ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛВИХІДНІ ДАНІ

 

1.1 Загальна характеристика підприємства як об’єкта

автоматизації.

АТ "НІІК - Галичина" – найстаріше підприємство нафтопереробної

промисловості не тільки в Україні, але й у Європі, яке історично було

засноване 1859 році, як Дрогобицький нафтопереробний завод. Зареєстроване

як ВАТ 1994 році. Розташований завод на заході України. Товариство реалізує

свої продукцію в регіоні та частково експортує її в сусідні країни Центральної

і Східної Європи.

Профіль підприємства – господарська діяльність по купівлі, переробці,

транспортуванню та збуту нафти, газу, газового конденсату і продуктів

переробки, проведенню науково-дослідних робіт, впровадження висо-

ефективних технологій і обладнання.

Основні категорії продукції — автомобільні бензини, дизельне паливо,

мазут, нафтобітум, парафін технічний, кокс електродний.

На початку свого існування завод являв собою кустарне підприємство.

Незабаром цей завод горів, а на його місці в 1866 році виникло нове нафтове

підприємство, яке стало основою Дрогобицького нафтопереробного заводу

№1 і №2. В 1963 році відбулось об'єднання Дрогобичнафтопереробка"

", яке 1972 році було переіменоване на Дрогобицький нафтопереробний завод.

Основні технологічні установки на заводі були побудовані у 1965 – 1985

роках.

 

Завод складається з двох територіально-розділених дільниць, установок по

переробці нафти та бітумної. На першій дільниці є цех по виробництву

технологічних мастил “Нафтохім", "Тарін". На другій дільниці, яка є

основною, крім2-ох установок по переробці нафти експлуатуються установки

каталітичного крекінгу, реформінгу, термічного крекінгу, коксова, бітумна та

цех по виробництву парафіну.

Завод переробляє нафти різних родовищ: Бориславського, Долинського, Старосамбірського, Білоруського, Калінінградського, Західно-Сибірського.

Нафта Долинського і Бориславського родовищ поступає на завод по нафто-

проводу, всі інші нафти – залізничним транспортом в цистернах.

Загальна потужність переробки нафти становить 5,7 млн. т. на рік. Проте

потужності первинної переробки нафти використовуються лише на третину

через відсутність обігових коштів, неплатоспроможність споживачів, недос-

коналість законодавчої бази, яка б захищала вітчизняного товаровиробника і погіршення поставок сировини, спричинених тривалим економічним спадом в Україні.

Для підвищення рентабельності та конкурентоздатності на ринку товарис-

тво інтенсивно формує власну структуру збуту готової продукції, включаючи

відвантаження залізничним та автомобільним транспортом через власну мере-

жу автозаправочних станцій.

З 1993 року проводиться реконструкція АТ "НПК - Галичина". По угоді

французьким інститутом нафти ФІН закуплено ліцензії на використані найсучасніших технологій в галузі нафтопереробки. ФІН виконав також базове

проектування і розробив регламент будівництва на підприємстві.

 

1.2 Опис технологічної схеми.

Аміачна компресорна є складовою частиною аміачно-холодильної установки

і складається з компресорних агрегатів АУ-300 з необхідними трубопроводами

і апаратами.

Аміачні компресори АУ-300 призначені для роботи в системах холодиль-

них установок як в стаціонарних так і в транспортних умовах з діапазоном

температур кипіння від +5 до -300С і температурою конденсації, яка не переви-

щує +400С. При цьому різниця між тиском всмоктування в компресорі не

не повинна перевищувати 12 кгс/см2, а відношення цих тисків не повинно бути більше 9.

Пари аміаку з випарної системи засмоктуються в циліндри компресора,

стискаються до тиску конденсації, потім поступають в конденсатор, конден-

сується, і рідкий аміак знову поступає у випаровувальну систему. Цей цикл

безперервно повторюється.

Одноступінчатий мотор – компресорний агрегат АУ-300 представляє

собою агрегат, що включає в себе блок-картерний компресор змонтований на

спільній рамі з електродвигуном, необхідні прилади і ЗА.

В управлінні аміачно-холодильної установки найбільш небезпечними для

аміачних компресорів і обслуговуючого персоналу є надмірний ріст тиску

нагнітання компресора, підвищення вище норми температури нагнітання

компресора та падіння протоку води через сорочку охолодження компресора.

Надмірний ріст тиску нагнітання може призвести до руйнування компресо-

 

ра, конденсатора і других елементів сторони високого тиску. Пониження тиску

всмоктування нижче норми може привести до порушення змащення компресо-

ра та падіння протоку води через сорочку охолодження компресора, що може

привести до перегріву компресора і заклинювання поршнів, компресора.

Для усунення найбільш небезпечних для аміачних компресорних і обслу-

говуючого персоналу ситуацій передбачаються системи сигналізації, блоку-

вань та захисту компресорів.

Компресорні зали аміачних холодильних станцій відносяться до класу

В-1б, в яких допускається установка КВП в нормальному виконанні, в герме-

тичному або водонепроникному корпусі.

 


Розробка схем керування

Схема керування компресорами К-1 та К-2 живиться напругою ~200 В від

фази А та нуля N. Для захисту схеми управління від короткого замикання

використовується автоматичний вимикач SF2, а для захисту схеми електро-

приводів компресорів QF1 і F2. Контроль мережі здійснюється сигнальним

табло HL15.

Працює схема наступним чином. Для вибору основного та резервного

компресорів використовується перемикач SA1, що має три положення, а саме:

- Положення І – при переключенні перемикача у це пложення перший

компресор (К-1) буде основним, а інший (К-2) резервним;

- Положення Р – у цьому положенні не буде відбуватись резервне

включення допоміжного компресора, але оператор може вручну увімкнути

будь-який або два одночасно компресори;

- Положення ІІ – у цьому положенні основним буде компресор К-2, а

резервним буде компресор К-2.

 

Для вибору режиму роботи компресорів К-1 та К-2 використовуються

перемикачі SA2 та SA3. Ці перемикачі мають чотири положення:

- Положення Рм – при цьому привід відповідного компресора можна

увімкнути лише за допомогою кнопочного поста управління, що знаходиться

по місцю;

- Положення В (виключено) – в цьому положенні перемикача включен-

ня компресора неможливе; цей режим застосовують для того щоб не було

випадкового включення компресора оператором, це потрібно наприклад, при

ремонті;

- Положення Рд – при переключенні перемикача у це положення комп-

ресор можна увімкнути лише з операторної;

- Положення Авт – при переключенні перемикача у це положення

компресори будуть працювати у автоматичному режимі, відбуватиметься ввід

резервного компресора при мінімальному значенні тиску на виході основного.

Розглянемо роботу схеми при положенні універсального перемикача SA1

в положенні Р (ручний режим). Перемикачі SA2 та SA3 переключимо в поло-

ження Рд.

В даному випадку для запуску компресора К-1 потрібно натиснути кнопку

SB4 “Пуск”. При цьому спрацює і самоблокуєтьсяїконтактор магнітний КМ1,

бо через нього потече електричний струм по колу: фаза А – автоматичний

вимикач SF2 - кнопки SB4 та SB5 “Стоп” - перемикач SA1 - кнопка SB4

“Пуск” - перемикач SA2 – котушка контактора магнітного КМ1 – контакти

теплових реле КК1та КК2 – нуль N. Спрацювання контактора приведе до

 

замикання його силових контактів КМ1 в трьохфазних колах живлення двигу-

на компресора К-1 і спрацює. Контактор засамоблокується своїм контактом

КМ1, що ввімкнений в коло паралельно кнопки SB4. При цьому також засві-

титься HL16. Ця лампа сигналізує про те, що увімкнений компресор К-1. Крім

того спрацює реле часу КТ1, але в приведеному режимі воно не відіграє ніякої

ролі. Для того щоб запустити компресор К-2 натискаємо кнопку SB6. Його

увімкнення проходить аналогічно до запуску компресора К-1. Для зупинки

компресора К-1 потрібно натиснути кнопки SB4 або SB6 “Стоп”, а для того,

щоб зупинити компресор К-2 натискаємо кнопки SB5 або SB7 “Стоп”.

Далі розглянемо роботу схеми при положенні універсального пермикача

SA1 в положенні І (перший компресор К-1 є основним). Перемикачі SA1 і SA2

Залишимо в положенні Авт.

Для запуску основного компресора, в даному випадку компресора К-1,

потрібно натиснути кнопку SB4 “Пуск”. Його запускпройде так само, як і в

ручному режимі. Також спрацює реле часу КТ1, так як контакт реле К15 в колі

її живлення є замкнений. Реле К15 спрацювало від того, що в колі його живле-

ння є замкнутий контакт приладу (поз.2-1б). Цей контакт замикається при

мінімальному тиску на виході компресорів. Якщо компресор К-1 справний, то

він створить потрібний тиск до того часу, коли спрацює реле часу КТ1, і воно

обезструмиться. Якщо компресор К-1 не зможе досягнути потрібного тиску, то

пройде спрацювання реле часу КТ1. Інший контакт реле часу КТ1, замкнув-

шись, приведе до спрацювання контактора магнітного КМ2 по колу: фаза А –

автоматичний вимикач SF2 - кнопки SB6 та SB7 “Стоп” - перемикач SA1 –

 

контакт реле часу КТ1 – котушка контактора магнітного КМ2 – контакти

теплових реле КК3та КК4 – нуль N. Контактор КМ2 запустить компресор К-2,

тобто відбудеться ввід резерву. Якщо і компресор К-2 не створить потрібний

тиск, то він відключиться при спрацюванні реле часу КТ2.

Також компресори автоматично відключаються при максимальній темпе-

ратурі охолоджувальної води і масимальному тиску тієї ж води. При максима-

льній температурі охолоджувальної води, що поступає на охолодження комп-

ресорів К-1 та К-2 замкнеться контакт приладу (поз.1-2б). Від цього спрацює

реле К16, яке обезструмить контактори магнітні обох компресорів. При мак-

симальному значенні тиску охолоджувальної води, що поступає на охолод-

ження компресорів К-1 та К-2 замкнеться контакт приладу (поз.2-2б). Від

цього спрацює реле К17, яке обезструмить контактори магнітні обох компре-

сорів.

Теплові реле КК1, КК2, КК3 та КК4 служать для захисту приводів компре-

сорів від обриву фаз та перевантаження. При цьому зростає струм, що протікає

через відповідне реле. Біметалева пластинка, що знаходиться в реле, починає

більше нагріватись і при деякому значенні струму вона перегрівається настіль-

ки, що реле спрацьовує і розмикає свій контакт в колі живлення відповідного

магнітного контактора, що в свою чергу, приводить до відключення відповід-

ного компресора.

Аналогічно схема працює і при переключенні перемикача SA1 в положен-

ня ІІ. Тоді основним буде компресор К-2, а резервним компресор К-1.

 

 

Типу МТМ-РЭ-160

Регістратори призначені для накопичування, зберігання і відображення

інформації про стан технологічного параметра, заданого сигналами термо-

електрорушійної сили термоелектричних перетворювачів по ДСТУ 2837-94,

сигналами опору термоперетворювачів опору по ДСТУ 2858-94, сигналами

напруги постійного струму в діапазонах від 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA, сигна-

лами напруги постійного струму в діапазоні 0-100мВ по ГОСТ 26.011-80 по

шести каналах.

Регістратори з видом вибухозахисту “Іскробезпечний електричний лан-

цюг”, виконані у відповідності з ГОСТ 22782.5, мають маркування вибухоза-

хисту “ExiaIIC” і призначені для установки у не вибухобезпечних зонах.

Регістратори призначені для експлуатації у наступних умовах:

-температура навколишнього середовища 5-500С;

-відносна вологість навколишнього повітря до 80% при 350С і більше низьких

значеннях температури без конденсації вологи;

-синусоїдальна вібрація з частотою 10-55 Гц і амплітудою зміщення 0,15мм;

-постійні магнітні поля і перемінні поля мережевої частоти з напруженістю до

 

400 А/м;

Принцип роботи регістраторів оснований на перетворенні сигналів термо

ЕРС сили ТП, опору ТС, сигналів постійного струму у візуальну індикацію

і зберігання результатів перетворення в енергозалежну пам’ять.

Схема регістраторів працює наступним чином.

Мікропроцесор у відношенні з вибраним циклом запиту з допомогою шести

реле підключає до АЦП вхідні сигнали почерзі з усіх шести входів. Одночасно

з зміною реле мікропроцесор керує ключами К1-К4, встановлюючи їх у відпо-

відності з вибраним видом вхідного сигналу для даного каналу.

При допомозі ключів здійснюється переключення ланцюгів протікання ви-

мірю вального струму через елементи схеми. АЦП при допомозі вбудованого

комутатора почерзі призводить вимірювання напруг у різних точках схеми

у залежності від вибраного виду вхідного сигналу.

Для сигналів ТС ключ К1 замкнений, ключі К2-К4 розімкнуті, через ТС і

лінію зв’язку тече вимірюючий струм. АЦП вимірює по вході 1 падіння напру-

ги на лінії зв’язку з ТС, на вході 2 – сумарне падіння напруги на лінії зв’язку

і на ТС, на вході 4 – падіння напруги на еталонному резисторі Rет.

Для сигналів ТП ключ замкнутий, ключі К1, К3, і К4 розімкнуті, АЦП вимі-

рює на вході вихідна напруга ТП, на вході 3 – падіння напруги на вбудованім

елементі чутливому платиновому Rт, на вході 4 – падіння напруги на еталон-

ному резисторі Rет. В кінці циклу вимірювання сигналів ТП відбувається пере-

включення ключів К1 та К2 в протилежний стан, у вхідний ланцюг подається

вимірювальний струм і відбувається “пропал” контактів реле. У цей час про-

 

віряється ланцюг ТП на обрив.

Для сигналів постійного струму ключі К2-К4 замкнуті, ключ К1 розімкну-

тий, АЦП вимірює на вході 1 падіння напруги від вхідного струму на Rток.

 

3.2 Монтаж, налагодження, підготовка до роботи

Приладу типу МТМ-РЭ-160

Для настройки регістраторів, знаходячись у режимі відображення графіка

(нажавши ‹┘), необхідно увійти у меню, нажавши і утримуючи кнопку “‹┘”

(біля 4с), після чого з’явиться меню. Для вибору відповідного пункту меню

служать кнопки “▲”, “▼”. Підтвердження вибору фіксується натисканням

кнопки “‹┘”.

Для зміни встановлених значень використовуються кнопки “◄”, і “►”.

Для установки дати та часу вибирають пункт меню “Час”. При необхіднос-

ті змінюють дату, місяць, рік, годину,хвилини (кнопками “◄”, і “►”), для

підтвердження нажати кнопку “‹┘”.

Задання режиму відображення вимірюючи значень параметрів здійснюєть-

ся у меню ІНДИКАЦІЯ регістратори переходять у режим відображення вимі-

рюваних значень параметрів по шести каналах у виді стовпчастої діаграми.

При натисканні кнопки “◄” величина вимірюючи параметрів презентуєть-

ся у цифровому виді одночасно по всім каналам.

Для перегляду точок спрацювання установок вибирають пункт меню ЖУРНАЛ. Нажимають кнопку “‹┘”, після чого появляється меню.

 

 

Вибір одиниці вимірювання здійснюється вибираючи пункт ОД. ВИМІРЮ-

ВАННЯ, кнопкою “‹┘”, входять у меню одиниць вимірювання кнопками “▲”,

“▼”, “◄”, та “►” вибирають одиниці вимірювання.

Задання вставок задаються в одиницях вимірювання.

Вибирають пункт ВСТАВКА 1 і кнопками “◄”, і “►” встановлюють зна-

чення вставки 1, вибирають пункт ВСТАВКА 2 і кнопками “◄”, і “►” устано-

влюють значення вставки 2.

Кнопками “▲”, “▼”, “◄”, та “►” вибирають вид кожної вставки і значен-

ня гістерезиса відпускання вставок 0-5% діапазона вимірювань у цифровій

формі.

 

При монтажі регістраторів необхідне дотримуватись правил по експлуата-

ції.

1) Регістратори встановлюються у не вибухонебезпечних зонах

приміщення і зовнішніх установок.

2) Регістратори повинні бути надійно заземлені. Опір заземлення не

повинен перевищувати 0,1 Ом.

3) Монтаж вхідних ланцюгів необхідно виконувати у строгій відповід-

зості з схемами зовнішніх з’єднань.

4) Клеми після приєднання іскробезпечних ланцюгів повинні бути зак-

риті кришкою.

Монтаж здійснюється наступним чином:

 

1) Позначають місце під монтаж регістраторів. Розмітка під кріплення

 

регістраторів згідно монтажного креслення.

2) З допомогою двох струбцин виконують монтаж регістраторів на

щиті.

3) Виконують електричний монтаж вхідних ланцюгів регістраторів.

4) З’єднання ТС здійснюється трьох провідною лінією з’вязку з опором

не більше 10 Ом.

Опір провідників можуть відрізнятися один від одного не більше ніж на

0,01 Ом.

Довжина лінії зв’язку не більше 250м, індуктивність лінії зв’язку не біль-

ше 1мГн, ємність не більше 0,4 мкФ.

5) З’єднання ТП з регістратором здійснюється термоелектронними

проводами.

Опір провідників лінії з’язку( включаючи опір ТП) повинне бути не

більше 120 Ом

 

МТМ-РЭ-160

 

При повірці регістраторів їх переводять у режим відображення графика

без “пропалу” контактів реле, зайшовши у режим калібровки.

Індикація режиму відображення графіки без “пропалу” контактів реле –

 

напис ПРОПАЛ у нижній частині екрану регістратора.

Повірку здійснюють знімаючи перемичку між клемами 1 і 2 розетки XS1.

З допомогою магазина опорів RP1 встановлюють значення опору, підклю-

ченого між клемами 1 і 3 вилки XP7 рівним 100,0±0,1 Ом. Для контроля опору

використовують PV1.

З допомогою компараторів GB1-GD6 вістановлюють значення вхідного

сигналу, рівне нижньому значенню діапазону вимірювання вхідного сигналу,

і зчитується результат вимірювань у цифровій формі на показую чому прист-

рої регістраторів.

Провіряють настройку регістраторів, задаючи значення вхідного сигнала

ще в п’яти точках діапазону вимірювання вхідного сигналу, відповідаючи

20, 40, 60, 80, 100% діапазону вимірювання у цифрові формі.

 

Регістратори настроєні вірно, коли

Ni-Np≤ Δ,

де Ni – результат вимірювання у цифровій формі, 0С;

Np – розрахункове значення температури, відповідаючи 0, 20, 40, 60, 80,

100% діапазону вимірювання у цифровій формі;

Δ1 – границі допустимої основної абсолютної похибки регістраторів, 0С.

 

Віновлюють перемичку між клемами 1 і 2 розетки XS1.

Прилад використовують для контролю, реєстраціїї, сигналізації або захис-

ту певного технологічного параметру. Він може працювати без перетворення

 

вимірювального сигналу з такими приладами як Термоперетворювачі опору

та термопари. До електронного реєстратора вони підключаются звичайною

командною проводкою (якщо це термоперетворювачі опору) або термоелект-

родною проводкою (якщо це термопари). Дуже надійний і точний прилад адже

його максимальна приведена похибка становить ±0,25%.

 

При експлуатації регістратори повинні підлягатись систематичному кож-

номісячному, профілактичному огляду.

При огляді необхідно провірити:

-зберігання пломб;

-наявність маркування вибухозахисту;

-відсутність обривів і пошкодження ізоляції з’єднюючих ліній, надійність їх

підключення;

-надійність кріплення заземляючих з’єднань;

-відсутність видимих механічних пошкоджень корпуса.

Експлуатація регістраторів з пошкодженням і несправностями категорич-

но заборонена.

Періодичність профілактичних оглядів встановлюється в залежності від

виробничих умов, але не менше ніж 2 рази у рік.

В процесі профілактичних оглядів повинні виконуватись міроприємства

в об’ємі кожномісячних оглядів, а також:

-чистка контактних і розбірних з’єднань;

-провірка стану заземляючих провідників в містах з’єднань;

 

-вимірювання опору ізоляції з’єднювальних ліній;

-вимірювання опорів заземлення в місцях приєднання до контору заземлення.

Блок іскробезпеки, трансформатори, залиті компаундом дільниці ремонту

та відновленню не підлягають.

 

Електричне живлення від мережі змінного струму 220В, з частотою 50Гц.

Використовуюча потужність не більше 25 В×А.

Габаритні розміри 205мм×155мм×235мм.

Маса не більше 3,5 кг.

Середнє напрацювання на відказ не менше 50 000 годин.

Повний срок служби не менше 12 років.

 

 

 
 

 


 

4 РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ

ОХОРОНА ПРАЦІ

В компресорній станції на ВАТ “НПК-Галичина” створені умови для

нормальної та безпечної роботи обслуговуючого персоналу. Це забезпечу-

ється впровадженням на виробництві норм виробничої санітарії, безпеки

праці, а також протипожежної безпеки. Виробнича санітарія та безпека пра-

ці повинні забезпечувати герметичність обладнання, автрматизаці техноло-

гічного процесу, своєчасне попередження про виникнення факторів, що є

небезпечним для життя і здоров’я працюючих, відключення оюладнання чи

установки в разі виникнення таких факторів. Також потрібно усунути мож-

ливість безпосереднього контакту працівників з сировиною, реагентами,

присадками, мастилом, бо це може негативно вплинути на стан здоров’я

людини. Потрібно забезпечити захист від опіків, так як на установці присут-

нє нагрівання корпусів компресорів та електродвигунів внаслідок тривалої

роботи, нагрівання мастил та води для їх охолодження. Також потрібно про-

водити огляд обладнання та трубопроводів перед пуском установки, підтри-

мувати надійність роботи обладнання, приладів та СА. Потрібно періодично

проводити профілактичні заходи, бо вони дають можливість здійснювати

безпечне проведення робіт, своєчасно усувати недоліки та відхилення в тех-

нологічному процесі.

Організація і проведення технологічного процесу виробництва парафінів

повинні передбачати:

- виключення безпосереднього контакту обслуговуючого персоналу з

 

сировиною, реагентами, готовою продукцією і відходами виробництва, що

шкідливо діють на організм людини;

- автоматичне регулювання параметрами процесу;

- застосування засобів колективного захисту працюючих;

- механізацію трудомістких процесів;

- своєчасну утилізацію відходів виробництва, які є середовищем небезпечних

і шкідливих факторів;

- раціональну організацію праці і відпочинку, а також обмеження важких

умов праці;

- систему контролю і управління процесу, які забезпечують захист

працюючих і аварійне відключення виробничого обладнання.

Безпечна робота технологічних установок парафінового виробництва

залежить від кваліфікації і уваги обслуговуючого персоналу, а також від

ретельного дотримання технологічного режиму у відповідності з нормами

технологічного регламенту, та дотримання правил охорони праці, пожежної

безпеки.

До роботи допускаються особи, не молодші 18-ти років, які пройшли

медогляд, інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, навчені безпечним

прийомам і методам роботи, пройшли стажування, перевірку отриманих

знань та одержали допуск до самостійної роботи.

Всі діючі інструкції повинні знаходитись на робочих місцях, знання їх і

дотримання обслуговуючим персоналом повинні постійно контролюватися.

При експлуатації технологічних установок необхідно:

- систематично слідкувати за справністю і своєчасним включенням в роботу

 

приладів контролю, автоматики і сигналізації;

- систематично контролювати роботу запобіжних клапанів;

- слідкувати за роботою всіх насосів, негайно усувати пропуски, не

допускати загазованості приміщень і території виробництва;

- слідкувати за справністю і безперервною роботою систем вентиляції у всіх

виробничих приміщеннях;

- слідкувати за станом теплоізоляції всіх апаратів і трубопроводів;

- систематично слідкувати за герметичністю обладнання, не допускати

пропусків нафтопродуктів;

- в зимовий період вести постійний контроль за роботою паросупутників, за

станом водяних і конденсатних ліній;

- слідкувати за станом заземляючих пристроїв електрообладнання та станом

захисного заземлення технологічного обладнання від статичної електрики.

У всіх вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях на території

технологічних установок і резервуарного парку повинні бути попереджу-

вальні знаки і надписи:“ Вибухонебезпечно”, “Пожежонебезпечно”,“Палити

забороняється” та інші. Тимчасово загазовані зони повинні бути огороджен-

ні. Всі технологічні апарати, агрегати і трубопроводи повинні мати розпіз-

навальне маркування. Аміак відноситься до 4-го класу небезпеки, ГДК парів

в повітрі робочої зони – 20 мг/м³. При виявленні запаху аміаку в приміщенні

АЛРУП негайно повідомити машиніста АХУ і при необхідності вийти з

приміщення.

При роботі з парафінами необхідно використовувати індивідуальні

засоби захисту - спецодяг: черевики, костюм, рукавиці, бавовняна куртка на

утеплювальній підкладці.

Для захисту від ураження електричним струмом використовують

діелектричні рукавиці, діелектричні килимки.

При виконанні газонебезпечних робіт використовують шланговий

протигаз ПШ-1, ПШ-2, фільтруючий протигаз з коробкою марки КД або

АВЕК.

Для гасіння пожеж у виробництві парафіну застосовуються такі засоби,

як вода, водяна пара, пісок, система піногасіння, азбестові покривала,

вуглекислотні і порошкові вогнегасники.

Для захисту робітників у виробничих підрозділах є в наявності:

- вентиляція, яка служить для підтримання чистоти повітря, температури,

вологості у відповідності з санітарними нормами;

- огороджуючі пристрої, ізолюючі матеріали, заземлення, блискавковідводи,

попереджуючі знаки;

- аптечки першої допомоги, водяні фонтанчики.

При неправильній організації праці,або недотриманні правилбезпеки в

процесі виробництва парафіну, продукти, реагенти шкідливо діють на орга-

нізм людини. Тому обслуговуючий персонал повинен суворо дотримуватись

правил безпеки, виконувати правила експлуатації обладнання, апаратури,

вести режим згідно технологічної карти та інструкції.

- Не допускати розливу нафтопродукту, реагентів, ліквідовувати пропуски на

сальникових та інших ущільненнях.

- Слідкувати за нормальною роботою вентустановок, освітленням,

 

огородженням.

- Технологічні лотки, каналізаційні колодязі повинні бути закриті.

- Робітникам розливу парафіну необхідно дотримуватись правил

транспортування і штабелювання парафіну в складі.

- Особливу увагу приділяти для виявлення запаху аміаку в приміщенні

АЛРУП, а при виявленні - негайно повідомити машиніста АХУ, а якщо

необхідно вийти з приміщення.

Безпечна робота установки значною мірою залежить від кваліфікації та

уважності обслуговуючого персоналу, його суворому дотриманню правил

техніки безпеки, пожежної безпеки, дотриманню умов технологічного

процесу.

До самостійної роботи допускаються особи не молодше 18 років, які

пройшли медогляд, перевірку теоретичних знань, первинний інструктаж на

робочому місці, стажування і набуття безпечних навиків праці.

При проведенні робіт безпосередньо на об’єктах нафтовидобутку всі

працівники повинні звертати особливу увагу на безпеку при газонебезпечних

роботах та пожежну безпеку на об’єктах. Працівники повинні виконувати

тільки ту роботу, яку доручив майстер чи бригадир при умові, що відомі

безпечні способи її виконання.

Не можна користуватись захисними засобами, що не пройшли

встановлених випробувань, а також такими, термін використання якмх

пройшов. Не застосовувати відкритого вогню на території підприємства та у

приміщенні майстерні. Куритр дозволяється у спеціально відведених місцях.

 

Не сушити одяг у виробничих приміщеннях, а також не ставити будь-які

горючі матеріали на гарячі поверхні трубопроводів та приладів опалення.

Основними небезпечними та шкідливими факторами у підрозділах

нафтогазовидобувного виробництва є: вибухонебезпечність, пожежонебез-

печність речовин, загазованість, токсичність, наявність високого тиску і

високої температури в апаратах та трубопроводах, прямий контакт з наф-

тою та робота на висоті.

Для захисту організму від дії шкідливих факторів приладист зобов’я-

заний виконувати роботи в спецодязі, спецвзутті і засобах індивідуального

захисту.

Перед початком робіт по обслуговуванню та ремонту приладів засобів

контролю і автоматики на об’єктах нафтогазвидобутку необхідно повідомити

майстра або обслуговуючий персонал про проведення робіт. Відключити

живлення електричним струмом необхідних приладів і вивісити необхідні

плакати.

Важливим показником гігієни праці, її організації і культури виробни-

цтва є виробниче освітлення. В операторних використовують люмінесцентні

лампи.

Щодо вимог безпеки праці до виробничого обладнання, то воно встанов-

люється тільки після визначення можливих джерел небезпечних і шкідливих

факторів із врахуванням конструкції і умов роботи їх елементів і функціональ-

них систем. Безпека виробничого обладнання забезпечується правильним

вибором працівників його дії, використання в крнструкції засобів захисту,

 

механізації, автоматизації і дистанційного управління.

Система протипожежного захисту – це сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на

людей небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.

Пожежогасіння здійснюється при допомозі гідрантів та лафетних ство-

стволів, вода до яких подається по протипожежному трубопроводу. Для

гасіння загораня локального значення використовують гумово-тканинні

шланги, по яким подається вода. Займання електродвигунів та проводки

ліквідовують при допомозі вуглекислотних вогнегасників ОУ-2, ОУ-5, УП-

1М або порошкових. Для гасіння інших загорань користуються пінними

вогнегасниками ОХП-10, ОВП-10. Крім того, на території устоновки

знаходяться ящики з піском, носилки, лопати.

Для інструкції поширюється на працівників апарату управління і струк-

турних підрозділів нафтогазвидобутку.

Об’єкти нафтогазвидобутку відносяться в основному до категорії А, Б, В

за вибухопожежною і пожедною безпекою та класу зони В-1-В-1Г за ПУЕ, що

вказує на можливість виникнення великих пожеж з нанесенням значних

матеріальних збитків і травм, а також нанесення шкоди навколишньому

середовищу. Об’єкти категорії Г, Д – менш небезпечні.

Пежежна небезпека об’єктів нафтогазвидобутку полягає у наявності

транспортуванні, зберіганні та переробці великої кількості вибухопожежоне-

безпечних рідин, а також попутного нафтового газу, зберігання горючих і

легкогорючих матеріалів та речовин.

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквілації та гасіння невеликих пожеж у початковій стадії розвитку і можуть розміщатися у приміщеннях на окремих пристроях, транспортних засобах та пожежних щитах.

Ручний пожежний інструмент необхідно періодично очищати від пилу, бруду та слідів корозії. Пожежні щити, первинні засоби пожежогасіння та пожежні інструменти повинні знаходитись постійно в технічно справному стані. Не допускається встановлення вогнегасників з простроченим терміном вогнегасного заряду.

 

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 

Вирішення проблем захисту населеного пункту від забруднення

промисловими викидами має важливе значення. В цілях захисту населеного

пункту від промислових забруднень атмосферного повітря діючими

санітарними нормами встановлено 5 класів у шкідливості відходів для

навколишнього середовища. Санітарний огляд і контроль за чистотою

атмосферного повітря – важливий елемент системи по охороні довкілля від

забруднення.

При виборі методу переробки стічних вод як в нафтопереробці, так і в

нафтохімії, попередньо необхідно визначити джерело забруднених відходів

ступінь їх забруднення, можливість їх роздільної очистки, використовуючи

при необхідності попередню обробку.

Технічні води проб деколи відокремлені від масляних вод. Вони

включають в себе конденсати і води з установок обезсолення, а також можуть

містити вуглеводи, асоційовані з фенолами, кількість яких, в свою чергу може

складати до 10мг/л.

Скиди стічних вод, що не містять відходів нафтопромисловості досить

постійні на НПЗ, заводах нафтохімії. Вони містять погано розчинні органічні

речовини. Випадкові маслянисті води більш мінливі за скидом і є головним

джерелом вуглеводів в загальних потоку стічних вод.

Тому єдиний можливий вихід у використанні стічних вод нафтопереробки полягає у вдосконаленні технологій очистки стічних вод виробництва та часткове, а де це можливо і повне їх повернення у технологічний процес, що призведе до зменшення навантаження на довкілля.

Забруднені води утворюються з вод дренажних мереж сховищ сирої нафти чи продуктів нафтопереробки.

 

П

5 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ

 

1.1 Загальна характеристика підприємства як об’єкта

автоматизації.

АТ "НІІК - Галичина" – найстаріше підприємство нафтопереробної

промисловості не тільки в Україні, але й у Європі, яке історично було

засноване 1859 році, як Дрогобицький нафтопереробний завод. Зареєстроване

як ВАТ 1994 році. Розташований завод на заході України. Товариство реалізує

свої продукцію в регіоні та частково експортує її в сусідні країни Центральної

і Східної Європи.

Профіль підприємства – господарська діяльність по купівлі, переробці,

транспортуванню та збуту нафти, газу, газового конденсату і продуктів

переробки, проведенню науково-дослідних робіт, впровадження висо-

ефективних технологій і обладнання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.029 с.)