Розрахунок середніх витрат електроенергіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок середніх витрат електроенергіїВсі прилади, що використані для автоматизації аміачно-холодильної

установки цеху №3 виробництва парафіну на ВАТ “НПК-Галичина” дають

змогу встановити потрібні вставки сигналізації та захисту користуючись

елементами налаштування на лицевій панелі відповідних приладів. Цифрові

 

прилади дають змогу оператору перевірити значення вставок. Прилади що

задіяні у автоматизації даної установки споживають відповідну їм електро-

енергію. І щоб її розрахувати потрібно знайти загальну споживану потуж-

ність.

№ п/п Позиції Назва приладу К-сть, Шт. Споживаюча потужність, Вт Загальна споживча потужність, Вт    
1-1а; 1-2а ТСМ 50М 0289  
1-1б; 2-1б; 4-1в; 2-2б Диск 250  
1-2б; 3-1в; 4-2в; 5-1в МТМ-РЭ-160  
2-1а;2-2а МТМ700ДИ  
2-3а Д220А-13  
2-4а; 2-5а ДСМ202-01А-2  
3-1б МТМ701.3nEx  
4-1а;4-2а; 4-1б; 4-2б РУПТ-АМ  
5-1а ССС-903  
5-1б СМТ-903  
2-2в; 4-2г 13нж828р  
Всього:        
Загальна споживана потужність приладами та засобами автоматизації ста- новить Рзаг= 538Вт. Тепер знаходимо розсіювану потужність Рдод, яка витрача- ється на нагрівання проводів і інших елементів та становить 10% від усієї потужності.  
5.05020201.000.00.005.ПЗ    
 
Арк.
Дата
Підпис с
№документа ggljreдокумента
Арк. .
Змн. .
Згідно формули 4.2 розсіювана потужність дорівнює:

Рдод= Вт

Знайдемо загальну споживану потужність схеми за формулою 4.3:

Рупр= 538 + 54 =592Вт

Отже загальна споживана потужність приладами становить 592 Вт.

 

Розрахунок середніх витрат стиснутого повітря

 

На даній схемі автоматизації аміачно-холодильної установки цеху №3

виробництва парафіну на ВАТ “НПК-Галичина” не використовується вимі-

рювання або регулювання технологічними пераметрами пневматичними за-

собами автоматизації, а отже немає що розраховувати.

 

 
       
     
                   

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

В компресорній станції на ВАТ “НПК-Галичина” створені умови для

нормальної та безпечної роботи обслуговуючого персоналу. Це забезпечу-

ється впровадженням на виробництві норм виробничої санітарії, безпеки

праці, а також протипожежної безпеки. Виробнича санітарія та безпека пра-

ці повинні забезпечувати герметичність обладнання, автрматизаці техноло-

гічного процесу, своєчасне попередження про виникнення факторів, що є

небезпечним для життя і здоров’я працюючих, відключення оюладнання чи

установки в разі виникнення таких факторів. Також потрібно усунути мож-

ливість безпосереднього контакту працівників з сировиною, реагентами,

присадками, мастилом, бо це може негативно вплинути на стан здоров’я

людини. Потрібно забезпечити захист від опіків, так як на установці присут-

нє нагрівання корпусів компресорів та електродвигунів внаслідок тривалої

роботи, нагрівання мастил та води для їх охолодження. Також потрібно про-

водити огляд обладнання та трубопроводів перед пуском установки, підтри-

мувати надійність роботи обладнання, приладів та СА. Потрібно періодично

проводити профілактичні заходи, бо вони дають можливість здійснювати

безпечне проведення робіт, своєчасно усувати недоліки та відхилення в тех-

нологічному процесі.

Організація і проведення технологічного процесу виробництва парафінів

повинні передбачати:

- виключення безпосереднього контакту обслуговуючого персоналу з

 

сировиною, реагентами, готовою продукцією і відходами виробництва, що

шкідливо діють на організм людини;

- автоматичне регулювання параметрами процесу;

- застосування засобів колективного захисту працюючих;

- механізацію трудомістких процесів;

- своєчасну утилізацію відходів виробництва, які є середовищем небезпечних

і шкідливих факторів;

- раціональну організацію праці і відпочинку, а також обмеження важких

умов праці;

- систему контролю і управління процесу, які забезпечують захист

працюючих і аварійне відключення виробничого обладнання.

Безпечна робота технологічних установок парафінового виробництва

залежить від кваліфікації і уваги обслуговуючого персоналу, а також від

ретельного дотримання технологічного режиму у відповідності з нормами

технологічного регламенту, та дотримання правил охорони праці, пожежної

безпеки.

До роботи допускаються особи, не молодші 18-ти років, які пройшли

медогляд, інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, навчені безпечним

прийомам і методам роботи, пройшли стажування, перевірку отриманих

знань та одержали допуск до самостійної роботи.

Всі діючі інструкції повинні знаходитись на робочих місцях, знання їх і

дотримання обслуговуючим персоналом повинні постійно контролюватися.

При експлуатації технологічних установок необхідно:

- систематично слідкувати за справністю і своєчасним включенням в роботу

 

приладів контролю, автоматики і сигналізації;

- систематично контролювати роботу запобіжних клапанів;

- слідкувати за роботою всіх насосів, негайно усувати пропуски, не

допускати загазованості приміщень і території виробництва;

- слідкувати за справністю і безперервною роботою систем вентиляції у всіх

виробничих приміщеннях;

- слідкувати за станом теплоізоляції всіх апаратів і трубопроводів;

- систематично слідкувати за герметичністю обладнання, не допускати

пропусків нафтопродуктів;

- в зимовий період вести постійний контроль за роботою паросупутників, за

станом водяних і конденсатних ліній;

- слідкувати за станом заземляючих пристроїв електрообладнання та станом

захисного заземлення технологічного обладнання від статичної електрики.

У всіх вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях на території

технологічних установок і резервуарного парку повинні бути попереджу-

вальні знаки і надписи:“ Вибухонебезпечно”, “Пожежонебезпечно”,“Палити

забороняється” та інші. Тимчасово загазовані зони повинні бути огороджен-

ні. Всі технологічні апарати, агрегати і трубопроводи повинні мати розпіз-

навальне маркування. Аміак відноситься до 4-го класу небезпеки, ГДК парів

в повітрі робочої зони – 20 мг/м³. При виявленні запаху аміаку в приміщенні

АЛРУП негайно повідомити машиніста АХУ і при необхідності вийти з

приміщення.

При роботі з парафінами необхідно використовувати індивідуальні

засоби захисту - спецодяг: черевики, костюм, рукавиці, бавовняна куртка на

утеплювальній підкладці.

Для захисту від ураження електричним струмом використовують

діелектричні рукавиці, діелектричні килимки.

При виконанні газонебезпечних робіт використовують шланговий

протигаз ПШ-1, ПШ-2, фільтруючий протигаз з коробкою марки КД або

АВЕК.

Для гасіння пожеж у виробництві парафіну застосовуються такі засоби,

як вода, водяна пара, пісок, система піногасіння, азбестові покривала,

вуглекислотні і порошкові вогнегасники.

Для захисту робітників у виробничих підрозділах є в наявності:

- вентиляція, яка служить для підтримання чистоти повітря, температури,

вологості у відповідності з санітарними нормами;

- огороджуючі пристрої, ізолюючі матеріали, заземлення, блискавковідводи,

попереджуючі знаки;

- аптечки першої допомоги, водяні фонтанчики.

При неправильній організації праці,або недотриманні правилбезпеки в

процесі виробництва парафіну, продукти, реагенти шкідливо діють на орга-

нізм людини. Тому обслуговуючий персонал повинен суворо дотримуватись

правил безпеки, виконувати правила експлуатації обладнання, апаратури,

вести режим згідно технологічної карти та інструкції.

- Не допускати розливу нафтопродукту, реагентів, ліквідовувати пропуски на

сальникових та інших ущільненнях.

- Слідкувати за нормальною роботою вентустановок, освітленням,

 

огородженням.

- Технологічні лотки, каналізаційні колодязі повинні бути закриті.

- Робітникам розливу парафіну необхідно дотримуватись правил

транспортування і штабелювання парафіну в складі.

- Особливу увагу приділяти для виявлення запаху аміаку в приміщенні

АЛРУП, а при виявленні - негайно повідомити машиніста АХУ, а якщо

необхідно вийти з приміщення.

Безпечна робота установки значною мірою залежить від кваліфікації та

уважності обслуговуючого персоналу, його суворому дотриманню правил

техніки безпеки, пожежної безпеки, дотриманню умов технологічного

процесу.

До самостійної роботи допускаються особи не молодше 18 років, які

пройшли медогляд, перевірку теоретичних знань, первинний інструктаж на

робочому місці, стажування і набуття безпечних навиків праці.

При проведенні робіт безпосередньо на об’єктах нафтовидобутку всі

працівники повинні звертати особливу увагу на безпеку при газонебезпечних

роботах та пожежну безпеку на об’єктах. Працівники повинні виконувати

тільки ту роботу, яку доручив майстер чи бригадир при умові, що відомі

безпечні способи її виконання.

Не можна користуватись захисними засобами, що не пройшли

встановлених випробувань, а також такими, термін використання якмх

пройшов. Не застосовувати відкритого вогню на території підприємства та у

приміщенні майстерні. Куритр дозволяється у спеціально відведених місцях.

 

Не сушити одяг у виробничих приміщеннях, а також не ставити будь-які

горючі матеріали на гарячі поверхні трубопроводів та приладів опалення.

Основними небезпечними та шкідливими факторами у підрозділах

нафтогазовидобувного виробництва є: вибухонебезпечність, пожежонебез-

печність речовин, загазованість, токсичність, наявність високого тиску і

високої температури в апаратах та трубопроводах, прямий контакт з наф-

тою та робота на висоті.

Для захисту організму від дії шкідливих факторів приладист зобов’я-

заний виконувати роботи в спецодязі, спецвзутті і засобах індивідуального

захисту.

Перед початком робіт по обслуговуванню та ремонту приладів засобів

контролю і автоматики на об’єктах нафтогазвидобутку необхідно повідомити

майстра або обслуговуючий персонал про проведення робіт. Відключити

живлення електричним струмом необхідних приладів і вивісити необхідні

плакати.

Важливим показником гігієни праці, її організації і культури виробни-

цтва є виробниче освітлення. В операторних використовують люмінесцентні

лампи.

Щодо вимог безпеки праці до виробничого обладнання, то воно встанов-

люється тільки після визначення можливих джерел небезпечних і шкідливих

факторів із врахуванням конструкції і умов роботи їх елементів і функціональ-

них систем. Безпека виробничого обладнання забезпечується правильним

вибором працівників його дії, використання в крнструкції засобів захисту,

 

механізації, автоматизації і дистанційного управління.

Система протипожежного захисту – це сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на

людей небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.

Пожежогасіння здійснюється при допомозі гідрантів та лафетних ство-

стволів, вода до яких подається по протипожежному трубопроводу. Для

гасіння загораня локального значення використовують гумово-тканинні

шланги, по яким подається вода. Займання електродвигунів та проводки

ліквідовують при допомозі вуглекислотних вогнегасників ОУ-2, ОУ-5, УП-

1М або порошкових. Для гасіння інших загорань користуються пінними

вогнегасниками ОХП-10, ОВП-10. Крім того, на території устоновки

знаходяться ящики з піском, носилки, лопати.

Для інструкції поширюється на працівників апарату управління і струк-

турних підрозділів нафтогазвидобутку.

Об’єкти нафтогазвидобутку відносяться в основному до категорії А, Б, В

за вибухопожежною і пожедною безпекою та класу зони В-1-В-1Г за ПУЕ, що

вказує на можливість виникнення великих пожеж з нанесенням значних

матеріальних збитків і травм, а також нанесення шкоди навколишньому

середовищу. Об’єкти категорії Г, Д – менш небезпечні.

Пежежна небезпека об’єктів нафтогазвидобутку полягає у наявності

транспортуванні, зберіганні та переробці великої кількості вибухопожежоне-

безпечних рідин, а також попутного нафтового газу, зберігання горючих і

легкогорючих матеріалів та речовин.

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквілації та гасіння невеликих пожеж у початковій стадії розвитку і можуть розміщатися у приміщеннях на окремих пристроях, транспортних засобах та пожежних щитах.

Ручний пожежний інструмент необхідно періодично очищати від пилу, бруду та слідів корозії. Пожежні щити, первинні засоби пожежогасіння та пожежні інструменти повинні знаходитись постійно в технічно справному стані. Не допускається встановлення вогнегасників з простроченим терміном вогнегасного заряду.

 Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.021 с.)