтів безпосередньо на прикладі ґрунтового покриву конкретного сільськогосподарського підприємства;

- набуття вмінь аналізувати та критично оцінювати результати лабораторних досліджень ґрунтів з практичної агрономічної точки зору;

- оволодіння навичками роботи з ґрунтовими картами, картами агровиробничого групування ґрунтів;

- розробка заходів раціонального використання та підвищення родючості ґрунтів сільськогосподарського підприємства.

Виконанню курсової роботи передує процес отримання студентом завдання, глибоке вивчення навчальної, наукової літератури із дисципліни, детальне опрацювання матеріалів технічного звіту з коректування матеріалів великомасштабного дослідження ґрунтів.

У курсовій роботі необхідно подати загальні відомості про сільськогосподарське підприємство, детальну характеристику ґрунтового покриву: описати фактори ґрунтоутворення, номенклатурний список ґрунтів, дати характеристику генезису, морфологічним ознакам, фізичним та агрохімічним властивостям основних типових ґрунтів. На основі вищеописаних даних студент повинен провести агровиробниче групування ґрунтів та обґрунтувати комплекс заходів з підвищення їх родючості.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.009 с.)