Стадії цивільного процесу: поняття, класифікація, загальна характеристика.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стадії цивільного процесу: поняття, класифікація, загальна характеристика.Стадії цивільного процесу: поняття, класифікація, загальна характеристика.

Стадія цивільного процесу - це відносно самостійна частина єдиного цивільного судочинства, що характеризується наявністю в ній найближчої процесуальної мети та підсумкового процесуального акта.

Загальнообов’язковими є 3 стадії: 1.порушення цивільної справи - здійснюється шляхом подання позовної заяви чи заяви (залежно від виду провадження). На стадії порушення цивільної справи суддя може: залишити позовну заяву без руху, повернути позовну заяву, відмовити у відкритті провадження у справі, відкрити провадження у справі. 2. провадження у справі до судового розгляду – врегулю-вання спору до судового розгляду,; якщо це не вдається – забезпечення своєчасного та правильного вирішення справи в одному судовому засіданні. Центральним у цій стадії є попереднє судове засідання. 3.Судовий розгляд справи - справа в судовому засіданні вирішується по суті і, як правило, завершується ухвален-ням рішення. Ця стадія складається із 4 частин: підготовча частина судового розгляду, розгляд справи по суті, судові дебати, ухвалення та проголошення судового рішення.

Решта стадій – факультативні: 4. Апеляційне провадження – перегляд рішень суду першої інстанції, що не набрали законної сили 5.Касаційне провадження – перегляд рішень суду першої інстанції, які набрали законної сили, після їх перегляду судом апеляційної інстанції, а також рішень та ухвал суду апеляційної інстанції. Касаційна інстанція – ВСУ 6.Провадження у зв’язку з винятковими обставинами – у разі неоднакового застосування судом касаційної інстанції одного й того ж положення закону. 7.Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами – як правило, якщо з’ясовуються нові, істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі на час розгляду справи 8. виконання рішення.

 

Суд – обов’язковий учасник цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду, правосуб’єктність, відводи.

Цей орган влади є єдиним наділеним компетенцією здійснювати право-суддя в Україні. Саме суд перевіряє наявність або відсутність підстав для порушення конкретної цивільної справи, створює умови для її розгляду та своїм владним актом вирішує спір між сто­ронами, тим самим здійснюючи захист порушеного чи оспоре­ного суб'єктивного цивільного права та(або) охоронюваного законом інтересу. Тому суд є обов'язковим суб'єктом. Склад суду: цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користую­ться всіма правами судді. Розгляд справ у порядку апеляційного та касаційного про­вадження та в інших випадках, передбачених законом, здійс­нюється судом колегіально: • у судах апеляційноїінстанції цивільні справи розглядають­ся колегією у складі не менше трьох суддів, з числа яких в установ­леному законом порядку визначається головуючий; у суді касаційної інстанції - колегією у складі п'яти суд­дів; у зв'язку з винятковими обставинами — колегією суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду Укра­їни за наявності не менш як двох третин її чисельності, а у випадках, встановлених ЦПК,— колегією суддів на спіль­ному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України за їх рівного представництва за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати.

Відводи.. судді, секретарі судових засідань, інші службові особи суду )

Зокрема, суддя не може брати участі в розгляді справи та підлягає відводу (самовідводу), якщо: -під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, пред­ставник, секретар судового засідання; -він прямо чи побічно заінтересова-ний у результаті розгляду справи; -він є членом сім'ї або близьким родичем сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

- якшо є інші обставиш, які викликають сумнів в об'єктив­ ності та неупередженості судді.

Особи, які беруть участь у справі: загальна характеристика, ознаки, права та обов’язки.

— це учасники (суб 'скти) цивільних процесуальних правовідносин, які наділені юри­дичною заінтересованістю, що визначає їхній правовий ста­тус при розгляді та вирішенні цивільної справи. У справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони та треті особи і їх представники. У справах наказного та окремого проваджень ними є заявники та інші заінтересова­ні особи і їх представники. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Особи, які беруть участь у справі, вони мають юридичну заінтересованість у результатах вирішення судом справи і у реалізації ухваленого по ній рішення. Права : право знайомитися з матеріалами справи, роби­ти з них витяги, знімати копіі з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судо­вих засіданнях, подавати докази, заявляти кло­потання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, користуватися правовою допомо­гою, ознайомлюватися ч журналом судового засідання, знімати з нього копії, ирослуховуваги запис фіксуван­ня судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його непра­вильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановлени­ми законом (ст. 27 ЦПК).

Позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. До початку розгляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а відповідач - пред'явити зустрічний позов.

ОБОВЯЗКИ.сторони та інші осо­би, які беруть у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) під час провадження справи. Спеціальним обов'язком для сторін с, на­приклад, зобов'язання подати або повідомити про докази до або під час попереднього судового засідання .

Матеріально-правову заінтересованість у справі мають сторони та треті особи, заявники у справах наказного та окремого провадження.

 

Інші учасники цивільного процесу: загальна характеристика, ознаки, функціональне призначення кожного з них

Ін учаснки цив процесу –це особи, які є учасниками цивільного процесу, але не належать до осіб, які беруть участь у справі. Інші учасники цивільного процесу відрізняються від осіб, які беруть участь у розгляді цивільної справи, тим, що у них немає юридичної заінтересованості в результатах процесу.

Метою участі вищеперелічених осіб у цивільному судочинстві є сприяння правильному та своєчасному розгляду і вирішенню цивільних справ.

Осіб, які є іншими учасниками цивільного процесу, можна поділити на:

1) осіб, які допомагають при розгляді та вирішенні цивільної справи по суті — спеціаліст, експерт, свідок, перекладач та особа, яка надає правову допомогу;

2) осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу, — зокрема судовий розпорядник, секретар судового засідання.

 

Цивільного процесу

1. Стадії цивільного процесу: поняття, класифікація, загальна характеристика

2. Суд – обов’язковий учасник цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду, правосуб’єктність, відводи.

3. Особи, які беруть участь у справі: загальна характеристика, ознаки, права та обов’язки.

4. Інші учасники цивільного процесу: загальна характеристика, ознаки, функціональне призначення кожного з них.

5. Поняття та ознаки сторін у цивільному процесі.

6. Поняття представництва у цивільному процесі.

7. Поняття і види юрисдикції (підвідомчості) у цивільному процесі.

8. Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості (юрисдикції). Види підсудності у цивільному процесі.

9. Поняття та види судових витрат у цивільному процесі.

10Характеристика заходів процесуального примусу: види, порядок та підстави їх застосування.

11 Поняття судових викликів та повідомлень у цивільному процесі.

12Мета судового доказування. Стадії процесу доказування. Поняття доказів.

13Класифікація доказів у цивільному процесі. Загальна характеристика засобів доказування.

14Поняття і суть позовного провадження.

15 Форма та зміст позовної заяви. Підстави та правові наслідки повернення позовної заяви та залишення її без руху.

16Відкриття провадження у справі та його правові наслідки. Строк відкриття провадження у справі.

17 Провадження у справі до судового розгляду - самостійна стадія цивільного процесу, її мета та завдання.

18 Поняття та завдання стадії судового розгляду. Процесуальний порядок судового розгляду та його складові частини.

19 Фіксування цивільного процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. Протоколи окремих процесуальних дій.

20 Поняття і види актів суду першої інстанції. Відмінність рішення суду від ухвали та судового наказу.

21 Умови набрання законної сили судовим рішенням та його правові наслідки.

22Поняття та значення заочного розгляду справи у цивільному процесі. Підстави та порядок заочного розгляду справи.

23 Поняття наказного провадження, його підстави та значення для цивільного процесу. Відмінність наказного провадження від позовного та окремого.

24 Поняття та значення окремого провадження. Відмінність окремого провадженя від позовного та наказного.

25 Мета та завдання перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Модель апеляції в українському цивільному судочинстві.

26Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги на рішення суду першої інстанції та підстави для таких повноважень.

27 Суть і значення касаційного перегляду ухвал та рішень касаційним судом. Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження.

28 Форма та зміст касаційної скарги. Строки та порядок касаційного оскарження. Повноваження суду касаційної інстанції

29 Суть і значення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання заяви про перегляд.

30 Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання заяви.

 

 

Стадії цивільного процесу: поняття, класифікація, загальна характеристика.

Стадія цивільного процесу - це відносно самостійна частина єдиного цивільного судочинства, що характеризується наявністю в ній найближчої процесуальної мети та підсумкового процесуального акта.

Загальнообов’язковими є 3 стадії: 1.порушення цивільної справи - здійснюється шляхом подання позовної заяви чи заяви (залежно від виду провадження). На стадії порушення цивільної справи суддя може: залишити позовну заяву без руху, повернути позовну заяву, відмовити у відкритті провадження у справі, відкрити провадження у справі. 2. провадження у справі до судового розгляду – врегулю-вання спору до судового розгляду,; якщо це не вдається – забезпечення своєчасного та правильного вирішення справи в одному судовому засіданні. Центральним у цій стадії є попереднє судове засідання. 3.Судовий розгляд справи - справа в судовому засіданні вирішується по суті і, як правило, завершується ухвален-ням рішення. Ця стадія складається із 4 частин: підготовча частина судового розгляду, розгляд справи по суті, судові дебати, ухвалення та проголошення судового рішення.

Решта стадій – факультативні: 4. Апеляційне провадження – перегляд рішень суду першої інстанції, що не набрали законної сили 5.Касаційне провадження – перегляд рішень суду першої інстанції, які набрали законної сили, після їх перегляду судом апеляційної інстанції, а також рішень та ухвал суду апеляційної інстанції. Касаційна інстанція – ВСУ 6.Провадження у зв’язку з винятковими обставинами – у разі неоднакового застосування судом касаційної інстанції одного й того ж положення закону. 7.Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами – як правило, якщо з’ясовуються нові, істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі на час розгляду справи 8. виконання рішення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)