F) Дифференциалды тауар усынушы коп колемдеги фирмалар кызмет етеди.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

F) Дифференциалды тауар усынушы коп колемдеги фирмалар кызмет етеди.G) Нарыкта бир гана сатып алушы жане оте коп сатушылар арекет етеди.

H) Табысты сауданын ен негизги шарты болып жарнама табылады.

 

$$$ 55

Нарыктын кызмети болып не табылады:

A)Акпараттык.

B) Реттеуши.

C) Делдалдык.

D) Бакылаушы.

E) Жоспарлаушы.

F) Ынталандырушы.

G) Шектеуши.

H) Фискалдык.

 

$$$ 56

Ондирис факторлары нарыгындагы калыптаскан бага – бул:

A) Рента.

B) Табыс.

C) Пайыз.

D) Енбек акы.

E) Дивиденд.

F) Сыйакы.

G) Пошлина.

H) Дотация.

 

$$$ 57

Усыныс заны – бул…:

A) Бага мен усыныс молшери арасындагы тикелей байланыс.

B) Бага мен усыныс молшери арасындагы кери байланыс.

C) Ондирушилер мен сатып алушылар арасындагы келисим.

D) Тутынушылар саясаты.

E) Бага мен усыныс молшери арасындагы пропорционалды байланыс.

F) Бага осуине байланысты ондирис колеми оседи.

G) Бага тоһмендеген кездеги ондирис колеминин осуи.

H) бага осуине байланысты ондирис колеминин осуи.

 

$$$ 58

Ондирис факторларынын иелери кандай факторлык табыс алады:

A) Рента.

B) Табыс.

C) Пайда.

D) Енбек акы.

E) Дивиденд.

F) Салык.

G) Субсидия.

H) Субвенция.

 

$$$ 59

Кандай банк биринши денгейлик банке жатады:

A) Коммерциялык банк.

B) Амбебап банк.

C) Улттык Банк.

D) Халык банки.

E) Казкоммерцбанк.

F) Орталык банк.

G) Федералдык резервтик банк.

H) Арнайы маманданган банк.

 

$$$ 60

Фискалды саясат куралдары:

A) Кайта каржыландыру ставкасы.

B) Кор жасау нормасы.

C) Ашык нарыктагы операциялар.

D) Ссудалык пайыз.

E) Инвестициялар.

F) Дотациялар.

G) Мемлекеттик шыгындар.

H) Салыктар.

 

$$$ 61

Монетарлы саясат куралдары

A) Кайта каржыландыру ставкасы.

B) Кор жасау нормасы.

C) Ашык нарыктагы операциялар.

D) Ссудалык пайыз.

E) Инвестициялар.

F) Дотациялар.

G) Мемлекеттик шыгындар.

H) Салыктар.

 

$$$ 62

Акша жуйесине кандай элемент киретиндигин корсетиниз:

A) Бага масштабы.

B) Акша эммиссиясы.

C) Фискалдык жуйе.

D) Улттык валюта.

E) Дивиденд.

F) Дотациялар.

G) Мемлекеттик шыгындар.

H) Салыктар.

 

$$$ 63

Накты ЖУО – бул:

A) Курылымдык жумыссыздык жагдайындагы ондирис колеми.

B) Циклдык жумыссыздык жагдайындагы ондирис колеми.

C) Толык жумысбастылык жагдайындагы ондирис колеми.

D) Фрикциондык жумыссыздык жагдайындагы ондирис колеми.

E) Табиги жумыссыздык жагдайындагы ондирис колеми.

F) Осы жумыссыздык жагдайындагы ондирис колеми.

G) Накты жумыссыздык жагдайындагы ондирис колеми.

H) 100 %-дык жумысбастылык жагдайындагы ондирисколеми.

 

$$$ 64

Ондирис факторлары болып табылады:

A) Дастурли ресурстар.

B) Колданылган ресурстар.

C) Колданатын ресурстар.

D) Ондиристе болатын ресурстар.

E) Тек кана табиги ресурстар.

F) Иске косылган енбек ресурстары.

G) Колданылатын жер ресурстары.

H) Елдин барлык ресурстары.

 

$$$ 65

Ондирис мумкиншилик кисыгы корсетеди:

A) Еки тауарды бир мезгилде ондиру минимумы.

B) Еки тауарды бир мезгилде ондиру максимумы.

C) Еки тауар ондирисинин тендиги.

D) Еки тауарды бир мезгилде ондиру тенсиздиги.

E) Баска оним ондирисинин колеминин озгериси есебинен бир оним ондиру колеминин озгерисинин мумкин болмауы.

F) Толык жумысбастылык жагдайында еки тауарды ондиру.

G) Табиги жумыссыздык жагдайында еки тауарды ондиру.

H) Циклдык жумыссыздык жагдайында еки тауарды ондиру.

 

$$$ 66

Аталган сипаттамалардын кайсысы нарыктык экономикага жатады:

A) Басеке.

B) Орталыктан жоспарлау.

C) Жеке меншик.

D) Касипкерлик тандау еркиндиги.

E) Мемлекеттик бага кою.

F) Орталыктанган ресурстарды болу.

G) Бага коюдагы мемлекеттик монополия.

H) Еркин саудага мемлекеттик тыйым.

 

$$$ 67

Кандай жагдайда акша айналым куралы ролин аткарады:

A) Автоколикти несиеге сатып алу.

B) Электрэнергияны колданганы ушин толем.

C) Супермаркетте несие карточкалары аркылы сатып алуга толем.

D) Газеттерге жылдык жазылуга толем.

E) Газет сатып алудагы колма-кол толем.

F) Ауладагы дукеннен азык тулик сатып алуга колма-кол толем.

G) Енбек акыны толеу.

H) Автобустар жол журу кунын колма кол акшамен толеу.

 

$$$ 68

Кунды кагаздарды иеленуден тусетин табыс - бул:

A) Акшалай каржылар.

B) Каржы.

C) Дивиденд.

D) Рента.

E) Пайыз.

F) Дисконт.

G) Енбек акы.

H) Пайда.

 

$$$ 69

Несие жуйесинин звенясын корсетиниз:

A) Кор биржасы.

B) Енбек биржасы.

C) Касипорын.

D) Каржы жуйеси.

E) Коммерциялык банктер.

F) Орталык банк.

G) Арнайы мамандандырылган каржы – несие институттары.

H) Ресурстар биржасы.

 

$$$ 70

Каржы кызметтери:

A) Фискалдык.

B) Экономикалык.

C) Болу.

D) Ынталандырушы.

E) Бакылау.

F) Есеп.

G) Жиктелуи.

H) Шектеу.

 

$$$ 71

Жалпы мемлекеттик каржы звеньясын корсетиниз:

A) Коммерциялык банктердин каржысы.

B) Коммерциялык емес мекемелердин каржысы.

C) Жалдамалы жумысшылардын каржысы.

D) Жеке касипкерлердин каржысы.

E) Мемлекеттик бюджет.

F) Мемлекеттик несие.

G) Бюджеттен тыс корлар.

H) Несие корлары.

 

$$$ 72

Толык жумысбастылык келеси жумыссыздык типтеринин болуын усынады:

A) Циклдык жумыссыздык.

B) Ериксиз жумыссыздык.

C) Кыска мерзимди жумыссыздык.

D) Узак мерзимди жумыссыздык.

E) Фрикциондык жумыссыздык.

F) Курылымдык жумыссыздык.

G) Маусымдык жумыссыздык.

H) Ортамерзимдик жумыссыздык.

 

$$$ 73

Томенде аталгандардын кайсысы интенсити экономикалык осу факторына жатады:

A) Жана технологияларды енгизу.

B) Егис алкаптарын кобейту.

C) Ондириске косымша станоктар енгизу.

D) Негизги капитал колеминин осуи.

E) Жумыс кушинин кыскаруы.

E) Ресурстарды тиимди колдану.

F) Жумысшылардын биликтилигин котеру.

G) Егис алкаптарын кобейту.

H) Ондириске косымша станоктар енгизу.

 

$$$ 74

Томенде аталгандардын кайсысы экстенсивти экономикалык осу факторына жатпайды:

A) Жана технологияларды енгизу.

B) Егис алкаптарын кобейту.

C) Ондириске косымша станоктар енгизу.

D) Негизги капитал колемин осиру.

E) Ресурстарды тиимди колдану.

F) Жумыскерлердин биликтилигин котеру.

G) Кызметкерлерди кайта окыту.

H) Ескирген жабдыктарды жана жетилдирилген жабдыктарга айырбастау.

 

$$$ 75

Орташа шыгындар (АС):

A) AC=TC / Q.

B) AC= TC / (P*Q).

C) AC= (VC+FC) / Q.

D) AC= P / Q.

E) AC= дMC / Q.

F) Онимнин 1 бирлигинекеткеншыгын.

G) AC= TC / P.

H) Фирманынжиынтыкшыгындары.

 

$$$ 76

ЖУО (Жалпыулттыконим) калайесептеледи:

A) ЖУО=C+I+NX.

B) ЖУО=NX+P+I.

C) ЖУО=NX+C+I+G.

D) Косымшакундарсоммасы.

E) ЖУО=W+C+I.

F) ЖУО=W+R+I+P.

G) ЖУО=C+I+NX.

H) ЖУО=W+C+I.

 

$$$ 77

ЖУО"дефляторы" :

A) Суранысколеининкорсеткиши.

B) Усынысколемининкорсеткиши.

C) Табысколемининкорсеткиши.

D) Ондирисшыгындарыколемининкорсеткиши.

E) Багаденгейининкорсеткиши.

F) НоминалдыжаненактыЖУОкатынасы.

G)базистикбагадагыЖУОжанеагымдыкбагадагыЖУОкатынасы.

H) Жумыссыздыкденгейининкорсеткиши.

 

$$$ 78

Кандайжагдайдаакшатолемкуралыролинаткарады:

A) Автоколиктинесиегесатыпалу.

B) Электрэнергияныколданганыушинтолем.

C) Жидектерди базарда сатып алу.

D) Таксиде журген акысын колма-кол толеу.

E) Газет сатып алудагы колма-кол толем.

F) Ауладагы дукеннен азык тулик сатып алуга колма-кол толем.

G) Енбек акыны толеу.

H) Автобустар жол журу кунын колма кол акшамен толеу.

 

$$$ 79

Томенде корсетилгендердин кайсысы табыс соммасынын колемин аныктаудагы ЖУО курамына киреди:

A) Мемлекеттик сатып алулар.

B) Тутынушы шыгындары.

C) Енбек акы.

D) Жалга алу толеми.

E) Капиталга пайыз.

F) Инвестициялар.

G) Таза экспорт.

H) Таза импорт.

 

$$$ 80

Томенде корсетилгендердин кайсысы шыгын соммасынын колемин аныктаудагы ЖУО курамына киреди:

A) Мемлекеттик сатып алулар.

B) Тутынушы шыгындары.

C) Инвестициялар.

D) Таза импорт

E) Капиталга пайыз

F) Енбек акы.

G) Жер рентасы.

H) Пайда.

 

$$$ 81

Томенде корсетилгендердин кайсысы ЖУО курамына киреди?

A) Уй шаруашылыгындагы айелдин кызмети.

B) Колданыста болган автомобильдерди хабарландыру бойынша сатып алу.

C) Саябактагы оним.

D) Жергиликти китап дукениндеги китаптын багасы.

E) «Поле чудес» багдарламасынын жургизушисине сыйлык ретинде тигилген колонер буйымы.

F) Фермерлик шаруашылык онимдерин бала бакшаларга откизу.

G) Биржадагы брокермен акция сату.

H) Кайтадан салынган уйдеги патерди сату.

 

$$$ 82

Болжанбаган инфляциядан баринен аз зардап шегетиндер:

A) Туракты номиналды табыс алатындар.

B) Номиналды табыстары бага денгейи оскенше жай осетиндерде .

C) Акша жинагы бар адамдар.

D) Инфляциянын бастапкы этапында карыз болып калгандар.

E) Инфляциянын бастапкы этаптарында кредитор болып калгандар.

F) Туракты емес табыс алушылар.

G) Пайызга несие берушилер.

H) Инфляция каркынына караганда номиналды табысы тез осетиндер.

 

 

$$$ 83

Банк несиесинин формасын корсетиниздер.

A) Касипорындарга толемин кейинге калдыру аркылы тауар сату.

B) Жылжымайтын муликти кепилге ала отырып ссуда усыну.

C) Узак мерзимде колданатын тутынушы тауарларын толемин кейинге калдырып сату.

D) Консигнация.

E) Кор биржасы аркылы багалы кагаздар сату.

F) Консалтинг.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)