G) Занды тулгаларды кепилге ала отырып ссуда усыну.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

G) Занды тулгаларды кепилге ала отырып ссуда усыну.H) Жеке тулгаларды поручительствога ала отырып несие беру.

 

$$$ 84

Бюджеттик тапшылык – бул:

A) Агымдагы жылдагы бюджеттин шыгыс болигинин жылдык бюджет кирисинен асып кетуи.

B) Агымдагы жылдагы бюджеттин кирис болигинин жылдык бюджет шыгынан асып кетуи.

C) Мемлекеттик аппаратты камтамасыз етуге арналган акша корларын улкейту.

D) Мемлекеттик займдар жуйеси.

E) Акша эмиссиясы.

F) Мемлекетте акша корларынын жетиспеушилиги.

G) Бюджеттик корлардын колданылмаганадыгынын боуы.

H) Мемлекеттик карыздын пайда болуынын себеби.

 

$$$ 85

Табыс салыгы – бул:

A) Арнайы салык тури.

B) Жеке тулгалар табысына жане корпорация пайдасына салык.

C) Монополия кызметине салык.

D) Тикелей салык тури.

E) Кеден пошлинасынын тури.

F) Пайда устемесине салык.

G) Жалпы салык тури.

H) Жанаа салык тури.

 

$$$ 86

Мембюджеттин шыгындарына жататындар:

A) Мемлекеттик кызметкерлердин енбек акысы.

B) Акцияларга дивиденд.

C) Мемлекеттик зейнетакыларды толеу.

D) Аскери техникаларды сатып алу.

E) Коммерциялык компаниялардын топ-менеджерларынын енбек акысы.

F) Несие бойынша пайыздар.

G) Тургындардын тутынушылык шыгындары.

H) Коммуналды толемдерди толеу.

 

$$$ 87

Нарыктык экономикада мемлекет аталгандардын ишинде кандай маселелермен айналысуы керек:

A) Когамдагы акшалай табыстарды болумен.

B) Моноплия кызметтерин реттеу.

C) Колда бар ресурстардан не жане канша ондиру керек екенин аныктаумен.

D) Когам кажет ететин аскери тауарлар мен кызметтер айналымын аныктаумен.

E) Физиологиялык кажеттиктерине карай когам мушелери арасында ондирилген тауарларды болу.

F) Шектелген табыстары бар тутынушыларга материалды комек корсетумен.

G) Коршаган ортаны ластау маселелеримен.

H) Елдеги ресурстарды болумен.

 

$$$ 88

Нарык инфракурылымынын элементи болып не табылады?

A) Енбек биржасы.

B) Коммерциялык касипорындар.

C) Коммерцялык банктер.

D) Кор биржалары.

E) Бириккен касипорындар.

F) Шетел касипорындары.

G) Мектеп, больницалар.

H) Болшек сауда касипорындары.

 

$$$ 89

Негизги макроэкономикалык корсеткиштерге жататындар:

A) Улттык табыс.

B) Тикелей салыктар.

C) Колда бар табыс.

D) Жеке табыс.

E) Жанама салыктар.

F) Дотациялар.

G) Субсидиялар.

H) Субвенциялар.

 

$$$ 90

Халыкаралык экономикалык катынастар турлерине не жатады:

A) Халыкаралык сауда.

B) Халыкаралык валюталык жуйе.

C) Халыкаралык несие жуйеси.

D) Елдин ишиндеги жумыс куши миграцясы.

E) Улттык шаруашылык жуйеси.

F) Елдин несие жуйеси.

G) Ишки котерме сауда.

H) Мемлекетпен отандык шаруашылык субъектилерин несиелендиру.

 

$$$ 91

Несие институтына не жатады:

A) Сактандыру компаниялары.

B) Инвестициялык банктер.

C) Банктик мекемелер.

D) Тауарлык биржалар.

E) Енбек биржасы.

F) Салык инспекциясы.

G) Каржы полициясы.

H) Каржы инспекциясы.

 

$$$ 92

М2 акша агрегатына жататындар:

A) Кыска мерзимди салымдар (3 жылга дейинги).

B) Востребованияга дейинги депозиттер.

C) Сактандыру корларынын каражаты.

D) Айналымдагы колма-кол акшалар.

E) Корпоративти багалы кагаздар.

F) Ортамерзимдик депозиттер (3 жылдан 5жылга дейин).

G) Узакмерзимди депозиттер (5 жылдан жогары).

H) Мемлекеттик багалы кагаздар.

 

$$$ 93

Аталгандардын кайсысы республикалык бюджетти толтыру кози болып табылады?

A) Табыс салыгы.

B) Кеден пошлинасы.

C) Акциздик жинактар.

D) Муликке салык.

E) Жер салыгы.

F) Транспорттык куралдарга салык.

G) Аукциондардан жинак.

H) Лицензиондык жинак.

 

$$$ 94

Табиги монополия мысалы болып табылады:

A) Beeline компаниясы.

B) IBM компаниясы.

C) Казакстан республикасынын Улттык Банки.

D) Аскери – онеркасиптик кешен.

E) Ташкенттик метрополитен.

F) Караганды Жылу.

G) Караганды Мемлекеттик Унверситети.

H) Казакстан темир жолы.

 

$$$ 95

Шыгын инфляциясы дамиды:

A) Электроэнергиялардын кымбаттауы кезинде.

B) Ресурстарга баганын осуи кезинде.

C) Тутынушы тауарларынын багасынын осуине.

D) Есеп ставкасынын томендеуи кезинде.

E) Табыс осуи кезинде.

F) Шикиаттарга баганын курт осуи кезинде.

G) Мемлекеттик багалы кагаздарды мемлекетпен сату кезинде.

H) Акша массасы колеминин жайлап осуи кезинде.

 

$$$ 96

Таза инвестциялар кайда колданылатынын корсетиниз:

A) Жана касипорындар салуга.

B) Жана курал жабдыктар, техника жане технологиялар сатып алу.

C) Косымша материалдар мен шикизаттар сатып алу.

D) Мемлекеттик кызметкерлерге енбек акы толеу.

E) Ески курал жабдыктарды (амортизация) ауыстыру.

F) Тутынушы несиесин усыну.

G) Жалга алу толеми.

H) Жардемакы толеу.

 

$$$ 97

Мемлекеттик бюджет шыгындарына жататындар:

A) Жер койнауын пайдаланганы ушин толемдер мен салык.

B) Мемлекеттик аппаратты камтамасыз ету.

C) Улттык корганысты вооружения каржыландыру.

D) Жеке жане занды тулгаларга табыс салыгы.

E) Орта билим беру жуйесин каржыландыру.

F) Муликке салык.

G) Косымша салыкка салык.

H) Акциздер.

 

$$$ 98

Мемлекеттик бюджет кирисине жататындар:

A) Жер койнауын пайдаланганы ушин толемдер мен салыктар.

B) Жеке жане занды тулгаларга табыс салыгы.

C)Муликке салык.

D) Трансферттик толедер.

E) Мемлекеттик аппаратты камтамасыз ету.

F) Улттык корганысты вооружения каржыландыру.

G) Орта билим беру жуйесин каржыландыру.

H) Денсаулык сактау жуйесин каржыландыру.

 

$$$ 99

Аталгандардын кайсысы жетилмеген басекели нарыкты сипаттайды?

A) Мундай нарык коптеген катысушылары бар жане биртекти тауары бар нарык.

B) Нарыктын барлык катысушылары онын жагдайы жонинде барлык акпаратты биледи.

C) Жекелеп алынган нарыктын катысушысы баска нарык катысушыларынын шешимине асер ете алмайды.

D) Мундай нарыкта биртекти тауарлар сатылады.

E) Басеке жок.

F) Ондирушилер басекелесинин минез – кулкын мукият карап отырады.

G) Ондирушилер басекелесинин минез-кулкына белсенди карайды.

H) Мундай нарыкта кирис барьерлары бар.

 

$$$ 100

Акшанын тарихи турине не жатады:

A) Толык.

B) Толык емес.

C) Кунсызданган.

D) Металдык.

E) Арзандаган.

F) Тауарлык.

G) Акшалай – несиелик.

H) Девальвирленген.

 

$$$ 101

Нарыктык экономикадагы меншиктин турлери:

A) Жеке, ужымдык, когамдык.

B) Экономикалык жане кукыктык.

C) Мурагерликке калдыр кукыгы.

D) Калдык сипат кукыгы.

E) Жеке, мемлекеттик, нарыктык.

F) Социалистик, капиталистик.

G) Касипорындык, муниципиалдык.

H) Акционерлик, шетелдик бириккен.

 

$$$ 102

Тауар категориясына дурыс аныктама:

A) Ондирушинин ози тутынатын енбек оними.

B) Когамнын кажеттилигин канагаттандыру касиети бар зат.

C) Тутыну кунына ие зат.

D) Айырбас кунына ие тауар.

E) Улттык каржы, когамдык табыс.

F) Табыс кози.

G) Енбек куралы.

H) Улттык оним, табыс, сауда.

 

 

$$$ 104

Сураныска багадан баска кандай багасыз факторлар асерин тигизеди;

A) Сату мен сатып алу арасындагы тепе-тендикти калыптастыратын багалар.

B) Белгили уакыт аралыгында багасы аныкталган тауарлардын нарыкка сатуга усынуы.

C) Тутынушылардын саны. Тутынушылар саны молайган сайын сураныс та оседи.

D) Барлык шарттар озгериссиз болган уакыттагы тауар багасынын осуи.

E) Тутынушылар талгамы, унатуы, жана улгидеги тауарлар.

F) Тутынушылардын табысы..

G) Онимнин накты багасынын тепе-тендиги.

H)Кундык тургыдан сураныс осы кажетти тауарлардын санасын курайды..

 

$$$ 105

Айналымдагы капиталдын формуласы:

A) Акшалай.

B) Ондиристик.

C) Онеркасиптик.

D) Саудалык.

E) А-Т-А.

F) Т-А1-Т-О-Т11.

G) Тауарлы акша.

H) Акша.

 

$$$ 106

Капиталдын турине негизги жане айнымалы болып болинуине тан:

A) Акционерлик меншик.

B) Карыз.

C) Ондиристик.

D) Коллективтик.

E) Тауарлы акша.

F) Тауарлы.

G) Акшалай.

H) Сауда.

 

$$$ 107

КР енбек нарыгындагы жалакыдан жумысшынын зейнетакы корына аударымынын пайыз молшери:

A) 10%.

B) он бир пайыз.

C) 6%.

D) 1%.

E) 5%.

F) 7%.

G) он.

H) он пайыз.

 

$$$ 108

Егер экономика бутин бир жуйе ретинде зерттелсе, онда бул талдау аталады:

A) Нормативти.

B) Макроэконоикалык.

C) Микроэкономикалык.

D) Позитивти.

E) Танушы.

F) Экономиканын коп укладтылыгы.

G) Эконоикадагы идеология.

H) Орталыктан жоспарлау.

 

$$$ 109

Инфляцияга карсы саясат:

A) Ондирис орындарынын азаюы.

B) Казына-кор кыскарады.

C) Коленкели экономика дамуында, бартерлик ис-арекет.

D) Халыктын сатып алу кабилети томендейди.

E) Баганы реттейтин мемлекеттин бакылауы.

F) Мемлекеттик реттеу куралдары.

G) Тауар тапшылыгы, оним сапасынын томендеуи.

H) Макроэкономикалык талдау.

 

$$$ 110

Жумыссыздыктын табиги денгейи:

A) Накты жане потенциалдык ЖУО-нин колеми.

B) Экономикалык толык жумыссыздыктын жогарылауы.

C) Накты жане потенциалды ЖУО комеги.

D) Жумыспен толык камтылган жагдайда жумыссыздыктын белгили бир денгейиндеги кажетти жане занды процестер.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.017 с.)