Які ви знаєте критерії оцінки доходу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які ви знаєте критерії оцінки доходу?О ц і н к а д о х о д у Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню
 
У разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді процентів
 
Сума доходу за бартерним контрактом визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих
 
Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити не можливо, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робі: послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом

Охарактеризуйте термін «прибуток» та економічне значення прибутку?

Прибуток - це втілення у грошовій формі чистого доходу підприємства на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупними доходами та сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності.

Економічна роль прибутку в умовах ринку виявляється в таких рисах:

— прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності

— прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей.

— прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення потреб суспільства, що зростають.

Що є інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів підприємства?

Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є "Звіт про фінансові результати".

Які Ви знаєте види прибутків?

- валовий прибуток;

- операційний прибуток;

- прибуток від звичайної діяльності;

- прибуток від надзвичайних подій;

- чистий прибуток.

Як класифікуються витрати підприємств за напрямками використання коштів?

Визначіть фактори, що впливають на формування прибутку, та охарактеризуйте їх.

           
   
 
 
 
 
   
Інтенсивні

 

 


До зовнішніх факторів відносять - природні умови, - державив регулювання цін, тарифів, податкових ставок, - запровадження пільг та штрафних санкцій.

Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів.

Позавиробничі фактори включають:

- постачально-збутову діяльність;

- природоохоронну діяльність;

- соціальні умови праці.

Екстенсивні виробничі фактори включають зміну:

- обсягу засобів та предметів праці;

- часу роботи обладнання;

- обсягу фінансових ресурсів;

- чисельності персонал)' та фонду робочого часу.

Інтенсивні виробничі фактори:

- підвищення продуктивності роботи обладнання та його якості;

- застосування прогресивних видів сировини;

- вдосконалення технології;

- прискорення оборотності оборотних коштів;

- підвищення кваліфікації персоналу та продуктивності праці;

- зниження матеріаломісткості продукції;

- покращення організації праці та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

Вкажіть основні цілі аналізу прибутку.

Основними цілями аналізу прибутку є наступні:

- перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку;

- загальна оцінка виконання тану, прогнози, динаміка прибутку;

- визначення відхилення фактичного прибутку від планового;

- вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів;

- визначення резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві;

- вивчення основних напрямків розподілу прибутку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)