Історія розвитку соціології освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історія розвитку соціології освітиЕ. Дюркгейм як один з засновників соціології освіти, основні положення його концепції. Функціональний і конфліктологічний підходи в соціології освіти (Т.Парсонс, М. Вебер, К. Маркс). Основні концепції зарубіжної соціології освіти ХХ ст. (П.Сорокін, Т.Веблен, Дж. Дьюї). Концепція «культурної реконверсії капіталу» (П. Бурдьє, Ж. Пассерон). Найвпливовіші концепції сучасної соціології освіти (за Е.Гіденсом).

 

Освіта як соціальний інститут

Поняття освіти. Освіта: єдність навчання і виховання. Становлення освіти як соціального інституту. Основні елементи освіти як соціального інституту. Соціальні функції освіти. Освіта в системі інших соціальних інститутів суспільства. Основні тенденції і напрямки розвитку сучасної освіти (технологізація, комп’ютеризація, гуманізація та ін.)

 

Суспільство і освіта: динаміка взаємодії

Взаємовідносини «освіта – суспільство». Освіта у демократичному і тоталітарному суспільствах. Криза освіти у сучасному суспільстві. Невідповідність потреб суспільства і рівня розвитку освітніх технологій як одна з причин кризи. Проблема “функціональної неосвіченості”. Освіта як чинник стратифікації суспільства. Освіта і соціальна нерівність. Механізми відтворення соціальної нерівності через систему освіти. Освіта і соціальна мобільність. Якість освіти та нерівність доступу до якісної освіти як соціальна проблема.

 

Система освіти України: соціологічний аналіз

Поняття системи освіти, її елементи. Система освіти України, її основні складові. Формальний, неформальний та інформальний сектори системи освіти. Сучасна ситуація в освітній сфері України. Соціально-економічні проблеми вітчизняної системи освіти. Національна доктрина розвитку освіти України: соціологічний аналіз.

 

Реформування освіти в Україні

Реформаційні процеси в системі освіти України. Реформування дошкільної освіти. Реформи загальної середньої освіти. Реформи вищої освіти. Реформування післядипломної освіти. Національне виховання як вектор освітніх реформ. Багатоступенева система освіти. Концепція неперервної освіти. Освіта й нові комунікаційні технології. Дистанційна освіта. Соціологічні аспекти розвитку приватної освіти в сучасній Україні.

 

Вища школа як об’єкт соціологічного аналізу

Вища освіта як соціальний інститут, його основні елементи. Основні напрямки реформування вищої освіти в Україні. Викладацький корпус вищої школи України: соціологічний портрет та тенденції розвитку. Студентство як об’єкт соціологічного дослідження. Сучасна студентська субкультура. Соціальне коріння негативних явищ у системі вищої освіти. Соціологічна освіта в Україні: проблеми та перспективи.

 

Освіта і глобалізаційні процеси

Прояви глобалізаційних процесів у сфері освіти. Інтеграція України у Європейський освітній простір: мета, завдання. Болонський процес. Болонська декларація.

 

Управління у сфері освіти: соціологічний аналіз

Методологічні основи управління у сфері освіти (аналіз функціонального, макрсистського, інтеракціоністського підходів). Історична еволюція проблеми управління в освіті: школа “наукового менеджменту”, доктрина “людських відносин”, системний аналіз (Ф. Файоль, Е. Мейо, А. Етционі, Г. Саймон). Сучасні концепції управління (Дж. Ньюмен, П.Друкер). Особливості управління у сфері освіти: управління на рівні організації (А. Пригожин, Л. Больман, Р. Дафт та ін.), інституційне управління. Система управління освітою в Україні. Органи управління освіти: їх функції та структура. Законодавча база освітньої діяльності в Україні. Реформування освіти як різновид управлінської діяльності: особливості удосконалення механізму планування, прийняття рішень.

 

Конкретно-соціологічні дослідження проблем освіти

Особливості соціологічних досліджень у сфері освіти, їх значення для удосконалення системи освіти. Освітня сфера у дослідженнях українських соціологів. Методологія і методи досліджень проблем освіти.

 

Література

1. Вища освіта в Україні : навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К. : Знання, 2005.

2. Зборовский Г.Е. Социология образования : учеб. пособ. / Г.Е. Зборовский. – М. : Гардарики, 2005.

3. Соціологія освіти : навч. посіб. у 2 кн. – Кн. 1 / за ред. О.Л. Скідіна, І.М. Гавриленка. – К.-Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005 ; Кн. 2 / за ред. О.Л. Скідіна, І.М. Гавриленка, Ю.І. Яковенко. – Запоріжжя : КПУ, 2009.

 

● Теорія соціальних змін

 

Теорія соціальних змін: основні поняття.

Поняттясоціальної зміни. Основні чинники соціальних змін. Масштаби соціальних змін. Типологія соціальних змін у соціології. Різновиди соціальних змін. Винахід та дифузія.

Еволюційні теорії соціальних змін.

Теорії еволюції: Ідеалістична теорія еволюції О. Конта та натуралістична теорія еволюції Г. Спенсера. Матеріалістична концепція еволюції Л. Моргана й соціологічна концепція еволюції Е. Дюркгейма. Трактування еволюції в концепції Ф. Тенніса та еволюції Л. Уорда. Загальна основа класичного еволюціонізму: надбання та слабкі сторони. Неоеволюціонізм в культурній антропології та соціології. Відмінності між еволюціонізмом та неоволюціонізмом.

 

Теорія модернізації.

Сутність та механізми модернізації. Теорія класичного модернізму та конвергенції. Критика ідей модернізації. Теорія неомодернізації та неоконвергенції. Глобалізація як лінійний процес модернізації.

 

Циклічні теорії соціальних змін.

Концепція циклу в поясненні змін. Типологізація циклів. Історіософія підйому та падіння цивілізації. Соціологічні теорії циклічних змін.

Історичний матеріалізм.

Еволюціоністське і гегеліанське коріння історичного матеріалізму. Зображення історії за К. Марксом.

Теорії дій. Історія як продукт людської діяльності. Великі особистості, як агенти змін.

Література

1. Соціальні зміни та соціальні процеси // Соціологія : підруч. для студ. вузів / за ред. В.Г. Городяненка. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – С. 157-175.

2. Кердина С.Г. Тенденции социальные / С.Г. Кердина // Социологическая энциклопедия : т. 2 / гл. ред. В.М. Иванов. – М., 2003. – С. 480-483.

3. Українське суспільство-2009 : соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К., 2010.

Методика викладання соціології

Соціологія у підготовці спеціалістів: її суть, методика вивчення

Методичні проблеми викладання основних соціологічних дисципліни і шляхи їх вирішення. Дидактична модель і структура змісту учбового предмету. Класифікація джерел інформації по соціології. Формування соціологічних понять і категорій, методика їх вивчення.

Методичні поради і учбові завдання до вивчення основних курсів з соціології.

Учбові завдання: їх класифікація і характеристика. Роль учбових завдань у підготовці сучасного спеціаліста. Типи і види учбових завдань і їхня система.

Основні принципи навчання та напрямки їх реалізації.

 

Види і методи навчання.

Пояснювально-ілюстративне навчання. Проблемне навчання та його методи. Способи утворення проблемних ситуацій. Методи навчання: словесні, наочні і практичні методи навчання.

 

Форми організації навчання

Форми організації занять: організаційні елементи учбового заняття, факультативні заняття, самостійна робота студентів. Способи організації занять (індивідуальні, колективні (фронтальні) і групові). Форми групової роботи

 

Співвідношення традиційних і нетрадиційних (активних) методів навчання.

Традиційні методи навчання (лекція, семінарське, практичне заняття).

Критика традиційних лекцій і вісім варіантів проведення активних лекційних занять. Есе про есе. Система напрямів методичної роботи над понятійним апаратом соціології. Методичні аспекти роботи над науковим текстом. Контент-аналіз як соціологічний метод і метод навчання.

 

 

Нетрадиційні методи навчання.

Діалогічність як елемент творчості і наукового спілкування. Тести як засіб навчання і метод контролю знань студентів. Рольові ігри і їх особливості при вивченні соціології. Комунікативні аспекти навчання: візуальні матеріали, екскурсія. Практикуми і якісні орієнтація в соціології. Експеримент.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)