ТЕСТИ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 07.12.2011 14:15 В 123 а. ІІІ к.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕСТИ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 07.12.2011 14:15 В 123 а. ІІІ к.



ТЕСТИ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 07.12.2011 14:15 В 123 а. ІІІ к.

БАЖАЮ ГАРНО СПИСАТИ J

Тема 1.Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру

Бакай Тамара Анатоліївна

1. Начальником цивільної оборони (ЦО), цивільного захисту (ЦЗ) України є:

2. Начальником цивільної оборони (ЦО) цивільного захисту (ЦЗ) на ОГ є:

3. Центральним органом виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері ЦЗ є :

4. До складу сил і засобів ЄДС входять:

5. Які складові входить в структуру ЦО на ОГ?:

6. В склад МНС входять:

7. Єдина державна система органів виконавчої влади для запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру створена з метою:

Береська Юлія Степанівна

8. Структура Єдиної системи цивільного захисту складається з таких постійно діючих підсистем:Функціоналні та тереторіальні

9. Структура Єдиної системи цивільного захисту має такі чотири рівні:

Державний , регіональний місцевий та обєктовий

10. Територіальні підсистеми єдиної державної системи створюються:

Крим області, містах Київ та Севастополі для запобігання і реагуваннчя на НС у межах відповідних регіонів

11. Функціональні підсистеми ЄДС створюються:

Мінстерствами та іншими центральними органами виконавчої влади для організації роботи, повязаної із запобіганням НС та захистом населення і теререторій від їх наслідків

12. Кожен рівень єдиної системи цивільного захисту має:

Кординуючі та постійні органи управліення повсягденого управління сили та засоби резерви ресурсів системи звязку та інформаційного забезпечення

13. Координуючими органами єдиної системи цивільного захисту на всіх рівні є:

На держ рівні: Держ коміс з пит техногенно екологічної безпеки та НС. Нац рада з пит безпечної житте діяльності місцевості

На регіон рівні: комісії Ради міністрів криму обласних. Київської та Севастопільської міських державних адмін з пит техногенно екологічної безпеки та НС.

На обєктовому рівні: ком з питань надзв сит

14. Штаб ЦО ОГ (відділ, сектор, група) є:

Є органом управління начальника ЦО обєкта

Білобран Юрій Зіновійович

15. До складу сил і засобів ЄДС входять:

До складу сил і засобів єдиної системи цивільного захисту входять відповідні сили і засоби функціональних та територіальних підсистем, а також недержавні рятувальні формування, які залучаються для виконання відповідних робіт.

Військові і спеціальні цивільні аварійно-рятувальні формування, з яких складаються зазначені сили і засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в автономному режимі протягом не менше трьох діб і перебувають в стані постійної готовності ( сили постійної готовності).

Сили постійної готовності, згідно із законодавством, можуть залучатися для термінового реагування у разі виникнення НС.

Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони залучаються до ліквідації НС у порядку, визначеному Законом України "Про надзвичайний стан".

Сили і засоби МВС України, Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонслужби і СБУ залучаються до ліквідації НС та їх наслідків у межах, що не суперечать законодавству.

16. Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла, запроваджуватися один із таких режимів функціонування ЄДС:

Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, міської, районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевих рад у межах конкретної території може запроваджуватися один із таких режимів функціонування єдиної системи цивільного захисту:

— режим повсякденної діяльності - нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній, сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці;

— режим підвищеної готовності — при істотному погіршенні виробничо - промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної гідрометеорологічної обстановки;

— режим діяльності у надзвичайній ситуації - при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них;

— режим діяльності у надзвичайному стані - в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

Назвіть групу, якої немає при для дослідженні стійкості роботи ОГД

можуть спшорюефпись наступні ООЇ.ІМІШЦЬКІ групи:

- відділу капітального будівництва:

- головного енергетика;

- головного технолога:

- головного механіка:

- відділу матеріально-технічного постачання:

Крі.м цього, «ворюється група штабу ЦЗ об'єкту

Крайник Мар'яна Михайлівна

Ліцензія це

це документ державного зразка, який засвідчує право нцензіата прогмдАхння зазначеного в ньому ваду господарської діяльності протягом визначеного строку раті його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов

Ліцензіат це

не суб'бкіп господарювання який ооержав ііценіііо на привааженни не,о. » вініу .•осії'.ідирської діяльності, іцо піолягаї ліценіуванніо.

7. Реєстр потенційно-небезпечних об’єктів ведеться:

Державним департаментом стрнаніого фонду докхменшшіії для забезпечення підготовки управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації наслідків НЕС. а також для потреб страхового фонду документації

8. Фінансування проведення експертизи ОПН покладається на:

суб'єкта господарської діяльності,

9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки це:

порядок визначення об'ємнії; піОвніценої небезпеки серсо потенційно небезпечних об'єктів.

10. У процесі ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки розглядаються і враховуються:

внутрішні і зовнішні чинники небезпек.

Внутрішні чинники небезпеки характеризують небезпечність будівель, спору О. обладнання, технологічних процесів об'єкта господарської діяльності та речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території.

Зовнішні чинники небезпеки безпосередньо не пов'яіані з функціонуванням об'єкт:/ господарської діяльності, сие можуть ініціювати виникнення HC на ньому та негативно вшивати на її розвиток (природні явища та аварії на оа'і ктах. які розташовані поблизу

Мартиненко Вікторія Вікторівна

11. Порогова маса небезпечних речовин це:

нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій.

12. Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категорії речовин:

- горючі гази;

- горючі рідини;

- горючі рідини, перегріті під тиском;

- вибухові речовини;

- речовини-окисники;

- високотоксичні та токсичні речовини;

- речовини, які становлять небезпеку для довкілля (високотоксичні для водних організмів).

Тема 5. Прогнозування обстановки в зонах хімічного зараження

Тема 6. Планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження

(самостійна робота)

 

1. Дозиметричний контроль на підприємстві є частиною:

протирадіаційного захисту персоналу

Сокирко Уляна Володимирівна

2. Тривалість дотримування режиму радіаційного захисту залежить від :

таких факторів: різень радіації на місцевості, захисні властивості схопиш, протирадіаційних укриттів, виробничих і житлових будівель, а також встановлені (допустимі) дози опромінення.

3. При яких рівнях радіації здійснюється повна евакуація населення:

Потужність експозиційної дози більше 100 мр/год

4. Дезактивація це:

Під дезактивацією розуміється вилучення радіоактивних речовин із забруднених будинків, споруд, рослинності, подвір'їв, парків, садів, доріг і різних середовищ (води, продовольства), одягу, взуття, техніки, транспортних засобів, обладнання або зниження їх активності і блокування перенесення під дією вітру, воли, а також на техніці, одязі, взутті. Мета дезактивації - звести до мінімуму кількість опромінених людей, а також можливу дозу опромінення.

5.Загальна евакуація населення проводиться за рішенням:

Загальна евакуація проводиться в окремих регіонах за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення.

6. Пішим порядком евакуації планується на відстані:

добового переходу (30 40 км).

7.До евакуаційних органів не належить :

• обласні, міські, районні та об'єктові евакокомісії;

• евакуаційні комісії міністерств, відомств, організацій та установ:

• збірні евакуаційні пункти (ЗЕІ1):

• приймальні евакокомісії (ПЕК) та приймальні евакуаційні нункти(ПГІ і):

• пункти посадки і висадки, а також проміжні нуикти евакуації (ППЕ):

8. При аваріях на АЕС проміжні пункти евакуації:

• розгортаються на межі 30-км зони, де проходить дезактивація іа санітарна обробка.

Томчак Анастасія Анатоліївна

9. До ЗІЗ органів дихання і шкіри належать:

Засоби захисту органів дихання:

фільтруючі протигази ГП-5, ГП-5м; протигази ПДФ-д, ПДФ-ш, а також камера захисна дитяча КЗД-4 (КЗД-6); респіратори Р-2; промислові респіратори; Протипорохова тканинна маска ПТМ-1 та ватно-марлева пов 'язка; ізолюючі протигази ІП-46м, ІП-4, ІП-5;

Засоби захисту шкіри:

найпростіші засоби захисту шкіри(одяг, взуття), Плащі і накидки із прогумованої тканини, хлорвінілу, пальта із драпу, шкіри, грубого сукна добре захищають від радіоактивного пороху і біологічних засобів, Для захисту ніг використовують гумові чоботи, боти, валянки з галошами, взуття із шкіри і шкірозамінників. Для захисту рук використовують гумові або шкіряні рукавиці. Для захисту голови і шиї пропонується використовувати капюшони, Звичайний одяг, оброблений мильно-масляною емульсією, може захистити від пари отруйних речовин, легкий захисний костюм Л-1(сорочка з капюшоном, штани, які зшиті разом з панчохами, двопалі рукавиці і підшоломники); комплект захисного фільтруючого одягу (ЗФО)( є два рецепти: перший- поглинає пару ОР за рахунок абсорбції (розчину пари ОР), другий — нейтралізує ОР за рахунок хемосорбції);

10. Сховище - інженерна споруда, що не захищає від:

Сховище – інженерна споруда, герметичного типу, яка забезпечує захист людей від дії уражаючих речовин, наслідків аварій та катастроф техногенного і природного характеру.

11. До основних і допоміжних приміщень сховищ відносяться:

До основних приміщень відносяться:

- приміщення для укриття людей;

- медичний пункт;

- пункт управління.

До допоміжних приміщень відносяться:

- фільтровентиляційні приміщення (ФВП);

- приміщення під дизельні електростанції (ДЕС);

- санітарні вузли;

- електрощитова;

- аварійний вихід;

- приміщення для зберігання продуктів харчування;

- тамбури і тамбур шлюзи та інші.

12. Система повітрозабезпечення сховища може працювати в таких режимах:

Постачання сховища зовнішнім повітрям повинно забезпечу­ватися у двох режимах: у режимі чистої вентиляції та у режимі фільтровентиляції. У сховищах, розташованих у пожежо-небезпечних районах, у зонах катастрофічного затоплення, на радіаційно- та хімічно-небезпечних об'єктах, передбачений третій режим — ре­жим регенерації повітря, яке міститься усередині сховища, по замк­нутому циклу

13. Норма потрапляння повітря у сховище в режимі чистої вентиляції, фільтровентиляції і повної ізоляції становить:

Кількість зовнішнього повітря, яке подається в сховище у ре­жимі чистої вентиляції, встановлюється в залежності від температу­ри цього повітря в межах 8-13 м3/год на людину.

Норма подачі повітря в режимі фільтровентиляції - 2 м3/год на одну людину (5 м3/год на одну людину, що знаходиться в пункті управління).

Продуктивність однієї комірки масляного фільтра 1000-1300 м3/год при аероди­намічному опорі від 3 до 8 мм водяного стовпчика.

При повній ізоляції Потужність засобів регенерації визначають, виходячи з три­валості їх роботи протягом розрахункового терміну при нормах витрати кисню 25 л/год і поглинання вуглекислого газу 20 л/год на одну людину.

14. Термін роботи сховища в режимі чистої вентиляції, фільтровентиляції і повної ізоляції становить:

Розрахунковий період роботи системи в режимі чистої вентиляції – 48 годин.

Розрахунковий період роботи системи в режимі фільтровентиляції– 12 годин.

Більш досконалими засобами є РУ-150, регенеративна речо­вина яких забезпечує одночасне поглинання вуглекислого газу і виділення кисню.

При розрахунках системи повітропостачання необхідно врахувати, що одна людина, яка знаходиться у сховищі, за годину видаляє 100 ккал тепла, 80 г вологи, 20 л вуглекислого газу, (СО2) і поглинає 25 л кисню (О2).

15. Для життєзабезпечення у сховищі є системи:

Для забезпечення тривалого перебування людей у сховищі (мінімальний термін 2 доби), останнє обладнується наступними системами життєзабезпечення:

- повітропостачання;

- водопостачання;

- водовідведення (каналізації);

- опалення;

- електропостачання;

- зв’язку.

У сховищі також мають бути дозиметричні й хімічні при­лади розвідки, засоби індивідуального захисту, засоби гасіння по­жеж, аварійний запас інструментів, засоби аварійного освітлення, за­пас медичних засобів, продуктів і води.

 

Хабаль Оксана Євгенівна

16. При розрахунку сховища планується площа підлоги і внутрішній об’єм на 1 людину при двоповерховому розміщенні лавок:

0,5 м2/людину при двоярусному розміщені ліжок;

17. При розрахунку сховища планується площа підлоги на 1 людину при триповерховому розміщенні лавок:

0,4 м2/людину при триярусному розміщені ліжок;

18. Двоповерхові лавки становлять у приміщеннях висотою:

висота приміщень не більше 3,5 м: при висоті від 2,15 до 2,9 м встановлюються двоярусні ліжка;

19. Електроручний вентилятор ЕРВ -72,2 і фільтровентиляційний комплекс ФВК-ІІ працюють у режимі:

першому і другому, ФВК-ІІ, крім цього, забезпечує роботу в режимі IІІ.

20. Обладнання РУ-150/6- регенеративна установка забезпечує:

за режимом III регенерація повітря забезпечується регенеративною установкою типу РУ-150/6 з фільтрами ФГ-70.

21. Начальником методичної служби ЦЗ держави є:

начальником медичної служби цивільного захисту держави є Міністр охорони здоров'я.

22. Карантин передбачає:

повну ізоляцію осередку ураження; встановлення на зовнішніх кордонах охорони;заборону виходу людей, тварин та вивезення майна;дозвіл в'їзду лише спеціальним формуванням; заборону транзитного проїзду; розподіл населення на маленькі групи і доставку харчування, води у квартири, окремі будинки; припинення роботи всіх підприємств та установ, крім тих, які мають особливе значення для господарства; проведення профілактичного лікування населення, а також санітарна обробка, дезінфекція, дезінсекція і дератизація; використання засобів індивідуального захисту.

Холявка Соломія Богданівна

23. Обсервація передбачає:

спеціальні заходи, які попереджають розповсюдженням інфекції в інші райони.

24. Які види захисних споруд існують?:

сховище; протирадіаційне укриття (ПРУ); прості укриття

25. Прості укриття і вбудовані сховища це:

захисні споруди

26. Всі приміщення сховищ поділяють на:

основні і допоміжні приміщення

ТЕСТИ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 07.12.2011 14:15 В 123 а. ІІІ к.

БАЖАЮ ГАРНО СПИСАТИ J



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.025 с.)