Хто відноситься до суб'єктів малого підприємництва?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто відноситься до суб'єктів малого підприємництва?Хто відноситься до суб'єктів малого підприємництва?

Суб’єктами малого підприємництва є суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Яким нормативним документом регулюється порядок подання фінансової звітності СМП?

- П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

- Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва»

- П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

Який звітний період для суб'єктів малого підприємництва?

Звітним періодом для складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва є календарний рік.Квартальна звітність подається не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом; річна – не пізніше 9лютого року, що настає за звітним роком (п. 5 Порядку подання фінансової звітності

Яка структура та обсяг статей балансу суб'єкта малого підприємництва ?

Актив

Розділ І. Необоротні активи (5 статті)

Розділ ІІ. Оборотні активи (8 статей)

Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів (1 стаття)

Пасив (капітал + зобов’язання)

Розділ І. Власний капітал (5 статей)

Розділ ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування (1 стаття)

Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання (1 стаття)

Розділ ІV. Поточні зобов’язання (7 статей)

Розділ V. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

Яка структура Звіту про фінансові результати СМП (форма № 2-м)? В чому полягають особливості його заповнення?


Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи

Інші доходи

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні витрати

Інші витрати

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

Податок на прибуток

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)


Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва пред’являється: органам державної статистики; органу, до сфери управління якого належить це підприємство; власникам (засновникам); органам державної податкової служби (разом з декларацією з податку на прибуток); трудовому колективу (на вимогу); іншим користувачам (напр., банківським установам при отриманні кредитів).

Звітним періодом для складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва є календарний рік.Квартальна звітність подається не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом; річна – не пізніше 9лютого року, що настає за звітним роком (п. 5 Порядку подання фінансової звітності [1]).

Для суб’єктів малого підприємництва відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”[2], встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі „Балансу” (форма № 1-м та 1-мс) та „Звіту про фінансові результати” (форма № 2-м та 2-мс).

Які фактори впливають на організацію обліку виробничих витрат?

На організацію обліку виробничих витрат впливають різноманітні фактори, основними з яких є: види діяльності, характер виробництва і продукції, яка виробляється, структура управління і розміри підприємства, особливості технології та організації виробництва.

13.Дайте визначення поняття „дохід”.

Поняття „дохід” означає надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства.

Які види надходжень не визнаються доходами ?

Не визнаються доходами такі види надходжень:

· суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;

· суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

· суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

· суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

· суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

· надходження, що належать іншим особам;

· надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Отже, такі суми виключаються з доходу.

Охарактеризуйте термін «прибуток» та економічне значення прибутку?

Прибуток - це втілення у грошовій формі чистого доходу підприємства на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупними доходами та сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності.

Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в таких рисах:

— прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності

— прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей.

— прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення потреб суспільства, що зростають.

Що є інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів підприємства?

Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є "Звіт про фінансові результати".

Які Ви знаєте види прибутків?

- валовий прибуток;

- операційний прибуток;

- прибуток від звичайної діяльності;

- прибуток від надзвичайних подій;

- чистий прибуток.

Вкажіть основні цілі аналізу прибутку.

Основними цілями аналізу прибутку є наступні:

- перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку;

- загальна оцінка виконання тану, прогнози, динаміка прибутку;

- визначення відхилення фактичного прибутку від планового;

- вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів;

- визначення резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві;

- вивчення основних напрямків розподілу прибутку.

Вкажіть основні резерви зростання прибутку на підприємстві та методику їх розрахунку.

Резерви зростання прибутку можна класифікувати наступним чином:

- збільшення обсягу реалізації продукції;

- забезпечення оптимальних термінів її відвантаження;

- зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- удосконалення структури продукції, що випускається;

- пошук вигідних ринків збуту;

- підвищення якості продукції.

Резерв - кількісна величина. Резерви можуть виявлятися:

- на стадії планування;

- на стадії виробництва і реалізації продукції.

У процесі виявлення резервів виділяють три етапи:

- аналітичний (виявляють і кількісно оцінюють резерви);

- організаційний (розробляють комплекс технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів);

- функціональний (практично реалізуються заходи і здійснюється контроль за їх виконанням)

Які фактори впливають на рентабельність підприємства?

На рівень рентабельності виробництва впливають такі фактори:

-зміна частки прибутку на 1 грн реалізованої продукції;

-зміна фондомісткості продукції;

-зміна оборотності оборотних коштів.

Вплив факторів на зміну рентабельності розраховується методом ланцюгових підстановок.

Сутність законів управління. Їх прояви в системі ПР.

Вимоги щодо методів і моделей, які використовуються в обґрунтуванні УР

постановки проблеми;

• виявлення способів вирішення проблеми;

• оцінка варіантів і вибір найкращого рішення;

• реалізація рішення. Розгляньмо їх детальніше.

Методи побудови стратегій.

Залежно від ступеня усвідомленості цілей, задач і необхідних результатів діяльності підприємства, а також знань щодо специфіки функціонування об’єкта управління можна виокремити кіль­ка способів (методів) встановлення стратегій (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Методи встановлення стратегій[29]

вісь А — А характеризує відповіді на запитання: Що треба було б зробити?;

вісь Б — Б — Як саме треба було діяти?;

Кожен із зазначених підходів має особливості: І — ситуація, коли наперед невідомо, що і як треба зробити, але є інтуїтивне відчуття необхідності змін. ІІ — ситуація, коли відомо, що робити, але невідомо як. ІІІ — в оцінюванні ситуації, визначенні напрямків розвитку немає спільної згоди, але в наявності — володіння науково-методичним та прикладним інструментарієм досягнення цілей. IV — для оцінювання ситуації, визначення цілей і способів їх досягнення, застосовується весь інструментарій ЕММ, системного аналізу, планування, підтримки, контролю тощо.

 

Хто відноситься до суб'єктів малого підприємництва?

Суб’єктами малого підприємництва є суб’єкти господарювання, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)