ТОП 10:

Соціокультурна психологія Карен Хорні 

На творчість одного з лідерів неофрейдизму К. Хорні вплинула серйозна ситуація соціальних потрясінь, в які ввійшов світ у період другої світової війни, що пов'язані із встановленням фашистського панування в Німеччині й фашистської окупації Європи. Як і інші послідовники Фрейда, вона надавала важливого значення несвідомим процесам і психічному життю. Своєрідність К.Хорні виявилася в тому, що основним спонукальним мотивом вона вважала прагнення до безпеки, що постійно народжується зі стану остраху й страху індивіда. Почуття тривоги й занепокоєння, які Хорні вважала базовими для поведінки індивідів, на її думку, супроводжують людину протягом всього життя. Вони можуть бути викликані недостатністю поваги, ворожою атмосферою й насильницьким придушенням за допомогою влади або авторитету. Хорні доводить, що всі конфлікти, які виникають у дитинстві, породжуються відносинами дитини з батьками. Саме через характер цих відносин у неї виникає базальне почуття тривоги, що відбиває базальне почуття тривоги в потенційно ворожому світі. Невроз є не що інше, як реакція на тривожність, описані ж Фрейдом збочення й агресивні тенденції є не причиною неврозу, а його результатом.

Завдяки діяльності Карен Хорні одержала розвиток соціокультурна теорія особистості, основою концепції якої є важливість культурних і соціальних впливів на особистість.

Згідно з Хорні, для дитинства характерні: потреба в задоволенні і потреба в безпеці. Задоволення охоплює всі основні біологічні потреби: в їжі, сні тощо. Але головною в розвитку дитини є потреба в безпеці - бути улюбленою, бажаною і захищеною. Хорні вважала, що поведінка батьків, що перешкоджає задоволенню цієї потреби, сприяє формуванню патологічної особистості. Нестала, непослідовна поведінка батьків, насмішки, невиконання обіцянок, надмірна опіка, емоційна відчуженість сприяють розвитку базальної тривоги - “відчуттю самотності та безпомічності перед обличчям потенційно небезпечного світу ”. Базальна тривога виявляється в усіх взаємовідносинах людини та у її світосприйнятті, оскільки це інтенсивне і всепроникливе відчуття відсутності безпеки. Отже, етіологію невротичної поведінки варто шукати в порушених відносинах між дитиною і батьками.

Щоб подолати почуття недостатньої безпеки, ворожості, безпомічності, властиві базальній тривозі, дитина часто змушена вдаватися до різних захисних стратегій. Хорні описала десять таких стратегій, що одержали назву невротичних потреб (або невротичних тенденцій), що наявні в усіх людей і виявляються у певному стилі поведінки. Здорова людина поводиться, гнучко реагуючи на різноманітні ситуації, замінюючи один стиль на інший, залежно від мінливих обставин. Потреба набуває невротичного характеру, якщо людина невтомно намагається перетворити її задоволення в спосіб життя.

Хорні вважала, що у дитини, що відчуває тривогу, розвивається безліч методів боротьби з відчуттям ненадійності і ізольованості. Вона виділила три типи таких методів: прагнення до зближення з людьми, що виявляється в потребі кохання; прагнення дістанціюватися від людей, що виявляється в потребі в незалежності; прагнення до конфронтації з людьми, що реалізовується в потребі у владі. Згідно з Хорні, невротичні проблеми виникають тоді, коли індивідуум не може прийняти і узгодити ці три аспекти в своїй особистості і, як наслідок, розвивається однобічно. На її думку, цих проблем можна уникнути в тому випадку, якщо дитя виховується в сім'ї, де його оточують довіра, кохання, пошана і тепло і де він відчуває себе в безпеці. На відміну від Фрейда і Юнга вона вважала, що конфлікт не закладений в інстинктах людини і тому не є неминучим, а є результатом соціальних умов.

Використовуючи метод "аналізу характера", як його назвав Вільгельм Райх, або досліджуючи "стиль життя", якщо скористатися вираженням Альфреда Адлера, Карен Хорні концентрувала свою увагу не стільки на пошуку ранніх травматичних чинників, як це робили ранні фрейдисти, скільки на особливостях діяльності пацієнта (тобто на його нав'язливій скромності,залежності і потребі перевершувати інших). Такому методу роботи з пацієнтом, що акцентує його спосіб життя, слідують багато сучасних аналітиків всіх напрямів.

Концепція Еріха Фромма

Якісно новим і істотно важливим етапом розвитку неофрейдистської психології стало вчення провідного теоретика неофрейдизму психоаналітика і соціолога Еріха Фромма.

Еріх Фромм (1900 - 1980) - німецько-американський психолог і філософ. Ґрунтувався на постулаті соціальної обумовленості психіки людини, при цьому в багатьох місцях його позиція перегукується з антропологічними роботами К.Маркса. Розробив психотерапевтичну методику гуманістичного психоаналізу, що покликана гармонізувати взаємини між людиною, природою і суспільством.

Створюючи “радикально-гуманістичний психоаналіз“, Фромм прагнув осягнути закони, що керують життям окремого індивіда, і закономірності, що лежать в основі розвитку суспільства, з метою гуманістичного перетворення людини і соціуму. Відкидаючи як міф тезу про “незмінність людської природи“, Фромм стверджував, що в ході еволюції людина частково втрачає “безпосередню інстинктивну основу“ і знаходить нові якості, що обумовлюються соціальним середовищем.

Фромм вважав, що “найпрекрасніші, як і найпотворніші, устремління людини не випливають з фіксованої, біологічно обумовленої людської природи, а виникають у результаті соціального процесу формування особистості. Людська натура - пристрасті людини і її тривоги - це продукт культури.

Прагнучи до створення діалектичного уявлення про людину, Фромм стверджував, що "людську природу не можна розглядати ні як біологічно обумовлену внутрішню суму бажань, ні як безжиттєву тінь культури, до якої вона змушена пристосовуватися “.

На думку Фромма, особливість людського існування полягає в тому, що, людина має свідомість і самосвідомість, що перетворили її в чужинця нашого світу, і породили почуття самотності і страху.

Розрив природних зв'язків людини з природою складає, за Фроммом, основне екзистенціальне (від лат. existentia - існування) протиріччя, що виявляє собою головну проблему людського існування. На базі цього протиріччя, як думав Фромм, виникають інші екзистенціальні й історичні дихотомії. До “екзистенціальних дихотомій“ Фромм відносив такі протиріччя, що кореняться в існуванні людини і не можуть бути анульовані нею. Це дихотомії між життям і смертю, величезними потенціями індивіда і неможливістю їхньої реалізації в силу короткочасності життя людини. Фромм думав, що на ці дихотомії людина все-таки може і навіть повинна реагувати різними способами, що відповідають її характеру і культурі .

На відміну від “екзистенціальних дихотомій “ “історичні дихотомії“, мають іншу природу і не є необхідною частиною людського існування. Вони виникають і розв’язуються людьми в ході історичного процесу. До протиріч цього ряду Фромм відносив дихотомії між різними історичними формами існування суспільства і можливостями людини для справжньої реалізації своєї природи у певних тимчасових межах.

Як мислитель і гуманіст, Фромм не міг пройти повз проблему кризи сучасного суспільства і шляхів його подолання. Доклавши значні зусилля для усвідомлення і розвінчання ряду небезпечних соціальних ілюзій, Фромм дійшов висновку, що причини кризи визначені економічними і психологічними протиріччями самої індустріальної системи. Віддаючи належне її різноманітним досягненням, Фромм, разом з тим, критично проаналізував великі обіцянки і великі надії на безмежний прогрес, що були характерні для ряду поколінь індустріальної епохи. Висновок Фромма був однозначний - великі надії на досягнення матеріального достатку, необмеженої особистої волі, щастя для найбільшої кількості людей і панування над природою потерпіли крах. Цивілізація виявилася на грані самознищення. Здійснюючи пошук нових альтернатив планетарній катастрофі, Фромм дійшов думки про те, що обов'язковою умовою фізичного виживання роду людського є створення нової людини (“радикальної зміни людського серця“) і нового суспільства, що відповідає потребам “ невідчуженого й орієнтованого на буття індивіда“.

Фромм розробив досить докладну програму зміни людини і суспільства. Відповідно до даного проекту, порятунок людства від психологічної й економічної катастрофи припускає корінну зміну характеру людини, що виражається в переході від домінуючої установки на володіння до панування установки на буття, а також перехід від індиферентного і патологічного споживання до здорового, максимальну децентралізацію промисловості і політики, здійснення індустріальної і політичної демократії співучасті і заміну бюрократичного способу керування гуманістичним.

Концепція Е. Фромма - один з найбільш значних елементів сучасної західної інтелектуальної культури.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.006 с.)