Тема 7. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ1.Які надлишкові тиски у фронті ударної хвилі викликають у людини різні ступені контузії?:

Величина наддінікового тиску. кПа Вили травм Характер у раженім
>100 Украй важкі Одержувані травми дуже часто прпяодап до смертельного результату
60- 100 Важкі Сильна контузія всього організму ушкодження внутрішніх органів і мозку.важкі переломи кінцівок. Можливі ' смертельні випадки
40 - 60 Середньої важкое ті Серйозні контузії, уілкодженпя органік слуху, кровотеча з носа й вух. сильні ' вивихи і переломи кікцівок
20 - 40 Легкі Легка загальна кошучія організму.тимчасове ушкодження слуху, забиті місця і; вивихи кінцівок.

2. Атмосферний тиск в Україні за нормальних умов є:

Р0 — атмосферний тиск (при розрахунках приймають 100 кПа). 760 мм рт ст (101 325 Па)

3. Тиск в зоні дії детонаційної хвилі, продуктів вибуху і повітряної ударної хвилі (ПУХ) є:

Прії вибуху газоповітряної суміші виділяють три тони (див. рис. 1. у Додатку):

1. Зона детоііаиіі'ііюїхіш.іі ч косі іншім значенням надлишкового тиску лРі =• 1700 кі Іа і радіусом

r1 = 17.5

де ш - маса гачу, то вибухну» (т):

2. Зона Оіі продуктів кибуху з радіусом

Г-. ~ і.?/] м. (14)

надлишковий тиск ь межах тонн »изиачолт.о-:з:ідиоформ>лп:

АР. =1300І % ! +50 кПа. (15)

V '' і

де г - відстань від еніцсиїру вибуху до даною об'єкту, шо розганіоіншгф у «ч:і ітлншконпйтиск > ній тоні чмішо'Тьея в межах: під 1350 к'Іадо ЗООкГіа.

3. іона повітряної иніриоі .\'-іиі іІІУХ) 'Значення надлишкового глеку у пій ;.ч.: визначається 'і наступних фопму.т:

Стійкість промислового підприємства складається ч:

а) стійкості інженерііо-технічііоіо комплексу (будівель, споруд, систем спсрго-газо- іа водопостачання і каналізації, технологічного обладнання) до дій сил стихійних явіш: природи, аварій та катастроф, а у воєнний час - вражаючих факторів зброї масового ураження:

Чернишова Мар'яна Сергіївна

4. Ширина протипожежного розриву між будівлями визначається за формулою:

найбільш доцільною забудовою промислового об'єкту є блочна забудова одноповерховими цехами з наявністю розривів між ними не менше:

L = H1+H2+(І5-20) м,

5. Критерієм стійкості ОГ від впливу ударної хвилі є:

При визначенні критеріїв вибухопожежної небезпеки як розрахунко­вий слід вибирати найбільш несприятливий варіант аварії або період нор­мальної роботи апаратів, при якому у вибуху бере участь найбільша кількість речовин чи матеріалів, які є найнебезпечнішими щодо наслідків такого ви­буху.

6. Стійкість цілого ОГ визначають з огляду на:

– розташування ОГ відносно джерела руйнівного (вражаючого) впливу: хімічно небезпечний об’єкт, об’єкт атомної енергетики, склади НХР, район, який загрожує катастрофічним затопленням, селевим потоком і ін.;

– підготовленість об’єкту (розробка плану заходів) на випадок аварії, катастрофи, стихійних лих, характерних для даного району;

– надійність захисту робітників і службовців;

– здатність інженерно-технічного комплексу протистояти в певній мірі діям сил стихійних явищ природи, аварій та катастроф, а у воєнний час вражаючих факторів зброї масового ураження;

– надійність систем постачання об’єкту всім необхідним для виробництва продукції (сировиною, паливом, водою, газом, комплектуючими виробами і т.д.)

– стійкість і неперервність управління виробництвом, силами і засобами забезпечення життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях;

– підготовленість об’єкту до ведення рятувальних та інших невідкладних робіт по відновленню пошкодженого виробництва.

7. Оцінка стійкості ОГ не включає визначення:

Оцінка стійкості основних елементів інженерно-технічного комплексу, від яких залежить робота господарського об'єкта, полягає у визначенні виду можливого руйнування кожного з основних елементів інженерно-технічного комплексу та у виявленні нестійких елементів.При оцінці ефективності захисту робітників і службовців у разі сильного вибуху визначають можливу кількість уражених і вид травм людей на території господарського об'єкта.

8. Як кількісний показник стійкості ОГ до дії повітряної ударної хвилі приймають:

Світловий імпульс — це кількість світлової енергії, яка падає на 1м2 поверхні, що освітлюється. Вимірюється світловий імпульс в Дж/м2 (кДж/м2) або в кал/см2

9. Що є основним параметром повітряної ударної хвилі?:

Основний параметр ударної хвилі — надлишковий тиск у фронті ударної хвилі (ΔРф):

ΔРф = Рф - Р0 (кПа),

де Рф — максимальний тиск у фронті ударної хвилі при вибуху;

Р0 — атмосферний тиск (при розрахунках приймають 100 кПа)

10. Як за масштабами та інтенсивністю поділяються пожежі?:

За масштабами і інтенсивністю пожежі підрозділяються на окремі, суцільні, масові і вогняні шторми.

Окрема пожежа — пожежа, що виникла в окремому будинку чи споруді. Пересування людей і техніки по забудованій території між окремими пожежами можливе без засобів захисту від теплового впливу.

Суцільна пожежа – одночасне інтенсивне горіння переважної кількості будинків і споруд на даній ділянці забудови. Пересування людей і техніки через ділянку суцільної пожежі неможливе без засобів захисту від теплового випромінювання.

Масова пожежа – сукупність окремих і суцільних пожеж.

Вогняний шторм – особлива форма суцільної пожежі, яка швидко поширюється і характерними ознаками якої є: наявність висхідного потоку продуктів згоряння і нагрітого повітря, приплив свіжого повітря з усіх боків зі швидкістю не менше 50 км/год у напрямку до межі вогняного шторму

Шведюк Людмила Володимирівна

11. Як показник стійкості ОГ до впливу теплового (світлового) випромінювання береться?:

мінімальне значення теплового (світлового) імпульсу, при якому може статися загоряння матеріалів чи конструкцій будівель і споруд, у результаті чого виникнуть пожежі на об'єкті.

12. Вогнестійкість будинку це:

здатність чинити опір впливу високих температур при збереженні своїх експлуатаційних властивостей.

13. За ступенем вогнестійкості будинки і споруди не поділяють на такі групи:

І і II група – неспалимі (будівлі І групи мають підвищену вогнестійкість несучих конструкцій); при загорянні предметів усередині будинку він охоплюється вогнем не раніше, ніж через 3-4 год; III – група – неспалимі будинки зі спалимими перекриттями і перебірками; охоплюються вогнем через 2-3 год.; IV група – дерев'яні, оштукатурені будинки; охоплюються вогнем через 1,5 год.; V група – дерев'яні, неоштукатурені; охоплюються вогнем через 0,5 год.

14. ОГ стійкий до впливу теплового (світлового) імпульсу, якщо:

значення світлового імпульсу прийнято вважати межею стійкості об'єкта до впливу теплового (світлового) імпульсу - Uсв lim . Об'єкт стійкий, якщо Uсв lim = Uсв max.

15. ОГ вважається стійким до дії надлишкового тиску якщо:

Якщо ΔPФlim ≥ ΔPФmax

16. Межа вогнестійкості конструкції (споруди) це:

час у годинах, протягом якого конструкція виконує свої функції в умовах пожежі ( тобто не згоряє, не тріскається, не деформується або поки температура на протилежній загорянню стороні не стане понад 140 °С).

17. Газоповітряна суміш це:

одна з причин вибуху промислового газу, для яких може служити відкритий вогонь, електрична іскра в тому числі від статистичної електрики.

Шевченко Лілія Борисівна

18.Основними вражаючими факторами вибуху є:

Основними вражаючими факторами вибуху є:

– повітряна ударна хвиля, що виникає при ядерних вибухах, вибухах речовин, які ініціюють і детонують, при вибухових перетвореннях хмар паливно-повітряних сумішей, вибухах резервуарів з перегрітою рідиною і резервуарів під тиском;

– осколкові поля, створювані уламками різного роду предметів технологічного устаткування, будівельних деталей тощо.

19. За вибуховою, вибухопожежною і пожежною небезпекою виробництва поділяють на:

Згідно зі стандартами ОНТП 24-86, у залежності від характеристики використовуваних чи одержуваних у виробництві речовин і їх кількості, виробничі будівлі і склади за вибуховою, вибухопожежною і пожежною небезпекою підрозділяються на 6 категорій.

Категорія «А» (вибухонебезпечні виробництва) включає ви­робництва, які використовують горючі гази з нижньою концентраційною ме­жею загоряння в повітрі 10% (об'ємних) і менше, рідини з темпера­турою спалаху парів 28 °С і нижче (при цьому гази і рідини можуть утворювати вибухонебезпечні суміші об'ємом, який перевищує 5% об'єму повітря в приміщенні), а також речовини, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря чи одна з одною. Це виробництва, де застосовуються металічні натрій і калій, ацетон, сірковуглець, ефір і спирти, а також фарбувальні цехи, об'єкти де є зріджені гази.

Категорія «Б» – вибухопожежні виробництва, пов'язані із застосуванням горючих газів, нижня межа загоряння (НМЗ) яких понад 10% до обсягу повітря, рідин з температурою спалаху від 28 до 61 °С включно; рідин, нагрітих в умовах виробництва до температури спалаху і вище; горючого пилу чи волокон, НМЗ 65 г/м3 і менше, за умови, що ці гази, рідини і пил можуть утворювати вибухонебезпечні суміші об'ємом, що перевищує 5% об'єму приміщення. До цієї категорії відносяться насосні станції для перекачування рідин з температурою спалаху від 28 до 61 °С, установки з аміаком тощо.

Категорія «В» — пожежонебезпечні виробництва, пов’язані із застосуванням рідин з температурою спалаху парів вище 61 оС, горючого пилу чи волокон, НМЗ яких понад 65 г/м3; речовин, здатних тільки горіти при взаємодії з водою, киснем чи одна з одною, твердих горючих речовин і матеріалів. До даної категорії відносяться виробництва з обробки деревини, торфу, вугілля і гуми, склади горючих і мастильних матеріалів.

Категорія «Г» — виробництва, пов'язані з обробкою негорючих речовин і матеріалів у гарячому, розпеченому чи розтопленому стані, яка супроводжується виділенням променистого полум'я, твердих, рідких і газоподібних речовин, що спалюються чи утилізуються як паливо. До них відносяться цехи з горячої обробки металу, склозаводи, газогенераторні станції, котельні.

Категорія «Д» — виробництва, пов'язані з обробкою негорючих речовин і матеріалів у холодному стані. Це ділянки холодної обробки металів і т.п.

Категорія «Е» — вибухонебезпечні виробництва, пов'язані із застосуванням горючих газів без рідкої фази і вибухонебезпечного пилу у такій кількості, що вони можуть утворити вибухонебезпечні суміші об'ємом, що перевищує 5% об'єму приміщення, у якому за умовами технологічного процесу можливий тільки вибух (без наступного горіння); речовин, здатних вибухати (без наступного горіння) при взаємодії з водою, киснем повітря.

20. Від яких чинників залежить інтенсивність пожежі?:

Інтенсивність пожежі багато в чому залежить від вогнестійкості об'єктів та їх складових частин, а також від пожежної безпеки технологічних процесів виробництва в місці її виникнення.

21. Основний параметр ударної хвилі це:

Основний параметр ударної хвилі — надлишковий тиск у фронті ударної хвилі (ΔРф):

ΔРф = Рф - Р0 (кПа), (1)

де Рф — максимальний тиск у фронті ударної хвилі при вибуху;

Р0 — атмосферний тиск (при розрахунках приймають 100 кПа)

Надлишковий тиск у будь-якій точці залежить від відстані до центра вибуху і маси продуктів вибуху. Ударна хвиля руйнує інженерні споруди, комунікації, дерева, завдає людям травм різного ступеня важкості (Додаток, табл.. 4, 5).

22. Світловий імпульс, що виникає при пожежі це:

Світловий імпульс — це кількість світлової енергії, яка падає на 1м2 поверхні, що освітлюється. Вимірюється світловий імпульс в Дж/м2 (кДж/м2) або в кал/см2 (Додаток, табл. 2.,).

23. Мінімальним розрахунковим світловим імпульсом, який викликає загоряння і пожежі, є імпульс:

Мінімальним розрахунковим світловим імпульсом, який викликає загоряння і пожежі, може бути імпульс в 100÷150 кДж/м2.

24. Пожежна небезпека виробництва, в основному, визначається:

Пожежна небезпека виробництва, в основному, визначається щільністю забудови, технологічним процесом і властивостями готової продукції.

Щільність забудови оцінюється відносною величиною Щ:

Щ=Sп/ST * 100%, (2)

де Sп— сумарна площа, яку займають всі споруди ОГД;

ST —сумарна площа території ОГД.

При Щ до 7% пожежі практично не розповсюджуються. При Щ від 7% до 20% можуть розповсюджуватися окремі пожежі, а більше 20% — виникають суцільні пожежі. Під пожежною обстановкою треба розуміти масштаби ураження пожежами населених пунктів, об’єктів і прилягаючих до них лісових масивів, що впливає на роботу об’єктів господарської діяльності, життєдіяльність населення, а також на організацію і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Попередня оцінка (прогнозування) пожежної обстановки має на меті виявити можливі осередки виникнення пожеж. При оперативній оцінці пожежної обстановки визначають зони суцільних пожеж, протяжність фронту вогню в осередках ураження і кількість протипожежних сил, необхідних для ліквідації пожежі. Аналіз пожежної небезпеки і захисту технологічних процесів виробництв здійснюється поетапно. Він містить у собі вивчення тех­нологій виробництв, оцінку пожежонебезпечних властивостей речо­вин, виявлення можливих причин виникнення і запобігання пожеж.

Шулим Ірина Дмитрівна

25. При якій щільності забудови пожежі практично не розповсюджуються?:

до 7 %

26. Розрахунковий час відключення трубопроводів з горючими рідинами у разі ручного і автомаматичного відключення при аврії слід приймати рівним:

- часу спрацювання системи автоматики відключення трубопроводів

- згідно з паспортними даними установки, якщо ймовірність відмови системи автоматики не перевищує 10-6 на рік або забезпечено резервування її еле­ментів (але не більше 3 с);

- 120 с, якщо ймовірність відмови системи автоматики перевищує 10-6 на рік і не забезпечено резервування її елементів;

- 300 с у разі ручного відключення.

27. Радіус зони детонаційної хвилі і дії продуктів вибуху визначається за формулами:

, м

28. Визначають такі ступені руйнування елементів ОГ при різних надлишкових тисках ПУХ:

слабке, середнє, сильне, повне

29. Формулу академіка М.А.Садовського для визначення надлишкового тиску у фронті ПУХ рекомендується використовувати:

при вибуху тротилуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.009 с.)