Локус контролю теорії соціального навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Локус контролю теорії соціального навчанняЛокус контролю є центральною ланкою теорії соціального навчання. Він являє собою узагальнене очікування того, якою мірою люди контролюють підкріплення в своєму житті.

Люди з екстернальним (від лат. externus — зовнішній) локусом (від лат. locus — місце), контролю вважають, що їх успіхи та невдачі регулюються зовнішніми факторами: доля, удача, щастя і т.п. «Екстернали - заручники долі»

Люди з інтернальним (від лат. internus — внутрішній) локусом контролю вірять в те, що удачі і невдачі визначаються їх власними діями і талантами. Тому інтернали відчувають, що вони більшою мірою впливають на підкріплення, ніж люди з екстернальною орієнтацією.

Інтернальний або екстернальний контроль можна розглядати як рису особистості. Фактично це не типи особистості, а межі однієї шкали. Таким чином, хтось із людей «дуже» екстернал, хтось «дуже» інтервал, але більшість людей знаходяться на середині цієї шкали.

Головна відмінність між екстерналами і інтерналами не тільки в їх переконаннях щодо джерел їх проблем, а й способи пошуку інформації про оточення. Інтернали з більшою ймовірністю, ніж екстернали шукатимуть інформацію про можливі проблеми здоров'я. Також інтернали роблять великі запобіжні заходи, щоб зберегти або поправити своє здоров'я. Пояснення цьому - в дитинстві. Інтернали більшою мірою заохочувалися батьками, якщо стежили за своїм здоров'ям. В результаті інтернали більше ніж екстернали знають про те, що може послужити причиною захворювання. У людей з екстернальним локусом контролю частіше страждають від психологічних проблем, тривога і депресія у них вище, а самоповага нижче. Крім того, рівень екстернальності корелює з рівнем самогубств.

Соціально-когнітивна психологія Альберта Бандури

Соціально-когнітивна психологія припускає, що поведінка, особистість і соціальне оточення - це взаємозалежні детермінанти, тобто на поведінку впливає оточення, але люди також грають активну роль у створенні навколишнього середовища. Відмінною рисою соціально-когнітивної теорії є постулат про те, що поведінка людини формується в основному через спостереження та приклади. Засновником соціально-когнітивної теорії вважається А. Бандура (канадський психолог, українець за походженням).

Опишемо основні принципи соціально-когнітивної теорії.

1. Заперечення інтрапсихічних сил. Бандура вважав, що психодинамічні теорії, не можуть пояснити всю складність і різноманіття реакцій людини. З такої точки зору внутрішня реальність, що складається з впливів і мотивів, не може пояснити явні коливання частоти і сили поведінки в різних ситуаціях по відношенню до різних людей у різних соціальних ролях (Приклад: реакція дитини на матір).

2. Взаємний детермінізм. Для Бандури індивіди не є ні автономними системами, ні простими механічними передавачами - вони володіють вищими здібностями, які дозволяють їм передбачати появу подій і створювати засоби для здійснення контролю над тим, що впливає на їхнє повсякденне життя.

З точки зору Бандури, люди не управляються інтрапсихічними сигналами і не реагують на оточення. Такий підхід до аналізу причин поведінки, який Бандура позначив як взаємний детермінізм, має на увазі, що фактори схильності і ситуаційні фактори є взаємозалежними причинами поведінки.

Розроблена Бандурою модель-тріада взаємного детермінізму показує, що хоча на поведінку впливає оточення, воно так само частково є продуктом поведінки людини, тобто люди можуть чинити вплив на власну поведінку.

3. Підкріплення не обов'язковим. Сучасні біхевіористи роблять акцент на підкріпленні, як на необхідну умову для придбання, збереження і модифікації поведінки. Бандура не розглядає підкріплення, як єдиний спосіб, за допомогою якого отримується, зберігається чи змінюється поведінка. Наша поведінка багато в чому регулюється передбачуваниими наслідками. (Наприклад, не чекаємо пожежі, щоб застрахувати будинок). Таким чином, в центрі соціально-когнітивної теорії лежить положення про те, що нові форми поведінки можна придбати за відсутності зовнішнього підкріплення. Бандура робить акцент на тому, що багато навичок здобуваються за допомогою прикладу. Таким чином, научіння відбувається через спостереження чи приклад, а не через пряме підкріплення.

4. Саморегуляція. Важливе місце соціально-когнітивна теорія відводить саморегуляції людини. Бандура стверджує, що вищі психічні механізми, наприклад інтелект, дають нам можливість впливати на оточення. Ми зберігаємо і виробляємо досвід за допомогою вербальних і образних репрезентацій і надалі він служить орієнтиром нашої поведінки.

На відміну від радикальних біхевіористів він вважає, що особистість формують такі чинники: поведінка людини, її індивідуальні характеристики (особливо важливу роль тут грає мислення) та вплив навколишнього середовища. Слід зазначити, що у теорії Бандури велика увага надається здатності людини мислити та пізнавати і набагато менше факторам навколишнього середовища.

Людська поведінка, згідно соціально-когнітивної теорії, здебільшого засвоюється шляхом опанування певних патернів (від англ. 'pattern — зразок, шаблон, система) . На підставі численних досліджень учений дійшов висновку, що людям для научіння не завжди потрібний власний досвід, вони можуть учитися і на чужому досвіді. Научіння способом спостереження необхідне в таких ситуаціях, коли власні помилки можуть призвести до досить неприємних або навіть фатальних наслідків. За допомогою вербальних і образних репрезентацій особистість аналізує, моделює і зберігає чужий досвід так, щоб він міг служити орієнтиром для майбутньої поведінки.

Бандура виявив, що в якості зразка для наслідування, ми вибираємо людей своєї статі і приблизно того ж віку, які з успіхом вирішують проблеми, аналогічні тим, що встають перед нами. Було помічено, що ми більш схильні імітувати поведінку тих людей, з якими контактуємо частіше. Особливу роль у формуванні зразків поведінки відіграють засоби масової інформації, які поширюють символічні моделі в широкому соціальному просторі.

Дослідження показали, що діти, як правило, імітують спочатку дорослих, а згодом тих одноліток, чия поведінка призвела до успіху. Бандура також виявив, що діти іноді імітують навіть ту поведінку,яка не мала успішного наслідку, тобто вони засвоюють нові моделі поведінки «про всяк випадок».

Діти легко імітують також і агресивну поведінку. Так, батьки агресивних підлітків є для них зразком такої поведінки, заохочуючи їх до проявів агресії поза домівкою. Дослідження Бандурою причин агресивності в сім'ї продемонстрували роль імітації у формуванні певних моделей поведінки у дітей. При цьому, вчений дійшов висновку, що разові підкріплення ефективніші (в усякому разі для розвитку агресії), ніж постійні.

Научіння через моделювання

Якби набуття навичок цілком залежало від результату наших власних дій, то воно б було малоефективним або потенційно небезпечним. Але люди, крім прямого досвіду, використовують також вербальну передачу інформації, тобто люди передають один одному інформацію, необхідну для освоєння складних навичок.

З точки зору Бандури люди формують когнітивний образ певної поведінкової реакції через спостереження моделі поведінки , і далі ця закодована інформація, що зберігається в пам'яті, служить орієнтиром в їх діях. Він вважав, що люди врятовані від вантажу непотрібних помилок і витрати часу на формування відповідних реакцій, так як вони можуть навчитися чогось на прикладі. Научіння через спостереження регулюється чотирма взаємопов'язаними компонентами: увагою, збереженням, моторно-репродуктивними та мотиваційними процеси.

Процеси уваги . Людина може навчитися багато чому через спостереження, якщо зверне увагу на характерні риси моделі і правильно зрозуміє їх. Іншими словами, недостатньо просто бачити модель і те, що вона робить: швидше індивід повинен ретельно вибрати, на що слід звернути увагу. Отже, процеси уваги впливають на те, що вибірково осягається в моделі, з якою людина спілкується, і на те, що набувається в результаті спостереження. Наприклад, присутність студента в аудиторії не гарантує, що він засвоює навчальний матеріал.

Бандура показує, що серед детермінант уваги, що впливають на моделювання, найбільш важливими є асоціативні моделі. Люди, з якими ми регулярно спілкуємося, є тими типами поведінки, які людина може вивчити найбільш повно. Таким чином, всередині будь-якої соціальної групи є особи, які привертають більше уваги завдяки своєму статусу, влади і т.п.

Процеси збереження . Запам'ятовування людей стосується збереження в пам'яті того, що спостерігалося колись. Тобто спостереження за моделлю не буде ефективним, якщо людина не запам'ятає її. Бандура вважав, що в психіці діє дві основні репрезентативні системи, за допомогою яких поведінка моделі зберігається в пам'яті і перетворюється потім у дію.

а) образне кодування . В результаті спостереження моделей поведінки в процесі сенсорного навчання виникають відносно стійкі і легко відтворювані образи того, що було побачено. Мислимі образи формуються так, що будь-яке посилання на події, що відбулися раніше, відразу викликає живий образ чи картину фізичних стимулів. Вирішальну роль у вивченні через спостереження грають візуальні образи.

б) вербальне кодування . Спостерігаючи модель, людина може повторювати про себе те, що вона робить. Фактично людина мовчки повторює послідовність виконання діяльності, і коли він захоче відтворити цей навик вербальний код дає відповідний сигнал.

3. Моторно-репродуктивні процеси - це переклад символічно закодованої в пам'яті інформації в дію. Для складних моторних дій научіння відбувається через відтворення моделі поведінки в дії, через її повторення кілька разів.

4. Мотиваційні процеси обумовлюють, чи перейде спостережувана поведінка в дію. Люди не будуть повторювати спостережувану модель поведінки без достатнього стимулу. Можна спостерігати, як дружина готує їжу, але сам почнеш її готувати, тільки коли вона поїде у відрядження.

Бандура також є автором психотерапевтичного методу, що отримав назву «Систематична десенсибілізація». Суть його в тому, що люди спостерігають за поведінкою «моделі» в таких ситуаціях, які здаються їм небезпечними, такими, що викликають стан напруги, тривоги(наприклад, у закритому приміщенні, у присутності змії, злого собаки тощо). Успішна діяльність «моделі» викликає прагнення імітувати її поведінку і поступово знімає напругу у клієнта. Ці методи широко використовуються не лише в освіті та медицині, але й у бізнесі, допомагаючи людині адаптуватись до складних виробничих ситуацій.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.01 с.)