ІХ. Фінансове забезпечення реалізації ПрограмиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІХ. Фінансове забезпечення реалізації ПрограмиРеалізація заходів щодо поліпшення ситуації на регіональному ринку праці у 2008-2009 роках не потребуватиме додаткових фінансових втрат з державного та місцевих бюджетів.

Фінансування створення нових робочих місць буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у вигляді централізованих капітальних вкладень, фінансової підтримки підприємств окремих галузей (секторів економіки), суб’єктів малого підприємництва, інноваційних проектів тощо, оскільки цільового бюджетного фінансування створення нових робочих місць законодавством не передбачено, а також – за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, що здійснюють підприємницьку ( госпрозрахункову) діяльність та фізичних осіб – підприємців.

Фінансування витрат, пов’язаних із наданням соціальних послуг та матеріального забезпечення незайнятому населенню, зареєстрованому в державній службі зайнятості, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до законодавства про зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Витрати, пов’язані з виконанням заходів сприяння зайнятості, будуть фінансуватися з державного та місцевих бюджетів за кошти, передбачені на утримання відповідних центральних та місцевих органів влади – виконавців заходів.

 

Х. Координація та контроль за реалізацією Програми

Виконання завдань Програми вимагає забезпечення як на обласному, так і на рівні районів та міст області, скоординованої співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, служби зайнятості, Федерації профспілкових організацій області, обласного об’єднання організацій роботодавців.

Координація та контроль за реалізацією Програми покладається на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та обласний центр зайнятості, якими протягом 2008-2009 років здійснюватиметься моніторинг процесів на ринку праці для прийняття виважених рішень щодо регулювання, організації зайнятості населення і прогнозування ситуації у цій сфері.

 

Начальник головного управління праці

Та соціального захисту населення

Облдержадміністрації М.П.Уложенко

1.2 Завдання для виконання практичної роботи:

1.Ознайомитися з теоретичними відомостями щодо принципів та методичних підходів розробки Програми зайнятості.

2Ознайомитися з текстом Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2008-2009 роки.

3Проаналізувати показники стану ринку праці Чернігівської області в динаміці.

4Визначити тенденції основних процесів, що протікають на ринку праці в Чернігівській області.

5Розкрити причини наявного стану ринку праці Чернігівської області.

6Ознайомитись з основними складовими частинами Програми.

7Встановити, які інформаційно-аналітичні та методичні матеріали використовуються для розробки Програми.

 

Завдання для самоперевірки та аудиторного контролю знань

1. В чому полягає мета Програми зайнятості і які проблеми Регіону вона вирішує?

2. Які основні методологічні та методичні підходи застосовують при розробці Програми?

3. Із яких тематичних частин складається Програма?

4. На основі яких нормативних та законодавчих документів розробляється Програма?

5. Як здійснюється фінансове забезпечення Програми.

6. Які передбачені механізми контролю за виконанням Програми.

7. Які недоліки Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2008-2009 роки?

8. Як запропоновані заходи Програми зайнятості населення Чернігівської області вирішує його проблеми?

9. Які підсистеми державної служби приймають участь в розробці, впровадженні, реалізації та контролі даної Програми?

10. Проаналізувати рівень виконання Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2008-2009 роки.

11. Визначити основні чинники, які не дозволили виконати Програму зайнятості населення Чернігівської області на 2008-2009 роки.

12. Проаналізувати Концепцію зайнятості населення України на 2010-2011 роки.

13. Як впливають кризові стани економіки на рівень виконання Програми зайнятості населення?

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Арутюнов В., Мішин В., Свіницький В. Методологія соціально-економічного пізнання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 352 с.

2. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: Наук. Вид. – К.: Либідь, 2006. – 312 с.

3. Економічна енциклопедія: у трьох томах /під ред В. Мочерного/. К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

4. Закон України “Про зайнятість населення” вiд 01.03.1991 № 803-XII. 1991 р.

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації вiд 09.04.1999 № 586

6. Закон України „Про державні цільові програми” вiд 18.03.2004 № 1621-IV

7. Качан Є., Шушпанов Д. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Видавничий дім “Юридична книга”, 2005. – 358 с.

8. Людський розвиток в Україні: 2004 рік / щорічна науково-аналітична доповідь. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2005. – 266 с.

9. Лібанова Е. Ринок праці. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

10. Либанова Э. М. Рынок рабочей силы: Методы анализа и возможности регулироания. К.: Гос. Центр занятости, 1994. – 93 с.

11. Либанова Э. М. Украинский рынок труда: проблемы и перспективы. – К.: М – во труда Украины, 1993. – 110 с.

12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 травня 2007 року № 231 „Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2008-2009 роки”:

13. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30 липня 2009 року №290 “Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2010-2011 роки”

14. Осовська Г. Управління трудовими ресурсами. – Житомир: ЖТУ, 2007. – 198с.

15. Перехідна економіка: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”

17. Соціальний розвиток України: Сучасні трансформації та перспективи. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 620 с.

18. Стефанидин О. Людський потенціал економіки України: Монографія. – Львів: Вид центр ЛНУ, 2006 – 315 с.

19. Статистичні збірники України та Чернігівської області

20. Указ Президента України від 11 липня 2005 року №1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”

 

Зміст

стор.

Вступ...........................................................................................................................3

1. Практична робота №1 ......................................................................................... 4

1.1 Мета роботи..................................................................................................... ..4

1.2 Теоретичні відомості ......................................................................................... 4

Методологія розробки і реалізації регіональних програм зайнятості ........ 4

ПРОГРАМА зайнятості населення Чернігівської області на

2008-2009 роки....................................................................................9

Загальні положення та мета Програми.......................................................... 9

Основні завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості...........9

Очікувані результати від реалізації Програми...............................................12

І. Основні підсумки виконання завдань і заходів, передбачених

Програмою зайнятості населення Чернігівської області, на

2006-2007 роки, проблеми та фактори, що негативно впливають

на стан ринку праці .........................................................................................12

І.1. Стан соціально-економічного розвитку, зайнятості та безробіття на

регіональному ринку праці, виконання завдань та заходів щодо

поліпшення ситуації у сфері зайнятості у 2006 – 2007 роках......................15

І.2. Проблеми та фактори, що негативно впливають на стан ринку праці .....18

ІІ Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та

розвитку регіонального ринку праці у 2008-2009 роках ............................ 22

ІІІ Основні показники соціально-економічного розвитку регіону.................. 26

ІV Основні показники регіонального ринку праці........................................... 27

V Баланс руху робочої сили через державну службу зайнятості................... 28

VІ Завдання для місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування з розширення сфери застосування

праці шляхом створення нових робочих місць на 2008-2009 роки........... 29

VІ.І. Створення нових робочих місць в сільській місцевості в усіх

сферах економічної діяльності.................................................................... 30

VІ.ІІ. Створення нових робочих місць для осіб з обмеженими

фізичними можливостями........................................................................... 30

VІІ. Показники надання соціальних послуг державною службою

зайнятості на 2008-2009 роки ................................................................... 31

VІІІ. Заходи щодо поліпшення ситуації на регіональному ринку

праці у 2008–2009 роках ...............................................................................32

ІХ. Фінансове забезпечення реалізації Програми ............................................ 49

Х. Координація та контроль за реалізацією Програми ...................................49

1.3 Завдання для виконання практичної роботи...................................................50

1.4 Завдання для самоперевірки та аудиторного контролю знань......................50

Рекомендована література ......................................................................................51

Додатки

 

Додаток А

 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством праці та соціальної політики України на виконання пункту 1.4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, уведеного в дію Указом Президента України від 19 вересня 2007 р. №895, та відповідно до статті 5 Закону України „Про державні цільові програми” і постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм” (з урахуванням результатів погодження з Секретаріатом Президента України питання щодо визначення періоду дії загальнодержавної програми зайнятості населення та встановлення строку подання законопроекту про зазначену програму на розгляд Верховної Ради України). Зауваження та пропозиції до проекту Концепції приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування у письмовому вигляді за адресою: 01001, м. Київ-001, вул. Еспланадна, 8/10; тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98, e-mail: info@mlsp.gov.ua.

КОНЦЕПЦІЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.01 с.)