H) Жеке фактилерден жалпы корытынды шыгару.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

H) Жеке фактилерден жалпы корытынды шыгару.3. Нарыктын мэни бул:

A) Ондирушилердин сатуга усынатын тауарларын акша комегимен айырбастау процесинде туындайтын экономикалык карым-катынастардын жиынтыгы.

B) Ондирис, болу, айырбас, тутыну жане сатумен сатып алу аркылы жузеге асьфлатын уйымдык-экономикалык катыстардын жуйеси.

D) Айырбас айналыс категорияларга озара тыгыз байлансты жане турмыстык денгейде жай тенестириледи.

4. Мемлекеттик меншикке, орталыктан жоспарлауга негизделген экономикалык жуйе:

B) Баскарушылык-акимшилик.

D) Барлык ресурстар мен ондирис факторлар мемлекеттин колында.

G) Акимшилик-амиршилик.

5. Нарыктык экономикадагы меншиктин турлери:

A) Жеке, ужымдык, когамдык.

B) Экономикалык жане кукыктык.

E) Жеке, мемлекеттик, нарыктык.

6. Меншик:

C) Оним ондируге жалдамалы енбеккерлерди пайдалану.

F) Адамдардын затты иеликке алуына байланысты бир-биримен катынасы.

H) Адамнын затка катынасы.

7. Тауар категориясына дурыс аныктама:

B) Когамнын кажетгилигин канагаттандыру касиети бар зат.

C) Тутыну кунына ие зат.

D) Айырбас кунына ие тауар.

8. Айырбас куны:

A) Тауардын баска тауарларга айырбасталу кабилеттилиги.

B) Ондируге жумсалган енбектин оними.

F) ¥лттык оним, табыс, сауда.

9. Егерде бага денгейи жогарыласа, ал ондирис томендесе:

B) Жиынтык сураныс кисыгы солга жылжиды.

C) Усыныс кисыгы жылжиды.

G) Жиынтык усыныс кисыгы онга жылжиды.

10. Сураныс:

C) Сатып алушылардын белгили уакыт аралыгында багасы аныкталган тауарларды сатып алу кабилеттилиги.

G) Сураныс акшалай камтамасыз етилген тутынушынын кажеттилиги мен сураныс толем кабилеттилиги.

Н) Тауарга бага томендегенде тутынушы оны коп молшерде сатып алу.

11. Сураныска багадан баска кандай багасыз факторлар асерин тигизеди:

C) Тутынушылардын саны. Тутынушылар саны молайган сайын сураныс та оседи.

E) Тутынушылардын талгамы: унатуы, унатпауы, жана улгидеги тауарлар.

F) Тутынушылардын табысы. Табыс оскен сайын тутынушылардын суранысы да оседи.

12. Удайы ондирис типтери:

A) Ондирис процесинин колеми мен масштабынын еселене узилиссиз кайталануын.

C) Ондирис процесинин колеми мен аукымы узилиссиз озгермеген жайын.

F) Жай жане улгаймалы ондирис.

13. Капиталдын турине негизги жэне айнымалы болып болинуине тэн.

A) Тауарлы акша.

B) Тауарлы.

D) Акшалай.

14. Негизги капитал:

B) Натуралдык тури толыгымен туратын капитал.

D) Ондирис процесинде кунын озгертпейтин капитал.

G) Кунды кагаз туриндеги капитал.

15. Жер багасы жузеге асады:

A) Жерге усыныс аркылы.

B) Жерге сураныс аркылы.

H) Болу жэне рента олшеми аркылы.

16. Алеуметтик жадай денгейинин экономикалык корсеткиши:

B) ЖУО.

D) Жалпы ишки оним.

Г) Микроэкономикага.

17. Нарыктык экономикада мына маселелерди жартылай нарык, жартылай укимет шешкен кездеги экономика:

A) Аралас.

E) Нарыктык.

H) Ондиристин улгаюы мен экономикалык осуди камтамасыз ету.

18. Макроэкономикалык жагдайында Вальростык жалпы экономикалык тендигинин есеби бойынша:

A) Нарыктык барлык туринде жетилген басеке курес болады.

E) Накты жане потенциялды Ж¥О комеги тен болса.

F) Экономикалык толык жумыс бастылык жагдайда дамыса.

19. Жиынтык усыныс кисыгындагы кейнсиандык болик:

A) Усыныс кисыгынын оз бойымен жылжуынан коринеди.

F) Терис сызыкпен берилген.

G) Кисык сызыкпен берилген

20. Нарыктык экономика кемшилиги:

A) Алеуметтик тенсиздик.

E) Искерликтин адам мен табигатка экелетин шыгынын ескермеуи.

F) Жогары жумыссыздык.

21. Экономикалык циклдардын типтери Дж.Китчиннин «кыска мерзимди» толкындарынын узактылыгы (Китчин циклы):

А) 3-4 жылга дейин.

C) 2- 4 жылга дейин.

G) Еки-торт жыл.

22. Экономикалык цикл фазаларына:

A) Орлеу.

E) Токырау.

H) Жандану.

23. Инфляция келеси себептермен байланысты, ен маныздысы:

C) Тауарлар мен кызмет ондиру колеминин кыскаруы, тауар тапшылыгы.

F) Ондирис шыгындарынын осуи, ягни шикизат, материалдар, жалакы шыгындарынын осуи.

G) ЖУО-н томендеуине мемлекеттик бюджетинин тапшылыгын.

24. Экономикалык осуди томендегидей турде корсетуге болады:

B) Енбек ресурстарынын саны мен сапасынын осуи.

F) Негизги капитал колеминин осуи жэне сапалык курамынын жаксаруы.

G) Ондирис мумкиндик кисыгынын онга жылжуымен.

25. Экономикалык осудин кайнар кози:

C) Ондирис факторлары.

F) Шикизат пен материалдар.

H) Экономикалык ресурстар.

 

 

Экономикалык теория2

 

 

1. Экономикалык теориянын зерттеу адистеринин бири жеке адистер:

D) Экстраполяция (болжау).

G) Экономика математикалык модельдер.

H) Баланстык, функциональдык.

2. Казирги нарыктык экономиканын когамдагы пайдалылык роли:

B) Шагын орта бизнестин улгаюы.

F) Жеке меншик сауда саясатынын дамуы.

H) Ондирушилер мен тутынушылар арасындагы байланыс.

3. Нарык субъектилери:

E) Уй шаруашылыгы

G) Сатушылар мен сатып алушылар.

H) Мемлекет.

4. Экономикалык жуйенин жандануына байланысты узак мерзимди басымдык:

F) ¥лттык кауипсиздик, энергетика ресурстары.

G) Инфракурылым, колик жане байланыс.

H) Ишки саяси турактылык пен когамнын топтасуы.

5. Меншикти кандай жактарынан коруге болздьи-

B) Экономикалык жэне пайдалылык.

G) Жеке енбек.

H) Экономикалык жане кукыктык.

6. Нарыктык экономикадагы меншиктин турлери:

D) Экономикалык жане кукыктык.

E) Жеке, мемлекеттик, нарыктык.

H) Жеке, ужымдык, когамдык.

7. Тауарлы шаруашылыктын пайда болу шарттарына:

A) Жеке меншиктин болуы.

D) Накты бир оним ондирушилердин мамандануын билдиретин когамдык енбек болиниси, шаруашылыкондирилген онимнин айырбаска (сатуга) тусуи.

Г) Тауар ондирушилердин экономикалык окшаулануы.

8. Тауар категориясынын аныктамасы:

B) Когамнын кажеттилигин канагаттандыру касиети бар зат.

D) Айырбас кунына ие тауар.

E) Тутыну кунына ие зат.

9. Нарыктык шаруашылыктын кызмет аткаруы мен пайда болуына кедерги болатын шарттар:

A) Экономика субъектилеринин экономикалык окшаулануы.

D) Тауар санынын жане колеминин азаюы.

H) Ондиру мен болуди баскарудын катан жуйеси.

10. Жеткиликсиз жиынтык суранысы корсетеди:

C) Курылымдык жумыссыздыктын томендеуин.

F) Жасырын жумыссыздыктын осуин.

H) Циклдык жумыссыздыктын осуин.

11. Жиынтык усыныс кисыгындагы кейнсиандык болик:

D) Аралык сызыкпен.

E) Горизонталды сызыкпен берилген.

F) Бага мен сату колеминин арасындагы тикелей тэуелдиликти.

12. Жай удайы ондирис:

B) Материалдык ондирис саласы омир суру, жумыс истеу ушин кажетти игиликтер.

E) Ондирис процесинин колеми мен аукымы узилиссиз озгермеген жайын.

F) Игиликтер ондиру, кызмет корсету саласы жатады.

13. Негизги капитал:

B) Ондирис процесинде кунын озгертпейтин капитап. нимге

E) Кунды кагаз туриндеги капитал.

F) Натуралдык тури толыгымен туратын капитал.

14. Капиталдын турине негизги жане айнымалы болып болинуине тэн:

C) Тауарлы акша.

D) Акшалай.

F) Тауарлы.

15. Экономикалык илими «Меркантелизм» угымы дегенимиз:

B) «Мерканте» - саудагер-копес, сауда, пайда.

F) «Мерканте» - сату жане тауарга кызмет катынасы.

G) «Мерканте» - адамдар арасындагы сауда катынасы.

16. Нарыктык экономикада мына маселелерди жартылай нарык, жартылай укимет шешкен кездеги экономика:

A) Нарыктык.

C) Аралас.

G) Ондиристин улгаюы мен экономикалык осуди камтамасыз ету.

17. Алеуметтик жадай денгейинин экономикалык корсеткиши:

B) Ж¥О.

G) Жалпы ишки оним.

H) Микроэкономикага.

18. Жиынтык сураныс кисыгы жогарылайды, егерде:

A) Солга - томенге (азаюы).

B) Ондиргиш куштер жогарласа.

H) Онга - жогары (осуи).

19. Улттык шаруашылыкта экономикалык дагдарыс кезинде жиынтык сураныс:

C) Озгериссиз калады.

E) Томендейди.

G) Осуи де, томендеуи де мумкин.

20. Дж.Китчиннин «кыска мерзимди» толкындарынын себептери мен ерекшеликтери:

F) Алтыннын элемдик корынын тербелиси.

G) Халыктын алеуметтик жагдайларынын жаксару тербелисине акеледи.

H) ЖУО-нин, инфляциянын, жумысбастылыктын тербелисине акеледи.

21. Айнымалы капитал:

D) Айырбас кунды тауарды ондиру.

G) Капиталдын шенбер айналымынын унеми кайталануы жане жанаруы.

H) Тутыну процесинде айнапым акшалай формада тутас кайтады.

22. Биржанын негизги кызметтери:

B) Сатушылар мен сатып алушыларды бир-биримен кездестиреди.

D) Багалы кагаздардын багамын аныктау.

H) Сатушылар мен сатып алушылардын бир-биримен кездесуине жагдай жасау, багалы кагаздарды откизу жане капиталдын негурлым пайдалы саласына карай ауыстыру.

23. КР енбек нарыгын мемлекеттик реттеу:

D) Икемди енбек нарыгын уйымдастыруга колдау жасау жэне барлык алеуметтик топтардын ерекшеликтерин ескере отырып толык есепке енгизу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.025 с.)